This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economical analysis - M. Bolyukh, V. Burchevsky

Economical analysis : Navch. ambassador / M.A. Bolyukh, V.Z. Burchevsky, M.I. The humpback and that; For ed. Acad. NASU, prof. M. G. Chumachenko. - View. 2nd, pererob. and add. - K .: KNEU, 2003. - 556 p.

ISBN 966–574–416 – X

Navalny ambassador rozkrivak nayavlivіshі problems and important economic analysis. Ґruntovno visvіtleno technique vivchennya gospodarskih protsesіv holding fіnansovogo analіzu, analіzu vikoristannya resursіv i zabezpechennya efektivnosti upravlіnnya dіyalnіstyu pіdpriєmstva of urahuvannyam novih position (standartіv) buhgalterskogo oblіku that zvіtnostі.

For students and students of economics universities. The Ambassador will be cited for practical projects, business companies and banks, insurance companies, organizations, and institutions.

BBK 65.053ZMIST


Front word
Chastina I. Osnovi theories of economic analysis
Rozdil 1. Ekonomicny analіz і obґruntuvannya managements resolution
1.1. Zm_st і zavdannya ekonomіchnogo analіzu
1.2. The nature of management solutions
1.3. The process of accepting management solutions and economic analysis
1.4. Manage for vіdhilennya that ekono mechny analіz
1.5. Management Oblast and Economic Analysis
Rozdil 2. Subject і vidi ekonomіchnogo analіzu
2.1. The role of economic analysis for rinkovi v_dnosin
2.2. History and prospects of development of economic analysis
2.3. Meta th head for economic analysis. Main category
2.4. Links of economic analysis with the best science disciplines
2.5. The subject of economic analysis
2.6. Vidy th economic economic analysis
Rozdil 3. Method and Priyomi economical analysis
3.1. Sutnіst method ekonomіchnogo analіzu, yogogo characteristic that methodological basis
3.2. Tehnіchni priyomi ekonomіchnogo analіzu їih klasifіkatsіya
3.3. Abstract logy priyomi eco-friendly study
3.4. Peculiarities of Victory Prikhoyu poruvnyannya in eco-friendly doslіdzhennyakh
3.5. Jewish priyomi doslіdzhenya
3.6. Sutnіst middle that vnnosnih values ​​that їх zastosuvannya in economical analiz
3.7. Victory in ekonomіchnomu analіzі ryadіv dinamіki
3.8. Vikristannya grafіchnogo way to analіzі gospodarskoi dіyalnostі
3.9. Zastosuvannya grupuvan in analogical doslіdzhennyakh
3.10. Balance
3.11. Priyomi elіmіnuvannya in economical analiz
3.12. Victory in economical analysis of ways of proportion, partly participation and integration method
Rozdil 4. Modeling gospodarskoi іyalnost і pіdpriєmstva i ikoristannyaekonomіko-mathematical methods
4.1. Sutnіst modeluvannya gospodarsko ї dіyalnostі in economic analysis і і і зас sobi yogo realіzatsії
4.2. Victory Mathematical Methods in Economic Analysis
4.3. Integration
Rozdil 5. Іnformatsіyna base analizu that vikristannya personaln'nyh computers
5.1. The system of economics Іinformatsії
5.2. Informacion of a mismatch of economical analizu that yogo structure
5.3. Comp'yuterni technologiya analitsichnyh robіt
Rozdil 6 Organizatsiya etapi ekonomіchnogo analizu
6.1. Methodical principles of organization of economic analysis
6.2. Heads of analogous robotics and their characteristics
6.3. Sukupnіst dzherel іnformatsі І ekonomіchnogo analіzu. Methods of reading of їхньої dostovіrnostі
6.4. Uzagal'nennya that decorated results_v analizu
Part II Financial Analysis
Rozdil 7. Analiz fіnansovyh results_v dіyalnost pіdpriєmstva
7.1. Significance of the analysis and the information
7.2. Formuvannya income, vitrate and profits of the company
7.3. Analyze profits from real-life products
7.4. Analiz revenues vіd tsіnnih paperіv
7.5. Analiz zvіlshennya reserve
7.6. Analiz rozpodilu clean recruitment
