This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Plan rahunkіv accounting area

PLAN RAKHUNKIV ACCOUNTING OBLIKU active, capital, goiter and government operations

Іnstruktsіya about zastosuvannya Plan rahunkіv accounting area active, capital, goats'yaz and gospodarskih operations of the organizationZMIST


PLAN RAKHUNKIV ACCOUNTING OBLIKU active, capital, goiter and government operations
Іnstruktsіya about zastosuvannya Plan rahunkіv accounting area active, capital, goats'yaz and gospodarskih operations of the organization
I. Main provisions
Klas 1. Non-negotiable assets
Rakhunok 10 "Basics"
Rakhunok 11 "Іnshі neobotornі materіalnі active"
Rakhunok 12 "Non-material assets"
Rachunok 13 "Unvoort actives"
Rakhunok 14 "Dovgostrokovі financial institutions invest"
Rakhunok 15 "Capital Investments"
Rakhunok 16 "Dovgostrokov debitor's bargaining"
Rakhunok 17 "Vodstrochenі podatkovі active"
Rakhunok 18 "Іnshi non-negotiable assets"
Rahunok 19 "Negative Goodwill"
Klas 2. Stock up
Rahunok 20 "Virobnіі reserve"
Rakhunok 21 "Tvarini on viroshuvannі that vіdgodіvlі"
Rakhunok 22 "Malots_nnі that shvidkoznoshnuvan_ subjects"
Rahunok 23 "Virobnitstvo"
Rakhunok 24 "Marriage at virobnitstvі"
Rakhunok 25 "Napіvfabrikati"
Rakhunok 26 "Ready Products"
Rakhunok 27 "Products of Silk and Vibroma"
Rahunok 28 "Tovari"
Klas 3. Koshti, rosrahunki that іnshі assets
Rahunok 30 "Kasa"
Rahunok 31 "Rakhunki in banks"
Rahunok 33 "Inshi Kosti"
Rakhunok 34 "Korotkostrokovі bills obedanі"
Rakhunok 35 "Financial Investments Investments"
Rahunok 36 "Rosrakhunki with purchases that deputies"
Rakhunok 37 "Rozrakhunki with various debtors"
Rakhunok 38 "Reserve Summіvnih borgіv"
Rakhunok 39 "Vitrati Maybutnih perіodіv"
Klas 4. Vlasniy kapіtal ta zaobovnya zyob'yazan
Rakhunok 40 "Statutny capital"
Rakhunok 41 "Payovy capital"
Rahunok 42 "Dodatkovy Kapіtal"
Rakhunok 43 "Reserve capital"
Rakhunok 44 "Nerozpodіlen_ arrivals (non-fouled zbitki)"
Rahunok 45 "Vzaimny Kapіtal"
Rahunok 46 "Unpaid capital"
Rakhunok 47 "Maybeether's vitrate and payment"
Rakhunok 48 "Tsilov fіnansuvannya i kіlovі nadhodzhennya"
Rakhunok 49 "Insurance Reserve"
Klas 5. Dovgostrokovі zobov'yazannya
Rakhunok 50 "Dovgostrokovі poziki"
Rahunok 51 "Dovgostrokovі bills of sight"
Rakhunok 52 "Dovgostrokovі Zobov'yazannya for Regions"
Rakhunok 53 "Dovgostrokovі Zobov'yazannya z ereni"
Rakhunok 54 "Vіdstrochenі podatkovі goitre 'yazannaya"
Rakhunok 55 "Іnshі dovgostrokovі goiter 'yazannaya"
Klas 6. Potochnі zobov'yazannya
Rakhunok 60 "Korotkostrokovі poziki"
Rakhunok 61 "Continuous bargaining for long-term goiter's yazanny"
Rakhunok 62 "Korotkostrokovі bills of sight"
Rahunok 63 "Rozrahunki with postachalniki that p_dryadnikami"
Rahunok 64 "Rosehunks for Payments and Payments"
Rahunok 65 "Roserahunki for fears"
Rahunok 66 "Rozrahunki z pay pratsi"
Rahunok 67 "Rozrakhunki with participants"
Rakhunok 68 "Roserahunks for ınshimi operations"
Rakhunok 69 "Maybutnіh perіodіv"
Klas 7. Profit and result
Rakhunok 70 "Revenue from real estate"
Rakhunok 71 "Інший operational dekhіd"
Rakhunok 72 "Dohd vid participation in capital"
Rakhunok 73 "Inshi fіnansov income"
Rakhunok 74 "Іnshі income"
Rakhunok 75 "Supervision"
Rakhunok 76 "Insurance payments"
Rakhunok 79 "Finansovі result"
Klas 8. Vitrati for the elements
Rakhunok 80 "Materials Vitrati"
Rakhunok 81 "Vitrati for payment of pratsi"
Rakhunok 82 "Vidrauvannya on the socialist go"
Rakhunok 83 "Amortization"
Rakhunok 84 "Іnshі operatsіynі vitrati"
Rahunok 85 "Іnshi costs"
Klas 9. Vitrati dіyalnost
Rakhunok 90 "Sobіvartіst realіzatsії"
Rakhunok 91 "Zahalnovirobnі vitrati"
Rakhunok 92 "Admіnіstrativnі vitrati"
Rakhunok 93 "Vitrati on zbut"
Rakhunok 94 "Іnshi vitrati operatsiynoi dіyalnost"
Rakhunok 95 "Financials Vitrati"
Rachunok 96 "Forward to participate in capital"
Rahunok 97 "Іnshi vitrati"
Rahunok 98 "Boring on the inflow"
Rahunok 99 "Supervic vitri"
Klas 0. Pozabalansov rakhunki
Rakhunok 01 "Orendovan non-negotiable assets"
Rakhunok 02 "Activate on a vdpoviddalny zberіgannі"
Rakhunok 03 "Kontraktnі zobov'yazannya"
Rakhunok 04 "Untapped activites of goiters"
Rakhunok 05 "Guarantor of that warfare”
Rakhunok 06 "Guarantor ot tsepechena otrimanі"
Rachunok 07 "Written off"
Rakhunok 08 "Forms of a Suvory Region"