This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Rosmіschennya productive forces і regіonalіstika - Stechenko DM

Stechenko D.M.

С79 Production Rosmіšchennya і regіonalіstica : Pіdruchnik. - К .: Вікар, 2006. - 396 p. ISBN 966-7131-70-X

In podruchnik rozkrivayutsya on the foundations of territorial forces of the productive forces, the system of methods has been enacted, just to get stuck for the development of the rational development of productive forces. Give ininterpretation of the rational seasonal activity to the potential of the territory. Rozglunano peculiarity rozvitku mezhgaluzevogo kompleks_v і modern center of economy regions of Ukraine. To be guided by new materials, which are supposed to be on the course of the international integration of regional, international economic and regional economic processes of regional development.

For students and students of economics faculties and practical educational services of administrative services of administrative and territorial organizations and administrators.

UDC 332.1 (075.8) BBK 65.053ya73ZMIST


Peredmova
Rozdil 1 Naukovі ambush rozm_shchennya productive forces
1.1. Sutnіst productive forces
1.2. Evolution process rozm_shchennya productive forces
1.3. Laws of the Roses of Productive Forces
1.4. Main principles of the development of productive forces
Rozdil 2 Chinniki that mind rozm_shchennya productive forces
2.1. Formula understanding of the "officials of the rooted production of productive forces"
2.2. Systematisation of the chinnik of the productive forces
2.3. Analyze the trend of development of the main offices of the productive forces.
2.4. Regional Innovations in the Promotion of Productive Forces
Rozdil Z Superechnostі rozmіshchennya i regional state rozvitku productive forces
3.1. Sutnі і systematization of superscapes in rosmіshchennі that regional development of productive forces
3.2. The nature of supersheets in rosmics and virobnitstva and regional development
3.3. Specific Super Integrity in the Russian Regional Development of Productive Forces
Rozdil 4 Naukovo-methodical ambush dosdіdzhennya rozm_shchennya productive forces and regional development
4.1. Fundamentals
4.2. Main shows
4.3. Basic methods
4.4. Diagnostics of regional expansion
4.5. Principles of system-diagnostic analysis of regional development
Rozdil 5 Theories and the concept of the development of productive forces and regional development
5.1. Analiz classic theories rozіmіschennya virobnitstva
5.2. Such concepts of rosm_shchennya productive forces
5.3. Conceptual conditions of regional development in Ukraine
Rozdil 6 Human Chinnik in the field of productive forces
6.1. Demographic situation and demo economics of work
6.2. The social structure of the population and labor potential of Ukraine
6.3. Form zaynyanostі population
6.4. Formvanny Regional Rinkv Pratsi
6.5. Regulyuvannya Regional Rinkv Pratsi
6.6. Rozselennya population of Ukraine
Rozdil 7 Natural resource basis rozvitku productive forces
7.1. Klasifіkatsіya that eco-friendly assessment of natural resources
7.2. Sutnіst і principals of the victoristan of the natural resource potential of the territory
7.3. Mineralnaya resursi promyshlenosti
7.4. Prirodn_ resursi sіlskogospododarskogo virobnitstva
7.5. Natural and recreational resources of Ukraine
Rozdil 9 Regional distribution of mezhgaluzev complex in Ukraine
9.1. Osoblivostі formovannyy і analіzu mіzhgaluzevogo kompleks_v
9.2. Structural reorientation economics of Ukraine
9.3. Fuel-energy complex
9.4. Gіrnicho-metalurgіyny complex
9.5. Mashinobudivny complex
9.6. Vіs'kovo promislovy complex
9.7. Complex of chemical industry
9.8. Lisovibrobny complex
9.9. Budiveny complex
9.10. Food complex
9.11. The complex of museums of virobnitstva non-food goods
9.12. Transport complex
9.13. Complex of Social Infrastructure
9.14. Recreation and tourist complex
Rozdil 10 Conceptual basis of the development of productive forces of the regions of Ukraine
10.1. Modern models of suspiciously-economical macroregional realm of Ukraine
10.2. Central Region
10.3. Donetsk Region
10.4. Zahіdniy region
10.5. Pridnіprovsky region
10.6. Prychornomorsky region
10.7. Kharkiv Region
Rozdil 11 Novі form regional development of productive forces of Ukraine
11.1. Special (vіlnі) economic zones
11.2. Spіlnі pіdpriєmstva
11.3. Regional Science-Technology Parks
11.4. Regional Rinki
11.5. TransCordonne sp_vrobіtnitstvo
11.6. Globalization of regional spіvrobіtnitstva
Rozdil 12 Investment policy in the regional development of productive forces
12.1. State regulation regulation of investment
12.2. Becoming a regional investment policy in Ukraine
12.3. Stress and adherence to the principle of regional investment process
12.4. Investment Privilebility Regions
12.5. Depressed Regions and Mechanisms of Investment Development
Rozdil 13 Regioni in a competitive market environment
13.1. Directly against competitive positions of regional systems
13.2. The obmezhennya that negative factors in the form of competitiveness of the region
13.3. Nayvavliv_shі competitive positions in the mutual regions
