This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Aesthetics - Levchuk L.T.

AESTHETICS - L.T. Levchuk

Aesthetics : Pidruchnik / L.T. Levchuk, D.Yu. Kucheryuk, V.I. Panchenko; For zag, ed. L.T. Levchuk. - K-Vishcha shk., 1997.- 399 with ISBN 5-11-004388-4.

Sered of humanities science estetika borrowed especially in the world: spirayuchis on bagatovіkovy dosvid, vona actively vplyiv'e on formuvannya chuttvevoi kul'tury sushasnoї people.

Authors pidrugnika proponuyot svіy poglyad na іstorіyu, problematiku, teoretichno-znachennosti znachennja estetichnogo znannya.

For students in the humanities specialties of the viscous navigators.

ВІД АВТОРІВ

Підручник писний викладачами Київського університету ім. Тараса Шевченка і відбиієї їхню наукову орієнтацію, власні Theoreticheskiі rozrobki та багаторічний досвід викладання естетики - історію із содднує bagatіkovu історію із сучасною інтерпретцією such folding problems, як естетичне почуття, прекране, досконале, трагічне, комічне. Suhasna estetika vystupaє yak metatoorіya mistetstva і viznachaet shlya formvannya vyskonalo ya yans'ko chutt'evsti, vplyvaє on the artist's culture of suspilstva. Actively vzaimodіyuchi z sumіzhnimi science, zokrema zetikoyu і psihologієyu, estetika spiraye viyavlennu creative mozlivostey mneni, її moral-etetic potential.

In Ukraine, chomalo chodo vikladannya і propaganda estetichnyh znan. Lische in the rest of the castles vijshli druzhv druzhivno-methodical companion "Aesthetics" (K-, 1991), "Establish estetiki" (K., 1993) is the program for methodical recommendations for lectures, vocabulary for the poetics of that esthetic vichovany. Systematically publish monographs, the material of the numerical science conferences, the international congresses of the Esthetics. The prototype of the Decalit in Ukraine is Mizhuvuzivskyi Naukovy Zbirnik "Ethics, the Ethics and theory of the Culture", on the walls of which I have clearly studied the scientific and creative steps of the Baghdad of Ukrainian esthetics, the discovery of the omniscience, the spontaneity and the theoretical perspectives of science.

Formumuchi zmist protoprovanovogo pidrugnika, the author namagalisya maximally vrachuvati teoreticheshny pogobok duschastnykh doslosdnikiv i izveti estetiku yak folded, bagatornu і vodnochas tsilysnu system ynn.

Authorities vyslovlyuyut shiru podyaku Olegov Ivanovich Mayraslovu Vіktory Ustinovich Zherditsky for sponsorship of the sponsorship in the process of preparing the manuscript to the friend, but also in the same time, hto be the fate of the reviewed and peer reviewed.

Authors: L.T. Levchuk (rozdіli: І, X, XI, XII, and takozh § 7 at the birth of IX); D. Yu. Kucheryuk (rozdili: V, VI, VII, VIII); V.I. Panchenko (rozdili: II, III, IV, XIII, and takozh § 1-6 in the IX.).ZMIST


