This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Budget-policy application - Kutsenko T.F.

Kutsenko T.F.

By 95 Budget-tax policy: Navcha.-method. Posibnik for samost. vivch Disc. - K .: KNEU, 2002. - 256 p.

ISBN 966–574–419–4

In protsesі pіdgotovki danogo posіbnika Bulo vikoristano navchalnі, monografіchnі that perіodichnі Vidanov s power budget that podatkіv provіdnih vіtchiznyanih that zarubіzhnih scientists ekonomіstіv, zdіysneno synthesis novіtnіh doslіdzhen іz tsієї problems and takozh vikoristano metodichnі rekomendatsії NDEІ Mіnіsterstva Economy of Ukraine "Prognozuvannya i rozrobka programs" methodical materials to the Cabinet of Ministers of Ukraine “The procedure for rozrahunku obyagu intergovernmental transfers that standards vіdrahuvan vіd zalnalhozavnichnykh podkіv і zborіv on 2001 rіk” and інші матеріали.

For students economical vichnyh schooling beginnings and faculties.

BBK 65.261

© T.F. Kutsenko, 2002

ISBN 966–574–419–4 © KNEU, 2002ZMIST