Економічний аналіз (summary)

3.2. The method of economical analisis

Під методикою розуміють сукупність способів та правила найбільш доцільного виконання певної роботи.

On the basis of the method of economical analisys yak zagalnogo pidhodu vivchennia sotsіialno-ekonomichnykh protsessiv, yogo metodika - tse sykupnist spetsialnikh prijomіv doslenie sotsialno-ekonomichnoy informatsii. The methodology includes such a system of rules and rules, which guarantee an efficiently impregnated method. Tobto, the method is a practical add-on to the method of analysis, yogo principles and prioms, is recognized for the sight of managerial processes, and the reality is that the optimal solution is to manage the economy.

In other words, the method of economical analisis - tse methodologicheskie porei ta nazi dzhodo vikonannya analitichnogo doslozhdzhennya. Yak seen vische s guidance, Won vklyuchaє bagato momentіv. Basis of them є poslіdovnist vikonannya analitichnoї roboty taobi (priomi) doslenie ob'ektiv.

Gruntovne doslozhennya optimalnosti poslіdnovnosti vikonannya complex anal'zu gospodarskoi dіyalnіі pіdpriєmstva dovolyaє vidiliti soi yogi etapi:

- clarification of subjects, meti і zavdan analiza, storing the yogo plan;

- Separating the system of displays, for the sake of some characterize the ob'ekt analizu;

- збір та перевірка інформації;

- portivnyanya pokazniki (actual in planners, actual for a number of rock and rolls, etc.);

- vidilennya chinnikiv that viznachennya їх vplyu on the result diyalnosty pіdpriєmstva;

- виявлення невикористаних резерів підвищення ефективності виробництва;

- оцінка resultів діяльності підприємства та розробка заходів щодо залучення невикористаних резерів.

Madly nayvazhlivshim Element method of economical analizu - yogo priyomi і mod. Sered them vidilyayut tradition, yakі vikoristovuyutsya bagatma disciplinary for obrobki i vivchennaya informatsii. Wongs include portivnyanya, garnichny, balansovy, serednyih ta vidnoshnikh sizes, grupuvannya, tablichny.

For vivchennya vplivu faktorіv on the results gospodarskoї dіyalnostі pіdpriєmstva that pіdrahunku rezervіv in ekonomіchnomu analіzі zastosovuyutsya Method determіnovanogo factor analіzu (lantsyugovі pіdstanovki, absolyutnі that vіdnosnі rіznitsі, іndeksi, іntegralnі method proportsіyne dіlennya), stochastics factor analіzu (korelyatsіyny analіz, dispersіyny analіz, component analіz , Bagatomirnyi factorial analiz), optimizatsii izobiznikov (ekonomiko-mathematicheskie metody, programvannya, teorii masovogo obsluzhovuvannya, teriyiia gri, dosleniya operation).

Vibirop sistiv vypolnya analizu zalezhit vіd yogo meti ta kapitalіv, ob'єkta doslenie, nayavnost tehnichnyh zasobіv for rozraunkіv i t. Іn.

It is characterized by basic, naychastіshe vzhivannyі method analiza.

Portivnyanya zastosovyutsya for zagalnogo otsinki showbiz. In the course of an analysis, the following plans are made: plans for the actualization of the actual demonstrators for the pre-planning period (for the viscounting of the plan, the leveling of the plan for the yoga impregnation); Actual dni zvіtnogo periodu z planovimi (for the control of this assessment vikonannya plan); Actual data in accordance with the norms of the lemits (for otsinki їх дотримання та виявлення резерів економії ресурсів); Actual data of the actual period of time, actual for the period of the previous period (for the visa of the dynamo, the pace of that law for the development of the state); Actual dni pidpriemstva z srednernimi pokaznikami on galuzi (for viznachennya mіstsya pidpriemstva).

Porivnyannya is the scientific method of recognition, in the process of the development of the unknown, it is more obvious, to be seen, to be viewed already, as soon as possible, by the method of identifying the zagalists with their picnic. For dopomogo porevnyannya viznachaetsya zagalne і specifichne ekonomichnyh yavishchah, vivchayutsya zmіni ob'ektiv doslіdzhennya, tenditsії ta statiirnostі їхнього розвитку.

