This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання

ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

за 200__ рік

Подають:

Терміни

подання

Форма № 6-ПВ

підприємства, установи, організації:

1) органу державної статистики за місцезнаходженням;

2) державні підприємства —органу, що здійснює регулювання у відповідному виді діяльності

не пізніше

31 січня року, наступного

за звітним

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

21.07.03 № 224

Річна — поштова

Найменування організації — складача інформації

Поштова адреса

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної

діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової

форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація — складач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державного сектора.

Продовження ф. № 6-ПВ

Розділ І. Кількість працівників за якісним складом

на 31 грудня звітного року

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

Облікова кількість штатних працівників на кінець року, всього

12010

 

 

з них:

 

 

 

кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня)

12020

 

 

кількість працюючих у віці (років):

 

 

 

15—28

12030

 

 

з них 15-річних

12040

 

 

50—54

12050

 

 

55—59

12060

 

 

Кількість працівників, які закінчили навчальні заклади освіти:

 

 

 

І—ІІ рівнів акредитації

12070

 

 

ІІІ—ІV рівнів акредитації

12080

 

 

Кількість працівників, які отримують пенсію, всього

12090

 

 

у тому числі:

 

 

 

на пільгових умовах

12100

 

 

за віком

12110

 

 

по інвалідності, всього

12120

 

 

з них III групи інвалідності

12130

 

 

Із загальної кількості працівників (ряд. 12010) жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, всього

12140

 

 

з них у віці 15—28 років

12150

 

 

Кількість працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього

12160

 

 

Продовження ф. № 6-ПВ

Розділ І. Кількість працівників за якісним складом

на 31 грудня звітного року

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

з них у віці 15—28 років

12170

 

 

Кількість жінок, які мають двох і більше дітей у віці до 15 років або дитину-інваліда

12180

 

 

Кількість працівників, які постійно проживають у сільській місцевості, а зайняті у міській місцевості

12190

 

 

 

12200

 

 

Розділ II. Підготовка кадрів за звітний рік

Показники

Код рядка

Всього за звіт­ний рік, осіб

у тому числі:

первинна

підготовка

перепідготовка

всього

з них жінки

всього

з них жінки

А

Б

1

2

3

4

5

Навчено новим професіям (первинна підготовка, перепідготовка), всього

(ряд. 13020 + 13050)

13010

безпосередньо на виробництві, всього

13020

у тому числі за формами навчання:

 

— індивідуальна

13030

 

 

 

 

 

— курсова

13040

у навчальних закладах різ-

них типів за договорами (з відривом від виробни-

цтва), всього

13050

 

Продовження ф. № 6-ПВ

Показники

Код рядка

Всього за звіт­ний рік, осіб

у тому числі:

первинна

підготовка

перепідготовка

всього

з них жінки

всього

з них жінки

А

Б

1

2

3

4

5

у тому числі:

 

— професійно-технічних

13060

 

 

 

 

 

— вищих (І—ІV рівнів акредитації)

13070

Крім того, навчались за кор­доном

13080

З ряд. 13010 навчено новим професіям фахівців (інших службовців), усього

13090

Розділ III. Підвищення кваліфікації за звітний рік

Показники

Код рядка

Всього за звітний рік, осіб

у тому числі:

З гр. 1 жінки

керівники

професіонали

фахівці та інші службовці

робітники

всього

з них підвищили розряд

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Підвищили кваліфікацію, всього (ряд. 14020 + 14030)

14010

у тому числі:

безпосередньо на виробництві

 

14020

у навчальних закладах різних типів за договорами

14030

Крім того, навчались закор-

доном

14040

 

14050

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення ф. № 6-ПВ

Розділ IV. Витрати на первинну підготовку (перепідготовку)

та підвищення кваліфікації кадрів за звітний рік

Показники

Код рядка

Всього за звітний рік, тис. грн (з десятковим знаком)

У тому числі:

навчання новим професіям (первинна підготовка, перепідготовка)

підвищення

кваліфікації

всього

з них жінки

всього

з них жінки

А

Б

1

2

3

4

5

Витрачено власних коштів на всі види навчання, всього (ряд. 15020 + 15030)

15010

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

безпосередньо на виробництві

15020

 

 

 

 

 

у навчальних закладах різних типів за договорами

15030

 

 

 

 

 

Крім того, витрачено залучених коштів (внески спонсорів, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування)

15040

 

 

 

 

 

 

15050

 

 

 

 

 

 

«___» ________________ 200__ р.

Керівник _____________________

 

 

Виконавець ___________________

(прізвище і телефон виконавця)

Головний бухгалтер ____________

М.п.

Кому подається

(назва та адреса одержувача)

Підприємство, установа, організація — №

Адреса Т —

Форма власності

Галузь народного господарства

Типова форма б/н

Затверджена наказом

Мінстату України

від 28.01.93 № 7

Подають підприємства, установи та організації служ­бі зайнятості — щодекадно

ВІДОМОСТІ

про прийняття працівників

за станом на 20 р.

рядка

Прізвище, ім’я,

по батькові

Найменування професії, посади

за ЗКППТР

Код професії,

посади

за ЗКППТР

Номер та дата наказу про

зарахування

на роботу

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.п.

«___»__________________ 20__ р. Керівник

(прізвище, ініціали, посада, телефон виконавця)