This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economic Analysis (outline)ZMIST


PART 1. THEORETICAL BASES OF THE ECONOMIC ANALYSIS
1 Rozdil Ekonomichny analiz ta yogo see
1.1. Understand the value of economic analysis
1.2. See economical analysis
2 Rozdil Subject, zm_st ta zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.1. The subject of economic analysis
2.2. Zm_st і zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.3. Principles of economical analysis
2.4. Misc economical analysis in systems science
3 Rozdil Method і method of complex economic analysis of the state education of the company
3.1. The method of economical analysis
3.2. The method of economical analysis
4 Rozdil Organizational and Informative Organizations of Economic Analysis of Governmental State-Owned Companies
4.1. Organizational ekonomіchnogo analіzu pіdpriєmstva
4.2. Інформаційне зейпечення аналізу
PART 2. THE TECHNIQUE OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE GOSPODARSKO DYYALNOSTY PEDIPROYMSTI
5 Rozdil Analyze virobnychih resource_in that organizational-technical-tehnіchnogo rіvnya p_dpriєmstva
5.1. Analize the Labor Resource Recruitment
5.1.1. Analiz zafepechenost_ pіdpriєmstva labor resources
5.1.2. Analiz produktivnosti pratsі ta trudom_stkostі products
5.1.3. Analiz vikristannya robotic hour
5.1.4. Analyze Fund for Paying
5.2. Analysis of the main virobrist funds
5.2.1. Analyze the security of the main assets of the technical funds, іх tehnіchnogo pіvnya i camp
5.2.2. Analysis of the efficiency of the main funds
5.2.3. Analyze Viktorastvennya Possession and Cyber ​​Power
5.3. Analysis of the efficiency of the company with the use of material resources and efficiency of its activity
5.3.1. Analyze the technical-technical post-production and become a reserve
5.3.2. Analiz vikristannya materіalnih resources
6 Rozdil Analyze virobnitstva that realizatsii produktsii
6.1. Analyze the virabnitstva and realisation products
6.2. Analysis of the warehouse and product range
6.3. Analiz ikosti products and rhythmic virobnitstva
7 Rozdil Analiz sobvartostі produktsії pіdpriєmstv
7.1. Analyze zagalno ї sumi vitrata on virobnitstvo commodity ї products, vitrata on the hryvnia commodity ї products, і, sobvarvostі porіvnyuvano ї products that nayvavlivіh virov
7.2. Analiz vitrata on sirovina і materіali
7.3. Analit Vitrata for payment of fees
8 Rozdil Analiz fіnansovy results_v dіyalnost p_dpriєmstv
8.1. Analiz pributkiv pіdpriєmstv
8.2. Analiz profitability dіyalnostі pіdpriєmstv
9 ROZDIL. Analysis of the financial institution of the company pіdpriєmstv
9.1. Analyze asset and balance sheet
9.2. Analiz Vikristannya Kapіtalu
9.3. Otsіnka virobnichno-fіnansovy lever_dzhu
9.4. Analiz platospromozhnosti i kreditopromozhnosti p_dpriєmstv. Estimation of the stock of the financial sector (safe zone) of the company