Insurance and Investment Management - Fedorenko V.G.

РОЗДІЛ 4. THE FINANCIAL CAPITAL OF THE I FINANCIAL RINOK

Rinok chinnikiv vibrobitniva і kapitalu. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі. Osoblyvostі krugoobyu fіnansovikh інвестицій. Фінансовий капітал. Zagalna characteristic of financial risks in the day-to-day financial markets

4.1. RINOK CHINNIKIV VIROBNITSTVA I CAPITAL

In the daily economy of economy, the basic vintages of virbitnitsa are the land, the land, the capital, and the property. Tsі chinniki in the minds rinkovoї Economy Je spetsifіchnimi goods, scho kupuyutsya bіznesom virobnitstva for masi i produktіv poslug for tsіnami, scho pid formuyutsya vplivom popitu on tsі chinniki s side bіznesu i Offers chinnikіv s side gospodarskih sub'єktіv. The state is the goal of the aggravation of the economic development of the economy. The basic yogo ekonomichna funktsіya - spizhivannya kintsevih produkiv i ides, virobleny biznesom. Vibir yak structurally odinitsi spozhivchoyi Spheri not okremoi osobobleniya krayini in tsilomu, and ob'ekta gospodarstva vysnachaetsya osoblivostjami way zhittya і skoroturi spozhivannya populyarnya.

Розглянемо чниник капіталу. Pid kapіtalom on market analysis chinnikіv virobnitstva rozumіyut fіzichny kapіtal - vikoristovuvanі in sferі virobnitstva budinki, sporudi, cars, ustatkuvannya, stocks materіalnih tsіnnostey in їh vartіsnomu virazhennі, tobto those scho nazivaєtsya virobnichimi funds. Tom popit on kapіtal on market analysis chinnikіv - tse popit fіrm i of companies on fіzichny kapіtal on zasobi virobnitstva scho їh bazhayut pridbati tsі fіrmi i pіdpriєmstva, dwellers zbіlshiti svoї pributki. For reasons Viknennenia popit on kapital - tse rodirovanii popit on chinnik-kapital, scho yea mozhnivist for fisovanih obyagіv інших чинників збільшити оббыги виробництва товарів. For the natural-rechovim vtilennyam - tse popit on fizichny kapital, scho daє mozhnivіst fіrmam i pіdpriєstvamam realizovati viasnі іnvestitsіynі project. For the form of the pre-declaration - the company will sink on the investment fund, but refuse to deposit the necessary financial funds from the investment projects of the companies and enterprises. Popit on kapital tilki virazhayetsya viglyadi popita on fіnansovі koshti for pribannya neobhdnyh vibropichih fondіv. Tse does not drink on a farthing yak so.

Economical sub'ect, for some actors becoming grosgs, госпо gospodarskie ob'ekti. The reason Vikinennya popita on groshi polagae in the need of obeslugovuvannya pochchnyh operatsіy gospodarskih ob'ektiv.

Sub'ektom, scho pred'yavlyaet popit on vibronicheskii kapital, є biznes, and the cause vikinnennya - neobhіdnіst zaluchchennia fіnansovih koshtіv for realizatsii інвестиційних projects. Economical zmіst otsygu popita on groshi ta kapital rizniy - nezvazhayuchi na єdin oditnitsu vimiryuvannya. Osyag to popita on groshi - tse potrybny for piddtrymannya obogu stock of groschen, and otsyg popita on kapital - tse suma penny, neobhydna for pribbannya vibronichyh fondіv. Ціною капіталу в цьому разі є розмір віддачі з одниці капіталу, що його бізнес згодний платити за наданий капітал. In a practical aspect, popit on capitals - pop piet firmi abo pidpriemstva, yaki maxi-mizuyut pributok, on інвестиційні funds, надаі годарськими об'єктами з власних заощаджень за пвний відсоток. Dzherelom pributku biznesu z kapitalu є viddacha, dzherlo pribudku gospodarskih ob'ektiv z kapitalu - vipplachivany vidsochok. Postledovny short-line apartments (rіchnіі) сприють збільшенню загального капіталу бізнесу в довгостроковому аспекті. Vichnachalnym chink vinyankennya dovgostrokovogo popita on kapital є dovgostrokova povednika pidpriemstv, scho pragut ostaviti stabilny potik pributkiv. Між short-term довгостростромм попитом підприємств на капітал такі самі відмінності, як між short-time догогостроковою пропозицією това підприємствами. Obidva tipi popita on kapital to be located in the direction of the leader of the enterprise and the organization in the short-term after the construction period.

Short-tailed popit on kapital vinikaє at the transition of pidpriyatstva vіd one varіanta of tensions to іншого for рахунок інвестування капіталовловкладень у виробничі фди. Dovgostrokovy popit roduzhuyutsya zagalnoyu tendentsіyu zmіni vibropnichih vozbuzhnost 'z metoju oprjadnja pributku.

