This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.

ціни та цінова політика

Tormoza Yu. G.

Т 60 Ціни та цінова політика : Начч . posіbnik. - К .: КНЕУ, 2001. - 122 with.

ISBN 966-574-249-9

At posobniku vikladenі teorichichnі ta tekhnichnі poslozhnya formovannya tsіn na vnutrishnomu ta zovnishhnomu rinkov, visivitleni prinimnyi metodi rinkovogo tsinotvorrennya ti pitan zakonotlenia tsinovoy strategii pіdpriemstva і soderzhivnosti tsіnovo polity. Significance of respect is attached to problems analizu beszbitkostysti yogo practical zastosuvannya withformatsivnі tsin.

For students of economical specialties for those who are in the past, mortgage loans, credit cards, loans, etc.ZMIST