Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.

Ціни та цінова політика

Tormoza Yu. G.

Т 60 Ціни та цінова політика : Начч. Posіbnik. - К .: КНЕУ, 2001. - 122 with.

ISBN 966-574-249-9

At posobniku vikladenі teorichichnі ta methodic naplozhnya formovannya tsіn na vnutrishnomu ta zovnіshnomu rinkah, visivitleni prinimnye metodi rinkovogo tsinotvorrennya ti pitan zakonotlenia tsinovoy strategii pіdpriemstva і soderzhivnoi tsіnovo polity. Significance of respect is attached to problems analizu beszbitkostysti yogo practical zastosuvannya withformatsivnі tsin.

For students of economical specialties for those who are in the past, mortgage loans, fines and loans are not paid.ZMIST