This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Commodity Innovation Policy - Kardash V. Ya., Pavlenko І. BUT.

Kardash V. Ya., Pavlenko І. A., Shafalyuk O. K.

K 21 Commodity Innovation Policy: Pіdruchnik. - K .: Kneu, 2002. - 266 p.

ISBN 966–574–402 – X

In pіdruchniku ​​rozglyanuto golovnі metodichnі PROVISIONS tovarnoї іnnovatsіynoї polіtiki shown that neobhіdnіst efektivnіst wide zastosuvannya rezultatіv NAUKOVO doslіdzhen, tehnologіchno gnuchkih virobnitstv, systems avtomatizovanogo proektuvannya, zasobіv Suchasnyj marketing, innovations in stvorennі konkurentospromozhnih vidіv product.

For students and students, who specialize in marketing gals, as well as managers, practitioners, and products and technology products.

BBK 65.290-2ZMIST


VSTU
Rozdil 1. PRODUCT TA YOGO VLASTIVOSTІ
1.1. Viznachennya klasifіkatsіynі signs goods_v і poslug
1.2. Marketing rozumіnnya product
1.3. Golovnі Rinkov_ characteristics of the product
Rozdil 2 UPRAVL_NNYA PRODUCT ASSORTMENT
2.1. Commodity assortment and demonstration
2.2. Formulary goods assortment
2.3. Commodity policy of the company
Rozdil 3 TEKHNIKO-EKONOM_ChNI INDICATORS І METHODS OTSІNKI YAKOSTI PRODUCTS INNOVATSІY
3.1. Fundamentals of understanding that goods are goods and services
3.2. Indications of product performance
3.3. Economical zn_st znachnennya p_vnya yakostі products
Rozdil 4 UPRAVLINNYA YAKISTYU TOVARIV I І POSLUG
4.1. Rozvitok principles of system, integrated management yakistyu
4.2. Vimogi international standards to okremih etapіv і processes_v stemming yakіno ї products
4.2.1. Marketing Lawsuit
4.2.2. Knotting the product
4.2.3. Yakist management of material and technical resources
Rozdil 5 OTsіnyuvannya Commerce Perspectives of an Innovative Product
5.1. Zm_st ta meta marketing-ї products ї technological and technological innovations
5.2. Criteria for the development of market prospects for the product
5.3. Marketing marketing in innovation and innovation of the field
Rozdil 6 PLANUVALNY TA ORGANIZATSIYA CONTROL OF NEW PRODUCT
6.1. Main plan for product
6.2. Zagalnі understandable that classifica signs of a new product
6.3. Information and regulatory and legal issues related to scientific research and technological products
6.4. Etapi planuvannya new product
Rozdil 7 SUCHASNY METHODS AND BECOMES OF GENEROUS IDEAS
7.1. Fundamentals of the principle of the creative work of a new product
7.2. Prognostic method
7.3. Logical methods
7.4. Systems of automated projecting products
Rozdil 8 FUNKTSIONALNO-VARTІSNE OBURRUNTUVANNYA INNOVATSIYAY PRODUCT
8.1. The value of the functional-variance analysis in marketing activities
8.2. Fundamentals of principle of functional and analytic analysis
8.3. Forms and procedures for functional analysis
Rozdil 9 DESIGN NEW PRODUCT
9.1. The role of technology and energy management in competitiveness of a new product
9.2. Design, your artwork and software
9.3. Ergonomіchnі vimogi to product
Literature