This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Economy of enterprises - Makarovska T.P.

ECONOMY OF PIDPRISES

Makarovska T.P., Bondar N.M.

M15 Economy of enterprises: Nav. pos_b. for stud. vishch. Nav. bookmark - K .: IAPM, 2003 .-- 304 p .: il. - Bibliogr .: p. 293-297. ISBN 966-608-264-0

In proponovanomu The Teaching posіbniku rozglyadayutsya dіyalnіst Suchasnyj pіdpriєmstva yak sub'єkta rinkovih vіdnosin, Yogo zabezpechennya Resource, that infrastructure organіzatsіya virobnichogo Process and takozh osnovnі fіnansovo-ekonomіchnі result dіyalnostі in kontekstі Suchasnyj zakonodavstva schodo strukturnoї perebudovi, suchasnoї іnnovatsіynoї that іnvestitsіynoї polіtiki, sovereign regulyuvannya Economy .

For students who are looking for primary mortgages, students who have a good diploma and practice, I’m also concerned about the problems of companionship management and education.

BBK 65.29ya73ЗМІСТ