This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Philosophy: ideas, ideals, concepts - VG Kremen

Philosophy: ideas, ideals, concepts - VG Kremen

W. G. Flint

K 79 Philosophy: Miscities, Ideas, Concepts : Pіdruchnik / V. G. Kremen, V. V. Іl. - K .: Book, 2005. - 528 p. - Бібліогрр .: in кінці розд.

In podruchnik proponuyatsya Üruntovі і vsebіchnii іnіz fundamental problems svitovo ї philoskovskoj dumka. In dohdliv_y forms і author to pragnut to bring to the reader of this the main philosophical ідей, theorіy, poglyadіv, yakі dіstali zagalne viznannya that practical pіdtverdzhennya, rozkritti їx genesis of the process of spiritually evolve culture. Author of Namangan oznayomiti quiet, hto vivchaє fіlosofіyu, of rіznimi fіlosofskimi directly techіyami, schools, rozkriti plyuralіstichny character fіlosofskogo knowledge uniknuvshi traditsіynoї monoіdeologіchnoї that teoretichnoї odnobіchnostі in vikladі materіalu. Especially respect is given to the main philosophical disciplines of the 20th century, as well as Ukrainian scholars. Razglyadayutsya ploshchivostі schіdnoї filosofії.

Pіdruchnik rozrahovany on studentіv vischih The Teaching zakladіv, SSMSC navchayutsya for fahom "fіlosofіya", "sotsіologіya", "polіtologіya", "CULTUROLOGY", "psychology", "relіgієznavstvo", "pedagogy", "pravoznavstvo" toscho; On the basis of special and special issues, they are trying to solve problems, and also a lot of people.

