This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Informacion marketing - LF Zhov.

Єzhova L.F. - Informacion marketing

Єzhova L.F.

Є-40 Informatsіynyy marketing: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2002. - 560 p.

ISBN 966–574–349 – X

Metoyu posіbnika Je oznayomlennya studentіv of teorієyu i Practice Marketing zahіdnih i vіtchiznyanih sub'єktіv іnformatsіynoї dіyalnostі, of especial marketing іnformatsіynomu virobnitstvі on іnformatsіynomu market analysis, marketing of organіzatsієyu doslіdzhen i marketingovoї dіyalnostі, problems tsіnoutvorennya i konkurentnoї Borotba.

The assignment book for students in the V course of the specialty 8102 “Economical Cybernetics” is based on the program “Informacion management”. If there are students who are graduates and students of eco-friendly specialties, as well as students who are concerned with the problems of information and culture.

BBK 65.290-2ZMIST


CHAPTER
Rozdil 1. Uvedennya in information marketing
1.1. Osoblivostі informational virobnitstva
1.2. The intimacy of marketing information
1.3. Tips for marketing information
1.4. See Informacion Marketing
1.5. Ob'kti i sub'єkti informatsiiynogo marketing
Rozdil 2. Marketing Information
2.1. Informatsiya in marketing
2.2. Tipi marketinginformatsii ta that dzherela
2.3. Marketing medium
2.4. Marketinginіinformatsіyni systems
Rozdil 3. Economic-mathematical methods and models in marketing
3.1. Modelbuvnya bіznesu
3.2. Statistical methods of marketing marketing information
3.3. Balance models in marketing
3.4. Optimization models in marketing
3.5. Methodology and model management of commodity stocks in marketing
3.6. Modelsuvannya pobitu i izpozhivannya in marketing
3.7. Model prediction kupіvelnogo popitu
3.8. Theory of Masking Service in Marketing Tasks
3.9. Theory Igor for marketing tasks
3.10. Expert Systems
Rozdil 4. Methodology of marketing marketing information
4.1. Main rules and direct marketing
4.2. Methodology and marketing to marketing
4.3. Problem and accessibility of the first informations
4.4. Organizatsiya vibirkovih doslіzhen
Rozdil 5. Conducted marketing doslіzhen
5.1. Plan the process of marketing doslіzhen
5.2. Viznachennya demand in informatsії that vibіr metodіv її obrobki
5.3. Processing, transmission of the results of the victorist result
5.4. Marketing Controls
Rozdil 6. Marketing Marketing Department
6.1. Marketing Management Systems
6.2. Organizing Service Marketing, Structure
6.3. Functional structure
6.4. Structured on specific products and services
6.5. Structure, organized on the market
6.6. Structure, organized on the bottom of a kerivnite
6.7. Matrix Organizational Structure Marketing Management
Rozdil 7. Marketing strategy
7.1. General position, strategic plan
7.2. Strategic scrutiny of the IRO podprimstv
7.3. Zagalnaya scheme planuvannya marketing
Rozdil 8. Virobnic politics informacion of the field
8.1. Classification of information products and services
8.2. Life cycle of information products and services
8.3. Products and technology innovations in the information industry galaxy
8.4. Marketing pіdhіd u virobnіі polіitsі ukraїnskikh інформаційних фірм
Rozdil 9. Rozpodіlna that advertising and marketing policy information of the field
9.1. Osoblivostі rozpodіlno ї polіtiki on Іinformatsіynomu rinku
9.2. Osoblivost_ prosuvannya інformatsіynih goods_v rinok
9.3. Rozpodіlna that zbutov dіyalnіst on informational market of Europe
9.4. Rozpodіlna that advertising and zbutov dіyalnіst in інформаційній гузі України
Rozdil 10. Reporting market information products and services
10.1. Інформаційна індустрія and інформацііний рнок
10.2. Segment market ІPP
Principles of segmentation
Method segmentation
Criteria segment
The vibe of the market
Strategies ohoplennya rinku
Vibir of the segment
Strategies for the segment
Pozitsіonuvannya product
Strategії pozitsіonuvannya goods on the market
10.3. Ukrainian Rynok IPP
Rozdil 11. Doskladzhennya market of apartment blocks
11.1. Tendencies rozvitku companies''industryi kraine
11.2. Klasifіkatsіya aparatnyh zobob_v
Computers
Merezheva property
Server
Complete set
Motherboard
Processor
Modules
Monitories
11.3. White PC Rynok
Organizational computer systems
11.4. Rynok apartment building in Ukraine
Tins
Rozdil 12. Doslіdzhennya Rinku program of software sites
12.1. Osobnivostі Rinku PZ
12.2. Klasifіkatsіya software products
12.3. Segment Market PZ
12.4. Vib_r tsiltovogo segment market PZ
12.5. Svetovy Rinok software products
12.6. Rynok PZ in Ukraine
Please enjoy the business
