This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Philosophy: ideas, ideals, concepts - Kremen VG

Philosophy: ideas, ideals, concepts - Kremen VG

V. G. Flint

K 79 Philosophy: Miscities, Ideas, Concepts : Pіdruchnik / V. G. Kremen, V. V. Іl. - K .: Book, 2005. - 528 p. - Бібліогрр .: in кінці розд.

I ponruchnik proponuyutsya Üruntovі і vsebіchnii іnіz fundamental problems svitovo ї philoskovskoj dumka. In dohdlivіy forms і author pragnut to bring to the reader the mainstream philosophical ідей, theorіy, poglyadіv, yakі dіstali zagalne viznannya that practical pіdtverdzhennya, rozkritti їx genesis of the process of spiritual Yevuliі culture. The authors were familiarized with these words, philosophy, philosophy, philosophies, courses, schools, rozkriti, the plurality of philosophy, the knowledge of the traditionally mono-ideological and theoretical value, Especially respect is given to the main philosophical disciplines of the 20th century, as well as Ukrainian scholars. Razglyadayutsya ploshchivostі schіdno ї filosofії.

Rosukratnik pіdruchnik on studentsvichnyh schooling zakladіv, yakі nachachayutsya for fahom "philosophy", "sociology", "politologiya", "culturology", "psychology", "relіgієznavstvo", "pedagogy", "lawfulness", "education", "psychology", "pedagogy," On the basis of special and special issues, they are trying to solve problems, and also a lot of people.

