This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

List of fixed-route taxis, minibuses of Kiev [1]

Маршрутки Киева
Version of the list of minibuses number 1 Version of the list of minibuses number 2
st. - the outside
Blvd. - boulevard
Ave. - Avenue
Pl. - square
with. - village
city - city
- living massif
- railway station
- auto station
Use the keyboard shortcut Ctrl + F to search for a keyword on the page!
3t → PL. LENINGRADSKAYA - prosp. Connections - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd (c / d "FRIENDSHIPS") - Moskovskaya Square - Goloseevsky Prospect - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - Glushkova Avenue - CIBCENTER
51t "CONTRACT AREA" - Konstantinovskaya - Ilinskaya - Bratskaya - Igorevskaya - Naberezhno - Kreshchatitskaya - Naberezhnoe highway - Patona bridge - avenue. Connections - Leningradskaya square
150 "Petrovka" - Vatutina Prospect - Chestnut - Balzac - LAVRUHIN
150 - D → LAVRUHIN - Balzac - Kashtanovaya - Vatutin prospect - Moskovskiy prospect - Teligi - Dovzhenko - INDUSTRIAL PIPELINE
151 (avt.101) "PETROVKA" - Mospovsky avenue - Moskovsky bridge - Vatutin prospect - Mayakovsky avenue - Zakrevsky - MELOSLAVSKAYA
153 "PETROVKA" - Vatutin Prospect - Mayakovsky Prospect - ZAKREVSKO (pre-Miloslavskaya)
154 → INDUSTRIAL PIPELINE - Dovzhenko - Teligi - Mospovsky avenue - Vatutina prospect - Mayakovsky avenue - Kashtanovaya - Balzaka - Gradinskaya - Radunskaya - LESKIVSKAYA
155 "PETROVKA" - Mospovsky avenue - Teligi - Dovzhenko - Lebedeva - Kumach - Nezhinskaya - Borshchagovskaya - Komarov prospect - a 50th anniversary of October Revolution - Grand District
156 (Avt.15) "REPUBLICAN STADIUM" - B.Vasilkovskaya - "PALACE UKRAINE" - "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov Prospect - Zabolotny - Institute of Microbiology - Lebedev - HOSPITAL1
156 - to (a - 63) "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - National Science Center - Glushkov Prospect - Zabolotnogo - Metrological St. - INSTITUTE TEREETIC PHYSICS (G - "Feofania")
156 - to (a - 61) "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov Prospect - Zabolotny - Lebedev - HOSPITAL1
157 "PETROVKA" - Pros.Moskovsky - Pros.Vatutina - Pros.Mayakovsky - Kashtanovaya - BALZAK (before Miloslavskaya)
157 - D → SEVASTOPOLSKAYA AREA - Dovzhenko - Teligi - Mospovsky avenue - Vatutin Avenue - Mayakovsky Avenue - Kashtanovaya - BALZAKA (Doul.Miloslavskaya)
158 → avenue of freedom; Pravda Avenue - Grechko - Stetsenko - Shchusev - Melnikova - Yakira - Belorusskaya - "LUKYANOVSKAYA"
159 → Shevchenko Square - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolsky Spassk - Ovrutskaya - Herzen - Melnikova - "LUKYANOVSKAYA" - Artema - Lvovskaya Square - B.Zhitomirskaya - Sophianskaya Square - Sofiyskaya / M.Zhitomirskaya Square - Independence Square
160 → SIMIRENKO - Kolas - Heroes of the Cosmos - Svyatoshinskaya - avenue Victory - Tupolev - Stetsenko - Grechko - Siretskaya - Belitskaya - Frunze - Mospovsky avenue - Vatutina Ave. - TRESHCHINA MARKET
161 → CHERNOBYLSKAYA Street - Prospect Victories / Prospect Palladin, Uborevicha - Large District - Prospect. 50th anniversary of October - Jurassic - Kolas - Rollan Blvd. - ZHMERINSKAYA
164 OBOLON Prospect Obolonsky Moskovsky Prospect - Teligi - Melnikov - Artem - Chornovil - Prospect Vozdukhoflotsky - Lukashevich - "SOUTH"
165 (a - 7) → PL.LVOVSKAYA - Vorovskogo - PLOBEDA Square
166 "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Shchusev - Stetsenko - Tupolev - Blucher - URBAN
167 → CRIVONOS Square - Uritsky Street - Solomenskaya Square - Solomenskaya - Klinichna - Bozhkov Yar - Nechui - Levitsky - Assemblers - Kirovogradskaya - N. Grinchenko - Baykovaya - Telman - Antonovich - "LYBID" - Curls - Ukrainka blvd. - PECHERSKYMOST - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS"
169 → VISHNIEVY - New Road - ave.A. Vozdukhoflotsky - Zhilyanskaya - PESTELS (Y / "UKRAINE")
170 "KHARKOVSKAYA" - ave. Bazhana - Svetlaya - s. Bortnichi - s. VYSHENKI
171 (trillion - 3) "PALACE OF SPORT" - Esplanadnaya - Saksaganskogo - Uritskogo - Solomenskaya square - Solomenskaya - VOLGOGRAD
172 (a - 3) → USENKO - Leningradskaya Square - Prospect. Connections - Patona Bridge - Druzhby Narodov Blvd. "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS") - "LYBID" - Central - Goloseevskiyprosp. - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov Prospect - Zabolotny - Institute of Microbiology - LEBEDEV
173 → BO "ELECTRONMASH" - Large District - s.Sofievskaya Borshchagovka - Cherry
174 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Korolyov Prospect - railway platform - VOLYNSKY
175 "SVYATOSHIN" - prosp.Podedy - Large District - s.Sofievskaya Borschagovka - Cherry City - KHUTORPETROVSKIY
175 - to "SVYATOSHIN" - pros.Pobedy - Large District - s.Sofievskaya Borschagovka - Cherry (dairy plant3)
176 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBID" - Central - Red Star Ave. - Sevastopolskaya Square - National militia - Ernst - Bullet - Kadetskygay
177 (a - 71) → USHINSKOGO - Chokolovsky Blvd. - Vozduhoflotsky Boulevard - Prospect Victory - Gonchar - Yaroslavov Val - Vladimirskaya - Sofiyevskaya Square
