This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Derzhavna office - Obolensky O.Yu.

Derzhavna office - Obolensky O.Yu.

Obolensky O. Yu.

О 21 Держана служба: Навч. Posіbnik. - К .: КНЕУ, 2003. - 344 with.

ISBN 966-574-476-3

Navchalny posobnik proponu systematizovany znannya in galuzi sovnivnoi servisi shodo її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній systems, the problems of the development of effective and effective government services. Розглянуті загальнонаукові та тавечічі засади державної інбиі, зміст іїббівістії ії basic institutes, are guided by the basic provisions of the form of the realiza- tion of the state and civil servants at the state property. The Teaching posіbnik priznacheny for profesіynoї pіdgotovki, perepіdgotovki that pіdvischennya kvalіfіkatsії Reigning sluzhbovtsіv i Posadov osіb mіstsevogo samovryaduvannya in zagalnonatsіonalnіy sistemі profesіynogo navchannya Reigning sluzhbovtsіv, Posadov osіb mіstsevogo samovryaduvannya that kerіvnikіv of companies, SET i organіzatsіy and takozh for studentіv vischih The Teaching zakladіv, SSMSC navchayutsya for spetsіalnostyami Economical, managerial and legal press.

For practical purposes, the bodies of state power are the bodies of the local self-esteem of the various categories of posad, the students, the economical, the political, the legal, the sociological disciplines, and the same for the broad cola of readers, the problems of state control, the state service, and the service in the organs of self-sufficiency.

BBK 67.401ZMIST


DERZHAVNA SERVICE: SCIENCE, OSVITA, PROFESSIONNAYA DIALILNSTY, GALUZZ LEGISLATION, SPECIALTY OF VICTORY SCHOOLS
ZAGALNA PARALLY: THEORETICAL SERVICE
Розділ 1: THE SERVICE IS IN THE SUSPAY-POLITICAL TA OF THE SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM
1.1. A system is meticulous, the state is governed by that regulation on the transformative stage of the development of the state
1.2 The power of well-being is socially integrated into the rink system
1.3. The holding of the policy of the state power of the state power and the state power
1.4 Mechanism of power, the state apparatus and the state service in the system of state control
1.5 The social nature of the state service
1.6. Significance and role of the state service in the powers of the state of Ukraine
1.7 Історія державної служби на тереных України та заходи нелележної Української держави щодо її ставлення та розвитку
Rozdil 2: ZAGALNONNAUKOV ZASADI THEORETICAL SERVICE
2.1 Наукові выви виникникнення теорії державної служби
2.2 The basic concepts of the category of the theory of state power
2.3 The basic concepts of bureaucracy and the tendencies of the development of the state service
2.4 Methodological problems of state service
2.5 Methodology of the systemic admission to the state power and control services
2.6 Інституціональний підхід до державної служби
Розділ 3: LEGISLATIVE SERVICE ACCOUNTS
3.1 Constitutional-legal bases of state service
3.2. The price, the duty of that function of the state service
3.3 Main principles of state service
Розділ 4: LEGAL INSTITUTE OF THE DEPROM SERVICE
4.1 Зміст і Structure of the Legal Institute of State Service
4.2 System of the legal institution of state service
4.3 Derzhavno-otobovіі vіdnosni in the system of state service
Osoblyva PARTISINA: DERZHAVNA SERVICE - ADMINISTRATIVE-PROCESUAL WIKONANNYA SYSTEM THAT WILL BE DISCOVERED VICONNAYA COLLECTIONS I TELL THE TERMS OF THE HUMANITY OF THE GROMADENIAN SUBSISTENCE
Розділ 5: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ЕКОНОМІЧНИЙ И ИНЩИТУТ
5.1. Service of the yak sub'ekt ekonomichnyh vidozonin
5.2 Economical and legal functions of the state service
5.3 Economical Aspect of the State Service of the Republic of Obnekt Management
Розділ 6: POWER SERVICE YAK SOCIAL INSTITUTE
6.1 Special services for the state social institution
6.2 Social life of the function of the state service
Розділ 7: DERZHAVNA SERVICE YAK ORGANIZATSIYNYI INSTITUT
7.1 See the state service. Criteria for classification
7.2 Service in the organs of self-sufficiency
7.3 Plant in the organs of state power, those organs of self-sufficiency
7.4 Management of the state service of the government of the Russian Federation, special authority of the authorities in the state power institutions of the structural units
Розділ 8: LEGAL STATUS OF THE HOLDING SERVICE
8.1 Загальні вимоги до державних службовців
8.2 The rights of the defense of state service
8.3. Guarantees of the service of the states
8.4 Specialized services for the maintenance of services
8.5 The obmezhennya that fence, povyazheny z perebuvannami on derzhavnіy services
Розділ 9: FORMWAVE THAT REALIZATION OF THE HOLDING AND SERVICE VIDNOSIN
9.1 Kill the visions of the Sovereign Services
9.2 Commitment to landings
9.3 Service by service
9.4 Service experience
9.5 Staffing reserve form
9.6 Stuffiness
9.7. Attestation of the Service Providers
9.8 Competition
9.9 Pripinennya Sovereign Services
9.10 Declaration of Income of State Service Providers
9.11 Professionally Navsan Yak Warehouse Department of State Service
News 10: DERZHAVNA SERVICE YAK CULTURAL INSTITUTE
10.1 Understanding of the cultural institution of state maintenance of the yoga warehouse
10.2 Formulation of the culture of the state service in the system of preparation, re-training, education and training kvalіfіkacії
10.3 Ethics of the state service
Розділ 11: EFFECTIVENESS OF THE HOLDING SERVICE
11.1 Understand that the effectiveness of the state service
11.2 The holding of the cadre policy in the spheres of state service
11.3 Professionally-kvalіfіkatsіynі characteristics posad sovremennih servicemen yak zasіb zabezpechennya efektivnostі dіyalnі svyazvnoy ibybi
11.4 Derzhavno-polichnicheskaya sotsіialno-ekonomichnyi Aspect Borotby v koruptsієyu
Розділ 12: MODEL OF THE UKRAINIAN SERVICE OF UKRAINE THAN PERSPECTIVES TO ROLE
12.1 Main Rice Models of the State Service of Ukraine
12.2 The main lines of development of the state service of Ukraine
LITERATURE