This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Accounting area at the branches of the economy - Zakhozhay VB

Accounting area at the branches of economy : Pіdruch. for B94 stud. vishch. forever knock / V. B. Zakhozhay, M. F. Bazas, M. M. Matyukha, V. M. Bazas; For ed. V. B. Zahozhaya, MF Ba-Zasya. - K .: MAUP, 2005. - 968 pp .: іl. - Бібліогр .: с. 639-644.

ISBN 966-608-372-8

In podruchnik on the basis of the national legislation of Ukraine, the national standards of the accounting area, the role of the area in the minds of the market economy in the different branches of the economy is dominant. Viklaus the minds of the computer's 1C "Accounting".

For students of universities and colleges, accountants, practitioners, students of the field of education, and vikladachіv.ZMIST


Peredomova
Rozdil І ZAGALNI PECULIARITIES OF VIROBNITSTVA TA ЇX PLEASE ON THE STUDY OF ACCOUNTING OBLIKU
1.1. Fundamentals of accounting area
1.2. Fundamentals of the principles of accounting area
1.3. Form accounting area
1.4. Oblikova politika p_dpriєmstva
1.5. Victory Plan rahunkіv on pіdpriєmstvah (organіzatsіyah, ástanov)
1.6. Zagalnі understandable zv_nostі
Rozdil ІІ.BUKHGALTERSKY OBLIK AT BUAWEAR GALUES
2.1. Special features of the government of the budding galleries and their interests in the accounting area
2.2. Oblіk budіvnictva gospodarskim way
2.3. Oblіk budіvnittva, yak vikonu pitsya by the way
2.4. Oblіk dovіv_v, vitrata, znachchennya sobіvartostі budіvelno-montage robіt і the financial result
Rozdil ІІІ.OBLІK AT PIDAL TRANSPORT
3.1. Obshchivost_ virobnich ї dіyalnostі pіdpriєmstv transport that їх vpl on organizіzatsіyu accounting area
3.2. Osoblivost_ documentary transported by motor transport enterprises
3.3. Oblіk palivno-mastilnyh mater_al_v (PMM)
3.4. Oblіk vitrat, related to technical service and repair of motor vehicles
3.5. Peculiarities of the region of the victorist tire and battery
3.6. Osoblivostі region_vognegassnikіv і automobile otlichno ї first aid kit
3.7. Obshchivost_ area_ tatku z vlasnikіv transport chambers
3.8. Particular order of the rype and rally for the collection of natural environment
3.9. Obshchivostі region_vitra, pov'yazanyh іz to bezhepechennyam m_tsts for parking and і zberіgannya motor transport
3.10. Formuvannya Sobіvartotі transpor
3.11. Oblіk operatsі z zvevezennya vantazh_v
3.12. Oblіk pasazhirkih transports
Rozdil IV. ACCOUNTING AREA ON SILSKOGOSPODARSKIY P_DEPTITIES
4.1. Obshchivostі sіlskogospodarskogo virobnitstva that їх vpliv to organizatsіyu vedannya accounting region
4.2. Oblіk naavnostі that ruhu main zobob_v
4.3. Narakhuvannya that region of the носnosu (depreciation) tvarin
4.4. Warehouse and classifica vitrata sіlskogospospodarskikh p_dpriєmstv
4.5. Oblі that order calculus sobvartosty products roslinnittva
4.6. Oblik i kuklyuvuvnya sobіvartotі products of tvarinnitstva
4.7. Calculator sobvartostі products pnsobnyh (promislovyh) virobnitstv
4.8. Oblik ready-made products and special features of real estate
4.9. Special events held by inventory events and results in the region
4.10. Osoblivostі vikristannya reєstrіv accounting region in the city in the podprimstvah
4.11. Opodatkuvannya sіlskogospospodarski p_dpriєmstv
Rozdil V. ACCOUNTING AREA AT PARTICIPANTS OF TORGIVLI
5.1. Main position
5.2. Osoblivost i zavdannya region trade
5.3. Oblіk on p_dpriєmstvah wholesale т trade_vlі
5.4. Oblіk on p_dpriєmstvah rozdrіbnoї torgіvlі
5.5. Oblіk інs.y operations in trade
5.6. Zdіysnennya regional region peretsіnki that іinventarizatsіі commodity stocks
Rozdil VI. ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNT
6.1. Establish your commitment to the financial community
6.2. Accounting balance
6.3. Zvіt about the financial results
6.4. Zvіt about ruh groshovih koshtіv
6.5. Zvіt about vlasny kapіtal
6.6. Zm_st Primіtok to finansovyh stars
6.7. Perevirka demonstration of the forms of financial forms
6.8. Obshchlivostі folding zv_nostі u with lskogospospodarskikh p_dpriєmstvah
Rozdil VII. PECULIARITIES OF AUTOMATION OF OBLICOVO ROBOTS AT THE ENTERPRISES OF RІSNIH GALUES OF NAROON STATE UNIVERSITY
7.1. Zagalnі nutritional avtomatiatsії region
7.2. Avtomatizatsiya regional non-negotiable active
7.3. Avtomatizatsiya regional_vitrat on virobnitstvo
7.4. Automation of the region of ready production of products and real estate (AOGPR)
7.5. Specific Automation of commodity operations
7.6. Automation of the regional area and storage
LIST OF VIKORISTANO TA RECOMMENDED LITERATURES