Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya - Tereshchenko OO

Tereshchenko O. O.

T 35 Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya: Navch. posіbnik. - K .: KNEU, 2003. - 554 p.

ISBN 966-574-441-0

In The Teaching proponovanomu posіbniku complex rozkrito aktualnі power, pov'yazanі s organіzatsієyu fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya, fіnansuvannyam, upravlіnnyam Cash-flow, divіdendnoyu polіtikoyu, fіnansovimi іnvestitsіyami, otsіnkoyu vartostі of companies, fіnansovim kontrolіngom that byudzhetuvannyam.

Priznacheny for studentіv, sluhachіv magіsterskih program ekonomіchnih vuzіv, bіznesmenіv, fіnansovih direktorіv, kontrolerіv that analіtikіv, menedzherіv of companies, pratsіvnikіv bankіv consulting fіrm i fіnansovih poserednikіv. For Relief posіbnika spetsіalіsti in fіnansovіy sferі toil mozhlivіst Nabutov bazovoї pіdgotovki s power organіzatsії fіnansovoї dіyalnostі of companies i navchitis priymati kvalіfіkovanі fіnansovі rіshennya.

BBK 52.290-93ZMІST


Vstup
Rozdіl 1. Basis fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.1. Kapіtal pіdpriєmstva that yogo Ekonomichna sutnіst
1.2. Zmіst that osnovnі zavdannya fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.3. Fіnansova dіyalnіst in sistemі funktsіonalnih zavdan fіnansovogo management pіdpriєmstva
1.4. Organіzatsіya fіnansovoї dіyalnostі of companies
1.5. Form fіnansuvannya of companies
1.6. Kriterії of acceptance fіnansovih rіshen
1.7. Teoretichnі dzherela fіnansovoї dіyalnostі of companies
1.7.1. Klasichna teorіya fіnansuvannya
1.7.2. Theorem іrrelevantnostі
1.7.3. Teorіya optimіzatsії іnvestitsіy portfolio
1.7.4. Model otsіnki dohіdnostі kapіtalnih aktivіv (CAPM)
1.7.5. Neoіnstitutsіyna teorіya fіnansuvannya
1.7.6. Kontseptsіya maksimіzatsії vartostі kapіtalu vlasnikіv (Shareholder-Value-Konzept)
Testi i zadachі
2. Rozdіl Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya rіznih organіzatsіyno legal form
2.1. Kriterії of acceptance rіshennya about vibіr pravovoї FORMS organіzatsії bіznesu
2.2. Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya without stvorennya yuridichnoї individuals
2.3. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі privacy of companies
2.4. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі tovaristvz obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu
2.5. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі aktsіonernih tovaristv
2.6. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі commandite i Povny tovaristv
2.7. Fіnansova dіyalnіst kooperativіv
2.8. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі of companies s іnozemnimi іnvestitsіyami
2.9. Fіnansova dіyalnіst Reigning i breech of companies
2.10. Fіnansuvannya spіlnoї dіyalnostі of companies on osnovі dogovorіv kooperatsії
Testi i zadachі
3. Rozdіl Formuvannya Vlasnyi kapіtalu of companies
3.1. Vlasnyi kapіtal, yogo funktsії that skladovі
3.2. Kapіtalі korporativnі statutory rights pіdpriєmstva
3.2.1. Nomіnalny kapіtal pіdpriєmstva
3.2.2. Privіleyovanі aktsії
3.2.3. Carrying i rinkovy Kursi aktsіy
3.3. Backing kapіtal pіdpriєmstva, yogo Vidi that dzherela formuvannya
3.4. Zbіlshennya statutory kapіtalu pіdpriєmstva
