This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Commodity Innovation Policy - Kardash V.Ya.

Kardash V. Ya., Pavlenko I. A., Shafalyuk O. K.

K 21 Commodity Innovation Policy : Pіdruchnik . - K .: KNEU, 2002. - 266 p.

ISBN 966–574–402 – X

In pіdruchniku ​​rozglyanuto golovnі metodichnі PROVISIONS tovarnoї іnnovatsіynoї polіtiki shown that neobhіdnіst efektivnіst wide zastosuvannya rezultatіv NAUKOVO doslіdzhen, tehnologіchno gnuchkih virobnitstv, systems avtomatizovanogo proektuvannya, zasobіv Suchasnyj marketing, innovations in stvorennі konkurentospromozhnih vidіv product.

For students and students, who specialize in marketing gals, as well as managers, practitioners, in the field of products and technology.ZMIST


VSTU
Rozdil 1.TOVAR TA YOGO VLASTIVOSTІ
1.1. Viznachennya klasifіkatsіynі signs goods_v і poslug
1.2. Marketing rozumіnnya product
1.3. Golovnі Rinkov_ characteristics of the product
Keyword terminology to understand those
Control food
Rozdil 2. MANAGEMENT OF PRODUCT ASSORTMENT
2.1. Commodity assortment and demonstration
2.2. Formulary goods assortment
2.3. Commodity policy of the company
Keyword terminology to understand those
Control food
Rozdil TEKHNIKO-EKONOM_ChNI INDICATORS І METHODS OTSІNKI YAKOSTI PRODUCTS INNOVATSІY
3.1. Fundamentals of understanding that goods are goods and services
3.2. Indications of product performance
3.3. Economical zn_st znachnennya p_vnya yakostі products
Keyword terminology to understand those
Control food
ROZDIL 4. UPRAVLINNYA YAKISTYU TOVARIV I POSLUG
4.1. Rozvitok principles of systemic, integrated management yakistyu
4.2. Vimogas of international standards to okramih etap_v і processes_v stemming of yakno ї products
4.2.1. Marketing Lawsuit
4.2.2. Knotting the product
4.2.3. Yakist management of material and technical resources
4.3. Modern systems and management
Keyword terminology to understand those
Control food
ROSDIL 5. OCCESSING OF COMERCIAL PROSPECTS OF INNOVATIVE PRODUCT
5.1. Zm_st ta meta marketing-ї products ї technological and technological innovations
5.2. Criteria for the development of market prospects for the product
5.3. Marketing marketing in innovation law enforcement industry
Keyword terminology to understand those
Control food
ROSDIL 6. PLANNING AND ORGANIZATION OF NEW PRODUCT
6.1. Main plan for product
6.2. Zagalnі pontitya and classif_katsіynі signs of a new product
6.3. Information and regulatory and legal issues related to science and technology and high-tech products
6.4. Etapi planuvannya new product
1. Generuvannya (broken) ідї
2. Forward analysis of mozhnosti virobnitstva i zbutu
3. Analyzing economic research results of new products
4. Designing a product
5. Viprobuvannya doslіdnyh zrazkіv і dopopratsyuvannya virobіv
6. The development of virobnitstva and zbutu
Keyword terminology to understand those
Control food
ROSDIL 7. SUCHASN METHODS AND BECOMES OF GENEROUSAND IDEA
7.1. Fundamentals and principles of creative work on a new product
7.2. Prognostic method
7.3. Logical methods
7.4. Systems of automated projecting products
Keyword terminology to understand those
Control food
ROSDIL 8. FUNCTIONAL AND VARTISNE OBURRUNTIVANIA INNOVATIVE PRODUCT
8.1. The value of the functional-variational analysis in marketing activities
8.2. Fundamentals of principle of functional and analytic analysis
8.3. Forms and procedures for functional analysis
Keyword terminology to understand those
Control food
ROSDIL 9. DESIGN OF NEW PRODUCT
9.1. The role of technical understanding of aesthetics and ergonomics in the competitiveness of a new product
9.2. Design, your artwork and software
9.3. Ergonomіchnі vimogi to product
Keyword terminology to understand those
Control food
Literature