This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economical Analysis - Bolyukh M. A., Burchevsky V.Z.

Economic analysis : Navch. ambassador / M.A. Bolyukh, V.Z. Burchevsky, M.I. The humpback ta; For ed. Acad. NASU, prof. M. G. Chumachenko. - View. 2nd, pererob. and add. - K .: KNEU, 2003. - 556 p.

ISBN 966–574–416 – X

Navalny ambassador rozkrivaє nayavlivіshі problems and important economic analysis. The groundbreaking methodology of the state processes was carried out, the performance of the analysis was carried out, the analysis of the experience, the analysis of the activity of the resource management and the improvement of effective management of the organization for the improvement of new ideas and new ideas, as the standard, as the standard, as a standard

For students and students of economics universities. The Ambassador will be cited for practical projects, commercial companies and banks, insurance and tax authorities, scientific institutions.

BBK 65.053ZMIST


Front word
Chastina I. Osnov i teorі ї ekonomіchnogo analіzu
Rozdil 1. Ekonomicny analіz і obґruntuvannya managements resolution
1.1. Zm_st і zavdannya ekonomіchnogo analіzu
1.2. The nature of management solutions
1.3. The process of managing decisions and economic analysis
1.4. Manage for vіdhilennya that economical minimum analіz
1.5. Management Oblast and Economic Analysis
Rozdil 2. Subject і vidi ekonomіchnogo analіzu
2.1. The role of economic analysis for rinkovi v_dnosin
2.2. History and prospects of development of economic analysis
2.3. Meta th head for economic analysis. Main category
2.4. Links of economic analysis with the best scientific disciplines
2.5. The subject of economic analysis
2.6. Vidi th straight economic analysis
Rozdil 3. Method and Priyomi economical analysis
3.1. Sutnіst method ekonomіchnogo analіzu, yogo characteristic that methodological basis
3.2. Tehnіchni priyomi ekonomіchnogo analіzu їih klasifіkatsіya
3.3. Abstract logical priyomi eco-friendly study
3.4. Peculiarities of the Victory Prikhoi Priymo poruvnyannya in eco-friendly doslіdzhennyah
3.5. Jewelery priyomi doslіdzhennya
3.6. Sutnіst middle that vnnosnih values ​​that їх zastosuuvannya in economical analiz
3.7. Victory in ekonomіchnomu analіzі ryadіv dinamіki
3.8. Vikristannya grafіchnogo way to analizi gospodarskoi dіyalnostі
3.9. Zastosuvannya grupuvan in analogical doslіdzhennyakh
3.10. Balance
3.11. Priyomi elіmіnuvannya in economical analiz
3.12. Victory in economic analysis of ways of proportion, partly participation and integration method
Rozdil 4. Modeling gospodarskoi іyalnost і підприємства і иккорянняякомономіко-математичних centersіv
4.1. Sutnіst modeluvannya gospodarsko ї dіyalnostі in economic analysis і і і зас sobi yogo realіzatsії
4.2. Victory Mathematical Methods in Economic Analysis
4.3. Integration
Rozdil 5. Іnformatsіyna base analizu that vikristannya personal computers
5.1. The system of economics Іinformatsії
5.2. Informacion of a mismatch of economical analizu that yogo structure
5.3. Comp'yuternі tekhnologії analitsichnyh robіt
Rozdil 6 Organizatsiya etapi ekonomіchnogo analizu
6.1. Methodical principles of organization of economic analysis
6.2. Heads are analogous to robots and their characteristics
6.3. Sukupnіst dzherel іnformatsі і ekonomіchnogo analіzu. Methods of reading of їхної dostovіrnostі
6.4. Uzagal'nennya that decorated results_v analizu
Part II Financial Analysis
Rozdil 7. Analiz fіnansovyh results_v dіyalnost pіdpriєmstva
7.1. Significance of the analysis and the information
7.2. Formuvannya dovіv_v, vitrate і pributkіv pіdpriєmstva
7.3. Analyze the profits of the sales of products
7.4. Analyze incomes from central folders