3.4.1. Osnovnі tsіlі that peredumovi zbіlshennya statutory kapіtalu
3.4.2. Zbіlshennya statutory kapіtalu TOV
3.4.3. Metodi that dzherela zbіlshennyastatutnogo kapіtalu AT
3.4.4. Perevazhne right vlasnikіv on pridbannya aktsіy (chastok)
3.4.5. Course emіsії corporate law
3.4.6. Procedure zbіlshennya statutory kapіtalu on osnovі dodatkovoї emіsії corporate law
3.5. Zmenshennya statutory kapіtalu of companies
3.5.1. Zavdannya that osnovnі peredumovi zmenshennya statutory kapіtalu of companies
3.5.2. Zmenshennya statutory kapіtalu TOV
3.5.3. Method zmenshennya statutory kapіtalu AT
3.5.4. Sanatsіya balance
3.6. Zvіt about Vlasnyi kapіtal
Dodatki to rozdіlu
Testi i zadachі
4. Rozdіl Vnutrіshnі dzherela fіnansuvannya of companies
4.1. Klasifіkatsіya vnutrіshnіh Jerel fіnansuvannya pіdpriєmstva
4.2. Samofіnansuvannya of companies
4.2.1. Prihovane samofіnansuvannya
4.2.2. Tezavratsіya pributku
4.3. Zbіlshennya statutory kapіtalu without zaluchennya dodatkovih vneskіv
4.4. Zabezpechennya the following vitrat i platezhіv
4.5. Purely Penny potіk (Cash-flow)
4.6. Pokazniki Cash-flow
4.7. Zvіt about ruh penny koshtіv
Dodatki to rozdіlu
Testi i zadachі
5. Rozdіl Divіdendna polіtika of companies
5.1. Zmіst, values that osnovnіzavdannya divіdendnoї polіtiki
5.2. Teorії in the Branch divіdendnoї polіtiki
5.3. Factory divіdendnoї polіtiki
5.4. Procedure narahuvannya divіdendіv
5.5. Form viplati divіdendіv
5.6. Іnstrumenti divіdendnoї polіtiki
5.7. Metodi narahuvannya divіdendіv
5.8. Opodatkuvannya divіdendіv
5.8.1. Opodatkuvannya divіdendіv, SSMSC otrimuyut non-residents
5.9. Efektivnіst divіdendnoї polіtiki
Testi i zadachі
6. Rozdіl Fіnansuvannya pіdpriєmstvza rakhunok pozichkovogo kapіtalu
6.1. Pozichkovy kapіtal pіdpriєmstva, that yogo Find our skladovі
6.2. Fіnansovі loans
6.2.1. Dovgostrokovі that korotkostrokovі bankіvskі loans
6.2.2. Practicality robot іz zaluchennya bankіvskih kreditіv
6.2.3. Kreditospromozhnіst pіdpriєmstva
6.2.4. Credit zabezpechennya
6.2.5. Credit in іnozemnіy valyutі
6.3. Oblіgatsії of companies
6.3.1. Widi oblіgatsіy that їh parametric
6.3.2. Emіsіya oblіgatsіy
6.3.3. Repayment of companies oblіgatsіy
6.3.4. Oblіgatsії s nulovim coupon (Zerobond)
6.3.5. Konvertovanі oblіgatsії
6.3.6. Varant
6.4. Komertsіynі loans
6.5. factoring
Testi i zadachі
7. Rozdіl Fіnansovі reorganіzatsії aspects of companies
7.1. Reorganіzatsіya yak spetsifіchny eg fіnansovoї dіyalnostі pіdpriєmstva
7.2. Zagalnі peredumovi reorganіzatsії
7.3. enlargement pіdpriєmstva
7.3.1. Sutnіst that osnovnі zavdannya reorganіzatsії, spryamovanoї on enlargement pіdpriєmstva
7.3.2. Zlittya that priєdnannya
7.3.3. Poglinannya (akvіzitsіya)
7.4. Reorganіzatsіya pіdpriєmstva, spryamovana on yogo rozukrupnennya
Testi i zadachі
8. Rozdіl Fіnansovі іnvestitsії of companies
8.1. Sutnіst i klasifіkatsіya fіnansovih іnvestitsіy pіdpriєmstva
8.2. Dovgostrokovі fіnansovі іnvestitsії
8.3. Potochnі fіnansovі іnvestitsії
8.4. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy
8.4.1. Otsіnka dotsіlnostі vkladen in іnvestitsії s fіksovanoyu rates dohіdnostі
Diskontuvannya Method Cash-flow
Efektivnoї percent rate method
Rizik zmіni interest rates i dyuratsіya
