This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.

Ціни та цінова політика

Tormoza Yu. G.

Т 60 Ціни та цінова політика : Nav. Posіbnik. - К .: КНЕУ, 2001. - 122 with.

ISBN 966-574-249-9

At posobniku vikladenі teorichichnі ta methodic naplozhnya formovannya tsіn na vnutrishnomu ta zovnishhnomu rinkov, visvіtlenі prinimnyi metodi rinkovogo tsinotvorennya ti pitannaja rozoblennya tsinovogo strategii pіdpriemstva i sovolnogo tsinovoy polity. Significance of respect is attached to problems analizu beszbitkostysti yogo practical zastosuvannya withformatsivnі tsin.

For students of economical specialties for those who are in the past, mortgage loans, credit cards, loans and advances.ZMIST