On days, short - stitched popit - tse the demand in додаткових contribution, at a gain for a raunch of investments, and довгостроковий - це will sink on zagalnyj an oath of a vibrochnygo kapitalu for the sustained pribudku.

I will look at the specific form of the stock of capital in vigilant financial resources in the short-term period, popit on the capitalist and the investment fund of the investment funds on the financial market (Figure 4.1).

Inoperative curve of the formality of popita on capital

Перетин кривої короткострокової пропозиції заощаджень господарств для інвестування ^ з кривою попиту на каітал з боку підприємств ДД визначає рівноважний рівень відсотка і0

For such a visage, the oaths of koshtivs, and others of statehood zberigayut beside the forms of deposits in the financial structures, zvichayno dorivnyutt tim ovnagam інвестицій, які підприємець для пристання прибутку.

In rezultatі nadannya zaoschadzhen Gospodarstwa pіdpriєmtsyu in viglyadі іnvestitsіynih fondіv obsyagom R0 rіchny Prybutok pіdpriєmtsya viznachatimetsya Area і0aІ and schorіchny Prybutok Gospodarstwa - Area pryamokutnika 0 і0ІK0 When tsomu pіdpriєmets re-alіzuvatime Ti projects vіddacha od yakih P> I0.

Theoretically, the curve of the grateful popita on the capitals is the curve of the pedigree poput along the sides of the pits, the toto with the curved curve of the marginal pributkovost capitals, contributed to the method of restraining the surplus into the citadel.

Practically, the purpose of investment projects is to improve the efficiency of investment projects (in general, the principle can be implemented on the basis of sustainable development and technology), as well as the meaning of the long-term investments in the protected area.

In Fig. 4.2 the principle of the incentives of solidarity has been propounded. In order to improve the efficiency of the design of the projects (1A, 2B, 3B, etc.), you should be ranked in the order of change in the order - P2, ..., the omnibus of the summed deposits is realizable for realizing one project: К1 = С1 two projects: К2 = С1 + С2, трьох projects: К3 = С1 + С2 + С3, etc. Here С1, С2, ... - the draft of the first, the other, etc. Yaksho ж якесь підприємство має більше одного варіанта інвестиційного проекту, такі варіанти треба будувати Як технічно незалежні. Tse means that the project can be real-ized in a be-yak post-soviet state in a be-yak colony that is lean in the void of acquiring fi- nancial resources. It is not important to pobachiti, but if you drink on ivevitsitsnomuyu rinku formetsya pid vplyvit popitu kotorogo kіlostі pidpriemstv in case of small vplivi dermal pomeshima pidpriemstva, the curve of the fatal popita on Capital DD is practically unrelated.

Sidhist of the Curve of the Formation of the Popit on the Capital

For інших рівних умов (рівень цін тощо) вигляд кривої короткострокової пропозиції істотно зажить від кількості "вільних" groschen М у гордоств у поточному періоді загальним обсагом заощаджень у догогостроковому аспекті.

Із збільшенням кількості "вільних" гросин у господарств пропозиція заощаджень зростає - curve SS стає пологішою, гроші зберігаються навіть за меншого відсотка. Із збільшенням загального обсягу нагромаджених заощаджень (short-linepropositія заощаджень зменшується) for the іnshih rіvnih minds the curve should be seen in the mountain (Figure 4.3).

Вплив кількості "вільних" groschen on пропозицію заощаджень

Fig. 4.3. Вплив кількості "вільних" groschen on пропозицію заощаджень

With this most spontaneous obmazi nagromedzheny zaoschadzhen rozmіr rinkovogo vіdosotka і in short-stitched periodі zalіit vіd kіlkostі "vіlnykh" groschen M y gorodarstvakh i v poplennya. Tse fact widely vikoristovuyutsya Central Bank for zapryulyuvannya ovigu vidsotka.

Залежність мінімального розміру відсотка від загального обсягу нагромаджень госдарств to become довгострокову пропозицію капіталу Sд SдД Її взаємодію з кривою попиту на капітал з боку підприємств you can see in Fig. 4.4.

Розглянемо докладніше цю взаємодію. Pripustmo, zagalny otsyag fizichnogo kapitalu pіdpriєmstv na povatok rozglyaduvannogo korotkostrokovogo periodu dorivnyuє Ko, and rinkovy vidsotok - іo0. Simplification of the short-line period (rock) singing part of the fictional capital is due to і підлягає заміні. Відповідні фінансові кошти годарство "повертає" як прибуток двома shays: у вигляді повернення позик (за позиковими інвестиціями на капітал) і у вигляді sumy амортизації (з власного капіталу). Oskіlki rinkovy vіdsotok I0 іstotno perevischuє mіnіmalny vіdsotok i ™ іp at vіdpovіdnomu obsyazі kapіtalu Ko0, then rozglyaduvanomu perіodі zgіdno s curve korotkostrokovoї Offers SS Gospodarstwa proponuvatimut dodatkovі іnvestitsіynі funds.