With zastosuvanni ts'ogo method neobhidno dozhdagi portivnyannost pokaznikov, tobto zabezpechiti єdinu otsinku, viznachennya methodology, structure, calendar termi nity and roboty pidpriemstva.

Portivnyanya - початкова стадія аналізу. Після його застосування повинні бути вивчені causa встановленийх відхилень та дана їх об'єктивна оцінка.

Serednі that vіdnosnі quantities widely zastosovuyutsya in praktitsі analіzu. The mean values ​​are rozrahovuyutsya on the basis masovih, yakisno odnorіdnih dannyh. Wong give a uz-galnyachechu characteristics of the processes і явищам. In economical analisis, to be cured of good in the mid-course of statistics of the middle is arithmetic (it is simple that is invested), the middle is harmonious, the middle is geometric, the middle is chronological, the middle is quadratic, fashion, mediana. Portivnyanya actual dannyh pidpriemstva z serednimi pokaznikami daє mozhnivist z'yasuvati, on yomkomu rivnі znahoditsya pidpriemstvo visno srednenogo ta vidnayti mozlovisti pokraschannya roboti.

Відносні magnitudes - tse vіdsotki ta koefіtsієнti. Відсотки застосовуться для вивчення ступя виконання плану, структурных показників, рівня vitrate, profitability и т. Ін. Коефіцієнти - це співвідношення дхх взаємопов'яних показників, one з яких приймається за одницю. In ekonomіchnomu analіzі zastosovuyutsya takі koefіtsієnti yak koefіtsієnt zmіnnostі obladnannya, fondovіddacha, fondooz-broєnіst, mehanoozbroєnіst, energoozbroєnіst that іn ..

Існує багато видів відносних значения. In analіzі naychastіshe vikoristovuyutsya takі: vіdnosna value of planned zavdannya, vіdnosna magnitude vikonannya plan vіdnosnі dinamіki magnitude, structure, koordinatsії, іntensivnostі, efektivnostі.

Vidnosna the size of the planned zavdannya - tse vidnoshennya planovogo rivnya shots streaming rock to the yogo river in the past rotsi chi to the middle of the river for a bunch of alternate rock.

Vidnosna the size of the vikonannya plan - tse vidnoshennya actual ryavnya pokaznika to yogo planned.

Vidnosna the magnitude of dynamism is to be distinguished by the glance of the magnitude of the display of the flow period on the yogo riven in the transverse period. The quantity can be determined as the basis of the Lanckug value. Basisna - tse dilennya kozhnyy rivnya dinamichnogo number on riven base period; Lancugova - dilenya rivnya dermal onset of the transition to the transverse.

Pokaznik structurally share a share (ptoma vaga) parti in the culm.

Відносна magnitude координації - це співвідношення частин цілого між собою (наприклад, співвідношення між активю та пасивною части частивым фонів).

Відносна value інтенсивності characterize stepyn rozpusyuzhenzhenstі, rozvitku pevnogo явища у відповідному середовищі (наприклад, відсоток робітників вищоії кваліфікації). Vidnosna value efektivnosti - tse spivvidnoshenny efektu with resources chi costs (napriklad, vyrobnitvo produkcii for 1 hryvnia of costs).

Прийом групуван зручний для з'ясування взаємозв'язку і взаємозалежності між показ-никами при великій кількості даних. Він дозволяє встановити наявність, character that is direct vzajmnogo zv'yazku mіzh analizovanimi otkaz-nikami. However, you can not grupuvati for vypadkovymi signs. To the motivations of the gruppuvalnyh tables it is necessary to write the theoretical and economical analisys of z'yasuvati with the character of causal-narodkovy zv'yazyv mizh as showers, vzemozvzyazki and vzaimozalezhnostі mіzh them. Grupupannya takozh dotsilnі pri podgotovi pervinogo materіalu ta yogo analitichnіy obrobtsi. Вони дають можливість виокремити із сукупності даних найбільш характерні моменти, чинники, тенденцииції змін.

Графічний спосіб забезпечує наочність that's the simplicity of the sprinkle and the backwardness of the information. With the implementation of an economical analysis, you can store stocks, circles, lines, coordinates, and columns. For dopomogo graphs can proanalizuvati zalizhnnost mizh showers.