ISBN 966-8314-16-6

BBK 87ya73ZMIST


CLINIC FILOSOFII
1. Smysloviy prostr phyloskogo znannya
1.1. WISDOM AND FILOSOFIA
1.2. FILOSOF_YA YAK SVITOGLYAD. ІSTORICHNI FORMI SVITOGLYADU
1.3. VZAЄMOV_DNOSHENNYA FILOSOFІ І AND SCIENCES
1.4. FEATURE FILOSOFII
1.5. PECULIARITIES OF THE FILOSOPHY RELIEF OF DІYSNOSTI
1.6. ATTRIBUTION OF FILOSOFII
1.7. ROSZVITOK FILOSOFІЇ YAK FILOSOFSKA PROBLEM
1.8. FILOSOFSKIY PLYURALІZM
1.9. BASIC TYPES OF SELF-LIFE EVERYTHING FILOSOFII
2. Philosophical wisdom of the age-old
SPORIDITY OF RIS AND DOMAINS OF VINYKNENNYA FILOSOFІЇ RETURN AND ENTRY
2.1. FILOSOFIA DAVNOЇ ІNDІЇ
2.1.1. VEDICHNI DZHERELA DAVNOINDІYSKO FILOSOFII
2.1.2. FILOSOFSKI VCHENNYA DZHAYNІZMU TA BUDDHISM
2.1.3. REL_GІYNO-FILOSOFSKI SYSTEMS INDUZMU
2.2. FILOSOPHYA OF THE OLD CHINA
2.2.1. GIRLS OF FILOSOPHIC MISTERS
2.2.2. FILOSOFIA DOSISM
2.2.3. CONFUCIATION
2.2.4. MOЇZM І LEGІZM
3. Philosophy of antichnosti
3.1. LONG GRETSIA
3.1.1. VITOKI ANTIQUE COSMOCENTRISM
3.1.2. NATURFILOSOFІYA MILETSKOЇ SCHOOL. LOGOS HERACLITA
3.1.3. VCHENNYA PIFAGORA
3.1.4. ONTOLOPZM І ATOM_ZM DOSOKRATIK_V
3.1.5. DAVNIGRETSKA PHILOSOPHY OF THE CLASSICAL PERIOD: SOFISTI, SOCRATES, PLATON
3.1.6. FILOSOFSKA SYSTEM AR_STOTELA
3.2. ELL_INISTICNY TA RIMKY PERIODI ANTIQUEЇ FILOSOFII
3.2.1. PERPATATHICS І ACADEMIC FILOSOPHYA
3.2.2. PRINCIPLES FOR BUTTY EPIKUREЇZMU
3.2.3. SENS OF THE LIFE IN STOZTSIZMI І SKEPTICIZMІ
3.2.4. SVITOGLYADNІ ІDEALI ROMAN'SKIY MISLITELІV
3.2.5. NEOPLATONІZM
4. Philosophy of Middle War
4.1. FILOSOFSKI DZHERELA CHRISTYANSKOЇ APOLOGOGY
4.2. MAJOR POSTULATE THEIR CENTER
4.3. PATRISTIKA: AUGUSTINE BLESSED
4.4. SHOLASTIKA: REALІZM, NOMINALІZM, KONTSEPTUALІZM U SHOLASTICHNIY FILOSOFІЇ
4.5. THE PROBLEM OF VІRI І ROSUMU IN PІZNІY SKHOLASTITSІ
5. Philosophy of the Age of Growing
5.1. MAJOR RISS TO ANTHROPOCENTRISM RENAISANCE
5.2. NATURFILOSOFІYA I PANTEЇZM
5.3. THE PROBLEM OF INDIVIDUALS IN THE GUMANІZMI VIDRODZHENNYA
5.4. Renaissance skepticism
6. European Philosophy of the 17th – 15th Centuries
6.1. EMPIRISM F. BECON
6.2. PHILOSOPHYA T. HOBBS I Д. LOCA
6.3. RACIONALIZM R. DECARTA AND B. SPINOZI
6.4. "ROSUM" І "SERCE" AT FILOSOFII B. PASKAL
6.5. MONADOLOGIA G. V. LEIBNICA
6.6. SUB'ЄKTIVNA GNOSEOLOGIYA JJ. BERKLI І D. YUMA
6.7. FILOSOPSKY OBSERVATIONS MYSLITELIV EPOKHI PROSVІTNITSTVA
7. Nimetska classic philosophy
7.1. INTERELECTUAL VITOKI NIMETSKO KLASICHNO FILOSOFIIЇ
7.2. FILOSOFSKA SYSTEM I. Canta
7.3. PROBLEM OF SUB'ЄKTA AT “FILOSOFII DIYALNOSTI” Y. G. FIKhT
7.4. “FILOSOPHYA TOTOZHNOSTII” F.V. SHELLINGA
7.5. “ABSOLUTE SPIRIT” І DIALECTICS OF G.V.F.GEGEL
7.6. ANTHROPOLOGY OF VCHENNYA L.FEYURBAKH
7.7. FILOSOPSKY ІDEЇ MARXISM
8. Philosophy of Life
8.1. SMILES ORIENTAILS NON-CLASSICAL FILOSOFIIЇ