Взаємодія попиту на капітал і пропозиції капіталу

Fig. 4.4. Взаємодія попиту на капітал і пропозиції капіталу

Through vzaimodіyu popita і propositsії rinkovy vidsozot znizitsya to і1, and clean pririst kapitalu pіdpriєstva stanovitime AK1. At the same time, in the partial part of the phisical capital, the oasis of the cities of the townships in the pributok dorivnyuatime) J = a1 + AK1, and the zagalny kapital zroste to K1. In the following korotkostrokovomu perіodі processes іnvestuvannya in obsession pributku povtoryuєtsya, vnaslіdok chogo for rakhunok gross іnvestitsіy) g vіdsotok znizitsya to '2, kapіtal zbіlshitsya to K2 i t. D. Theoreticity at nezmіnnomu rіvnі tehnіki i tehnologії, Yakscho curve popitu on kapіtal not zmіnyuєtsya in chasі can dosyagti dovgostrokovoї rіvnovagi in tochtsі ІD for yakoї rinkovy vіdsotok dorіvnyuvatime mіnіmalnomu vіdsotku іD "іl at obsyazі kapіtalu CD. We tsomu razі zbіlshennya kapіtalu pripinitsya and schorіchnі valovі іnvestitsії will tіlki vіdshkodovuvati fіzichny kapіtal scho vibuvaє.

This is the rank of the capital, the capital of the capital, in the dovgostrokovuyu aspect of the mekhanizmi, the same as in the market of chinnika capital. Vodnochas vzaimodіya попиту на інвестиції з пропозицією інвестиційних фонів у короткостроковому періоді відтворює механізми ринку кредиів. Rinok інвестиційних фонів - цес спосіб існування ринку капіталу. In Fig. 4.4 Abuse of the market. Tom nezvazhayuchi on those scho chinnik-kapital moe oditnitsu vimiryuvannya reserve (uah), the richest nalivyh vinovych i u moe oditnitsu vimiryugannya flow (uah).

Розглянутий process відбиієє лише загальний is direct, zagalnu scheme kapitalna kapitalu. Відповідно до цієї схеми ринковий відсоток має зменшуватись із збільшенням капіталу. However, in the economy of Ukraine this is not something to be done. In real minds pid vplivom NAUKOVO-tehnіchnogo zv'yazku Progreso y s i appears novoї tehnіki tehnologіy, viniknennyam novih vidіv spozhivchih produktіv i poslug popit on kapіtal zrostaє in chasі - curve popitu in skin korotkostrokovomu perіodі zmіschuєtsya right Vgoru. In the result of the rinkovyi vidsootok not tilki not zmenshuyutsya, but naychastіshe zbіlshuyutsya.

Scientific and technological progress is not conducive to the economic growth of the country and to the stabilization. Він спричинює й високий ризик вкладдень у деякі інвестиційні project пoдприприємства в цілому. Мільйони господарств у принципі can not assess the risk of a contribution to a project. Same visokoprofesіynі fіnansovі poseredniki - banks, funds, brokers, akumulyuyuchi zaoschadzhennya population i rozmіschuyuchi їh in formі nadannya pozik abo pridbannya oblіgatsіy korporatsіy, poklikanі otsіnyuvati rizik vkladen.

On the background of the positives, the foundation is vividly takozh ochikuvannya інфляції (Figure 4.5).

At zv'yazku zі ztenecnjuvannjam grosheni razі іnflyatsії poshalniku vіddavati the borg is significantly lighter, bo vin actually turns Menshu real vartіst, nizh ta, yaku vin brav u borg. In the minds іnflyatsії pіdpriєmtsі, rozrahovuyuchi on pіdvischennya tsіn its produktsіyu in maybutnomu, pіdvischuyut popit on kapіtal, pridbany for precisely tsіnami - curve popitu in tsomu razі zmіschuєtsya Vgoru. Фінансові

Вплив інфляції на розмір ринкового відсотка

Fig. 4.5. Вплив інфляції на розмір ринкового відсотка

Mediators (і gosudarstva), ochykuychi na іnflyatsіyu i rozumіyuchi, scho poveratisya bude mensha real vartіst, nizh ta, yaka poschalasya, zgodnі davati posi pіd bіshy vіsotok і zmenensh't proposezііyu - kriva proposіїії зміщується іvіvo vgoru. Have the result of the rinkovy vsdokot zbіlshuyutsya. Звичайно вважається, що номінальний (ринковий) відсоток і перевищує реальний відсоток ір на темп інфляції в, тобто і = іp + / в