Фінансова реструктуризація in Україні: problems and perspectives - Fedosov V., Опарін В.

3.2.2. Podakova structure of this dynamo

Portivnyannіt podatkovoї sistemy z umnami rinkovoi ekonomiki viznachaetsya not tilki podatkami, scho enter to її a warehouse, and th spivvidnoshennyam mіzh okremimi їh grupami і species, and takozh mіzh kategrіiem plavnikіv. Tse spivvydnoshenya "viznachaetsya podatkovoi polityu. The duty is carried out in the same manner as the taxpayers, the power is virishuyet concrete vedannya: zaohochennya vnutrishnyogo spozhivannya abo, navpaki, yogo obmezhennia, stimuljuvannya інновацій, інвестицій at the fatal plane, and takozh on priоrtotnih galuzyah that regions, zаохочення експорту, розвиток економічної та соціальної иннафраструктури тощо »* 8.

* 8: {Sutormina V. M., Fedosov V. M., Andrushchenko V. L. Derzhava - payments - business: (Із svitovogo досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). - K .: Libid, 1992. - P. 83.}

Typical rice systems are the form of income to the budget in the social institutions, and the payment of payments to individuals and organizations is close to 90%. In the minds of the Rink economy, navpaks, prague, pragnenia, as much as possible, zap over the subversion of the economy to the structure itself, and to spread the eagerness of financial resources. Yakshcho talk about rozpodil spheres of fiskalnoy and regulyuyuchih funktsiy podatkiv, stasovno pіdpriemstv u suaschannyh umovah prevalyu vikoristanny podatkiv yak reguliіv іnnih fіnansovih mozlivostey. The fiscal function is realizing in front of the sphere of education and profitability of the thundering and haggling.

Щоб гббше зрозуміти сутність стром змін у системі державних фінансів, у quantіі у поданій системі, що відбуваються в Україні, їх насамперде neobhіdno зіставити з тими processes, пo відбувалися в країнах із розвиненою ринковою економікою (for analisu вибраі крані з різним рівнем податкої централізації ВНП ). Dinamika zmіn podatkovoi struktury in provivnyh kraїnі svіtu for ostannі roki is shown in tab. 20.

Table 20

Podatkov's structure kraїn іz rozvinnoju rinkovoj ekonomikoyu (% before zagalnoy sumi podatkovichh nadohodzhen) *

Країни

1975

1980

1985

1990

1995

1998

USA

- Indigent pributkovy feeding

34.6

39.1

37.8

37.7

36.3

40.5

- a payment for the arrival of corporations

11.4

10.8

7.5

7.7

9.4

9.0

- Submissions to the company and services

19.5

17.6

18.8

17.3

17.9

16.2

- taxes on social insurance

20.5

21.8

25.2

25.9

25.1

23.7

- Fines for Mayno

13.9

10.7

10.7

11.4

11.3

10.6

- інші податки

0.1

-

-

-

-

-

Japan

- Indigent pributkovy feeding

23.9

24.3

24.7

26.8

21.4

18.8

- a payment for the arrival of corporations

20.6

21.8

21.0

21.6

15.3

13.3

- Submissions to the company and services

17.3

16.3

14.0

13.2

15.2

18.8

- taxes on social insurance

29.0

29.1

30.3

29.0

36.2

38.4

- Fines for Mayno

9.1

8.2

9.7

9.1

11.7

10.5

- інші податки

0.1

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

Nimecina

- Indigent pributkovy feeding

30.0

29.6

28.7

27.6

27.5

25.0

- a payment for the arrival of corporations

4.4

5.5

6.1

4.8

2.8

4.4

- Submissions to the company and services

26.9

27.1

25.7

26.7

28.0

27.4

- taxes on social insurance

34.0

34.3

36.5

37.5

38.9

40.4

- Fines for Mayno

3.9

3.3

3.0

3.4

2.8

2.4

- інші податки

0.8

0.2

-

-

-

0.4

* The table is stored for giving "Revenue Statistics". 1965-1999. OECD, 2000.

Закінчення table. 20

Країни

1975

1980

1985

1990

1995

1998

Great Britain

- