This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Strategic management - Shershnova Z. Є.ZMIST

INTRO
1. STRATEGICHNE UPRAVLINNYA: THE SUTNITY OF TA PEDEDUMOVI VINICNENNYA
1.1. ZMINA ZAVTAN GOVERNMENTAL PIDDPRYSTVSTOM
1.2. THE RISE OF PIDPRISES
1.3. NON-PURPOSE OF STRATEGIC MULTILINE MANNER
1.4. EVOLUTION ROSUMINNY TA TRANSMISSION OF MAYBUTNIY PIDPRIYEMSTV
1.4.1. The exact plan is that budgetary
1.4.2. Dovgostrokov planuvannya
1.4.3. Strategically planed
1.4.4. Стратегічне управління
2. THE STRATEGIC ANALYSIS
2.1. OSNOVNІ PІDHODI to ROZUMІNNYA SEREDOVISCHA ORGANІZATSІЇ
2.2. HEARING OF ORGANIZATIONS
2.3. PROMІZHNE SEREDOVISCHE ORGANІZATSІЇ
2.4. INTERIOR MEDIUM ORGANIZATION
2.5. THE COMPETITIVENESS OF THE PIDPRINITY
2.6. STORED STRATEGIC BALANCE SHEET TA DAY SWOT-ANALYSIS
2.7. PREDICTED IN THE SYSTEM OF THE STRATEGIC MANAGEMENT
3. ROLLING THE COLLECTION, STRATEGY THAT FORMULATED THE STRATEGIC SET OF THE FACILITIES
3.1. STRATEGICHNE UPRAVLINNYA YAK REALIZAZIYA TSIL'NOGO PIDKHODU
3.2. ROLE, SIGNIFICANT, DAY I, MICE OF THE METE IN STRATEGIC MANAGEMENT
3.3. МІСІЯ, THE GENERAL META OF THE FACILITIES
3.4. CLASIFICATION OF THE TARGETS
3.5. "TREE'S WOOD" OF THE FACILITIES
3.6. THE BACKGROUND OF STRATEGY
3.7. STRATEGICHNIY NABIR
3.7.1. Загальні та загальноконкурентні стратегії
3.7.2. Productive and productive strategies
3.7.3. Resource Strategies
3.7.4. Functional Strategies
4. STRATEGICHNE PLANUVANNYA
4.1. BASIC PRINCIPLES TO STRATEGY FORMULATION
4.2. META TA THE PRINCIPLES OF THE STRATEGIC PLANEVANNA
4.3. Bar'yri of strategic planning
4.4. MODELS OF THE STRATEGIC PLANEVANNA
4.5. ЗМІСТ І STRUCTURE OF THE STRATEGIC PLAN
5. PEDDERS OF THE STRATEGIC MANAGER
5.1. ORGANIZATION IS OBTAINED FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ISSUE OF THE ZMIN TO THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE ADMINISTRATION
5.1.1. Strategy and structure: the characteristic of the interdependence
5.1.2. Characteristics of the OSU strategic type
5.1.3. Formulation of OSU strategic type
5.1.4. Etapi formulating OSU strategically type
5.2. FINANSOVOEKOVEKONOMICHNI ASPECTS REALIZATSIЇ STRATEGICHNYH PLANIV I PROGRAM
5.3. SOCIAL AND PERSONAL RESOURCES FOR PROTECTION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THAN FORMWAVE STRATEGIC PRACTICES TO PERSONNEL
5.4. THE INSTITUTION OF THE STRATEGIC ADMINISTRATION
LITERATURE
GLOSSARY