Mіzh bogatma pokaznikami існує functіі-onalna (balansova) zalizhnіstі і взаємна обумовленість. Naybіlsh zagalnoyu carrying zalezhnіstyu Je zalezhnіst mіzh gospodarskimi zasobami that їh Jerel.

For an additional balance method, you can gliboko proanalizuvati materіalnі і trudovі resources, grosnovi pokhodi i vitrati pіdpriєmstv. Especially widely vin zastosovuyutsya vivchennі fіnansovogo stanu pіdpriєmstva, yogo gospodarskih zаsobіv ta dzherel.

Існують випадки, если між pokaznikami існує Functional (proportional) solvency, yaka maє suto mathematical nature, іїї can not be tagged with a direct rozrawnku. Taku zayazhnnost vimiryuyut for pripomogo priomіv eliminuvannya. Mаться на увазі послідовне виокремлення vplyvu one chinnika that viklyuchennia vplyvu інших.

The head of such priymovi is lancugovi pidstanovleniya, with zastosuvannyi yakih ostensibly zameniynut basisnyi magnitudes of skinny chinnika (plani dat actual danni per past period) on the actual data of the vertex. In Pershu zhergu zameniynut basisnyi danі na actualno vіdpііdіdo kіlkіsnіhі і structural indicators (чинників), and потім - schodo yakіshnih. Yakshto vivchayatsya vplyv on the effective display of kilkok kilkisnyh and yakisnyh chinnikiv, then spchatchatku rabblyat zameni planovikh danyh nikoi peredogo periodu prichodnykh z them. In the result, you should viznachaetsya mind (pererahovane) znachennya uzagalnichogo effective scammers. Prichom, pererachovyh result-them pokaznikiv rozrahovuyut for one less than, nizh rozglyadayatsya chinnikiv. Використовуючи базисні (плані чи чичні) given the past perіодуу, перераховані на фактичні znachennya proizvodstvennogo otkaznika, poslіdіnno to mourn lanciugovu pіdstanovku, tobto zіstavlyayut result dermal rozraunku z razdodnim. Tse robitsya for dwellers vidіliti vpliv one chinnika i viklyuchiti vpliv іnshih. Ostanne meaning, scho in kozhnі pidstanovtsi one chinnik is guilty of buti, and all іnші - postійним.

Poppriklad, rozglyanemo, yak vplyuyvat on the release of products two chinniki: chiselnіst robіnikіv ta produktnist praci (Table 3.1.).

Table 3.1.

Obviously, it is straightforward to lay down the product of the product in the chiselnost of production and production. Shchob vsnachiti vplyv dermal chignik, zrobimo poslidovno pidstanovki actual dannyh zamist plannovyh (Table 3.2.).

Table 3.2.

When viznachenny vlyvu kilkisnogo display (in our application - chiselnosti robitnikiv) yakisny (proprietary praci) to take care of the plan, and when vysnachennyi vplyivu yakisnogo otpazhnika kilkisny take on the actual giving.

This is the rank, for the rajunok pidvyschennya produktivnosti pravtsy vypuscheno dodatkovo produkcii on 292,3 - 261 = + 31,3 yew. UAH., And for zv'yazku with shortage of chiselnost pratsyuyuchih nedotrimano products at 261 - 270 = - 9 thousand. UAH Algebraichna suma otrimanyh values ​​let us zagalnu sumu perevikonannya plan vipusku produkcii (-9 + 31.3) = 22.3 yew. UAH

In practice, often varicocose modifikovy priyom lancugovigi pіdstanovok - прийом різниць. In this vipadku persh for all viznachayut absolutno chi vidnosnu rіznitsu (vidhilennya) schodo chinnikiv that productive exponent. Це відхилення від плану чи від даних попереднього періоду. Potim vidhilennya for kozhnym chinnikom multiply on the absolute value of the younger vzaimopov'yanyh chinnikiv. Yakshcho on vikonannya plan for effective portrayals vpolnuli two chinniki - kilkisny that yakisny, then vidhilennya vid plan for kilkisnim chinnik multiplied to the planned yakisny, and vidhilennya vid plan for yakisnim - to the actual kilkisny. Vіdhilennya in dinamіtsі for kіlkіsnim chinnikom proliferating on the absolute value of the passed yakіsnogo perіod, vіdnosno yakіsnogo - on the absolute value of kіlkіsnogo chinnika in zvіtnomu perіodі.