178 (a - 108) → LUNACHARSKY (cold plant4) - "LEVOBEREZHNAYA" - Okipnoy - Rusanovskaya naberezhnaya - Dneprovskaya Embankment - Prichalnaya - Sortivalnaya - Zdolbunovskaya - Grigorenko - Akhmatova - REVUTSKOGO - UNIVERSAM "Poznyaki"
179 (a - 31) POLYTECHNICAL INSTITUTE - Vasilevskaya - Dovnar - Zapolsky - Degtyaryovskaya - Belorusskaya - Yakira - Melnikova - Pugacheva - Polovtsy - Baggovutovskaya - TATAR
180 → MILOSLAVSKAYA - Balzac - Budishchanskaya - Radunskaya - Leskivskaya - Balzac - Saburov - Mayakovsky Avenue - Vatutina Avenue - Moscow Bridge - Heroes of Stalingrad Avenue - Zalki - Gavro - "OBOLON" - Malinovsky - Lugovaya - Ivashkevicha - Pravda Avenue - Freedom Prospect
181 (trl18 + a - 7) → pl.SHEVCHENKO - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolsky prompk - Ovrutskaya - Melnikova - "LUKYANOVSKAYA" - Artem - Lvovskaya Square - Vorovskogo - Victory Square - Saksaganskogo - Comintern -
182 "NIVKI" - Marshal Grechko - Pravdy Avenue - Pros.Porika - Pros. FREEDOM
183 "Petrovka" - Mospovsky avenue - Meadow - Ivashkevich - Pravda Avenue - a free schedule
184 "SHULYAVSKAYA" - prosp.Pobedy - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
185 → TUPOLEVA - Stetsenko - Shchuseva - Dorogogichi - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrialnaya - Chokolovsky Blvd. - Sevastopolskaya Sq. - People's Militia - Ernest - KADETSKIYGAI
186 "SVYATOSHIN" - prosp.Pobedy - Tupolev - STETSENKO
187 "NIVKI" - Victory - Svyatoshinskaya - Kolas - TOULOSES
188 "NIVKI" - prosp. Victory - Grand District - Simirenko
189 → Victory Square - Prospect. Victories - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
190 → POLAR - Malinovsky - Heroes of Stalingrad - Prospect. Vatutina - Perova Blvd. - MIKITENKO
191 "FOREST" - Bratislava - Dreiser - Radunskaya - Budishchanskaya - MELOSLAVSKAYA
192 "PETROVKA" - Moscow avenue - Moskovsky bridge - Vatutin avenue - Mayakovsky avenue - MELOSLAVSKAYA
192 - d "DOROGOZHICHI" - Teligi - ave.Moskovsky (h / s "PETROVKA") - Moscow bridge - Vatutin Avenue - Mayakovsky Prospect - MELOSLAVSKAYA
193 → PL. LENINGRAD - Prospect. Interconnections - Patona Bridge - Naddnipryanskoe Highway - Hawker
194 "NIVKI" - prosp.Podedy - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
196 KADETSKAYGAY - Ernest - ave.Air air of Flotilla - Chornovil - Melnikova - Shchusev - Berlin / Grekov - RIGA
197 → VERNADSKO'S Blvd. (Palladin's request) - "SVYATOSHIN" - pro.p. victories (c / s "NIVKI", "BERESTA", "SHULYAVSKY", "POLYTECHNICAL INSTITUTE") - Victory Square - Saksaganskogo - Rustaveli / Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
198 - Krivonos Square - Uritsky - Solomenskaya Square - Solomenskaya - Amosova Square - INSTITUTIM. AMOSOVA
199 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "L.TOLSTOY" - Tolstoy - Vladimirskaya - Shevchenko Blvd. - Victory Avenue (h / s "POLITICAL ENGINEERING INSTITUTE", "SHULYAVSKAYA", "BERESTYSKAYA", "NIVKI") - USHAKOVA
200 → TULOES - Large District - PETROPAVLOVSKAYA BORSCHAGOVKA
200 - d "NIVKI" - Large District - PETROPAVLOVSKAYA BORSCHAGOVKA
201 "SHULYAVSKAYA" - Industrialnaya - Lebedeva - Kumach / Garmatnaya, Borschagovskaya - pro.p.tradoy (h / sDSK - 3) - pro.p.Koroleva
202 "SVYATOSHIN" - Victory - Vernadsky Prospect - Palladin Prospect - BULAKHOVSKY
203 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Yura - ct "LEIPZIG"
204 → Shevchenko Square - Polyarnaya - Gaidai - "MINSK"
205 SVYATOSHIN - Prospect. Victories - Prosp. Vernadsky - Uborevich
206 (a - 80, trl - 2) "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Golosiyevsky Prospect - National Exhibition Center - Glushkov Prospect - CIBCENTER
206 - to "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Golosiyevsky Prospect - National Exhibition Center - A / C SOUTH
208 (a - 56) → GOLOSEEVSKAYA Square - Vasilkovskaya - NBC - Prospect. Glushkov - Large District - Prospect Palladin - Uborevich - Chornobylskaya - UNIVERSAM "BELICHI"
209 (a - 38) "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - Lomonosov - Yakubovsky - Williams ( TERM - 2)
209 - to "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - LOMONOSOV
211 (tr - 33 + a - 3) DVRZ - Prazhskaya - Leningradskaya sq. - avenue of connections. Connections - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. - Central
212 (a - 1) "LYBID" - Central - prosp.Science - Blakitnogo - Rodimtseva - HeroesOboroni - prosp.Goloseevsky - NBC
213 → UNIVERSIA “WANTS” - Trostyanetskaya - Akhmatova - Harkovskoe highway - Leningradskaya square - Gagarin Avenue - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislavskaya - the market "Troyeschina" - Dreiser - Balzaca - MELOSLAVSKAYA
214 "KHARKOVSKAYA" - REVUTSKO (pre-Zdolbunovskaya)
215 → LUNACHAR - "LEFT BANK" - Brovarsky prospect - Malyshko - Youth - "FOREST" MARKET
215 - to → RUSANOVSKIADSADA - Lunacharsky - "LEFT BANK"
216 "LEFT BANK" - Brovarsky prospect (h / s "DARING") - CHERNIGOVSKAYA - Miropolskaya - Bratislavskaya - TROESCHINA MARKET
217 "LUKYANOVSKAYA" - Ovrutskaya - Frunze - Mostitskaya - Uzhviy - avenue of FREEDOM
218 "LYBID" - Central - Dobreyshlyah - Blakitnogo - LYOGOGORSKAYA
219 "CONTRACT AREA" - Mezhigorskaya - Frunze - Vyshgorodskaya - DIAGNOSTIC CENTER
