This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

Кредитування інвестиційних проектів під гарантію Кабінету Міністрів України

Залучення кредитів та надання гарантій КМУ здійснюється у відповідності до пріоритетних напрямів розвитку економіки України шляхом надання платіжних гарантій або інших зобов'язань Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних осіб-резидентів за іноземними кредитами, що залучаються згідно із законодавством.

В Законі України «Про державний бюджет України на 2002 рік» заборонено надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб’єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.

Суб’єкти підприємницької діяльності – позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов’язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Гарантії Кабінету Міністрів України надаються незалежно від форм власності юридичних осіб-резидентів щодо погашення іноземних кредитів, що залучаються у формі:

кредитів (кредитних ліній), наданих Україні іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством;

міжбанківських кредитних ліній, оформлених за рішенням Кабінету Міністрів України Державним експортно-імпортним банком (далі — Укрексімбанк) чи іншими банками-агентами Кабінету Міністрів України (далі — банки-агенти) з іноземними банками та міжнародними фінансовими організаціями згідно із законодавством;

кредитів в іноземній валюті, що надаються юридичним особам-резидентам міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, фінансово-кредитними та іншими установами, фірмами і організаціями відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством, за умови обслуговування зазначених кредитів банками-агентами.

Наданню гарантій Кабінету Міністрів України передує державна експертиза проектів, для реалізації яких залучаються іноземні кредити.

Державна експертиза здійснюється Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіном, МЗЕЗторгом, іншими державними органами, банками-агентами .

З метою визначення напрямів використання кредиту, попередньої оцінки його валютно-фінансових умов та можливості прийняття Кабінетом Міністрів України зобов'язання щодо погашення кредиту зазначені пропозиції опрацьовуються Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіном за участю банку-агента, а у разі потреби із залученням СБУ та інших державних органів.

Національне агентство з реконструкції та розвитку разом з іншими державними органами, які здійснюють підготовку проектів міжнародних договорів та інших документів для залучення іноземного кредиту, інформують Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України про підготовку документів,

У разі потреби Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України за погодженим з Національним агентством з реконструкції та розвитку і Мінекономіки поданням центрального органу виконавчої влади залежно від галузі, для розвитку якої залучено іноземний кредит, визначає юридичну особу — головного виконавця-агента Кабінету Міністрів України з реалізації цього кредиту.

У разі прийняття позитивного попереднього рішення щодо можливості надання гарантій Кабінету Міністрів України Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України визначає завдання відповідним державним органам щодо експертизи поданих інвестиційних проектів:

Національному агентству з реконструкції та розвитку — здійснювати узагальнення пропозицій, висновків міністерств та інших державних органів, а за результатами аналізу і експертизи проекту — підготовку узагальненої пропозиції та висновку про доцільність надання гарантій Кабінету Міністрів України;

Мінекономіки — встановлювати відповідність проекту пріоритетним напрямам використання іноземних кредитів та розвитку економіки України, а також здійснювати загальну техніко-економічну експертизу проекту;

Фонду державного майна — розглядати відповідність проекту державній політиці в галузі державного майна (в разі його застави);

Мінфіну — проводити аналіз загального фінансового становища позичальника, наявності заборгованості перед бюджетом і ліквідних активів;

організаціям, визначеним Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України, — проводити цінову експертизу імпортних та експортних контрактів, а в разі потреби — експертизу економічної ефективності проектів;

МЗЕЗторгу — проводити юридичну експертизу експортних та імпортних контрактів, а також експертизу результатів міжнародних торгів (тендерів) на здійснення імпортних закупівель;

банку-агенту — проводити аналіз платоспроможності юридичної особи-резидента, валютної самоокупності проекту та його відповідності загальним умовам кредитів, що залучаються для фінансування, підготовку проектів договорів застави та/або поруки.

Органи, організації, які проводять державну експертизу проекту, мають право запитувати в юридичної особи-резидента додаткову інформацію, необхідну для підготовки висновків щодо надання гарантій Кабінету Міністрів України, включаючи підтвердження поданих нею матеріалів і документів незалежними аудиторськими фірмами та іншими визначеними Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України організаціями. В разі передачі в заставу державного майна підготовка висновків та пропозицій щодо надання гарантій Кабінету Міністрів України здійснюється Фондом державного майна із залученням незалежних експертів.

Перелік організацій, висновки (експертизи) яких під час вирішення питання про доцільність надання гарантій Кабінету Міністрів України беруться до уваги Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України, визначається нею за поданням Національного агентства з реконструкції та розвитку, Мінекономіки. Мінфіну та банку-агента.