ISBN 966-8314-16-6

BBK 87ya73ZMIST


CLINIC FILOSOFII
1. Smysloviy prostr phyloskogo znannya
1.1. WISDOM AND FILOSOFIA
1.2. FILOSOPHYA YAK SVITOGLYAD. ІSTORICHNI FORMI SVITOGLYADU
1.3. VZAЄMOV_DNOSHENNYA FILOSOFІ І AND SCIENCES
1.4. FEATURE FILOSOFII
1.5. PECULIARITIES OF THE FILOSOPHY RELIEF OF D_YSNOSTI
1.6. ATTRIBUTION OF FILOSOPH
1.7. ROSZVITOK FILOSOFІЇ YAK FILOSOFSKA PROBLEM
1.8. FILOSOFSKIY PLYURALІZM
1.9. MAIN TYPES OF SELF-DETERMINATION EVERYTHING OF FILOSOFII
2. Philosophical wisdom of the age-old
SPORIDITY OF RIS AND DOMAINS VINIKNENNYA FILOSOFІЇ RETURN AND ENTRY
2.1. FILOSOFIYA DAWNOЇ ІNDІЇ
2.1.1. VEDICHNI DZHERELA DAVNOINDІYSKO FILOSOFII
2.1.2. FILOSOFSKI VCHENNYA DZHAYNІZMU TA BUDDHISM
2.1.3. REL_GІYNO-FILOSOFSKI SYSTEMS INDUZMU
2.2. FILOSOPHYA OF THE OLD CHINA
2.2.1. GIRLS OF FILOSOPHY
2.2.2. FILOSOFIA DOSISM
2.2.3. CONFUCIATION
2.2.4. MOZZM І LEGІZM
3. Philosophy of antichnosti
3.1. LONG GRETSIA
3.1.1. VITOKI ANTIQUE COSMOCENTRISM
3.1.2. NATURFILOSOFІYA MILETSKOЇ SCHOOL. LOGOS HERACLITA
3.1.3. VCHENNYA PIFAGORA
3.1.4. ONTOLOPZM І ATOM_ZM DOSOKRATIK_V
3.1.5. DAVNIGRETSKA PHILOSOPHY OF CLASSICAL PERIOD: SOFISTI, SOKRAT, PLATON
3.1.6. FILOSOFSKA SYSTEM AR_STOTELA
3.2. ELL_INISTICNY TA RIMKY PERIODI ANTIQUEЇ FILOSOFII
3.2.1. PERPATHETICS І ACADEMIC FILOSOFIA
3.2.2. PRINCIPLES FOR BUTTY EPIKUREЇZMU
3.2.3. SENS OF THE LIFE IN STOZTSIZMI І SKEPTICIZMІ
3.2.4. SVITOGLYADNI ІDEALI ROMAN'SKIY MISLITELІV
3.2.5. NEOPLATONIZM
4. Philosophy of Middle War
4.1. FILOSOFSKI DZHERELA CHRISTYANSKOПО APOLOGISTS
4.2. MAJOR POSTULATE THEIR CENTER
4.3. PATRISTIKA: AUGUSTINE BLESSED
4.4. SHOLASTIKA: REALІZM, NOMINALІZM, KONTSEPTUALІZM U SHOLASTICHNIY FILOSOFІЇ
4.5. THE PROBLEM OF VІRI І ROSUMU IN PІZNІY SKHOLASTITSІ
5. Philosophy of the Age of Growing
5.1. MAJOR RISS TO ANTHROPOCENTRISM RENAISANCE
5.2. NATURFILOSOFІYA I PANTEАНZM
5.3. THE PROBLEM OF INDIVIDUALS IN THE GUMANІZMІ VІDRODZHENNYA
5.4. Renaissance skepticism
6. European Philosophy of the 17th – 15th Century
6.1. EMPIRISM F. BECON
6.2. PHILOSOPHYA T. HOBBS I. LOCA
6.3. RACIONALIZM R. DECARTA AND B. SPINOZI
6.4. "ROSUM" І "SERCE" AT FILOSOFII B. PASKAL
6.5. MONADOLOGIA G. V. LEIBNICA
6.6. SUB'ЄKTIVNA GNOSEOLOGIYA JJ. BERKLI І D. YUMA
6.7. FILOSOPSKY OBSERVATIONS MYSLITELIV EPOKHI PROSVITTNITSTVA
7. Nimetska classic philosophy
7.1. INTERELECTUAL VITOKI NIMETSKO KLASICHNOФ FILOSOFII
7.2. FILOSOFSKA SYSTEM I. Canta
7.3. THE PROBLEM OF SUB'ЄKTA AT “FILOSOFII DIYALNOSTI” Y. G. FіHTE
7.4. FILOSOPHYA TOTOZHNOSTI "F.V. SHELLINGA
7.5. “ABSOLUTE SPIRIT” І DIALECTICS OF G.V.F.GEGEL
7.6. ANTHROPOLOGY OF VCHENNYA L.FEYURBAKH
7.7. FILOSOPSKY ІDEЇ MARXISM
8. Philosophy of Life
8.1. SMILES ORIENTALS UNCLASSIC FILOSOFII