220 "KHARKOVSKAYA" - Bazhana Ave. - Saperno-Slobodskaya - Pros.Science - Ave. Red Star - Svet.SVASTOPOLSKAYA Square
221 "DARNITSA" - Bratislavskaya - Mayakovsky Avenue - MILOSLAVSKAYA
222 "LEFT BANK" - Perov Blvd. - Mayakovsky Prospect - SABUROVA
223 "SOUTHERN" - Lukashevich - ave. Vozdukhoflotsky - Fuchika - Umanskaya - railway Karavaevydachi - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "DOROGOZHICHI" - Shchusev - Stetsenko - Blucher - TUPOLEVA
224 MINSKAYA - Tymoshenko - Heroes of Stalingrad - NORTH
225 "KHARKOVSKAYA" - Decembrists - Verbitsky - Kharkiv highway - Leningradskaya Square - avenue of Peace - Builders - "DARNITSYA"
225 - D → Pros. GRIGORENKO - Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutsky - "KHARKOVSKAYA" - Decembrists - Verbitsky - Kharkiv highway - Leningradskaya Square - avenue of Peace - Builders - "DARNITSYA"
226 "NIVKI" - Shcherbakova - Stetsenko - Forest - DRIVING (14 - Yalinia)
227 → DIAGNOSTIC CENTER - Vyshgorodskaya - Frunze - Teligi - Industrial - Cholokovsky Blvd. - SEVASTOPOL Sq. - PEOPLE'S ADMINISTRATION
228 → International Square - Shcherbakov - Prospect. Victory - Victory Square
229 (a - 3) → USENKO - Leningradskaya Square - Prospect. Connections - Patona Bridge - Druzhby Narodov Blvd. "FRIENDSHIPS OF PEOPLES") - Central
230 → prosp.PALLADINA - pro.p. Victory - Shevchenko Blvd. - BAPTISM
231 "LEV TOLSTOY" - "UNIVERSITY" - Shevchenko blvd. - Comintern - Uritzkogo - Solomenskaya square - Vozduhoflotsky avenue - Sevastopolskaya square - "KADETSKIYGAI"
232 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Viborskaya - Heroes of Sevastopol - avenues. FAVORABLE
233 "FOREST" - "CHERNIGOVSKAYA" - Bratislavskaya - the market "Troyeshchina" - Zakrevsky - MELOSLAVSKAYA
234 "PETROVKA" - Prospect. Vatutina - Perova Blvd. - SEROV
235 "LEFT BANK" - Brovarskoye shosse - Perova Blvd. - Mayakovsky Avenue - COLOR (shop "Bill")
236 → PL. LENINGRAD - prosp. Gagarin - Bratislavskaya - Dreiser - Balzac - village TROESHCHINA
237 → MAYDAN OF INDEPENDENCE - M.Zhitomirskaya / Sofiyskaya - Sophianskaya Square - B.Zhitomirskaya - Lvovskaya Square - Artema - "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Herzen - Ovrutskaya - Podolsky Spassk - Frunze - Vyshgorodskaya - Shevchenko Square - Polyarnaya - Rokossovsky prospect - DIAGNOSTICHESKICHIY CENTER
238 (a - 62) → BOTANICAL GARDEN - Bastion - Ukrainka Blvd. "PECHERSKAYA" - Kutuzov - Moscow - "ARSENALNAYA" - Grushevskogo - European Square - Podolskyy Spusk - Sagaidachnogo - "CONTRACT AREA"
239 (a - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Cholokovsky blvd - Red Star Avenue - Central - "LYBID"
240 "FOREST" - Zhukova - VOLKOVA
241 "FOREST" - Kyoto - Milyutenko - Prospect. FOREST
242 "NIVKI" - prosp.Podedy - Bolshaya okrugnaya - g. VISHNY
242 - d "NIVKI" - prosp.Podedy - Big District - Cherry City - KGMZ3
243 "DIIPRA HEROES" - Prospect. Obolonsky - Gavro - Prospect. Heroes of Stalingrad - Moskovsky Most - Prospect. Vatutina - Marketplace "Troshchina"
244 VINOGRADAR - prosp.Svobody - Pravdy Avenue - Frunze - Mospovsky avenue - Moskovskybridge - Vatutina prospect - TROESHCHINA MARKET
245 "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya naberezhnaya - Dneprovskaya Embankment - SHUMSKY
246 "LEFT BANK" - avenue of Liberators - Perova Blvd. - KARBYSHEVA
247 "PETROVKA" - Pros.Moskovsky - Pros.Vatutina - MARKET "TROESHCHINA"
248 "LEFT BANK" - Okipnoy - Enthusiasts - SLAVUTICH GOTEL
249 "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya naberezhnaya - Serafimovich - Bereznyakovskaya - F / L "LEVYBEREG
401 → CHERNOBYLSKAYA - Uborevicha - Palladina avenue - Big District - Borschagovskaya - Industrial - Cholokovsky Blvd. - Sevastopolskaya Square - Vozdukhoflotsky Avenue - Lukashevich - "SOUTH"
402 → NORTHERN - Heroes of Stalingrad Avenue - Heroes of the Dnieper Street - Avenues of Obolonsky (h / s "MINSK", "OBOLON") - Malinovsky - Heroes of Stalingrad / Gavro - К-ТР "BRATISLAVA"
404 → VOLGOGRADSKAYA - Golovko - Red Star Avenue - Sevastopolskaya Square - Prospect Vozdofoflotsky - Prospect Victory - Victory Square - Shevchenko Blvd. "L. THICK"
405 → U / "CHILDREN'S WORLD" - Youth - Bratislava - Dreiser - Mayakovsky (pre-Miloslavskaya)
405 - to → MILOSLAVSKAYA St. - T. Drayzer - Bratislavska - "CHERNIGOV"
406 → International Square - Stetsenko - Shchusev - Melnikova - Artem - B.Zhitomirskaya - Mikhailovskaya - Khreshchatyk - European Square - Hrushevsky Square "ARSENAL" - The January Uprising - KIEVO - PECHERSKAYALAVRA
407 WANTS "- Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutskiy - "KHARKOVSKAYA" - Decembrists - Verbitsky - Kharkiv highway - Yalta - F / DST "DARNITSA"
408 "NOVOBELICHI" - Osennaya - Uborevicha - Chernobylskaya - Pushinoy - Palladina Avenue - Circle Road - 50 October Anniversary of the October Revolution
409 → BORTNICHI village - Svetlaya - Harkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Gagarin avenue - "CHERNIGOV"
410 "NIVKI" - Shcherbakova - Stetsenko - "DEAROGOGICHI" - Teligi - "PETROVKA"
411 → (Trm - 1) SIMIRENKO - Kartvelishvili - avenue of 50th anniversary of October - avenue of Komarov - Borschagovskaya - Zhilyanskaya - Saksaganskogo - Esplanadnaya "PALACE OF SPORTS"
