This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Informacion marketing - LF Zhov.

Єzhova L.F. - Informacion marketing

Єzhova L.F.

Є-40 Informatsіynyy marketing: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2002. - 560 p.

ISBN 966–574–349 – X

Metoyu posіbnika Je oznayomlennya studentіv of teorієyu i Practice Marketing zahіdnih i vіtchiznyanih sub'єktіv іnformatsіynoї dіyalnostі, of especial marketing іnformatsіynomu virobnitstvі on іnformatsіynomu market analysis, marketing of organіzatsієyu doslіdzhen i marketingovoї dіyalnostі, problems tsіnoutvorennya i konkurentnoї Borotba.

The assignment book for students in the V course of the specialty 8102 “Economical Cybernetics” is based on the program “Informacion management”. If there are students who are graduate students and students of economics, they also need to understand the problems of information and culture.

BBK 65.290-2ZMIST


Peredomova
Rozdil 1. Uvedennya in information marketing
1.1. Osoblivostі informatsіynogo virobnitstva
1.2. The intimacy of marketing information
1.3. Tips for marketing information
1.4. See Informacion Marketing
1.5. OBJECT & SUBJECT INFORMATION IN MARKETING
Rozdil 2. Marketing Information
2.1. Informatsiya in marketing
2.2. Tipi marketinginformations
2.3. Marketing medium
2.4. Marketinginіinformatsіyni systems
Rozdil 3. Economic-mathematical methods and models in marketing
3.1. Modelbuvnya bіznesu
3.2. Statistical methods of marketing marketing information
3.3. Balance models in marketing
3.4. Optimization models in marketing
3.5. Methodology and model management of commodity stocks in marketing
3.6. Modelsuvannya pobitu i izpozhivannya in marketing
3.7. Model prediction kupіvelnogo popitu
3.8. Theory of Masking Service in Marketing Tasks
3.9. Theory іgor at tasks to marketing
3.10. Expert Systems
Rozdil 4. Methodology of marketing marketing information
4.1. Main rules and direct marketing
4.2. Methodology and marketing to marketing
4.3. Problem and accessibility of primary information
4.4. Organizatsiya vibirkovih doslіzhen
Rozdil 5. Conducted marketing doslіzhen
5.1. Plan the process of marketing doslіzhen
5.2. Viznachennya demand in informatsії that vibіr metodіv її obrobki
5.3. Processing, transmission of the results of the victorist results
5.4. Marketing Controls
Rozdil 6. Marketing Marketing Department
6.1. Marketing Management Systems
6.2. Organizing Service Marketing, Structure
6.3. Functional structure
6.4. Structured for specific products and services
6.5. Structure, organized in the market
6.6. Structure, organized on the bottom of a kerivnite
6.7. Matrix Organizational Structure Marketing Management
Rozdil 7. Marketing strategy
7.1. General position, strategic plan
7.2. Strategic scrutiny of the company
7.3. Zagalnaya scheme planuvannya marketing
Rozdil 8. Virobnic politics informacion of the field
8.1. Classification of information products and services
8.2. Life cycle of information products and services
8.3. Products and technology innovations in the information industry galaxy
8.4. Marketing pіdhіd u virobnіі polіitsі ukraїnskikh інформаційних фірм
Rozdil 9. Rozpodіlna that advertising-zbutov policy іinformatsіynoi fіrmi
9.1. Osoblivostі rozpodіlno ї polіtiki on Іinformatsіynomu market
9.2. Osoblivost_ prosuvannya Іinformatsіynih goods_v rinok
9.3. Rozpodіlna that zbutov dіyalnіst on informational market of Europe
9.4. Rozpodіlna that advertising and zbutov dіyalnіst in інформаційній гузі України
Rozdil 10. Reporting market information products and services
10.1. Informatsiyina іndustriіya that інформацііний рнок
10.2. Segment market ІPP
Principles of the segment
Method segmentation
Criteria Segments
The vibe of the market
Strategies for the market
Vibir of the segment
Strategies for the segment
Pozitsіonuvannya product
Strategії pozitsіonuvannya goods on the market
10.3. Ukrainian Rynok IPP
Rozdil 11. Doskladzhennya market of apartment blocks
11.1. Tendencies of the development of computer industry in Kazakhstan
11.2. Klasifіkatsіya aparatnyh zobob_v
Computers
Merezheve property
Server
Complete set
Motherboard
Processor
Modules of memory
Monitories
11.3. White PC Market
Organizational Zbutu Computer Hardware Tehniki
11.4. Rynok apartment building in Ukraine
Ti
Rozdil 12. Doslіdzhennya Rinku program of software sites
12.1. Osobnivostі Rinku PZ
12.2. Klasifіkatsіya software products
12.3. Segment market PZ
12.4. Vib_r tsiltovogo segment market PZ
12.5. Silver Market Software Products
12.6. Rynok PZ in Ukraine
Please enjoy the business