Rozdil 13. Reporting market information resources and services
13.1. Formuvannya that peculiarities of the market information resources
13.2. Formovannaya that specialty market information services
Virobnitstvo poslug
Installed that mood PZ i before additions
Repair and Modernization
Kompleksne obslugovuvannya tekhn_ki i LOM
Іnshі vidi poslug
13.3. Special market of interactive services
Interconnections mіzh virobniki database and interactive services
Interconnection of interactive services with koristuvachami
13.4. Segment Market Interactive Services
13.5. Svitovy that wonderful market of interactive services
Caterings for the service partners for telecoms
Rozdil 14. Doskіdzhennya Rinku Internet-service
14.1. Klasifіkatsіya Internet-service
14.3. Vikristannya Internet y zbutovіy dіyalnost fіrmi
14.4. Vikoristannya Internet in marketing dіyalnost fіrmi
14.5. Internet Service Providers
14.6. Prospects for the development of the global Internet-service market
14.7. Rynok Internet-service in Ukraine
Ukranian system
Rozdil 15. Doskіnzhennya Rinku marketing і consulting consulting services
15.1. Marketing Services Sector
ESOMAR
Ukrainian Rynok
Ukrainian Marketing Association (UAM)
15.2. Consulting Services Sector
Business Consulting
Harm marketing consultancy
Organizational consulting robots
Naybіlshі konsaltingovі kompanії svitu
Consulting from the USA
Consulting at Nimechchin
Consulting in Ukraine
15.3. IT consulting
Spreading IT-consulting
IT consulting in Ukraine
15.4. Internship sector
Rozdil 16. Doskіdzhennya rinku pratsі in інформаційній гузіі
16.1. Informatization of economics and problems of IT-staff
16.2. Rinok pratsі programs
Programming
Offshore bіznes at programuvannі
Certification programs
16.3. Problem nachannnya
16.4. Otsіnyuvnya pratsі in informational galuzі
Rozdil 17. Particularly competitive competition on the information market
17.1. Reconsider biznes-models of competitiveness of firms
17.2. Klasifikatsiya competition
17.3. Factor success on information market
17.4. Parameters of competitiveness
17.5. Rosrahunka parametriv competitiveness
17.6. Vib_r competitive strategy
Strategies for the reduction of sobvartostі products
Strategy of differentiation of products
Strategy segment of the market
Strategy vprovzhennya novina
Strategies of negai reaguvannya to consumer market
Strategy diversifikatsії
Organizing autonomous working groups
Vybіr strategії konkurentsі zalezno vіd position іціі фірми to the market
Vybіr strategі ї konkurentsіі on the different stages staziyah rozvitu market
Rozdil 18. Concern in the Information Hall of State
18.1. Main view of the market setting and type of market
18.2. Special features in the informatics gallery
The problem of payment services informatsіynogo service
Klasifіkatsіya tsіn that their Rosrahunok
Variation of Information
18.3. Cіnova Polіtika Іnformatsіynih fіrm
18.4. Formuvannya tsіni virobnik ІПП
18.5. Viznachennya tsіni, priynyatnoi
Rozdil 19. Concerning the market of information services
19.1. Obshchivosty tsіnootvorennya to market information services
19.2. Concerning the market of information resources and services
See payment
19.3. Focusing on the market of marketing services
19.4. Obshchivosty tsіnootvorennya to the market consulting services
19.5. Integration into the consulting consulting market
Otsіnyuvannya paid services
Calculation of the sobvartosti and the assignment of the price for the viconannya zavdannya
Rozdil 20. Consciousness to the market of software products
20.1. Special features of software products
Fundamentals of the Principle on the RH Market
20.2. Method of assignment of price on the PP
20.3. Order rozrahunku tsіni on PZ
Information about analogs і consume in rozbrylyuvanih PZ
Mistkist vnutrіshnogo rynku, drunk on PZ i yogo tsіna
Installed under the upper and lower between the walls
Tsinova Diskrimіnatsіya on the market PZ
Bar'єr log in on the market RH
20.4. Litsenzuvannya software products
License agreement is the basic form of selling PZ
Holy Rynok lіtzuvuvnya
Licensed market in Ukraine
20.5. Strategy of the field of development on the PZ
20.6. Zahist software products
Warehouse PZ, scho pіdlyagayut zakhista
Kintseviy Koristuvach
Rozdil 21. Program Realization of marketing methods up to
21.1. Vimogi to software sites marketing
21.2. Ogodu paktіv, most vikoristovuvanih near practical dіyalnostі
LITERATURE
DODAT
Dodatok 1. Dzherela Informatsії for vivchennya conjuncture market
Dodatok 2. Nayvіdomіshі company in informacіynіy Іndustrіya Ukraine
Dodatok 3. Perelіk posukovogo systems
Dodatok 4. 100 navyvpliv_shih companies in industry