This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economical Analysis - Bolyukh M. A., Burchevsky V.Z.

Economic Analysis : Navch. ambassador / M.A. Bolyukh, V.Z. Burchevsky, M.I. The humpback ta; For ed. Acad. NASU, prof. M. G. Chumachenko. - View. 2nd, pererob. and add. - K .: KNEU, 2003. - 556 p.

ISBN 966–574–416 – X

Navalny ambassador rozkrivaє nayavlivіshі problems and important economic analysis. The basis of the methodology of state-run processes, the financial analysis, the technical analysis of the resource management and efficient management of new business and new ideas and new ideas on how to create new ideas and how to put new ideas on a new way of putting on a new way of putting new ideas on a new way of combating new ideas and developing new ideas on how to put new ideas on a new way of putting new ideas on new ideas and new ideas on how to apply new ideas on a new way of putting on a new meaning of business spirit, on a new way of combining business

For students and students of economics universities. The Ambassador will be cited for practical projects, business companies and banks, insurance companies, organizations, and institutions.

BBK 65.053ZMIST


Front word
Chastina I. Osnov i teorі ї ekonomіchnogo analіzu
Rozdil 1. Ekonomicny analіz і obґruntuvannya managements resolution
1.1. Zm_st i zavdannya ekonomіchnogo analіzu
1.2. The nature of management solutions
1.3. The process of accepting management solutions and economic analysis
1.4. Manage for vіdhilennya that ekono mychniy analіz
1.5. Management Oblast and Economic Analysis
Rozdil 2. Subject і vidi ekonomіchnogo analіzu
2.1. The role of economic analysis for rinkovi v_dnosin
2.2. History and prospects of development of economic analysis
2.3. Meta th head for economic analysis. Main category
2.4. Links of economic analysis with the best science disciplines
2.5. The subject of economic analysis
2.6. See the straight line of economic analysis
Rozdil 3. Method and Priyomi economical analysis
3.1. Sutnіst method ekonomіchnogo analіzu, yogo characteristic that methodological basis
3.2. Tehnіchni priyomi ekonomіchnogo analіzu їih klasifіkatsіya
3.3. Abstract logy priyomi eco-friendly study
3.4. Peculiarities of the Victory Prikhoi Priyomu poruvnyannya in eco-friendly doslіdzhennyakh
3.5. Jewish priyomi doslіdzhenya
3.6. Sutnіst middle that vnnosnih values ​​that їх zastosuvannya in economical analiz
3.7. Victory in the economic analysis of the series of dynamic
3.8. Vikristannya grafіchnogo way to analizі gospodarskoi dіyalnostі
3.9. Zastosuvannya grupuvan in analogical doslіdzhennyakh
3.10. Balance
3.11. Priyomi elіmіnuvannya in economical analiz
3.12. Victory in economic analysis of ways of proportion, partly participation and integrated method
Rozdil 4. Modeling gospodarskoi іyalnost і pіdpriєmstva i ikoristannyaekonomіko-mathematical methods
4.1. Sutnіst modeluvannya gospodarskoi dіyalnostі in economical analizі i і sosobi yogo realіzatsії
4.2. Victory Mathematical Methods in Economic Analysis
4.3. Іntegratsіya zasosuvannya zobob_v modelyuvannya ekonomіko-mathematicheskih metod_v in the modern informational control systems on virobnitstvom
Rozdil 5. Іnformatsіyna base analizu that vikristannya personaln'nyh computers
5.1. The system of economics Іinformatsі ї
5.2. Informacion of a mismatch of economical analizu that yogo structure
5.3. Comp'yuterni technologiya analitsichnyh robіt
Rozdil 6 Organizatsiya etapi ekonomіchnogo analizu
6.1. Methodical principles of organizational analysis of economic analysis
6.2. Golovnі етаtapi analіtichno ї robot and their characteristics
6.3. Sukupnіst dzherel іnformatsі і ekonomіchnogo analіzu. Methodology perevirka їhhnoї dostovіrnostі
6.4. Uzagal'nennya that decorated results_v analizu
Part II Financial Analysis
Rozdil 7. Analiz fіnansovyh results_v dіyalnost pіdpriєmstva
