This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economic Analysis (outline)ZMIST


PART 1. THEORETICAL BASES OF THE ECONOMIC ANALYSIS
1 Rozdil Ekonomichny analiz that yogo see
1.1. Understand the value of economic analysis
1.2. See economical analysis
2 Rozdil Subject, zm_st ta zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.1. The subject of economic analysis
2.2. Zm_st і zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.3. Principles of economical analysis
2.4. Misc economical analysis in systems science
3 Rozdil Method і method of complex economical analysis of state-owned companies
3.1. The method of economical analysis
3.2. The method of economical analysis
4 Rozdil Organizational and Informative Organizations of Economic Analysis of Governmental State-Owned Companies
4.1. Organizational ekonomіchnogo analіzu pіdpriєmstva
4.2. Informatsіyne zapepechennya analizu
PART 2. THE TECHNIQUE OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE GOSPODARSKO DYYALNOSTY PEDIPOLNYA
5 Rozdil Analyze virobnychih resource_in that organizational-technical-tehnіchnogo rіvnya p_dpriєmstva
5.1. Analiz vikristanshnya trudovykh resursіv pіdpriєmstva
5.1.1. Analiz zafepechenost pidpriєmstva labor resources
5.1.2. Analiz produktivnosti pratsі ta trudom_kstkost produktsії
5.1.3. Analiz vikristannya robotic hour
5.1.4. Analyze Fund for Paying
5.2. Analog of Main Victorian Vibris Funds
5.2.1. Analyze the security assets of the main funds, technical reserves and camp
5.2.2. Analysis of the efficiency of main funds
5.2.3. Analyze Viktorastvennya Possession and Cyber ​​Force
5.3. Analysis of the efficiency of the company with the use of material resources and efficiency of its activity
5.3.1. An analysis of the technical-technical post-production that will become reserves
5.3.2. Analiz vikristannya materіalnih resources
6 Rozdil Analiz virobnitstva that realizatsii production
6.1. Analyze the virabnitstva and realisation products
6.2. Analiz warehouse and assortment of products
6.3. Analiz ikosti products and rhythmic virobnitstva
7 Rozdil Analiz sobvartostі produktsії pіdpriєmstv
7.1. Analyze zagalno ї sumi vitrata on virobnitstvo commodity ї products, vitrata on the hryvnia commodity ї products, і, sobvartovost і pіvnyuvano ї products, that nayvavliv_shih virob
7.2. Analiz vitrata on sirovina і materіali
7.3. Analiz Vitrata for payment of fees
8 Rozdil Analiz fіnansovy results_v dіyalnost pіdpriєmstv
8.1. Analiz pributkiv pіdpriєmstv
8.2. Analiz profitability dіyalnostі pіdpriєmstv
9 ROZDIL. Analyze of the financial institution of the company pіdpriєmstv
9.1. Analyze asset and balance sheet
9.2. Analiz Vikristannya Kapіtalu
9.3. Otsіnka virobnichno-fіnansovogo lever_dzhu
9.4. Analiz platospromozhnosti i kreditopromozhnosti p_dpriєmstv. Estimation of the stock of the financial sector (safe zone) of the company