For the butt, we can give ourselves a table. 3.1. Вплив зміни чисельності робітників на випуск продукції за повестм вище алгоритмом: - 30 х 300 = - 9000. Вплив зміни Productivity: + 36 х 870 = 31320. Algebraichna suma vplevu chinnikiv guilty dorivnyuvaty vidhilennyu for the effective showbiz (- 9000 + 31320 = 21320. Rounded up to ten, yak is divided into tables, otrimayo  21.3). Yaksho algebraic suma vpivu chinnikiv not dorivnyuyu vidhilennyu for the resultant ostentatnikom, then tse znacha, scho rozraunki vikonano z nepototnoyu tochnisty і їh slіd zrobiti pozhinnі.

Takozh one z modifikovanyh priyomіv analizu є saldoviy. Vin zastosovuyutsya in quiet vipadkah, if vlistiv pivnogo one chinnika nemozhna abo folding vimyaryati, and vpleiv інших чинників on відхилення for the effective display of messages. Todi vplyiv nevidomogo chinnika mozhe bouti vyznacheniyah with a glance sidnimannya vіd vіdhilennya after the resultant display of algebraic sumy znachen vidomih chinnikiv. Alecia priymom moe suttievy nedolik, a certain polygate in addition, pomo pomolki, allowed by rozryunkami, automatically transferred to rozmіr vplyv chinnika, rozrahovanogo for danim priyomom, і not підлягають перевірці.

Priym proporazatіynogo ділення інколи називають окремим, Хоча за своєю сутністю він є однією з модифікацій. When yogo zastosuvanni vplyv dermal chignik on the resultant ostentatnik rozrahovuetsya proportional yogo dolya u vidhilenny zim zim zapaznikom.

In economical analysis, it is possible to intermittently integrate viewers. For їх допомогою дається оцінка кільком взаємопов'язаним показникам (як правило якісним). Іntegralny pokaznik vstanovlyuєtsya Shlyakhov znahodzhennya root (square, kubіchnogo i etc. - for kіlkіstyu analіzovanih pokaznikіv..) S Tsikh dobutku vzaєmopov'yazanih pokaznikіv of the formula:

De S - integrative display; K1, K2, K3, ..., Kn - is the absolute value of the value of the display, but is vivchayutsya; N - кількість аналізованих показників.

For analіzu zmіni pokaznikіv pid vplivom vzaєmozalezhnoї zmіni chinnikіv vikoristovuyut method osnovanі on protsesі іntegruvannya.

Індексний метод заснований на відносних показниках динаміки, просторових порівнянь, виконання плану, які відображають vidnoshennya actual rіvnya analizovanogo otpazhnika u zvіtnomu perіodі yogo rіvnya v basisnomu periodі (prior to the planned chi dodo іnshogo obekta). Vikoristovuyutsya yak індивідуальні, and і агрегатні indeksi. For Relief aggregate іndeksіv mozhna viyaviti vpliv rіznih chinnikіv on zmіnu rіvnya effectiveness pokaznikіv multiplіkativnih i have a multiple of models. Order rozraunku rіznih індексів відомий з курсу статистики.

Ways stochastic analizu - tse technique doslnenzhenny chinnikiv, zv'yazok some of the effective pokaznikom (on vidminu vid zgadanoogo vische funktsionalnogo) є nepovnim, dovmornnim (correlative). Yakshcot with functional (povny) zalizhnostі zі zimіnoyu zavіnu zavzhdi zmіnjuyutsya funktsiia, korelyatchesnomu zvyazyu zmіna argument mozhe dates kilka meaning of the increase in the function of lying down in the care of their children, yakі viznachayut danii pokaznik.

It is necessary to pay attention to the widening of the priomyom, the prepositions of mathematics, mathematical statistics, and so on. In the main sciences, they were born. The economical analisis is less important than priorymi before its subject's wiveship. By using the method, enter in them the updates and add them to the system.