Розділ І. SUBJECT OF THE AESTHETICS; ІСТОРІЯ І THEORY PROBLEMS
§ 1. THE SUBJECT OF AESTHETICS: THE PROBLEM OF THERMALOLOGY
§ 2. THE SUBJECT OF AESTHETICS: THE FORMATION OF THE PROBLEMS OF SCIENCE
§ 3. AESTHETICS AS A SELF-GOVERNMENT SCIENCE
§ 4. AESTHETICS IN THE STRUCTURE OF MIZHPREDMETNIKH ZV'JAKKIV
Rozdil II. AESTHETICAL DIALOGNITION OF THAT FORMS
§ 1. CREATIVE POTENTIAL OF LYUSSKA PRACI
§ 2. THE PEOPLE OF THE ISSPILNI VIDNOSINI YAK THE OBSTACLES OF THE AESTHETIC DIALOGUES
§ 3. NATURE IN THE STRUCTURE OF THE AESTHETICAL DIVISITY
§ 4. AESTHETIC DIALOGNITION I OF THE MISTERCEVO
Rozdil III. STRUCTURE OF AESTHETIC FEATURES
§ 1. AETHETICAL POCHUTTYA
§ 2. AESTHETIC SMAK
§ 3. AESTHETICAL IDEAL
§ 4. AESTHETIC VIEWS OF THE THEORY
Rozdil IV. BASIC AESTHETIC CATEGORY
§ 1. CATEGORY "HARMONY" І "MIRA"
§ 2. CATEGORITY "BEAUTIFUL" AND "POTVORNE"
§ 3. CATEGORY "PEDESENE", "HEROKEN", "LOW"
§ 4. CATEGORY "TRAGICHNE" AND "COMMUNE"
§ 5. CATEGORY OF AESTHETIC
Rozdil V. AESTHETICS YAK METAEORIYA MISTETSTVA
§ 1. METHODOLOGICAL BASES OF THE ANALYZA MISTETSTVA
§. 2 VIDOBRAZHUVALNA DATINNITY MISTETSTVA
§ 3. SUBJECT OF THE AESTHETIC PERIODORENNYA IN THE MISTERCES. ARTIST YAK IS AESTHETIC CATEGORY
§ 4. ZMIST IS THE FORM IN THE MISTERNS: DIALECTICS
§ 4. ZMIST IS THE FORM IN THE MISTERNS: DIALECTICS
Rozdil VI. ARTISTIC SYSTEM OF THE MISTETZTVA
§ 1. GENESIS І THE NATURE OF THE ARTISTIC ORIGIN
§ 2. UNDERSTANDING THE UNFINISHEDITY OF THE "PRIVACY" IN THE ARTISTIC OBJECTION
§ 3. THE PRINCIPLE OF ANTIMONOMICITY OF THE POBUDOV AND THE ANALYSIS OF THE ARTISTIC IMAGE.
§ 4. ASOCIASTIVNI PORIVYANNYA. METAPHOR. SYMBOL. ALEGORY
Розділ VII.МИСТЕЦТВО IN THE STRUCTURES OF LYUSSKOJ JOINT-STOCK DIVERSITY
§ 1. SPOSIB BUTTYA MISTETSTVA
§ 2. FREEDOM OF THE DETERMINISM IN THE MISTERNITY
§ 3. THE DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL MYSTERARCHY
§ 4. THE DISTRICT OF THE MYSTERT
Rozdil VIII. ЕТНІЧНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ЗАГАЛЬНОЛЮСЬКЕ У МИСТЕЦТВІ
Rozdil IX. Istoricheskii zakonomirnost i kudozhnogo rozvitku
§ 1. ISTORICHNA TYPOLOPY MISTETSTVA
§ 2. THE MISTETTZVO OF THE HISTORICAL PEOPLE
§ 3. MISTETSTSVO ANNIVERSARY OF THE ST.
§ 4. MYSTETSTSVO SERENNOVICHCHYA
§ 5. MISTETZTSVO VIDROZHENNYA
§ 6, BASIC POLITICIANS BY DIRECT NEW CLOCK
§ 7. METHOD OF SOCIAL-REALISM REALISM: Istoriya I Theory
Rozdil X. AESTHETICS XX ST: THEORETICAL WELDINGS
§ 1. PHILOSOPHY OF THE OTHER HALF OF THE XIX CENTURY OF THE THEORY OF THE THEORETICAL BASIS OF THE AESTHETICS OF THE KINTH XIX - THE PURCHASE OF THE XX ST: THE PROBLEM OF THE SPADOWING AND THE SHOTS OF THE VLAS
§2. THEORETICALLY METHODOLOCHNE OBGRINTUVANNYA AETETICAL CONCEPT OF THE 20th CENTURY.
Rozdil XI. THE AESTHETICS OF THE XX ST: MIETETSKA PRACTICE
§ 1. ABSOLUTION OF FORMAL TECHNOLOGICAL POWKS AT THE MISTERTENT OF THE XX ST.
§ 2. ABSTRACTZIONISM
§ 3. EXPRESSIONISM
§ 4. SURREALISM
Rozdil XII. AESTHETIC POTENTIAL OF ARTISTIC CREATIVITY
1. ARTISTS CREATIVITY: THE PROBLEM OF THE CONCEPTUAL APARAT
§ 2. SPECIFICS OF THE CREATIVE PROCESS IN THE MISTERCES
§ 3. Formation and development of artistic humanities
Rozdil XIII. THE ARTISTIC LIFE OF SUBSISTENCE