This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Budget-subattic policy - Kutsenko TF

Kutsenko TF

To 95 Budget-subattic policy: Nav.-method. Posobnik for the samost. Vivch. Dis. - К .: КНЕУ, 2002. - 256 with.

ISBN 966-574-419-4

In protsesі pіdgotovki danogo posіbnika Bulo vikoristano navchalnі, monografіchnі that perіodichnі Vidanov s power budget that podatkіv provіdnih vіtchiznyanih that zarubіzhnih scientists ekonomіstіv, zdіysneno synthesis novіtnіh doslіdzhen іz tsієї problems and takozh vikoristano metodichnі rekomendatsії NDEІ Mіnіsterstva Economy of Ukraine "Prognozuvannya i rozrobka programs" Методичні матеріали Кабінету Міністрів України "The order of rozraunku otvagu mizhbyuzhetnikh transfertiv va normativv vidrahuvan vіd zagalnosoderzhnyh podatkiv i zborіv na 2001 rіk" ta Інші матеріали.

For students of economically vaunted navchalnih mortgage and faculty.

BBK 65.261

© T.F. Kutsenko, 2002

ІSBN 966-574-419-4 © KNEU, 2002ZMIST