This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Panchanga [Vedic Solar-Lunar Calendar] current time

Айанамша (Аянамса, Айанамса, Аянамша)
à- ÿ ñ 26 ÿ / ÿ / IX 2018 à 4:23 EEST (UTC + 3)
à [ à]: 19 ° 47'10 " 12) à ÿ è à [ å û]: å ( é ì, å, " ì") ÿ ì ( ì), ì ( ì), ì ( ì), ì, ì ( ì). ( à ì è R12.) ///
å ü þ â è ï. (R12)
ü è: à
ñ à à
ο é ä à
4) à - ü " ÿ" ( è à, û ÿ) .
à - à à èà and ü ü, à ( ç è çç), àà ( û, ì) / ü ( å û), ÿ (" û"), ü.
à - î ü èè èà, ü è (" è "), ü ÿ, ü" à ", é ü (" é", é, é ü).
ò è: é. ü: ä. ë: â â.
ÿ: à "5" .
é ê ÿ ó: é; î ò; é / é / é; é / é; ò è ò, ò; ò ÿ ì; é ê å and èå.
þ ó ü â ó: þ, þ.
ü â ó: à ä; å ü: à ð.
ü î ÿ è à; å ü; å ü; å ü å ì; å ü å à.
ò à ò à à: Â ó å é ÿ ñ è; è å å é; ò - î, à ü - å !; ¸ û «« å »( a).
þ ó / ó ü â ò ü è: Â ó - û / ó, å ò ò è û ÿ ÿ. à à [" à é"] â-à- å - í â å [" å ÿ"], î å ÿ / ÿ / à / è / àà,
For : https://youtube.com/watch?v=0CjeQGx8oEg
à: è ( 27 )
ñ 09/25/2018 10:32 PM
On 26/09/2018 11:25 PM
27) î â; å é; ê; å â. ///
M) ð û é - Mridu. ÿ ÿ ü, ê å û, é ç, å é, å õ ä, û / î, ÿ, å û. {Gu: Mrg, Cit, Anu, Rev}
è: ò ( 16 )
ñ 9/25/2018 05:53
On 09/26/2018 06:27
1) è; ÿ; å â ü, ê; à, å ñèè èè èè; å ñ.
à: à ( 3 )
ñ 9/25/2018 18:14
On 09/26/2018 06:27
3) ê, ð û, å é, à è, å.
à: à ( 12 )
ñ 09/26/2018 01:02
On 27.09.2018 00:08
12) ' à' = " ü / ü". î ÿ õ é.
à ( à) : 24 ° 06'55 "

The day of the week (and Vedic day in general) begins in the morning at the time of the sunrise and ends at the time of the next rising.

Panchanga is a daily astrological reference book (Vedic analogue of Ephemerides), used in Jyotish [Vedic astrology] . This page shows the current Panchang.

Via vedavrat.org