This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Organizational accounting area, economic control and analysis - Sopko V.

Sopko V., Zavgorodnіy V.

C 64

Organizing an accounting regional, economic control and analysis: Podruchnik. - K .: KNEU, 2000. - 260 p .; іл.

ISBN 966–574–063–6

In pdruchniku ​​accounting area, control and analysis of the results of the organization for the minds of the important development of the economy of Ukraine. Presented by the author of the document in razi automated processing of information.

For students of universities, who work for the “Obl and audit” specialist on the master's training program.

BBK 65.052ZMIST


Part 1. Zagalnі nutrition organizations бухгалтер accounting region, control and analysis
Rozdil 1. Founding the organizations of the accounting department, control and analysis in the management of the company
1.1. Accounting region, control and analysis of the system of state administration
1.2. Zmіst і change of mind and the organs of the accounting region, control and analysis
1.3. Principles of the organization of the accounting area, control and analysis
1.4. Establish an organization for accounting, control and analysis in the minds of the automated processing system
Rozdil 2. Subject і method of organizing accounting area, control and analysis
2.1. The subject of the organization of the accounting area, control and analysis
2.2. Ob'kti organizatsії accounting region, control and analysis
2.3. Poetapna pobudova tehnologії accounting region, control and analysis
2.4. Ob'kti organizatsії regional, control and analogical processes
2.5. Organizational method of accounting area, control and analysis
Part 2. Organizational regional, control and analogical processes
Rozdil 3. Organizational accounting area regional process
3.1. Zagalna bob area
3.2. Viznachennya ob'єkіv organizatsії regional process
3.3. Organizational regional nomenclatures
3.3.1. Characteristic
3.3.2. The structure of the region informacii
3.3.3. Oblikov_ nomenklaturi rіznih etap_v regional process
3.4. Organizational nosіїv (evidence) of the region Іinformatsії
3.4.1. Main position
3.4.2. Viboru technique nosіїv regionі Іinformatsіі
3.4.3. Organizatsiya nosіїv region_in Іnformatsіі primary region
3.4.4. Organizatsiya nosіїv oblіkovo Іinformatsії potochnogo oblіku
3.4.5. Organizatsiya nosіїv region of Іinformatsії pіdsumkovogo region
3.5. Methods і tehnіka rozrabki forms nosіїv regionі іinformatsії
3.6. Organizational technology of the regional process
3.6.1. Fundamentals
3.6.2. Steps to document
3.6.3. Organizational management of material assets of the region informacii
3.6.4. See graphs
3.6.5. Special Organizations of the Technology of the Regional Process on the Main Stages
3.7. Particularities of the organization of technology and the development of a danikh accounting area
3.8. Forms of organization of accounting area of ​​the process
3.8.1. Sutnіst form organizatsі regional process
3.8.2. Memorial-order form of the organization
3.8.3. Journal-order form of the organization of the accounting area
3.8.4. Mashinnі varіanti organіzatsії accounting regional
Rozdil 4. Particularly Organizational Organizations of the Regional Process in the Minds of the Automated System of the Processing of Information
4.1. Zagalna bob area of ​​the process in the information system
4.2. Concepts of the Organizational Management of the Accounting Systems of the Accounting Region
4.3. Organizational Regulatory and Informative Information
4.4. Organizational pervoy of regional in the minds of automated processing of information
4.5. Organizational Institutions
4.6. Particularities of the organization of technological processes in the minds of the automated workplace of the accountant
Rozdil 5. Organizational control process
5.1. Zalnna organizatsіyna pobudova control process
5.2. The nomenclature of control
5.3. Organizational materials nosії control process
5.4. Organizational technology control process
5.5. Organizing the control process on the technological stages
5.6. Special Organizations of the Control Process of the Internal Spread of Peripherals
5.6.1. Main position
5.6.2. Organizatsion perevіrok (revіzіy) dіyalnost_vnutrіshnyogospodarskih pіdrozdіlіv
