This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Sovereign Service - Obolensky O.Yu.

Sovereign Service - Obolensky O.Yu.

Obolensky O. Yu.

About 21 Sovereign Service: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2003. - 344 p.

ISBN 966–574–476–3

Initially, the social organization of the systematic knowledge in the halus of the state service of the role of the society in the suspension of the social and economic systems, the development of efficiently and effectively of the state service. Razgolnutі zagalnonaukі that the legislature ambush the state service, the visas and special features of the main institutes, induced the main state of the state and state vnnosin the state apparatus. The Teaching posіbnik priznacheny for profesіynoї pіdgotovki, perepіdgotovki that pіdvischennya kvalіfіkatsії Reigning sluzhbovtsіv i Posadov osіb mіstsevogo samovryaduvannya in zagalnonatsіonalnіy sistemі profesіynogo navchannya Reigning sluzhbovtsіv, Posadov osіb mіstsevogo samovryaduvannya that kerіvnikіv of companies, SET i organіzatsіy and takozh for studentіv vischih The Teaching zakladіv, SSMSC navchayutsya for spetsіalnostyami Ekonomіchnogo, upravnіskogo that legal directly.

For practicing

BBK 67.401ZMIST


SHALL BE SERVED: SCIENCE, BASIS, PROFESIJANA DІYALNYST, GALUZY LEGISLATION, SPECIALS OF THE CULTURE SCHOOL
ZAGALNA PART: THEORIAL POWER SERVICE
Rozdil 1: DERZHAVNA SERVICE IN SUSPІLNO-POLITICHNI TA AND SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS
1.1. The political system, the state administration and the regulation on the transformational stage of the development of power
1.2 Power dobrobutu sotsіalno ієнтована rinkova system
1.3 the sovereign policy yak tseformuyuchy factor in the power of the apparatus that the state service
1.4 the Mechanism of power, the state apparatus and the state service in the state power system
1.5 Social nature of state service
1.6 Significance and the role of state service in the minds of the state-making Ukraine
1.7 History of the State Service on the Territories of Ukraine and Come to the Independent Ukraine Power Stations and Development
Rozdil 2: ZAGALNONUKOVI FORMTS THEORI DERIVATIVELY SERVICE
2.1 Naukovi draw the blame for the theory of state service
2.2 Basic concepts and categories of theory of the state service
2.3 Basic concepts of bureaucracy and current trends in the development of state services
2.4 Methodological problems and state services
2.5 Methodology of the system approach to the sovereign control and state services
2.6 Institutional Piddhd to the state service
Rozdil 3: LAWS FORMED DEPENDENT SERVICE
3.1 Constitutional-legal ambush of the state service
3.2 Prices, function and functions of the State Service
3.3 Basic principles of the state service
Rozdil 4: LEGAL INSTITUTE OF POWER SERVICE
4.1 The concept and structure of the legal institute of the state service
4.2 System of legal institute of state service
4.3 Sovereign services in the system of the state service
Particularly PARTICULAR: A SERVICE - ADMINSTRATIVE-PROCESUAL SYSTEM VIKONANNA TA ZABEZPECHENNYA VIKONANNYA TSILEY І ZAVDAN ′ DERYAVA TA of GROMADYANSKIY SUSPILNSTIYA
Rozdil 5: DERZHAVNA SERVICE: ECONOMIC INSTITUTE
5.1 State service yak sub'єkt economical v_dnosin
5.2 Economic and legal functions of the state service
5.3 Economic aspects and the state of service as an object of management
Rozdil 6: DERZHAVNA YAK SOCIALNIY INSTITUTE SERVICE
6.1 Obshchestvosti of the state service of the Social Institute
6.2 Social sunspot functions of the state service
Rozdil 7: DERZHAVNA YAK ORGANIZATSІYNIY INSTITUTE SERVICE
7.1 See the sovereign service. Criteria of the Classics
7.2 Service in the organs of medical self-marriage
7.3 Plant in the organs of the sovereign power of the organs of the local self-laboring
7.4 Managing State Service, who is the authority of the special organs of the state power and the structural agencies
Rozdil 8: LEGAL STATUS OF A PERMANENT SERVICE
8.1 Headlines to the main services
8.2 Rights and Obligations of the sovereign services
8.3 Guarantors of the sovereign sovereign services
8.4 Osoblivost_ v_dpov_dalnost_ of the sovereign services
8.5 The obmezhennya zaboronny, povyazanі z perebuvannyam on the state services
Rozdil 9: FORMUVANNYA TA REAL_ZATSIA OF DERZHAVNO-SERVICE VIDNOSIN
9.1 Umovi and victorious power-service vdnosin
9.2 Land Assignment
9.3 Review of services
9.4 Experience of state service
9.5 Formulation of personnel reserve
9.6 Internship
9.7 Attestation State Services
9.8 Competition
9.9 Pripinennya power-service vdnosin
9.10 Declaring incomes of state services
9.11 Profes_ayne navchannya yak warehouse of the sovereign service
Post 10: DERZHAVNA SERVICE YAK CULTURAL INSTITUTE
10.1 Understand the cultural institute of the state power service
10.2 Formulation of the culture of the state of service in the system of training, retraining and training of qualifications
10.3 Yektika Sovereign Service
Rozdil 11: EFFICIENCY DERIVABLE SERVICE
11.1 Understand the efficiency of the state service
11.2 Derzhavna personnel policy in the sphere of the state service
11.3 Professional-Qalіfіkatsіynі characteristics of the posad of state services, as a matter of fact, on the efficacy of state services
11.4 Power-political and socially-economic aspects of the fight against corruption
Rozdil 12: MODEL POWERFUL SERVICE OF UKRAINE AND PERSPECTIVE DEVELOPMENT
12.1 Main Rice models of the state service of Ukraine
12.2 Main Direct Development of the State Service of Ukraine
LITERATURE