This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Strategic management - Shershnyova Z. Є.ZMIST

VSTU
1. STRATEGIC MANAGEMENT: CONNECTION AND TRANSFER VINIKNENNYA
1.1. Zmіna Zavdan Upravlіnnya pіdpriЄmstvom
1.2. ROSMATTYA PІDPRIYMSTV
1.3. NEOBKHIDNIST OF FORMUVANNYA STRATEGIC MISLENNA MANAGEMENT
1.4. EVOLUTION OF ROSUMINNY TA MOBILE MAYBUT PEDIPAL PARTNERSHIP
1.4.1. Exactly budget plan and budget
1.4.2. Dovgostrokov planuvannya
1.4.3. Strategic plan
1.4.4. Strategic management
2. STRATEGIC ANALІZ
2.1. BASIC PEDITING TO ROZUMINNYA SEREDOVISCHA ORGANIZATSIIЇ
2.2. ZOVN_SHN SEREDOVISCHE ORGANIZATSІ
2.3. PROMІZHNE SEREDOVICHISCHE ORGANIZAZІІ
2.4. VNUTRІSHNЄ SEREDOVISCHE ORGANIZATSII
2.5. Viznachennya Competitiveness Management
2.6. THE STORAGE STRATEGIC BALANCE WAREHOUSE THAT SUTNIST SWOT — ANAL_ZU
2.7. FORECASTING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
3. ROZROBKA TESTS, STRATEGY AND FORMUVANNY STRATEGIC PERSONNEL SET
3.1. STRATEGIC UPRAVL_NNYA YAK REAL_ZATSIA TSILOVOGO PEDOKDU
3.2. ROLE, MEANING, SUTN_ST І MISTSE METI U STRATEGIC CONTROL UPRAVLІNNI
3.3. Moscow, General META of Entrepreneur
3.4. KLASIFIKATSIYA FIELDS
3.5. “TREE OF TILES” OF THE ENTERPRISE
3.6. SUTNIST STRATEGII
3.7. STRATEGIC NABIR
3.7.1. Zagalnі that zagalnokonkurentnі strategіі
3.7.2. Product Products Strategies
3.7.3. Resource Strategies
3.7.4. Functions Strategies
4. STRATEGIC PLANNING
4.1. BASIC TURNS TO FORMULUSION STRATEGII
4.2. META AND PRINCIPLES OF STRATEGIC PLAN
4.3. Bar'єri strategic planing
4.4. MODELS OF STRATEGIC PLANNING
4.5. ZIMIST І STRUCTURE OF THE STRATEGIC PLAN
5. PEDSYSTEMS SLAMMING OF STRATEGIC MANAGEMENT
5.1. ORGANIZATSIYA ZABEZPECHENNYA STRATEGIC MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF ZMIN TO ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT
5.1.1. Strategy and Structure: Characteristics of the Linkage
5.1.2. Characteristics of OAS strategic type
5.1.3. Formulary OSU strategic type
5.1.4. Etapi Formation OCU strategic type
5.2. FINANSOVOEKONOMICHNI ASPECTS REALІZATSІЇ STRATEGIC PLANNIV І PROGRAM
5.3. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CLEARANCE PROCESSES OF STRATEGIC MANAGEMENT AND FORMUVANNY STRATEGIC BEHAVIOR STAFF
5.4. INFORMATSІYNOANALITICHNE ZEKEZPECHENNYA STRATEGIC MANAGEMENT
LITERATURE
GLOSAR