412 "L. THICK" - B.Vasilkovskaya (b / C "PALATSUKRAINA") - "LYBID" - Central (Moscow Square) - prosp.Science - Hawker
413 "NIVKI" - Svyatoshinskaya - Heroes of the Cosmos - Prospect. 50th anniversary of the October Revolution - GnataYura - Kolas - Rollan Blvd. - ARCHORS
414 → MILOSLAVSKAYA - Radunskaya - Budishchanskaya - Balzak - Tsvetaeva - Mayakovsky prospect - Dreiser - Bratislavskaya - Krasnogvardeyskaya - Gagarin prospect - SOSURES
415 → MARKET "LESNOY" - Miropolskaya - Krasnogvardeyskaya - Gagarin Prospect - Leningradskaya Square - Kharkov Highway - Svetlaya - BORTNICH
416 - d → KIBTsENTR - pros.p.Glushkova - NBC - pros.p.Goloseevsky - Goloseevskaya pl. - Central - Blvd.DruzhbyNarodov - Paton's Bridge - Prospect. Connections - Pros. Gagarin - Krasnogvardeyskaya - "Chernihiv" - Miropolskaya - Bratislavskaya - Extreme - MARKET "TROESHCHINA" - Dreiser - ct "FLORENCE"
417 → UBOREVICHA - Chernobyl - Prospect. Victory - "BERESTE" - Degtyaryovskaya - "LUKYANOVSKAYA" - Glubochitskaya - Upper / Lower Val - "CONTRACT AREA"
418 → UBOREVICH - Prospect Palladina / Chernobylskaya - Prospect Victory - Grand District - Prospect. 50th anniversary of October - Koltsova Blvd. - Simirenko - Prosk.Korolyova - BULGAKOVA
419 "TEREMKI - 2" - Yakubovsky - Lomonosov - Vasilkovskaya - Goloseevskaya Square - Central - Blvd.DruzhbyNarodov - Paton's Bridge - Prospect. Connections - Pros. Gagarin - Krasnogvardeyskaya - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislavskaya - Extreme - MARKET "TROESHCHINA"
420 → VINOGRADAR MARKET (Prospect Freedom) - Prospect Porika - Pravdy Avenue - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolskyspusk - Ovrutskaya - Melnikova - Chornovola - Prospect. Victory - Shevchenko Blvd. "UNIVERSITY") - "L. THICK"
421 → SIMIRENKO - Kartvelishvili - avenue of 50th anniversary of October - avenue of Komarov - Borschagovskaya - Industrialnaya - Dovzhenko - Teligi - avenue of Moscow - "PETROVKA"
422 → REMBAZA - Borispolskaya - Privokzalnaya - Harkovskoe highway - Leningradskaya sq. - avenue. Interconnections - Patona bridge - "FRIENDSHIP" - DruzhbyNarodov Blvd. "LYBID" - Central - prosp.Nauki - MARSHAL
423 → THE FOREST MARKET - "CHERNIGOVSKAYA" - Krasnogvardeiskaya - Baku Commissars - Prague - ALMA - ATINSKAYA
425 → MELOSLAVSKAYA - Radunskaya - Balzac - Dreiser - Bratislavskaya - Krasnotkatskaya - Builders / Prospect Mira - PL. LENINGRAD
427 "PALACE OF SPORT" - Esplanadnaya / Rustaveli - Saksaganskogo - prosp. Victory - Industrial - prosp. COMPATIBLE (dobul.Lepse)
428 → Freedom Prospect - Prospect Porika - Pravda Avenue - Grechko - Stetsenko - Schuseva - "DOROGOZHICHI"
429 → TULUES - Kolas - GnataYury - avenue of 50th anniversary of October Revolution - Bl. Lepse - Vasilenko - avenue Victory - Shevchenko - Leontovich - Khmelnitsky Blvd. - BAPTIST (TSUM)
432 "CONTRACT SQUARE" - Konstantinovskaya - Nizhny / VerkhniyVal - Glybochytska → Tatarskaya - Schmidt - Bagghovutovskaya - "LUKYANOVSKAYA" (just the opposite side) - Melnikova - "Dorohazhichi" - Grekova - Shamrilo - NOVOUKRAINSKAYA
433 → ZHOLUDEVA - Simirenko - prospect Korolyov / Bulgakov - pros.Otradny - Borschagovskaya - prosp.Vozdoflotsky - Pobedy Square - Shevchenko-Khmelnitsky Blvd. / Shevchenko Blvd.-BAPTAL (TSUM)
434 → BALZAK (from Miloslavskaya) - Saburova - Mayakovsky Avenue - Dreiser - Bratislavskaya - "CHERNIGOV"
435 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Victory - Chornovola - Glubochitskaya - V. Val / N. Val - Konstantinovskaya / Mezhigorskaya - "CONTRACT AREA" - Sagaidachny - "POSTABLE" - Vladimirsky Spassky - Square of Europe - Apply for Love - Restoration - Platinum - Scherbakova - Grechko - Prospect - Scherbakova - Grechko - prospek Pladina - Grechko - prospek - Scherbakova - Grechko - prospek - Scherbakov - Grechko - App.
438 → NAUMOVA - Bulakhovsky - Palladina avenue - Big District - 50th anniversary of October Revolution - Komarov Avenue - Borschagovskaya - Industrial - Cholokovsky Blvd. - Vinnitskaya Street - "Zhuliany" MARKET
439 VINOGRADAR - Prosp.RadyanskoiUkrainy - Prosp.Svoboda - Porika - Pravdy Avenue - Grechko - Stetsenko - Schuseva - Melnikova - Artem - Lvovskaya Square - Vorovskogo - VICTORY Square
440 → prosp.PALLADINA - Radgospnaya - Semashko - Deputy - "SVYATOSHIN"
442 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Politekhnichesky lane - Borschagovskaya - Garmatnaya - Pros. Victory (h / s "SHULYAVSKAYA") - "POLYTECHNICAL INSTITUTE"
443 "ARSENALNAYA" - Moscow - Kutuzov - Shchors - Antonovich - Telman - Yamskaya - BAYKOVAYA
444 "TEREMKI - 1" - Zabolotnogo - Odessa Square - National Exhibition Center - Prospect. Goloseevsky - Central - "LYBID" - DruzhbyNarodov Blvd. "FRIENDSHIP" - Ukrainka Blvd. - "PECHERSKAYA" - Kutuzov - Moscow / Suvorov - "ARSENALNAYA"
445 "DARNITSA" - Krasnotkatskaya - Builders - Leningradskaya Square - Kharkov highway - Trostyanetskaya - Akhmatova - Dragomanova - "WANTS"
447 → BAUMANA - Pika - Saratovskaya - Salyutnaya - Tupoleva / Shcherbakova - Prospect. Victory - "SVYATOSHIN"
450 → SOLOMENSKAYA (Institutsakhara) - Solomenskaya Square - Vozdukhoflotsky Prospect - Prospect Victory - Pobeda Square - T.Shevchenko Boulevard - "UNIVERSITY" - Bessarabskaya Square - Basseynaya - Ukrainka Blvd. "PECHERSKAYA" - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "LYBID" - Antonovich - Fedorova - ProtasovYar - SOLOMENSKAYA
