This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomika pіdpriєmstva - Makarovska TP

ECONOMICS OF PIPERNITION

Makarovska T.P., Bondar N.M.

M15 Ekonomіka pіdpriєmstva: Navch. posib for stud. vishch. forever knock - K .: IAPM, 2003. - 304 pp .: il. - Бібліогр .: с. 293-297. ISBN 966-608-264-0

In proponovanomu The Teaching posіbniku rozglyadayutsya dіyalnіst Suchasnyj pіdpriєmstva yak sub'єkta rinkovih vіdnosin, Yogo zabezpechennya Resource, that infrastructure organіzatsіya virobnichogo Process and takozh osnovnі fіnansovo-ekonomіchnі result dіyalnostі in kontekstі Suchasnyj zakonodavstva schodo strukturnoї perebudovi, suchasnoї іnnovatsіynoї that іnvestitsіynoї polіtiki, sovereign regulyuvannya Economy .

For students of different schools, students, students, students and practitioners, they are busy with problems of management and management.

BBK 65.29ya73ZMIST


VSTU
Rozdil 1. PІDPRIMENIE IN THE NOVELNESS SYSTEM OF THE GOVERNMENT
1.1. Organizations yak sub'єkt gospodaryuvannya
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
1.2. Managing Company
Zavdannya for samostіyno ї robot
Rozdil 2. RESOURCES OF PІDPRIUMSTVA
2.1. Employee staff
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
2.2. Fundamentals and virobnitsi pozhnostnosti
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
2.3. Turnaround of the company
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
2.4. Non-material resources and assets
Zavdannya for samostіyno ї robot
Rozdil 3. THE ORGANIZATION OF THE INTERNATIONAL
3.1. Investments of the Company
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
3.2. Innovation process
Zavdannya for samostіyno ї robot
3.3. Organizational virobnitstva
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
3.4. Infrastructure of the company
Zavdannya for samostіyno ї robot
3.5. Regulating, forecasting and planning the activities of enterprises
Zavdannya for samostіyno ї robot
3.6. Marketing action. Yakst products
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
Rozdil 4. BASIC RESULTS OF PERSONAL EMERGENCY
4.1. Productiveness, motivation and payment
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
4.2. Vitrati on virobnitstvo. Product collection
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
4.3. Product pricing: installation and regulation
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
4.4. Financial and economic results and effectiveness of personal business
Butt tasks
Zavdannya for samostіyno ї robot
4.5. Bankruptcy. Restructuring. Sanaciya
Zavdannya for samostіyno ї robot
LIST OF VIKORISTANO TA RECOMMENDED LITERATURES