This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Marketing: navchalno-methodical posobnik - Pavlenko AF

AF Pavlenko, AV Voichak

MARKETING

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Friend, dopovene and vipravlene vidannya

Pavlenko AF, Vojchak A.V.

П 12 Marketing: Nav.ch.-method. Posobnik for the samost. Vivch. Dis. -

Friend, add. І випр. view. - К .: КНЕУ, 2001. - 106 with.

ISBN 966-574-227-2

The other, dopovnennuyu and vipravlennuyu vidanni navchalno-metodicheskogo posobnika vmіcheno typical program, methodical vkazivki before vyvchennya okremih topics, tasks, zavdannya for self-control, the dictionary of the basic terminov.

For students of vichashey navchalnikh nedostav, yakі samostіyno vivchayut discipline "Marketing".ZMIST