451 → SARATOVSKAYA - Salyutnaya - Shcherbakov - Internationalnaya Square - Grechko - Syretskaya - Belitskaya - Frunze - Konstantinovskaya / Mezhigorskaya - "CONTRACT AREA" "w: st =" on "> 453M "CONTRACT AREA" - V.Val / N.Val - Embankment - Meadow - Mezhigorskaya - Electricians - FISHERMAN
454 → POTAPOVA (DNIPRO Market) - Komarov Avenue - Industrial - Cholokovsky Blvd. - Sevastopolskaya Square - Vozdukhoflotsky Avenue - Lukashevich - "SOUTH"
455 → SEVASTOPOLSKAYA Square (Nationalpolice) - Kholokovsky Blvd. - Industrialnaya - avenue Victory - Shcherbakov - MarshalGrechka - Pravdy Avenue - Freedom Prospect (Children's Clinic)
457 "LYBID" - Central - Pros.Science - Strategic Highway - GRABOVSKY
458 → VICTORY PLACE (Circus) - "KIEV - PASSENGER" - Uritskogo - Solomenskaya Square - Solomenskaya - Golovko - Red Star - Demiivska - Cossack - Vasilkovskaya - NBC - Glushkov Avenue - KIBTsENTR
459 "OSOKORKI" - UNIVERS "WANTS"
460 "LEFT BANK" - Pros. Brovarsky - Pros. Liberators - Zaporozhets - Kurnatovsky - Kibalchich - Pros. Vatutina - Market "Troyeschina" - Dreiser / Beretti, Pros. Mayakovsky - BALZAK
461 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Zhmerinskaya - Rollan - Kolas - GnataYury - Kartvelishvili - Koltsova Blvd. - Simirenko - Large District - Glushkov Prospect - NBC
463 → NORTHERN - Heroes of the Dnieper - Heroes of Stalingrad prospect - Zalki - Gavro - OBOLON Prospect Obolonsky - "PETROVKA" - prosp.Moskovsky - Teligi - Dorogogichi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - INDUSTRIAL CAPACITY
463 - д → NORTH - Heroes of the Dnieper - Heroes of Stalingrad - Zalki - Gavro - OBOLON Prospect Obolonsky - "PETROVKA" - prosp.Moskovsky - Teligi - Dorogogichi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Khokolovsky Blvd.- Sevastopolskaya Square - PEOPLE'S ADDRESSES
464 "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Teligi - ave.Moskovsky - "PETROVKA" - prosp.Obolonsky (h / s "OBOLON", "MINSK") - Tymoshenko - Heroes of Stalingrad - Heroes of the Dnieper - "GEROEVDNEPRA"
466 → EUROPEAN. - Grushevskogo - "ARSENALNAYA" - Moscow / January Uprising, Slavy Square, Suvorov - Kutuzov - "PECHERSKAYA" - Ukrainki Blvd. - Pecherskiy Most - Kikvidze - Saperno-Slobodskaya - South Bridge - Bazhana Avenue (h / s "SLAVUTICH", "OSOKORKI", "WANTS") - KHARKOV MASSIF (REVUTSKY)
468 "Peremoga" (from Avdeenko) - Verkhovitsa - 50th anniversary of the October Revolution - Heroes of the Cosmos - Zhmerinskaya - Svyatoshinskaya - "SVYATOSHIN"
469 → TULOES - Kolas - Yura - Koltsova Blvd - Simirenko - Prosp.Otradny - Chokolovsky Blvd - Sevastopolskaya Square - SOLOMENSKAYA Square
470 → KIEVO - PECHERSKAYALAVRA - Slavy sq. - "ARSENALNAYA" - Moskovskaya - Kutuzova - "PECHERSKAYA" - Ukrainian Blvd. - "FRIENDSHIP" - DruzhbyNarodov Blvd. - Central - prosp.Nauki - Kitayevskaya - BERRY
471 "SHULYAVSKAYA" - Industrialnaya Street - Chokolovsky Boulevard - Umanskaya - Fuchik - Prospect Vozdofoflotsky - Shevchenko Boulevard - Vladimirskaya - Saksaganskogo - Rustaveli / Esplanadnaya "PALACE OF SPORTS"
472 MINSKAYA - Tymoshenko - Gaidai - Polarnaya - Vyshgorodskaya - Krasitsky - Svetlitsky - avenue of FREEDOM
475 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBID" - DruzhbyNarodov Blvd. "FRIENDSHIP BASES" - Paton Bridge - Prospect. Connections - Bereznyakovskaya - Dniprovskaya Embankment - Bazhana Prospect - "WANTS"
476 → NORTHERN - Prospect. Heroes of Stalingrad - Tymoshenko - "MINSK" - pro.A.Obolonsky - "OBOLON" - Malinovsky - Gavro - Zalki - Geroev Stalingrad avenue - Moskovsky Bridge - Vatutin Avenue - Perova - Kibalchich - Kurnatovsky - Zhmachenko - Stroiteley Blvd. "DARNITSA"
477 (a - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Cholokovsky Blvd. - Sevastopolskaya Square - Red Star Avenue - Kirovogradskaya - Izyumskaya - MOSKOVSKAYA Square
480 - Comintern - Shevchenko Blvd. - Vladimirskaya - Tolstoy - "L. THICK" - B.Vasilkovskaya - Saksaganskogo - Esplanadnaya - "PALACE OF SPORT" - Ukrainian Blvd. - "PECHERSKAYA" - "FRIENDSHIP BASES" - DruzhbyNarodov Blvd. - Paton-Serafimovich-Shumsky Bridge BEREZNYAKI
481 "CONTRACT AREA" - Nizhny / VerkhniyVal - Glubochitskaya - Artem (h / s "LUKYANOVSKAYA") - Melnikova - Dorogogichi - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - the Karavaevy Dachi railway station - Kholokovsky Blvd. - SEVASTOPOL Square
482 → KIBTsENTR - Glushkov prospect - Odesskayapl. - Big District - New Road - ave. Vozdukhoflotsky - Sevastopol Sq. - Chokolovskiyul. - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "DOROGOZHICHI"
484 "CONTRACT AREA" - Nizhny / VerkhniyVal - Glubochitskaya - Chornovola - Prospect Victory (h / s "POLYTECHNICAL INSTITUTE", "SHULYAVSKY", "BERESTA") - Vasilenko - Lepse - Komarova Avenue - Kartvelishvili / Koltsova Blvd. - SIMIRENKO
485 "MINSK" - Tymoshenko - Geroyev Stalingrad Avenue - Moskovsky Bridge - Prospect. Vatutina - Mayakovsky Avenue - MILOSLAVSKAYA "w: st =" on "> 486M PALACE UKRAINE - Predslavinskaya - Lumumba - Chigorina - Curls "FRIENDSHIP BASES" - DruzhbyNarodov Blvd. - Paton's Bridge - avenue. Connections - Leningradskaya Square - Kharkiv highway - TROSTIANYETSKAYA