8.4.2. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy in korporativnі rights
Fundamental analіz aktsіy
Tehnіchny analіz aktsіy
8.5. Vіdobrazhennya vartostі fіnansovih іnvestitsіy in zvіtnostі
Testi i zadachі
9. Rozdіl Otsіnka vartostі of companies
9.1. Neobhіdnіst, zavdannya i Principi ekspertnoї otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.2. Vartіst kapіtalu pіdpriєmstva
9.3. Metodichnі pіdhodi to otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.3.1. Dohіdny pіdhіd in otsіntsі vartostі pіdpriєmstva
Method diskontuvannya penny potokіv (Discounted Cash-flow = DCF)
Method kapіtalіzatsії dohodіv
9.3.2. Mainova (vitratny) pіdhіd
9.3.3. Otsіnka vartostі pіdpriєmstva on osnovі rinkovogo pіdhodu
9.4. Practicality robot s otsіnki vartostі pіdpriєmstva
Testi that analіtichnі situatsії
Rozdіl 10. Fіnansova dіyalnіst of companies in sferі zovnіshnoekonomіchnih vіdnosin
10.1. Kompetentsії fіnansovih services in sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі pіdpriєmstva
10.2. Regulyuvannya rozpodіlu viruchki od zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі in іnozemnіy valyutі
10.3. Rozrahunki at zdіysnennі zovnіshnoekonomіchnih operatsіy
10.3.1. Rules schodo zdіysnennya rozrahunkіv in sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
10.3.2. Tipovі platіzhnі minds zovnіshnoekonomіchnih dogovorіv (kontraktіv)
10.3.3. forfeiting
10.4. Mitnija decoration that opodatkuvannya zovnіshnotorgovelnih operatsіy
Testi
Rozdіl 11. Fіnansovy kontrolіng
11.1. Sutnіst, neobhіdnіst that osnovnі zavdannya fіnansovogo kontrolingu
11.2. Strategіchny fіnansovy kontrolіng
11.3. Operational fіnansovy kontrolіng
11.4. Koordinatsіya yak central funktsіya kontrolіngu
11.5. Vnutrіshnіy audit (revіzіya) in sistemі funktsіy kontrolіngu
11.6. System i Rann Poperedjennia reaguvannya (EARS)
11.6.1. Zmіst, priznachennya that organіzatsіya
11.6.2. Prognozuvannya bankrutstva on osnovі diskrimіnantnogo analіzu
11.7. Metodi kontrolіngu
11.7.1. Analіz point bezzbitkovostі (Break-Even-Analyse)
11.7.2. benchmarking
11.7.3. Vartіsny analіz
11.7.4. portfolio analіz
11.7.5. ABC analіz
11.7.6. I strongly Analіz Slabko mіsts on pіdpriєmstvі
11.8. Metodi fіnansovogo prognozuvannya
11.8.1. Ekspertne (sub'єktivne) prognozuvannya
11.8.2. causally prognozuvannya
11.8.3. Metodi ekstrapolyatsії
Testi i zadachі
Rozdіl 12. Byudzhetuvannya on pіdpriєmstvі
12.1. Byudzhetuvannya yak funktsіya fіnansovogo kontrolіngu
12.2. Principi byudzhetuvannya
12.3. Method byudzhetuvannya
12.4. Byudzhetіv System pіdpriєmstvі
12.5. Viznachennya require pіdpriєmstva in kapіtalі
12.5.1. Zmіst that require Vidi in kapіtalі
12.5.2. Require in kapіtalі for fіnansuvannya mainly zasobіv i nematerіalnih aktivіv
12.5.3. Require in kapіtalі for fіnansuvannya werewolf aktivіv
12.6. Rules of companies fіnansuvannya
12.6.1. The golden rule fіnansuvannya
12.6.2. The golden rule of balance
12.6.3. Rule vertikalnoї structuring kapіtalu
12.6.4. Efekt fіnansovogo lіveridzhu
12.7. Planuvannya pributkіv i zbitkіv
12.8. Planuvannya lіkvіdnostі
12.9. Planuvannya pokaznikіv balance
12.10. Forecast Ruhu penny koshtіv (Cash-flow)
12.11. Budgetary control that analіz vіdhilen
Testi i zadachі
Glosarіy
literature
Dodatki