Усі витрати, пов'язані з проведенням експертизи проекту, несе юридична особа-резидент.

Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів Україні розглядає опрацьовані відповідно до цього розділу документи та приймає рішення про доцільність надання гарантії Кабінету Міністрів України.

У разі прийняття Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України позитивного рішення про доцільність надання гарантій Кабінету Міністрів України юридичні особи-резиденти укладають:

внутрішні кредитні угоди, договори застави з банком-агентом (у визначених законодавством випадках банком-агентом укладаються договори застави та/або поруки з третьою особою (майновим поручителем), враховуючи, що частка власного майна в договорі застави для юридичних осіб недержавної форми власності має бути не нижчою ніж 20 відсотків загальної суми цього договору, а предметом договорів застави не можуть бути лише праві вимоги;

угоди — зобов'язання з центральними органами виконавчої влади відповідно до галузі, Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки і Мінфіном про надання необхідної інформації щодо ефективності використання кредитних коштів. Форма надання інформації передбачається угодою.

Оцінка вартості майна, що є предметом застави, проводиться Фондом державного майна. Вартість майнових прав чи цінних паперів, фінансова спроможність поручителя оцінюється Мінфіном. Така оцінка здійснюється у валюті України з перерахуванням в іноземну валюту за курсом Національного банку на день перерахування. У разі неспроможності юридичної особи-резидента виконати свої зобов'язання за іноземним кредитом і набрання чинності гарантіями Кабінету із законодавством звертається за стягненням заставленого майна для відшкодування вартості гарантії та інших витрат, пов'язаних з погашенням кредиту. Банк-агент укладає внутрішні кредитні угоди з позичальниками за умови прийняття ними зобов'язання про відкриття лише в цьому банку одного валютного рахунку за кожним кодом валют, на який до повного погашення іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України, сплати відсотків та комісійних, враховуються всі надходження у вільно конвертованій валюті.

Якщо на погашення кредиту мають спрямовуватися валютні кошти, одержані шляхом конвертації національної валюти України, юридична особа-резидент має прийняти зобов'язання про відкриття в банку-агенті одного розрахункового рахунку, на який до повного погашення кредиту, сплати відсотків та комісійних зараховуються всі надходження у валюті України.

В окремих випадках за рішенням Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України юридична особа-резидент може відкрити розрахунковий рахунок в іншому обслуговуючому його банку за умови укладення між цим банком та банком-агентом договору, в якому визначається механізм погашення іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням відсотків за кредит, інших комісійних і витрат за кредитом.

Позичальник відшкодовує банку-агенту всі витрати, пов'язані з оформленням угод про заставу та/або поруку, обслуговуванням та погашенням кредиту, а також сплачує комісійні в розмірі, який встановлюється внутрішньою кредитною угодою.

Індивідуальні гарантії Кабінету Міністрів України на користь іноземних кредиторів оформляються тільки у разі, коли їх оформлення передбачено кредитними або іншими угодами між банком-агентом та іноземними банками. У разі надання Кабінетом Міністрів України гарантії загалом на всю суму іноземного кредиту індивідуальні гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою-резидентом зобов'язань не оформляються, Рішення про доцільність надання гарантії Кабінету Міністрів України за такими кредитами оформляються записом у протоколі засідання Валютно-кредитної ради Кабінету Мі­ністрів України та укладається відповідна угода між Мінфіном і банком-агентом. Після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення про надання гарантії Кабінету Міністрів України гарантія, що надана Кабінетом Міністрів України на всю суму іноземного кредиту, поширюється на суму зобов'язань юридичної особи-резидента за конкретним кредитом.

Гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою-резидентом зобов'язань, оформлені згідно з вимогами цього Положення, реєструються Кабінетом Міністрів України і підлягають обов'язковому внесенню Мінфіном до реєстру державних гарантій.

Гарантії Кабінету Міністрів України, надані для забезпечення виконання юридичною особою-резидентом зобов'язань щодо погашення іноземних кредитів під проекти, фінансування яких не було відкрито іноземним кредитором протягом одного календарного року після виконання усіх необхідних дій юридичною особою-резидентом та банком-агентом, підлягають обов'язковому повторному розгляду Ва­лютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України для .з'ясування можливостей юридичної особи-резидента щодо реалізації проекту та підтвердженню Кабінетом Міністрів України.