488 "CONTRACT AREA" - V.Val / N.Val - Naberezhno - Lugovaya - Mezhigorskaya - Electricians - Moskovskymost - Vatutina prospect - Mayakovsky prospect - Kashtanovaya - Balzaka - Gradinskaya - Radunskaya - Budishchanskaya - MILOSLAVSKAYA
490 → International Square - Tupolev - "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Jury - Simirenko - GRIGOROVICHA - BARSKOGO
491d → LOMONOSOVA (Instituteoncology) - Vasilkovskaya - Goloseevskaya Square - Central - Blvd.DruzhbyNarodov - "FRIENDSHIP" - Kikvidze - "BREED"
492 → BEARS - Bazhana Avenue - Dniprovska Embankment - Patona Bridge - Naberezhnoe Highway - "CONTRACT AREA"
495 "REPUBLICAN STADIUM" - Fedorova - ProtasovYar - Solomenskaya - Solomenskaya square - Prospect. Air-fleet - Chernovola - "LUKJANOVSKAYA" - Frunze - Pravda Avenue - Prospect.Freedom - "VINOGRADAR"
496 → METROLOGICAL - Zabolotny - Large District - New Road - Prospect Vozfukhlotsky - Chornovola - Artem - "LUKYANOVSKAYA"
497 SVYATOSHIN - Prospect. Victory - Vernadsky Blvd. - Palladina-Podlesnaya - Bulakhovsky Prospect - NAUMOV
499 "ТЕРЕМКИ - 2" - пл.Одесская - Большая окружная - Новаядорога - просп.Воздухофлотский - Черновола - Артема - "Лукьяновская" - ОБЛАСТНАЯБОЛЬНИЦА
500 "CONTRACT AREA" - Bratskaya - "POSTAL SQUARE" - Naberezhne highway - avenue. Connections - Leningradskaya sq. - Kharkiv highway - Privokzalnaya - Borispolskaya - REMBAZA
501 → SALUTE - Tupolev - "SVYATOSHIN" - prosp.Pobedy - Bolshaya okruzhnaya - bul.Koltsova - Simirenko - GRIGOROVICHA - BARSK
502 → pro.p.GEROEVSTALINGRADA - Malinovsky - Lugovaya - Ivashkevich - pro.ppravdy - pro.RadyanskoiUkrainy - pro.p. FREEDOM
503 "LEFT BANK" - Raskova - Plekhanov - Prospect. Connections - Kharkiv highway - Borispolskaya - REMBAZA
504 "DARNITSYA" - Popudrenka - avenue of Liberators - Perova Blvd. - Mayakovsky Avenue - Saburova - Balzac - LAVRUHIN
505 "PETROVKA" - prosp.Moskovsky - prosp.Vatutina - Kashtanovaya - Balzac - Gradinskaya - BUDISHCHANSKAYA
506 → Shevchenko Square - Polar - Heroes of the Dnieper - "GEROEVDNEPRA" - Heroes of Stalingrad prospect - NORTHERN
506k → BOGATYRSKAYA - Ozernaya - "GEROEVDNEPRA" - HeroesDnepr - NORTHERN
507 "SOUTH" - Lukashevich - Uritsky - Zhilyanskaya - Antonovich - "LYBID" - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - National Exhibition Center - Glushkov Prospect - Zabolotny - "TERM - 1"
508 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Cholokovsky Blvd - Sevastopolskaya Square - Red Star Avenue - Kaysarova - Amurskaya - Vasilkovskaya - Lomonosova - Yakubovsky - "TEREMKY - 2"
509 → PL. LENINGRAD - Prospect of Peace - Builders - Prospect. Liberators - Perova Blvd. - Prospect of Mayakovsky (pre-Miloslavskaya)
511 "VYBUBICHI" - Kikvidze - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "PECHERSKAYA" - Ukrainka Blvd. - Basseynaya - Esplanadnaya - Saksaganskogo - B.Vasilkovskaya - "L.TOLSTOY" - Tolstoy - Vladimirskaya - "UNIVERSITY" - Shevchenko Blvd. - AIR FLOWN HIGHWAY
514 "CONTRACT SQUARE" - Mezhigorskaya - Elenovskaya - Kostyantinovskaya - Novokostyantinovskaya - frunze - Vishgorodskaya - Osipovsky - Svetlitsky - WINTERS
515 → REVUTSKOGO - Akhmatova - Dragomanova - “Wanders” - Bazhana prospect - South Bridge - Saperno-Slobodskaya - Central - Goloseevskaya Square - Vasilkovskaya - National Exhibition Center - Yuzhnaya bus station - Kasiyana - "TEREMKI - 2" (dul.Lyatoshinsky)
516 (tram.22)pk "Lesnoy" - Miropolskaya st. - "Chernigov" - Gagarin Ave. - Kharkov highway - Privokzalnaya st. - Borispolskaya st. - Rembaza.
517 (tr.17 + 7) → Chernobylskaya St. - Pobedy Avenue - Chokolovsky Blvd. - Sevastopol Sq.
518 (tr.5 + 8) → Belitskaya St. - Scherbakova St. - "Nivki" - "Beresteyskaya" - "Shuliavskaya" - "Polytechnic Institute" - Vozdukhoflotsky pr. - Sevastopolskaya square
519 (Tr. 7, aut. 106) → Chernobylskaya St. - Pobedy Avenue - "Svyatoshino" - "Nivki" - Scherbakova street - Stetsenko street - Shuseva street - "Dorogozhichi" - O.Teligi St. - Moskovsky Ave. (Krasnyh Kazakov) - "Petrovka" - pr.Vatutina - rk "Troyeshchina".
520. → MuzeyUVOV - Yanvarskogo Uprising Street - "Arsenalnaya" - Moskovskaya St. - "Pecherskaya" - LesiUkrainki boulevard - Kikvidze st. - Railwaynose (BolshayaVasilkovskaya st. - Schorsa str. - LesiUkrainki boulevard) - "Lybedskaya".
521 (auth.12) → Moskovskayapl. ( ) - Izyumskaya St. - Kirovogradskaya St. - Montazhnikov St. - Klinicheskaya St. - ProtasovSpusk - Institute of Breast Surgery.
522 (avt.106) → M. Petrovka - Vatutina Ave. - Kibalchich St. - Troyeshchina District - Drayzer St. - Balzak Street - Dankiewicz Street.
523 (avt.38) → Sofievsky Maidan - Vladimirsky Street - Lva Tolstoy Street - Gorky Street - M. Lybedska - Goloseevsky Pr. - Vasilkovskaya st. - Lomonosova st.
524 (tram.21) "Kontraktovaya PL" - M.Pochtovayapl. - Naberezhnoe highway - Companion Avenue - Gagarin Avenue - "Chernigov" - Miropolskaya St. - Mykytenka St.
525. "Petrovka" - Moskovsky Avenue (Krasnyh Kazakov) - Frunze St. - Vyshgorodskaya St. - Polyarnaya St. - Rokossovsky Avenue.
526 (tram.26 + 8) → M. Lesnaya - Gagarin Ave. - Leningradskaya pl. - Harkovskoe highway - Privokzalnaya st. - Trostyanetskaya st. - Akhmatova st. - Grigorenko st. - M.Poznyaki.