8.2. SPECIFICA AND SUTN_ST IRRATSIONALIZMU
8.3. "WILL TO LIFE" A. Schopenhauer
8.4. APOLOGY "NADLYUDINI" AT FILOSOFІ. F. NITSSCHE
8.5. PSYCHOANALIZ 3. FREYDA
8.6. “TVORCHA” ІNTUTSIYA A A. BERGSON
8.7. THE CONCEPT OF “HUMAN BEING” IN FILOSOPHICAL DISCOURSES BY V. DILTEY I G. ZIMMELYA
9. Philosophy of Science: Evolution of Positivism
9.1. "FIRST" POSITIVISM: PHENOMENALISM, UTILITARIZM, EVOLUTIONIONISM
9.2. EMPIRE CRITICISM E. MAHA AND R. AVENARIUS
9.3. NEOPOSITIVIZIM
9.4. POST-POSITIVE
10. Phenomenology
10.1. SPECIFICA FILOSOFІЇ U CONTEXTII PHENOMENOLOGY
10.2. PHENOMENOLOGICY CRITICISM NATURALISM, PSYCHOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTION
10.3. PHENOMENOLOGY AT THE XX TOLITOS FILOSOPHY
9. Existentialism
11.1. FORMATION OF THE EXTREME DISEASES
11.2. "DIsNE" І "NEDІSNE" BUTTYA M. HEIDEGGER
11.3. "PHILOSOPHYA ІSNUVANNYA" by K. JASPERS
11.4. THE PROBLEM OF "FREEDOM" IN J.-P. FILOSOFII Sartra
11.5. "FILOSOFIA ABSURDU" A. KAMYU
11.6. CHRISTIAN EKZISTENTSIALYZM M. BERDYAEVA
11.7. INTERPRETATSIYA BUTTYA LYUDINI IN PERSONALIZMI
12. Hermeneutics
12.1. FORMUVANNYA FILOSOFSKO KHERMENEVTIKI
12.2. METHODS OF HERMENEVTIKI EXPLAINED BY TA ROSUMINNYA D_YSNOSTI
13. Pragmatism
13.1. SEMIOTIC PRAGMATISM OF CH. PІRSA
13.2. RADICAL EMPIRIMM BY W. JEMS
13.3. INSTRUMENTAL JM. DYuЇ
14. Philosophical anthropology
14.1. CUTNESSES OF BUTTLE IN ANTHROPOLOGY M. CHELER
14.2. FORM OF MANAGEMENT SUDNOSTI LYUDINI
15. Religion Philosophy
15.1. INFORMATION OF VIRIES AND KNOWLEDGE IN NEOTOM_ZMY
15.2. CHRISTIAN EVOLUTION IZM P. P. THEYARA DE SHARDEN
15.3. THEOCOCENTRISM EKZISTENTSIALYZMU G. MARSELYA
16. Neomanism
16.1. LYUDINA AND SUSPERSHIP IN FILOSOF FRENCHFURTS SCHOOLS
16.2. ONE-OMRNE SUSPILSTVO
16.3. E. FROMM: FOOT THE PEOPLE
17. Structuralism
17.1. MOVA І ZNAK AT STRUCTURALІZMІ
17.2. "SPECIFIC SCIENCE" STRUCTURE
18. Postmodernism
18.1. MODERNІZM І POSTMODERNІZM
18.2. PRINCIPLE DECONSTRUKTSII
18.3. ANTHROPOLOGY POSTMODERNІZMU
18.4. "TILOTSENTRISM"
18.5. CONCEPT OF SOCIUM IN POSTMODERNІZMI
19. Philosophy of Russia
19.1. FILOSOPSKY ORIЄNTATSII "WORD" YANOFILIV "I" ZAKHIDNIKIV "
19.2. REL_GІYNO-FILOSOFSKI POSHUKI ROSIYSKY MISLITELIV
19.3. ІNTUЇTIVІZM
20. Philosophy of Ukraine
20.1. FILOSOFSKA DUMKA KIЇVSKO RUSI
20.2. ROSZVITOK FILOSOFІЇ IN THE SPIRITUAL CULTURE OF UKRAINY XIV-XVII century
20.3. FILOSOPHYA GRIGORIYA SKOVORODI
20.4. UKRAINIAN PHILOSOPHY XIX ST.
20.5. FILOSOPHIC LOCKS IN UKRAINE OF OTHER HALF XIX XIX STAND OF XX ST.
20.6. FILOSOFIYA TA SVITOGLYAD UKRAINSKOGO ROMANTICISM
SENS OF LIFE AND THE SHARE OF PEOPLE
FILOSOPHYA IN EASTERN SVITI
THEMES FOR AUTHOR'S COURSE
HEARING DICTIONARY
SLOVNIK FILOSOFSKIY TERMINIV
AB
Gz
І-
Mn
Op
S-C