7.5. Analiz zvіlshennya reserve
7.6. Analiz rozpolitu clean recruitment
7.7. Analyze the profitability of products
7.8. Analiz rozmіru pributku that modelulyuvnya primary tendencies rozvitku
Rozdil 8. Analyze the financial institution of the corporate body
8.1. The role of the financial analysis in public administrations for the transition to the rumination of economics
8.2. Fundamentals analysis of the balance. Inflow infusion balance currency
8.3. Analiz mine lane that dzherel yog uvorennya
8.4. Analіz lіkv_dnostі and plate formation for danimi P (C) BO № 2
8.5. Analiz fіnansovo Stabilnost
8.6. Analiz efektivnost vikristannya circulating capital
8.7. Analiz turnaround Crowning Revolving Cats
8.8. Analiz debіtsskoї ta kreditorskoї zaborgvanostі
8.9. Analiz Vikristannya Kapіtalu
Rozdil 9. Analiz Investments Investment Companies
9.1. Analyze investment campaigns of the company for Dani financiation
9.3. Analyze of financial investment systems of management solutions
9.4. Analysis of the performance and performance of the portfolio management of financial investments
Rozdil 10. Diagnostics of the risk of bankruptcy that will inflame on the acceptance of the financial nature
10.1. Analytical diagnosis of bankruptcy
10.2. Characteristics of indifferent companies
10.3. Methods of predicting bankruptcy
10.4. Influencing on the familiarity of the financial character
Part III. Manager analiz
Rozdil 11. Analyze of the real estate products and marketing activities of the company
11.1. Significance and analysis of marketing of children
11.2. Analiz realizatsii products
11.3. Analiz Rinkv zbutu products
11.4. Analiz tsinovo ї politiki pіdpriєmstva
11.5. Analiz system rozpovssyudzhenna goods_v
11.6. Analyze competitiveness of products
Rozdil 12. Analiz virobnitstva products and services
12.1. Significance, headset and intelligence analysis of product production
12.2. Analiz obyagіv i dinamіki virobnitstva produktsії
12.3. Analiz assortment products
12.4. Analyze the structure of the product issue
12.5. Analiz ikosti products
12.6. Analize marriage
12.7. Analiz rhythmic virobnitstva
Rozdil 13. Analysis of effective labor resources
13.1. Analysis of the effective victimization of labor resources
13.2. Analiz materіnalih resources
13.3. Analiz efektivnosti vikristannya main zobob_v
Rozdil 14. Analiz vitrata on virobnitstvo that sobіvartost products
14.1. Significance, Head of Information and Information
14.2. Indicators of sobіvartostі products
14.3. Estimates of the planned level of the planned development of the Sobіvartotі commodity ї products
14.4. Analize zagalno ї sumi sobіvartostі commodity ї products
14.5. Analiz sobvartostі odinitsі products
14.6. Analyze of the dynamic of the sobіvartostі porіvnyanno ї products
14.7. Analiz Vitrata for one hryvnia commodity ї prodvtsts ї
14.8. An analysis of a vitrate for economical elements
14.9. Analyze your own products for the statutes of the calculation
14.10. Analiz prymyh materіalnih vitrata
14.11. Otsіnka Vitrata for direct payment
14.12. Analiz vitraty on service virobnitstva
14.13. Іnshi complex vitrati
14.14. Information pdrakhokuk reservіv znizhennya sobvartost_ products
14.15. Strategic Analysis
14.16. Operational Analysis of Sobvartotsi products
14.17. Vnutrіgospodarsky anal_z vitrat
14.18. Porosity Analiz Sobivarost
14.19. Functional and Variable Analysis
Rozdil 15. Especially analizu zovnіshnoeekonomnochnoi dіyalnostі
15.1. Analyze vklivu aktsіonerіv-nonresidents on the activity of the company
15.2. Analyze Victory Export Contracts and Commercial Land
15.3. Analiz zalezhnosti virobnitstva v_d the earthly postachalnіv
15.4. Analiz Ruhu onalutnyh goshovikh Kosht
Recommended list of literature
Dodatki