527. → Lvovskayapl. - BolshayaZhitomirskaya street - Mikhaylovskaya street - Kreschatik street - Grushevskogo street - "Arsenalnaya" - Yanvarskogo Uprising Street - Tsytadelnaya Street - Kutuzov Street - Staronavodnitskaya Street - Druzhby Narodov Blvd. - Vossobyeniya Ave. - Gagarin Avenue - Popudrenko St.
528 (tram.28) →. Leskovskaya ul. - Radunskaya st. - Gradinskaya st. - Saburov st. - Zakrevskogo st. - Bratislavskaya st. - Miropolskaya st. "Chernigov" - pr.Yuria Gagarina.
530 (tram.24) "Minsk" - Tymoshenko St. - Lugovaya St. - Pravdy Ave. - Svobody Ave.
531 (tr.19) → Kosmonavtov Square - Vozdukhoflotsky pr. - Kosiora st. - "Lukyanovskaya" - Melnikova street - "Dorogozhichi" - Olzhicha street.
532 (tr.17) → Kosmonavtov Square - Antonova Street - Vozdukhoflotsky Ave. - Pobedy Avenue - Pobedy Square - "University" - Shevchenko Boulevard - "Lev Tolstoy".
533 (avt.86) → Leningradskaya pl . - pr.Gagarina - "Chernigovskaya" - Bratislavskaya st. - Marshala Zhukov st. - Lesnoy ave.
534 (tr.14) → M.Vokzalnaya - Komintern street - "University" - T.Shevchenko blvd.L.Ukrainki boulevard - "Pechersk" - "Friendship of Peoples" - Zverinetskaya St.
535 (avt.87) → M.Poznyaki - M.Osokorki - Dneprovskaya Embankment - Tychini Avenue - Shumsky St. - Bereznyakovskaya St. - Plekhanova St. - M. Raskovoy St. - "Left Bank".
537 (Aut. 32) "Nivki" - Scherbakova street - Syretskaya street - Beletskaya street - Vyshgorodskaya street - Polarnaya street - Rokossovsky avenue - Kondratyuk street - Minsk massif.
538 (tr. 31) → Schuseva St. - Vavilov St. - Rizhskaya St. - Dorohozhitskaya St. - Melnikova St. - "Lukyanovskaya".
539 (tr.10) → M.Vokzalnaya - Komintern street - Zhilyanskaya street - B.Vasilkovskaya street - M.Republicansky Stadium - M.DvoretsUkraine - "Lybidska" - Moskovskayapl.
540 (avt.47) "Nivki" - Scherbakov St. - Wilhelm Pika St. - Bauman St. - Library.
541 (tram.14 + 21) - "Lukyanovskaya" - Belorusskaya street - Yakira street - Deggyarevskaya street - Dovzhenko street - "Shulyavskaya" - ul.Industrialnaya - Chokolovsky Blvd. - Sevastopolskapl.
542 (aut. 42) → M.Osokorki - Dnieper embankment - Knyazhy Zaton st. - Dragomanov st. - Anna Akhmatova st. - Kharkiv highway - Vosoedineniya avenue - M. Raskova st. - "Left Bank".
543 (Auto.10) "Kharkov" - Dekabristov St. - Harkovskoe highway - Svetlaya St. - Bortnichi settlement.
546 (avt.84) "Friendship of Peoples" - Goloseevsky - Vasilkovskaya St. - Glushkov Ave. - Yakubovsky St. - Lyatoshinsky St. - Kreiser Avrora St.
548 (aut. 15 + 84) → Bessarabsky. - b - rL.Ukrainki - "Pechersk" - "Friendship of Peoples" Goloseevsky - Vasilkovskaya St. - 40th Anniversary of the Anniversary of October - National Computer Center - Akademik Glushkov Avenue - Zabolotnogo St. - Metrological St.
549 (Av.21) Rainbow - pr.Vatutina - Petrovka - Moskovsky Ave. (Krasnyh Kazakov) - O.Teligi St. - "Dorogozhichi" - "Shuliavskaya" - Industrialnaya Street - Chokolovskiypr. - Sevastopol Sq.
550 (Tr. 21 + 27 + 30) → Sevastopol Sq. - Chokolovsky Blvd. - st. Industrial - "Shuliavskaya" - "Dorogozhichi" - O.Teligi St. - Moskovsky Ave. (Krasnyh Kazakov) - "Petrovka" - Vatutina Ave. - Mayakovsky Ave. - Saburov st.
551 (tr.27, а.106) → Industrialpipeline - Industrial Street - "Shuliavskaya" - "Dorogozhichi" - O.Teligi st. - "Petrovka" - pr.Vatutina - rk "Troyeshchina".
552 (avt.99) → Shevchenko Square - Polyarnaya Street - Bogatyrskaya Street - Vatutina Ave. - Troeshchina district.
553 (tram.27) → M.DvoretsSport - Esplanadnaya street - Mechnikovaya street - M.Klovskaja - Grushevskogo street - "Arsenalnaya" - Moskovskaya St. - Vosoedineniya Ave. - Leningradskaya pl.
554 (avt.69) → M.Republican Stadium - Zhilyanskaya St. - Uritsky St. - Vozdukhoflotsky Ave. - Chokolovsky Blvd. - ul.Industrialnaya - pr.Komarov - pr.50 anniversary of October - ul.Zodchih - ul.Litvinenko - Volgemut.
555 (tram.33) → Mayakovsky Ave. - Drayzer st. - Kibalchich st. - Saburov st. - Troeschina district - Bratislavskaya st. - Miropolskaya st. "Chernigovskaya" - Yuria Gagarin Street - Leningradskayapl. - Prazhskaya St. - Alma-Atinskaya St. - DVRZ.
556 (author 9) "Beresteyskaya" - Lepse Boulevard - Koltsova Boulevard - Simirenko Street - Bulgakov Street.
557 (aut. 20) "Lybidska" - Nauki ave. - Stolichnoe highway - Novopirogovskaya street - Uprooted.
558 (aut. 85) Windmills - Svobody Ave. - Vyshgorodskaya St. - Frunze St. - O.Teligi St. "Dorogozhichi" - Melnikov st. - "Lukyanovskaya" - Kosiora Street - Pobedy Avenue - Saksaganskogo Street - Komintern Street - M. Vokzalnaya.
559. "Minskaya" - pr.Timoshenko - ul.Prirechnaya - ul.Severnaya - "Heroes of the Dnieper".
560. "Obolon" - Layosha Gavro St. - MateZalki St. - Heroes of Stalingrad St. - Timoshenko St. - "Minsk".
561. "Svyatoshino" - Pobedy Avenue - Zhytomyr Highway - the Seagull Sports Complex.