Rozdil 13. Reporting market information resources and services
13.1. Formuvannya that specialty of the market information resources
13.2. Formovanna that specialty market information services
Virobnitstvo poslug
Installed that mood PZ i before additions
Repair and Modernization
Kompleksne obslugovuvannya tekhn_ki i LOM
Іnshі vidi poslug
13.3. Special market of interactive services
Interconnections mіzh virobniki database and interactive services
Interconnecting Interactive Services with Coristuvacha
13.4. Segment Market Interactive Services
13.5. Svitovy that wonderful market of interactive services
Caterings for the service provider for telecom users
Rozdil 14. Doskіdzhennya Rinku Internet-service
14.1. Klasifіkatsіya Internet-service
14.3. Vikristannya Internet y zbutovіy dіyalnost ірми
14.4. Vikristannya Internet y marketingіі dіyalnost fіrmi
14.5. Internet Service Providers
14.6. Prospects for the development of the global Internet-service market
14.7. Rynok Internet-service in Ukraine
Ukranian systems
Rozdil 15. Doskіnzhennya rinku marketing і consulting consulting services
15.1. Marketing Services Sector
ESOMAR
Ukrainian Rynok
Ukrainian Marketing Association (UAM)
15.2. Consulting Services Sector
Business Consulting
Harm marketing consultancy
Organizational consulting robots
Naybіlshі konsaltingovі kompanії svitu
Consulting from the USA
Consulting at Nimechchin
Consulting in Ukraine
15.3. IT consulting
Spreading IT-consulting
IT consulting in Ukraine
15.4. Sector foremost
Rozdil 16. Doskіdzhennya reynka pratsі in informatsiyynіy galuzі
16.1. Informatization of economics and problems for IT staff
16.2. Rinok pratsі programs
Software
Offshore bіznes at programuvannі
Certification programs
16.3. Problem nachannnya
16.4. Otsіnyuvnya pratsі in informational galuzі
Rozdil 17. Particularly competitive struggle on information market
17.1. Reconsider biznes-models of competitiveness of firms
17.2. Klasifikatsiya competition
17.3. Factor success on information market
17.4. Parameters of competitiveness
17.5. Rosrahunka parametriv competitiveness
17.6. Vibir competitive strategy
Strategies for the reduction of sobvartostі products
Strategy of differentiation of products
Strategy segment of the market
Strategy vpryvzhennya new
Strategies of negai reaguvannya to consumer market
Strategy diversifikatsії
Organizing autonomous working groups
Vybіr strategії konkurentsі zalezno vіd position іціі фірми
Vybіr strategі ї konkurentsіі on the different stages staziyah vzvitku Rinku
Rozdil 18. Concert in the Informatics Gallery
18.1. Main view of the market setting and type of market
18.2. Peculiarities in the Informatics Gallery
The problem of payment services informatsіynogo service
Klasifіkatsіya tsіn ta їх Rosrahunok
Vartіі інформації
18.3. Cіnova Polіtika Informatsіynih fіrm
18.4. Formuvannya tsіni virobnik ІПП
18.5. Viznachennya tsіni, priinyatnoї
Rozdil 19. Concerning the market for information services
19.1. Obshchivosty tsіnootvorennya to market information services
19.2. Concerning the market of information resources and services
See payment
19.3. Focusing on the market of marketing services
19.4. Obshchivosty tsіnootvorennya to the market consulting services
19.5. Consulting to the market of consulting services
Otsіnyuvannya paid services
Calculation of the sobvartost і sznachennya tsіni for viconannya zavdannya
Rozdil 20. Consciousness to the market of software products
20.1. Special features of software products
Fundamentals of the Principle on the RH Market
20.2. Method of assignment of price on the PP
20.3. Order rozrahunku tsіni on PZ
Information about analogs і consume in rozbrylyuvanih PZ
Mistkist vnutrіshnogo rynku, drunk on PZ i yogo tsіna
Installed under the upper and lower between the walls
Tsinova Diskrimіnatsіya on the market PZ
Bar'єr log in on the market RH
20.4. Litsenzuvannya software products
License agreement is the basic form of selling PZ
Holy Rynok lіtzuvuvnya
License Market in Ukraine
20.5. Strategy of the field of development on the PZ
20.6. Zahist software products
Warehouse PZ, scho pіdlyagyat zahistu
Kintseviy Koristuvach
Rozdil 21. Program Realization of marketing methods up to
21.1. Vimogi to software sites marketing
21.2. Ogodu pakіv, most vikoristovuvanih at practical dіyalnostі
LITERATURE
DODAT
Dodatok 1. Dzherela Informatsії for vivchennya conjuncture market
Dodatok 2. Nayvіdomіshі company in informacіynіy Іndustrіya Ukraine
Dodatok 3. Perelіk posukovogo systems
Dodatok 4. 100 nyavpliv_shih companies in industry