Istoria ekonomіchnih scientists - Kornіychuk LY

Istoria ekonomіchnih Scientists: Pіdruchnik / LY Kornіychuk, N. A. Tatarenko, AM Poruchnik that іn .; For Ed. LY Kornіychuk, N. A. Tatarenko. - K .: KNEU, 1999. - 564 p.

ISBN 966-574-152-7

In pіdruchniku visvіtleno іstorіyu rozvitku ekonomіchnoї pillows od starodavnіh chasіv to our dnіv. Main uwagi pridіleno vikladennyu provіdnih ekonomіchnih kontseptsіy, harakteristitsі mainly napryamіv that shkіl ekonomіchnoї teorії. Ekonomіchnі doctrines rozglyadayutsya s pozitsіy Suchasnyj uyavlen about zakonomіrnostі ekonomіchnogo th sotsіalnogo rozvitku suspіlstva. Rozkrito іstorіyu ekonomіchnoї pillows in Ukraїnі shown vnesok of Ukrainian scientists have rozvitok ekonomіchnoї science.

For studentіv ekonomіchnih vischih The Teaching zakladіv i fakultetіv.ZMІST


Rozdіl I SUBJECT of I ZAVDANNYA COURSE
1. Subject of course
2. Zavdannya rate
Rozdіl II Ekonomichna DUMKA ancient svitu TA SEREDNOVІCHCHYA. mercantilism
1. Ekonomichna Dumka ancient Immediately
2. Ekonomichna Dumka ancient svitu
3. Ekonomichna Dumka serednovіchchya
4. mercantilism
Rozdіl III. KLASICHNA SCHOOL POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ
1. Zagalna characteristic klasychnoji polіtichnoї ekonomії
2. Viniknennya klasychnoji polіtichnoїekonomії in Anglії
3. Viniknennya klasychnoji polіtichnoї ekonomії in Frantsії
4. Ekonomіchne vchennya A. Smіta
5. Ekonomіchne vchennya D. Rіkardo
Rozdіl IV. EVOLYUTSІYA klasychnoji POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ In PERSHІY POLOVINІ STOLІTTYA XIX. Finished klasychnoji TRADITSІЇ
1. Polіtichna ekonomіya in Anglії
2. Polіtichna ekonomіya in Frantsії
3. Ekonomichna teorіya in the US
Rozdіl V. criticality eg POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ. FORMUVANNYA SOTSІALІSTICHNIH ІDEY
1. Look Ekonomіchnі S. Sіsmondі
2. Ekonomichna kontseptsіya PJ Proudhon
3. Look Ekonomіchnі K. Rodbertus
4. Ekonomichna programa Lassalle
Rozdіl VI EKONOMІCHNІ VCHENNYA ZAHІDNOЄVROPEYSKIH SOTSІALІSTІV-UTOPІSTІV
1. Teoretichnі dzherela zahіdnoєvropeyskogo utopіchnogo sotsіalіzmu
2. Utopіchny sotsіalіzm Saint Sіmona, Fur'є th Owen
3. Saint Sіmon, sensіmonіsti th pohodzhennya kolektivіzmu
4. Sotsіalіsti-asotsіatsіonіsti Charles Fur'є i Robert Owen
Rozdіl VII of I VINIKNENNYA ROZVITOK MARKSISTSKOЇ EKONOMІCHNOЇ TEORІЇ
1. Zarodzhennya marksistskoї ekonomіchnoї teorії 40-50-x pp. XIX century.
2. Teoretichnі problem of "Kapіtalu" Karl Marx
Purshia that "Kapіtalu"
Other that "Kapіtalu"
Tretіy that "Kapіtalu"
3. Pratsі Marx that F. Engelsa 70-90 pp.
4. Rozvitok V. I. Lenіnim marksistskogo ekonomіchnogo vchennya
5. Marxism i Suchasnist
Rozdіl VIІІ. VINIKNENNYA ALTERNATIVNOЇ school POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ. NІMETSKA NATIONAL POLІTEKONOMІYA
1. Zapochatkuvannya Sistemi natsіonalnoї polіtichnoї ekonomії in Nіmechchinі
Ekonomіchny natsіonalіzm
Role of powers i teorіya protektsіonіzmu
2. Іstorichna School
3. Nova іstorichna school that "sotsіalny eg"
Rozdіl IX. Marginalism. Becoming NEOKLASICHNOЇ TRADITSІЇ In EKONOMІCHNІY TEORІЇ
1. Marginalism
2. Avstrіyska school granichnoї korisnostі
3. Formation neoklasichnoї traditsії. Kembrіdzhska school
4. Amerikanska school neoklasiki
5. Shvedska (stokgolmska) school
Rozdіl X Ekonomichna DUMKA in Russie
1. Ekonomichna Dumka on cob of the XIX century.
Lіberalne nobility
Ekonomіchnі іdeї dekabristіv
2. Ekonomichna Dumka in perіod Creasy i lіkvіdatsії krіpatstva
Look Ekonomіchnі conservative nobility