8.2. SPECIFICA AND SUTN_ST IRRATSIONALIZMU
8.3. "WILL TO LIFE" A. Schopenhauer
8.4. APOLOGY “NADLYUDINI” AT FILOSOFІ. F. NITSSCHE
8.5. PSYHOANALIZ 3. FREYDA
8.6. "CREATIVE" ІNTUTSІYA A. BERGSON
8.7. THE CONCEPT OF “HUMAN BEING” IN FILOSOPHICAL DISCOURSES BY V. DILTEY AND G. ZIMMELYA
9. Philosophy of Science: Evolution of Positivism
9.1. "FIRST" POSITIVISM: PHENOMENALISM, UTILITARIZM, EVOLUTIONIONISM
9.2. EMPIRIOKRITICISM E. MAHA AND R. AVENARIUS
9.3. NEOPOSITIVIZIM
9.4. POST-POSITIVE
10. Phenomenology
10.1. SPECIFICA FILOSOFІЇ U CONTEXTII PHENOMENOLOGY
10.2. PHENOMENOLOGICY CRITICISM NATURALІZMU, PSYCHOLOGYZMU TA ІSTORIZIZMU
10.3. PHOFF THE PHENOMENOLOGIST AT THE XX TOLITEA FILOSOPHY
9. Existentialism
11.1. FORMATION OF THE EKZISTENTIAL DISCUSSION
11.2. "DIsNE" І "NEDІSNE" BUTTYA M. HEIDEGGER
11.3. "PHILOSOPHYA ІSNUVANNYA" by K. JASPERS
11.4. THE PROBLEM OF "FREEDOM" IN J.F. FILOSOFII Sartra
11.5. "FILOSOFIA ABSURDU" A. KAMYU
11.6. CHRISTIAN YEKZISTENTSIALSK M. M. BERDYAEVA
11.7. INTERPRETATSIYA BUTTYA LYUDINI IN PERSONALIZMI
12. Hermeneutics
12.1. FORMUVANNYA FILOSOFSKO KHERMENEVTIKI
12.2. METHODS OF HERMENEVTIKI EXPLAINED BY TA ROSUMINNYA D_YSNOSTI
13. Pragmatism
13.1. SEMIOTIC PRAGMATISM OF CH. PІRSA
13.2. RADICAL EMPIRISM BY W. JEMS
13.3. INSTRUMENTAL JM. DYuЇ
14. Philosophical anthropology
14.1. CUTNESSES OF BUTTLE IN ANTHROPOLOGY M. CHELER
14.2. FORM OF EXECUTIVE SUDNOSTI LYUDINI
15. Religion Philosophy
15.1. INFORMATION OF VIRIES AND KNOWLEDGE IN NEOTOM_ZMY
15.2. CHRISTIAN EVOLUTION ІІZM P. THEYARA DE SHARDIN
15.3. THEOCOCENTRISM EKZISTENTSIALYZMU G. MARSELYA
16. Neomanism
16.1. LYUDINA AND SUSPERSHIP IN FILOSOF FRENCHFURT SCHOOLS
16.2. ONE-OMRNE SUSPILSTVO ”by G.MARKUZE
16.3. E. FROMM: FOOT THE PEOPLE
17. Structuralism
17.1. MOVA І ZNAK AT STRUCTURALІZMІ
17.2. "SPECIFIC SCIENCE" STRUCTURE
18. Postmodernism
18.1. MODERNІZM І POSTMODERNІZM
18.2. PRINCIPLE DECONSTRUKTSII
18.3. ANTHROPOLOGY POSTMODERNІZMU
18.4. "TILOTSENTRISM"
18.5. CONCEPT OF SOCIUM IN POSTMODERNІZMI
19. Philosophy of Russia
19.1. FILOSOF'SKI ORIЄNTATSII С "WAYS OF" YANOFILIV "І" ZAKHIDNIKIV ""
19.2. REL_GІYNO-FILOSOFSKI POSHUKI ROSIYSKY MYSLITELIV
19.3. INTUНTIVІZM
20. Philosophy of Ukraine
20.1. FILOSOFSKA DUMKA KIЇVSKO RUSI
20.2. ROSZVITOK FILOSOFІЇ IN THE SPIRITUAL CULTURE OF UKRAINIAN XIV-XVII century.
20.3. FILOSOPHYA GRIGORIYA SKOVORODI
20.4. UKRAINIAN PHILOSOPHYA XIX ST.
20.5. FILOSOPHIC LOCKS IN UKRAINE OF OTHER HALF XIX XIX STAND OF XX ST.
20.6. FILOSOFIYA TA SVITOGLYAD UKRAINSKOGO ROMANTICISM
SENS OF LIFE AND A SHARE OF PEOPLE
FILOSOPHYA IN THE EASTERN SVITI
THEMES FOR AUTHOR'S COURSE
HEARING DICTIONARY
SLOVNIK FILOSOFSKIY TERMINIV
AB
Gz
І-
Mn
Op
S-C