7.7. Analyze the profitability of products
7.8. Analiz rozmіru pributku that modeluvannya basically tendentsii rozvitku
Rozdil 8. Analysis of the financial institution of the corporate body.
8.1. The role of the financial analysis in public administrations for the transition to the econo- mous economy
8.2. Fundamentals analysis of the balance. Inflation infusion balance currency
8.3. Analiz mine lane that dzherel yog uvorennya
8.4. Analіz lіkv_dnostі and plate formation for danimi P (C) BO № 2
8.5. Analiz fіnansovo Stabilnost
8.6. Analiz efektivnost vikristannya circulating capital
8.7. Analiz turnaround goshovyh werewolves
8.8. Analiz debіtsskoї ta kreddorskoї zaborgvanostі
8.9. Analiz Vikristannya Kapіtalu
Rozdil 9. Analysis of investment activities of the company
9.1. Analyze investment campaigns of the company for Dani financiation
9.3. Analyze of financial investment systems of the management solutions
9.4. Analyze the performance and performance management of the financial investment portfolio
Rozdil 10. Diagnostics of the risk of bankruptcy that will inflame on the acceptance of financial character
10.1. Analytical diagnosis of bankruptcy
10.2. Characteristics of non-payment indices
10.3. Methods of predicting bankruptcy
10.4. Influences on the familiarity of the financial character
Part III. Management Analytics
Rozdil 11. Analiz realizatsii produktsii and marketingvo dyyalnost pіdpriєmstva
11.1. Significance and analysis of marketing of children
11.2. Analog of Real Product Production
11.3. Analiz zinku zbutu products
11.4. Analiz tsinovo ї politiki pіdpriєmstva
11.5. Analiz system rozpovssyudzhenna goods_v
11.6. Analyze competitiveness of products
Rozdil 12. Analiz virobnitstva products and services
12.1. Significance, Headwatch, and Analysis of Product Performance
12.2. Analiz obyagіv i dinamіk virobnitstva products
12.3. Analiz assortment products
12.4. Analysis of the product structure
12.5. Analiz ikosti products
12.6. Analize marriage
12.7. Analiz rhythmic virobnitstva
Rozdil 13. An analysis of the effective victimization of labor resources
13.1. Analysis of the Effective Vikristannaya Labor Resources
13.2. Analiz materіnalih resources
13.3. Analiz efektivnosti vikristannya main zobob_v
Rozdil 14. Analiz vitrate on virobnitstvo and sobvartost products
14.1. Significance, Head of Information and Information
14.2. Shows sobivarostі products
14.3. Estimates of the planned value of the planned development of the Sobіvartotі commodity ї products
14.4. Analiz zagalno ї sumi sobіvartostі commodity ї products
14.5. Analiz sobvartostі odinitsі products
14.6. Analyze of the dynamic of the sobіvartostі porіvnyanno ї products
14.7. Analiz vitrata for one hryvnia commodity ї prodvtsts ї
14.8. Analyze the vitrata for economical elements
14.9. Analyze the sobvartostі products for the statistics of the calculus
14.10. Analiz prymyh materіalnih vitrata
14.11. Otsіnka Vitrata for direct payment
14.12. Analiz vitraty on service virobnitstva
14.13. Іnshi complex vitrati
14.14. Information pіdrahunok reservіv znizhennya sobvartost_ products
14.15. Strategic Analysis
14.16. Operational Analysis of Sobvartost products
14.17. Vnutrіgospodarsky anal_z vitrat
14.18. Porosity Analiz Sobivarost
14.19. Functional and Variable Analysis
Rozdil 15. Especially analizu zovnіshnoeekonomichno ї dіyalnostі
15.1. Analyze vklivu aktsіonerіv-nonresidents on the activity of the company
15.2. Analyze Visa Exports Vibrant Contracts and Commercial Land
15.3. Analiz zalezhnosti virobnitstva v_d the earthly postachalnіv
15.4. Analiz Ruhu onalnyutnyh penny koshtiv
Recommended list of literature
Dodatki