Bourgeois critics krіposnitstva
3. Ekonomichna programa narodnitstva
Revolyutsіyne narodnitstvo
Lіberalne narodnitstvo
4. Polіtichna ekonomіya in Russie in drugіy polovinі XIX - XX century on the cob.
Rozdіl XI Ekonomichna DUMKA In UKRAЇNІ
1. Ekonomіchnі problems in perіod pіdgotovki zdіysnennya that the reform of 1861 p.
2. Lіberalno-bourgeois Ekonomichna Dumka in the post-reform perіod
3. Revolyutsіyno-democratic Ekonomichna Dumka
Ekonomіchnі іdeї revolyutsіynogo narodnitstva
4. Lіberalne narodnitstvo
5. Rozvitok polіtichnoї ekonomії
Rozdіl XII. Keynesian economics TA Yogo OSOBLIVOSTІV RІZNIH KRAЇNAH
1. Іstorichnі peredumovi viniknennya keynsіanstva
2. theoreticity system that Ekonomichna programa J. M. Keynes
3. Poshirennya keynsіanstva in rіznih kraїnah
4. Neokeynsіanskі teorії ekonomіchnogo zrostannya
5. Postkeynsіanstvo
6. Keynsіanska teorіya that Ekonomichna polіtika
Rozdіl HIІІ EVOLYUTSІYA NEOKLASICHNIH ІDEY.NEOLІBERALІZM
1. Evolyutsіya neoklasichnih іdey in the XX century.
2. Pereglyad neoklasichnoї teorії market analysis. Monopolії i konkurentsіya
Teorіya monopolіstichnoї konkurentsії E. Chemberlіna
Tsіnova konkurentsіya
Schumpeter. Teorіya efektivnoї konkurentsії
3. Conservative neoklasika. Neoklasichnі teorії ekonomіchnogo zrostannya
4. Neolіberalіzm: londonska, freyburzka, parizka, chikazka school
Anglіysky neolіberalіzm
Neolіberalіzm in Nіmechchinі. Teorіya sotsіalno-rinkovogo Gospodarstwa
Frantsuzka school neolіberalіzmu
Amerikansky neolіberalіzm. Monetarism
Ekonomіchnі іdeї M.Frіdmena
5. Neoklasichne Renaissance. Teorії "Economy Offers» that «ratsіonalnih ochіkuvan"
Teorіya ratsіonalnih ochіkuvan
6. Neoklasichny synthesis
7. Dosvіd zastosuvannya neoklasichnih models ekonomіtsі rіznih kraїn
"Thatcherism"
"Reaganomics"
Rozdіl XIV ІNSTITUTSІONALІZM
1. Basics of Іdeyno-teoretichnі іnstitutsіonalіzmu that Etap yogo rozvitku
2. Rannіy іnstitutsіonalіzm
Sotsіalno-psihologіchny іnstitutsіonalіzm
Sotsіalno legal іnstitutsіonalіzm
Kon'yunkturno-randomness іnstitutsіonalіzm
3. Neoіnstitutsіonalіzm
Sotsіalny (іndustrіalno-tehnologіchny) іnstitutsіonalіzm
Teorіya transaktsіynih vitrat
Teorіya suspіlnogo Vibor
4. Teorії transformatsії kapіtalіzmu
Teorіya "people kapіtalіzmu"
Teorіya "difuzії vlasnostі"
Teorіya "upravlіnskoї revolyutsії"
Teorіya "revolyutsії income"
Kontseptsіya "Collective kapіtalіzmu"
Kontseptsіya "sotsіalnogo partnership"
5. Teorії "іndustrіalnogo suspіlstva"
Kontseptsіya "postіndustrіalnogo suspіlstva"
Teorіya "konvergentsії"
6. Kontseptsії futurologії
Rozdіl XV. EKONOMІCHNІ KONTSEPTSІЇ SOTSІAL-DEMOKRATІЇ
1. Revіzіonіzm
2. Formuvannya theoreticity Jerel Suchasnyj sotsіal reformіzmu-20-30-x pp. XX century.
Anglіysky Labourism
Austro-Marxism
Nіmetska sotsіal-demokratіya that natsіonal-sotsіalіzm
Ekonomіchnі іdeї amerikanskih lіberal-reformatorіv
Frantsuzkі sotsіalіsti
Programa shvedskoї sotsіal-demokratії
3. Sotsіal-reformіstskі modelі ekonomіchnogo rozvitku
Nіmetska model "zmіshanoї Economy"
Avstrіyska model "zmіshanoї Economy"
Leyboristska (fabіanska) model "zmіshanoї Economy"
Skandinavska model "zmіshanoї Economy". Shvedsky sotsіalіzm
Frantsuzky varіant "zmіshanoї Economy"
4. Suchasnyj sotsіal-reformіzm
Rozdіl XVI. Radyans'ka Ekonomichna SCIENCE
1. Formation Osnovnі Etap th rozvitku ekonomіchnoї science CPCP
2. Ekonomіchnі diskusії 20-30-x pp.
3. Rozvitok radyanskoї ekonomіchnoї science in 30-90 Ti-pp
4. Rozvitok ekonomіchnoї teorії in Ukraїnі in Radyans'ka perіod