This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Strategic management - Shershniova Z. Є.ZMIST

INTRO
1. STRATEGICHNE UPRAVLINNYA: THE SITNITY OF TA PEDEDUMOVI VINIKNENNYA
1.1. ZMINA ZAVDA NADRAVLINNYA PIDDPRIMYSTVOM
1.2. THE RISE OF PIDPRIES
1.3. NON-PURPOSE OF STRATEGIC MULTILINE MANNER
1.4. EVOLUTION ROSUMINNYA TA TRANSPORTATION OF MAYBUTNIY PIDPRIYMS
1.4.1. The exact plan is that budgetary
1.4.2. Dovgostrokov planuvannya
1.4.3. Strategically planed
1.4.4. Стратегічне управління
2. STRATEGIC ANALYSIS
2.1. OSNOVNІ PІDHODI to ROZUMІNNYA SEREDOVISCHA ORGANІZATSІЇ
2.2. HEARING OF ORGANIZATIONS
2.3. PROMІZHNE SEREDOVISCHE ORGANІZATSІЇ
2.4. INTERIOR MEDIUM ORGANIZATION
2.5. A COMPETITIVENESS OF COMPETITIVENESSABILITY
2.6. STORED STRATEGIC BALANCE SHEET TA DAY SWOT-ANALYSIS
2.7. PREDICTED IN THE SYSTEM OF THE STRATEGIC MANAGEMENT
3. ROLLING THE COLLECTION, STRATEGIC THAT FORMULATED THE STRATEGIC SET OF THE FACILITIES
3.1. STRATEGICHNE UPRAVLINNYA YAK REALIZAZIYA TSIL'NOGO PIDKHODU
3.2. ROLE, SIGNIFICANT, DAY OF THE ISSUE OF METHOD IN STRATEGIC MANAGEMENT
3.3. МІСІЯ, THE GENERAL META OF THE FACILITIES
3.4. CLASIFICATION OF THE TARGETS
3.5. "TREE'S WOOD" OF THE FACILITIES
3.6. THE BACKGROUND OF STRATEGY
3.7. STRATEGICHNIY NABIR
3.7.1. Загальні та загальноконкурентні стратегії
3.7.2. Productive and productive strategies
3.7.3. Resource Strategies
3.7.4. Functional Strategies
4. STRATEGICHNE PLANUVANNYA
4.1. BASIC PRINCIPLES TO STRATEGIC FORMULATION
4.2. META TA THE PRINCIPLES OF THE STRATEGIC PLANEVANNY
4.3. Bar'yri strategical planuvaniya
4.4. MODELS OF THE STRATEGIC PLANEVANNYA
4.5. ЗМІСТ І STRUCTURE OF THE STRATEGIC PLAN
5. PIDSYSTEMS FOR THE FORWARDER OF THE STRATEGIC MANAGEMENT
5.1. ORGANIZATION IS OBTAINED FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ISSUE OF THE ZMIN TO THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE ADMINISTRATION
5.1.1. Strategy and structure: the characteristic of the interdependence
5.1.2. Characteristics of the OSU strategic type
5.1.3. Formulation of OSU strategic type
5.1.4. Etapi formuated OSU strategical type
5.2. ФІНАНСОВОЕЕКОНОМІЧНІ ASPECTS REALIZATSIЇ STRATEGICHNYH PLANIV I PROGRAM
5.3. SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT STRATEGIC MANAGEMENT OF FORMWAVE STRATEGIC PROTECTIONS TO PERSONNEL
5.4. THE INSTITUTION OF THE STRATEGIC ADMINISTRATION
LITERATURE
GLOSSARY