Post codes of Ukraine - Poltava - Komsomolsk, city

Misto Іndex
Dmitrivka 39891
Komsomolsk 39800
Nizi 39892