7.1. Significance, the head of the analysis and the information
7.2. Formula income, vitrate and profits of the company
7.3. Analyze the benefits of real-life products
7.4. Analiz revenues vіd tsіnnih paperіv
7.5. Analiz zvіlshennya reserve
7.6. Analiz rozpodilu clean addition
7.7. Analyze the profitability of products
7.8. Analiz rozmіru pributku that modeluvannya basically tendentsii rozvitku
Rozdil 8. Analyze the financial institution of the corporate body
8.1. The role of the financial analysis in public administrations for the transition to the economy
8.2. Fundamentals analysis of the balance. Inflow infusion balance currency
8.3. Analiz mine lane that dzherel yog uvorennya
8.4. Analіz lіkv_dnostі and plate formation for the Danim P (C) BO № 2
8.5. Analiz fіnansovo Stabilnost
8.6. Analiz efektivnost vikristannya circulating capital
8.7. Analiz turnaround groshovih werenews
8.8. Analiz debіtsskoї that creditorsko zaborgvanostі
8.9. Analiz Vikristannya Kapіtalu
Rozdil 9. Analiz Investments of the company
9.1. Analyze investment campaigns of the company for the financial events
9.3. Analyze of financial investment systems of the management solutions
9.4. Analyze the performance and performance of the portfolio management of financial investments
Rozdil 10. Diagnostics of the risk of bankruptcy and infusion of the financial nature of the bank
10.1. Analytical diagnosis of bankruptcy
10.2. Characteristics of non-payment indices
10.3. Methods of predicting bankruptcy
10.4. Influences on the familiarity of the financial character
Part III. Administrative Analysis
Rozdil 11. Analiz realizatsii produktsii and marketingvo dyyalnost pіdpriєmstva
11.1. Significance and analysis of marketing of a child
11.2. Analiz realizatsiya products
11.3. Analiz Rinkv zbutu products
11.4. Analiz tsinovo ї politics pіdpriєmstva
11.5. Analiz system rozpovssyudzhenna goods_v
11.6. Analyze competitiveness of products
Rozdil 12. Analiz virobnitstva products and services
12.1. Significance, Headwatch, and Analysis of Product Testing
12.2. Analiz obyagіv i dinamіki virobnitstva products
12.3. Analysis of assortment of products
12.4. Analyze the structure of the product issue
12.5. Analiz ikosti products
12.6. Analize marriage
12.7. Analiz rhythmic virobnitstva
Rozdil 13. An analysis of the effective victimization of labor resources
13.1. Analysis of the Effective Victory Crystal Labor Resources
13.2. Analiz materіalnih resources
13.3. Analiz efektivnosti vikristannya main zobob_v
Rozdil 14. Analiz vitrate on virobnitstvo that sobіvartost products
14.1. Significance, Head of Information and Information
14.2. Indicators of the sobivarost products
14.3. Estimates of the planned value of the planned development of the Sobіvartotі commodity ї products
14.4. Analize zagalno ї sumi sobіvartostі commodity ї prodktsії
14.5. Analiz sobvartostі odinitsі products
14.6. Analiz Dynamic Zmіni Sobіvartostі porіvnyanno ї products
14.7. Analiz Vitrata per one hryvnia commodity ї products
14.8. Analyze a vitrate for economical elements
14.9. Analyze the sobvartostі products for the statistics calculus
14.10. Analiz prymyh materіalnih vitrata
14.11. Otsіnka Vitrata for direct payment
14.12. Analiz vitraty on service virobnitstva
14.13. Іnshi complex vitrati
14.14. Information pdrachokuk reservіv znizhennya sobvartost_ products
14.15. Strategic Analysis
14.16. Operational Analysis of Sobvartotsi products
14.17. Vnutrіgospodarsky anal_z vitrat
14.18. Porous Annal Sobvartost
14.19. Functional and Variation Analysis
Rozdil 15. Particularly analizu zovnіshnoeekonomichno ї dіyalnostі
15.1. Analyze vklivu aktsіonerіv-nonresidents on the activity of the company
15.2. Analyze Visa Exports Vibrant Contracts and Commercial Land
15.3. Analiz zalezhnosti virobnitstva v_d the earthly postachalnіv
15.4. Analiz Ruhu onalnyutnyh groshovih kosht_v
Recommended list of literature
Dodatki