562 (aut. 42) "Left Bank" - M. Raskova St. - Vosoedineniya Ave. - Kharkiv highway - Teplovoznaya St. - Talnovskaya St. - Naddnipryanskoe Highway - M. Osokory
563 (tr.110) "Lev Tolstoy" - Basseynaya st. - Esplanadnaya st. - M. Republikan Stadium - B. Vasilkovskaya st. - M. Palace "Ukraine" - "Lybidska" - Druzhby Narodov Ave. - Moskovskayapl. ( ) - Goloseevsky - pr40 - oOctober - Odessa
564 (tram.13) → Pobedy Square - Vorovskogo Street - Dmitrovskaya Street - Glubochitskaya Street - V. Val Street - "Kontraktovaya PL"
565 (213) → Airport "Kiev" - Vozduhoflotsky Ave. - Sevastopolskaya Sq. - Chokolovsky Blvd. - st. Industrial - "Shulyavskaya" - Dovzhenko Street - "Dorogozhichi" - O.Teligi st. - "Petrovka".
566 (tram.14) "Lukyanovskaya" - Degtyarevskaya St. - Mikolaia Vasilenko St. - Lepse Boulevard - Otradny Avenue.
567. "Vydubychi" - Naddnipryanskoe Highway - Stolichnoe Highway - Car Market "Chapayevka".
568 (tr.9) → Airport "Kiev" - Vozdukhoflotsky pr. - "University" - Shevchenko Boulevard - Tereschenkovskaya St.
569. "Lybidska" - DruzhbyNarodov Blvd. - Moskovskayapl. - Naddnipryanskoe highway - Stolichnoe highway - Car market "Chapaevka".
570 (tr.8) "Leo Tolstoy" - Vladimirskaya St. - Shevchenko Boulevard - "University" - Pobedy sq. - Vozdukhoflotsky pr. - Smelyanskaya st. - Donetsk st. - Ushinsky st.
571. "Svyatoshino" - Pobedy Avenue - Palladina Ave. - railway / New Square - Belichi.
572 (Tr.7 + 7k) → Pobedy Square - Pobeda Avenue - "Polytechnical Institute" - "Shuliavskaya" - "Beresteyskaya" - "Nivki" - "Svyatoshino" - Palladina Ave. - Novo - Belichi.
572k "Nivki" - "Svyatoshino" - Pobedy Avenue - Palladina Ave. - New - Belichi.
573. → Budishchanskaya St. - Radunskaya St. - Lavrukhin St. - Balzak St. - Saburov St. - Balzak St. - Nikolaev St. - Mayakovsky Ave. - Vatutina Ave. Moskovsky Ave. (Krasnykh Kazakov) - "Petrovka".
574 (tr.16) → Shuseva St. - Dorohozhitskaya St. - Melnikova St. - "Lukyanovskaya" - Artema str. - MAYDAN IMPROVEMENT.
575 (tr.5) → Biletskaya Street - Syretskaya Street - Scherbakova Street - "Nivki" - Victory Ave - "Beresteyskaya" - "Shuliavskaya" - "Polytechnic Institute" - Victory Square - "University" - Shevchenko Boulevard - Tereschenkovskaya St.
577. → Heroev Square - Naddnipryanskoe Highway - "Vydubychi" - Stolichnoe highway - pos.Chapaevka - pos.Koncha - Zaspa.
578 (avt.70) "Left-bank" - Perov Blvd. - Rabuzhnaya st. - Petra Vershigory st. - Rainbow.
580 (aut. 46 + 50) "Left Bank" - Perov Blvd., Mayakovsky Ave. - Kashtanovaya St. - Balzak St. (Miloslavskaya Dole).
581 (aut. 31) → Ivashkevich St. - Vyshgorodskaya St. - Pravdy Ave. - Marshala Grechko St. - Scherbakova St. - "Nivki" - Victory Ave - "Svyatoshino".
582. "Obolon" - Malinovsky Street - Layosha Street - Geroev Stalingrad Avenue - Priozernaya Street.
583. "Nivki" - Victory Ave - "Svyatoshino" - Ring road - S.Sofievskaya Borshchagovka.
584 (tr.12) → Tolstoy street - Vladimir street - Shevchenko boulevard - B.Vasilkovskaya street - "Leo Tolstoy" - M.Republican Stadium - M.DvoretsUkraina - "Lybidska" - Goloseevsky Ave. - Smolich St.
585. → Boyarka - Cherry city - Ring road - 50th anniversary of October Revolution - Borschagovskaya street - Industrial Street - "Shulyavskaya" - A.Dovzhenko st. - O.Teligi st. - Moskovsky ave. (Krasnyh Kazakov) - "Petrovka" - pr.Vatutina - rk "Troyeshchina".
586 (Tr. 6) → Shevchenko Square. Vyshgorodskaya St. - Frunze St. - Melnikov St. - "Lukyanovskaya".
588 (Avt.21) "Kontraktovaya Square" - Elektrikov St. - Vatutina Ave. - Mayakovsky St. - Saburov St. - Balzaka St.
589. → M.Darnitsa - Stroiteley St. - Leningradskaya pl. - Kharkov highway - Privokzalnaya street - Yaltinskaya street - Russian street - Rossoshanskaya street - Borispolskaya street.
590 (avt.106) "Lybidska" - DruzhbyNarodov Blvd. "Friendship of Peoples" - Ave. of the Association - Ave. Yuria Gagarin - "Chernigovskaya" - Miropolskaya street - Bratislavskaya street - Troyeschina district.
592. "Kontraktovaya Pl." - Elektrikov St. - Vatutina Ave. - Troyeshchina District - Drivera St. - Zakrevskogo St. - Saburov St. - Mayakovsky St.
593 (tram.33) → Railway station "Darnitsa" - Privokzalnaya st. - Kharkov highway - Y. Gagarin Avenue - "Chernigovskaya" - Miropolskaya street - Bratislavskaya street - Troyeschina district.
594. → M.Poznyaki - Mishugi Street - Rudenko Street - Vishnyakovskaya Street - Revutsky Street - "Kharkov" - Kharkov highway - Gagarin Ave. - "Chernigovskaya" - Miropolskaya street - Bratislavskaya street - Troyeschina district.
595 (avt.88) → Severnaya Street - Geroyev Stalingrad Avenue - Elektrikov Street - "Kontraktovaya PL"
598 (avt.21k) "Petrovka" - Vatutin Ave. - Kashtanovaya Street - Balzak Street - Saburov Street - Mayakovsky Avenue - M. Tsvetaeva Street.
599 (avt108) "Kharkovskaya" - Trostyanetskaya street - Akhmatova street - Prichalnaya street - Dneprovskaya embankment - Rusanovskaya naberezhnaya "Left Bank" - Lunacharsky st.
Yandex Cards ← ONLINE →
← MAPS →
Google maps

H. Carriers, if you want to highlight in color, pick up the information above, add or edit data [ contact form ]