This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Commodity Innovation Policy - Kardash V. Ya., Pavlenko І. BUT.

Kardash V. Ya., Pavlenko I. A., Shafalyuk O. K.

K 21 Commodity Innovation Policy: Pіdruchnik. - K .: Kneu, 2002. - 266 p.

ISBN 966–574–402 – X

In pіdruchniku ​​rozglyanuto golovnі metodichnі PROVISIONS tovarnoї іnnovatsіynoї polіtiki shown that neobhіdnіst efektivnіst wide zastosuvannya rezultatіv NAUKOVO doslіdzhen, tehnologіchno gnuchkih virobnitstv, systems avtomatizovanogo proektuvannya, zasobіv Suchasnyj marketing, innovations in stvorennі konkurentospromozhnih vidіv product.

For students and students, who specialize in marketing gals, as well as managers, practitioners, in the field of products and technology.

BBK 65.290-2ZMIST


VSTU
Rozdil 1. PRODUCT TA YOGO VLASTIVOSTІ
1.1. Viznachennya klasifіkatsіynі signs goods_v і poslug
1.2. Marketing rozumіnnya product
1.3. Golovnі Rinkov_ characteristics of the product
Rozdil 2 UPRAVL_NNYA PRODUCT ASSORTMENT
2.1. Commodity assortment and demonstration
2.2. Formulary goods assortment
2.3. Commodity policy of the company
Rozdil 3 TEKHNIKO-EKONOMIKHNI INDICATORS І METHODS OTSІNKI YAKOSTI PRODUCTS INNOVATSIY
3.1. Fundamentals of understanding that goods are goods and services
3.2. Indications of product performance
3.3. Economical zn_st znachnennya p_vnya yakostі products
Rozdil 4 UPRAVL_NNYA YAKISTYU TOVARIV І POSLUG
4.1. Rozvitok principles of systemic, integrated management yakistyu
4.2. Vimogas of international standards to okramih etap_v і processes_v stemming of yakno ї products
4.2.1. Marketing Lawsuit
4.2.2. Knotting the product
4.2.3. Yakist management of material and technical resources
Rozdil 5 OTsіnyuvannya Commerce Perspectives of an Innovative Product
5.1. Zm_st ta meta marketing-ї products ї technological and technological innovations
5.2. Criteria for the development of market prospects for the product
5.3. Marketing marketing in innovation law enforcement industry
Rozdil 6 PLANUVNIA TA ORGANIZATSIYA STvORENNYA NEW PRODUCT
6.1. Main plan for product
6.2. Zagalnі pontitya and classif_katsіynі signs of a new product
6.3. Information and regulatory and legal issues related to science and technology and high-tech products
6.4. Etapi planuvannya new product
Rozdil 7 SUCHASNY METHODS AND BECOMES OF GENEROUS IDEAS
7.1. Fundamentals and principles of creative work on a new product
7.2. Prognostic method
7.3. Logical methods
7.4. Systems of automated projecting products
Rozdil 8 FUNKTSIONALNO-VART_SNE OBURRUNTUVANNYA INNOVATSIYAY PRODUCT
8.1. The value of the functional-variational analysis in marketing activities
8.2. Fundamentals of principle of functional and analytic analysis
8.3. Forms and procedures for functional analysis
Rozdil 9 DESIGN NEW PRODUCT
9.1. The role of technical understanding of aesthetics and ergonomics in the competitiveness of a new product
9.2. Design, your artwork and software
9.3. Ergonomіchnі vimogi to product
Literature