5.7. Organizing a control process in the minds of an automated computer processing system Іinformatsі
5.7.1. Zagalno botsuidov organizatsії the control process in the minds of automated processing of information
5.7.2. Organizational internal control over the control of the latest technology
5.7.3. The organization of work at the conduct of the backward control (audit) for computer technologies
Rozdil 6. Organizationally similar to the process
6.1. Zagalna organizatsіyna pobudova analitichnogo protse
6.2. Organizational Analysis Nomenclature
6.3. Organizational materials notions analogous to the process
6.4. Organizational technology analogous process
6.5. Organizationally analogous to the process at the technological technological stages
6.6. Particularities of the organization of the similar process in the minds of the automated processing of information systems
Part 3. Organizing robots of viconavts of regional, control and analog services
Rozdil 7. Organizational pracci pracivnik - people who are engaged in accounting area, control and analysis
7.1. Principles, principles and elements of organization of practical activities, accounting, accounting, control and analysis
7.2. Podіl ta kooperuvannya pratsi
7.3. See the rules and their characteristics
7.4. Viznachennya number (kіlkost і), regional, control and analytical personnel
7.5. Self-organization of robotics, practice, area, control and analysis
7.6. Obshchivost_ organizatsії robot kerіvnika serve the area, control and analysis
7.7. Organizational Accounting Department
7.8. Vimogi to ergonomіnnogo і sotsіalnogo zbezhepechennya pratsі pratsіvnikіv region, control and analysis
7.8.1. Vimogi to ergonomichnogo zabezhechennya prats_vnikіv region, control and analysis
7.8.2. Sotsіalne zepepechennya pratsіvnikіv region, control and analysis
Rozdil 8. Organizational remuneration of accounting department and development of organizational regulations
8.1. Main position
8.2. Organizational Requirements Accountants
8.2.1. Forms of the Organizational Structure of the Accountancy
8.2.2. Types of Organizational Structures
8.2.3. Special features of the structure of the accounting sector of the great gospodarstvah
8.2.4. Gosprozrahunkovі (centralized) accountants
8.3. Rosrobka Organizational Regulations
8.3.1. Zavdannya і funktsі ї the device, zaynennogo region, control and analysis
8.3.2. Klasifіkatsіya organіzatsіynih regulations_v area, control and analysis
8.3.3. Vikhіdnі position for rozrobki organіzatsіynih regulations_v
8.3.4. Methods of development of the pro-service (interdіl) management accounting area
8.3.5. Technique and technology development for the enterprise (sector, group) of the accounting service of the company
8.3.6. Methods of development posadov іnstruktsіy
8.3.7. Osoblivost_ rozrabki graphіkіv, інструкцій and ін Vish document
8.3.8. Organizational robot viconavtsiv neblivki p_drozdіlіv z vikonannya them regional robіt
Part 4. Organizing the security of the accounting area, the control and analysis of the development
Rozdil 9. Organizatsiya proyekuvanna i i vprozhenzhennya sistemi region, control and analysis of the minds of zasosuvuvannya PC
9.1. Establish a project organization
9.2. Doslіdzhennya ob obrugutuvnya automated, automated information system, region
9.3. Technical evaluation of the project
9.4. Warehouse tehnіchnogo project that works
9.5. In the design of the project
Rozdil 10. Organizational Informacion and Technological Security Region, Control and Analysis
10.1. Organizational Informacion Caretaker Region
10.2. Organizational Informacion to Control and Analysis
10.3. Organizational Technical Observatory of the Oblast, Control and Analysis
Rozdil 11. Organizatsiya rozvitku accounting region, control and analysis
11.1. Organizing a plan for the accounting area, control and analysis
11.2. See plans for the development of the region, control and analysis і ї іх zmіst
11.3. Methods of organizing the issues of regional, control and analogous scoring
11.4. Effectiveness of entry into the accounting area, control and analysis
11.5. Effectiveness of automation of accounting area, control and analysis
11.5.1. Indicators of efficiency
11.5.2. Roserahnuk Vitrata for razrobku (attached'yazuvannya) that in vproyzhennya project
11.5.3. Viznachennya economics in the project