13.4. Expert assessment of competitive positions
Rozdil 14 Zovnіshnyoekomonіchni zvyazki in the intelligence of productive forces
14.1. Becoming in rinky minds of domestic economic activity of Ukraine
14.2. Geoekonomichny pr_orieti regional development of Ukraine
14.3. Export Potential and Real Estate Competitive Competitions of the Ukrainian Economy
14.4. Transit potential of Ukraine and Victoria
Dodatki
Dodatok 1. Territory and kіlkіst population in the regions (on 1 January 2003)
Dodatok 2. Rozpodіl postіynogo population for the main secondary groups (Osib)
Dodatok 3. Demographic Navantazhennya postіynogo population (non-graduate population for 1000 osb of the pre-ordained biology, osib)
Dodatok 4. Koefіtsієnti narodzhuvanostі, mortality and natural growth of the population for the regions at 2002 rotsі (per 1000 population)
Dodatok 5. Migratsіya population for the regions in 2002 p., Osib
Dodatok 6. Kіlkіst of the occupied population for regions (yew.)
Dodatok 7. Population for economical activists (at 15–70 years, v.)
Dodatok 8. Population for ekonomіchnyu aktivnisty, stattyu and matstsm living in 2002 p. (at 15–70 years, yew.)
Dodatok 9. Rivne zaynyatost_ populated by the statute and the city living for regions in 2002 p. (Vіdsotkіv to kіlkostі entire population at vіtsі 15-70 rokіv)
Dodatok 10. Pіven bezrobіttya for the methodology of the MOP for the statistics for the regions (v_dsotkovіv to kіlkostі economically active population from 15–70 rok)
Dodatok 11. Drink that proposes of work force on the market for regions (for 1 sichnya)
Up to 12. Kіlkіst zare безstranihih without regions for regions (for 1 sichnya, tis.)
Dodatok 13. Kіlkіst population, not occupied by labor activity, that yog prastilashtuvannya for regions in 2002 p., Tis.
Dodatok 14. Serednyorichna kіlkіst pratsіvnikіv for regions, yew.
Dodatok 15. Vala vartiy for regions (in actual prices; million UAH)
Dodatok 16. Vala vartiyu roshyunku one person for regions (in actual prices; UAH)
Dodat 17. The number of obedience of the single power registry of the enterprise and the organization of Ukraine (ЄDRPOU) for the regions (on the ear of rock)
Dodatok 18. Vyrobnitstvo food goods to one person
Dodatok 19. Virobnitstvo meat for species, yew. t
Dodatok 20. Virobnitstvo tsukru-pіsku for regions (yew. T)
Dodatok 21. Virobnitstvo meats for regions (including by-products of the 1st category; yew. T)
Dodatok 22. Virobnitstvo olії in regions (yew. T)
Dodatok 23. Production of the Silsk state partnership (at the previous price of 2000, million UAH)
Dodatok 24. Investment in the main capital of the regions (in the former cities, million UAH)
Dodatok 25. Investment in the main capital for one person for the regions (in the former cities; UAH)
Dodatok 26. Entry into the day of the main foundations for the regions (in actual prices)
Dodatok 27. Obligations to export-import goods for regions in 2002 p.
Datatok 28. Direct Earth Investments in the Regions of Ukraine in 2002 (millions of US dollars)
Dodat 29. Rozdrіbny commodity turnover of p_dpriєmstv on one person for regions (UAH)
Dodatok 30. Kіlkіst Rinkіv s sale ogzhivchyh goods_v (on kіnets ruku; odinits)
Dodatok 31. Kіlkіst ob'єktіv rozdrіbno ї torgіvlі that pіdpriєmstv restaurant gosarodarstva for regions (on kіnets roku; tis.)
Dodatok 32. Torgovaya ploshcha shop_v і kіlkіst m_tsts' on the sites of the restaurant state of the region
Dodatok 33. Kіlkіst Malih pіdpriєmstv for regions
Dodatok 34. Kіlkіst Malih pіdpriєmstv for the main types of eco-economic activities
Dodatok 35. Grosovі income population for regions
Dodatok 36. Sanatoria and a mortgage camp
Dodatok 37. Sanatoria and Panatyonats on Lіkuvannyam, Budinka and Pansionaton in the area for the region
Dodatok 38. Dityachi wellness tables for regions in 2002 p.1
Dodatok 39. Hotel and іnshі mіtstsya for korottermіnovogo residence (at kіnets rock)
Dodatok 40. Structural conditions of the sphere for the service in the hotels and buildings (on the rock)
Dodatok 41. Mistkit p_dpriєmstv gottelnogo gostelarstva that їх Vikoristannya
Dodatok 42. Main indicators of water supply І water supply (million m3)
Dodatok 43. Restored all over the regions (million m3)
Dodatok 44. Turning back and forth sequentially (repeatedly) Vikoristoya Vodi for regions
Dodatok 45. Skidnya zabrudnenyh zvorotnyh waters from natural surface waters around the region in 2002 p. (million m3)
Dodatok 46. Wikidi shkіdlivih rechovin in the atmosphere around the region
Dodatki 47. Wikidi shkіdlivih rechovin in the atmosphere around the area of ​​stationary vehicles for regional transport (thousand tons)
Dodatok 48. Wikidi shkіdlivih rechovin stationary dzherelami zabrudnennya in the atmospheric areas of the region (th.t.)
Initially methodical materials
1. Main position
2. Program of primary discipline "Promotion of productive forces and regional research"
3. Robocha program discipline
3.2. Zm_st lektsiy
3.3. Plan seminars that practical to occupy
4. Self robot students
5. Food for ptsdumkovogo control
6. Topics
List of Viktoristano Literature