This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economical analysis (outline)ZMIST


PART 1. THEORETICAL BASES OF THE ECONOMIC ANALYSIS
1 Rozdil Ekonomichny analiz that yogo see
1.1. Understand the meaning of economic analysis
1.2. See economical analysis
2 Rozdil Subject, zm_st ta zavdannya ekonomіchnogo analiz
2.1. The subject of economic analysis
2.2. Zm_st i zavdannya ekonomіchnogo analіzu
2.3. Principles of economical analysis
2.4. Moscow Economic Analysis in Systems Science
3 Rozdil Method і method of complex economical analysis of the state education of the company
3.1. The method of economical analysis
3.2. The method of economical analysis
4 Rozdil Organizational and Informative Organizations of Economic Analysis of Governmental State-owned Companies
4.1. Organizational ekonomіchnogo analіzu pіdpriєmstva
4.2. Informatsіyne zapepechennya analizu
PART 2. THE TECHNIQUE OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE GOSPODARSKO DІYALNOSTY PEDIPOLNYA
5 Rozdil Analyze virobnychih resource_in that organizational-technical-tehnіchnogo rіvnya p_dpriєmstva
5.1. Analiz vikristannya trudovykh resursіv pіdpriєmstva
5.1.1. Analiz zezpechechenost_ pіdpriєmstva labor resources
5.1.2. Analiz produktivnosti pratsі ta trudom_stkost_ products
5.1.3. Analiz vikristannya robotic hour
5.1.4. Analyze Fund for Paying
5.2. Analysis of the main virus foundations
5.2.1. Analysis of the main assets of the main funds of the technical reserves and the camp
5.2.2. Analiz efektivnosti vikristannya major funds
5.2.3. Analyze Victory Ownership and Vibration Requirements
5.3. Analysis of the efficiency of the company with the use of material resources and efficiency of its activity
5.3.1. An analysis of the technical-technical post-production that will become reserves
5.3.2. Analiz vikristannya materіalnih resources
6 Rozdil Analiz virobnitstva that realizatsii production
6.1. Analyze the virabnitstva and realty products
6.2. Analysis of the warehouse and product range
6.3. Analiz ikosti products and rhythmic virobnitstva
7 Rozdil Analiz sobvartostі produktsії pіdpriєmstv
7.1. Analyze zagalno ї sumi vitrata on virobnitstvo commodity ї products, vitrate on the hryvnia commodity ї products, і, sobvarvostі porіvnyuvano ї products that nayvavlivіh virobіv
7.2. Analiz vitrata on sirovina i materiali
7.3. Analit Vitrata for payment of fees
8 Rozdil Analiz fіnansovy results_v dіyalnost p_dpriєmstv
8.1. Analiz pributkiv pіdpriєmstv
8.2. Analiz profitability dіyalnostі pіdpriєmstv
9 ROZDIL. Analysis of the financial support company
9.1. Analyze asset and balance sheet
9.2. Analiz Vikristannya Kapіtalu
9.3. Otsіnka virobnichno-fіnansovogo lever_dzhu
9.4. Analiz platospromozhnosti i kreditopromozhnosti p_dpriєmstv. Estimation of the stock of the financial sector (safe zone) of the company