This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами

Таблиця 4.24

 

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ

за _____________________ 200__ р.

Форма № 7 кд.1

Коди

Установа _______________________________________________________________

за ДКУД

 

Територія ______________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів _____

за КОАТУУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ____________

за СПОДУ

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

термін оплати якої не настав

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Доходи

х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки

х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

Таблиця 4.25

 

ЗВІТ

ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОГРАМАМИ

за _____________________ 200__ р.

Форма № 7 км.1

 

Коди

за ДКУД

 

Установа ________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________

 

Періодичність: квартальна

 

Одиниця виміру: гривні

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

термін оплати якої не настав

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Доходи

х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки

х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

У графі 17 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на звітну дату.

Суми залишків коштів у графі 6 «Залишок коштів на початок звітного року — грн» та у графі 17 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн» відображаються у відповідних графах у рядку 224 «Інші поточні рахунки» форми № 1 «Баланс».

Форми № 7 д та № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» складається установами, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і яка на кінець звітного року залишилась на обліку або була списана. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Звіти форми № 7 д та № 7 м складається окремо за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису.

Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих граф звітів форм № 7 д та № 7 м здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 «Доходи» відображається загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:

  • дебіторська заборгованість — нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;
  • кредиторська заборгованість — надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.

Заборгованість за доходами відображається у звітності загальною сумою і не поділяється за кодами економічної класифікації видатків.

Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України).

У рядку 020 «Видатки — всього на утримання установи» відображається сума узагальненої заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису та/або плану використання бюджетних коштів.

Рядки з 030 «Поточні видатки» до 590 «Нерозподілені видатки» включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Рядок 600 «Разом» складається із суми рядків 010 «Доходи» та 020 «Видатки — всього на утримання установи».

У графі 4 «Дебіторська заборгованість — на початок року» наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на 01.01.03, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 «Баланс» і № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» або № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» річного фінансового звіту за 2002 рік.

У графі 5 «Дебіторська заборгованість — на звітну дату» відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.

У графі 6 «Дебіторська заборгованість — списана» наводиться сума дебіторської заборгованості, яка мала прострочений строк позовної давності і була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Головного управління Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу» від 30.10.98 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.

У графі 7 «Кредиторська заборгованість на початок року — всього» наводиться сума кредиторської заборгованості за станом на 01.01.03, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 «Баланс» і № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» або № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» річного фінансового звіту за рік.

Наведені в графі 7 дані повинні відповідати даним графи 6 «Кредиторська заборгованість за станом на 31.12 ____ (року) — всього» «Довідка про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості)» до пояснювальної записки річного фінансового звіту за рік.

У графі 8 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї:

бюджетна» із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у минулі роки.

У графі 9 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї:

небюджетна» із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань понад кошторисні призначення.

У графі 10 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї:

інша» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.01 і залишилася несплаченою за станом на 01.01.03.

Наведені в графах 8, 9, 10 суми повинні відповідати відповідним даним на кінець звітного періоду, наведеним у Довідці про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості) до пояснювальної записки річного фінансового звіту за минулий рік.

У разі проведення коригування сум бюджетної та небюджетної заборгованості пояснення про зміни наводяться у пояснювальній записці до річного звіту.

У графі 11 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — всього» відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.

У графі 12 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: бюджетна» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилася через недоотримання асигнування у минулих бюджетних періодах і звітному періоді.

У графі 13 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилась у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням про місцевий бюджет.

У графі 14 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.01 і залишилася несплаченою за станом на звітну дату.

У графі 15 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — списана» наводиться сума кредиторської заборгованості, що мала прострочений строк позовної давності і яка була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Державного казначейства України «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» від 08.05.01 № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.01 за № 458/5649.

У графі 16 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном оплати.

У графі 17 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — термін оплати якої не настав» із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав. Якщо асигнування у бюджетному періоді виділені у повному обсязі, то суми кредиторської заборгованості у зазначеній графі не повинно бути.

До форм № 7 д та № 7 м включається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вона була проведена при виконанні кошторису (придбано матеріальні цінності, отримана готівка в банку тощо). Суми такої заборгованості відображаються у графі 11.

Усі операції бюджетної установи (у тому числі заборгованість), що виникли за видатками, не передбаченими кошторисом бюджетної установи (наприклад, заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей), у звітах форм № 2 д, № 2 м про отримання і використання асигнувань із загального фонду, № 4 д, № 4 м про надходження і використання коштів спеціального фонду, № 7 д, № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та форм № 8 д, № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» не відображаються.

Звіти за формами № 7 д.1 та № 7 м.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами» складаються за сумами заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки за окремими програмами, кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, передбаченими у Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками установи на її утримання.

У формах № 7 д.1 і № 7 м.1 у рядку 010 «Доходи» відображаються загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг.

Наприклад:

  • дебіторська заборгованість — нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;
  • кредиторська заборгованість — надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.

У формі № 7 д.1 у рядках 030, 040, 050, 060 відображається сума заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті.

У формі № 7 м.1 у рядках 030, 040, 050, 060 відображається сума заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форма № 8 д і № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» складається всіма установами, що отримують кошти загального та спеціального фондів (крім власних надходжень) Державного та місцевого бюджетів України. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Заповнення окремих граф звітів форм № 8 д та № 8 м здійснюється за таким порядком.

У графі 4 «Зареєстровані зобов’язання за станом на кінець року» відображаються несплачені фінансові зобов’язання (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо), зареєстровані в органах Державного казначейства України в минулих роках.

Дані графи 4 повинні відповідати даним графи 11 «Зобов’язання на звітну дату зареєстровані — всього» річної форми № 8 д «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» або № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ». Дані графи 4 наводяться довідково.

У графі 5 «Кошторисні призначення з урахуванням змін» відображається річна сума планового асигнування загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів.

У графі 6 «Отримані асигнування» відображається сума коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, мінус сума коштів, що були не використані та перераховані до бюджету.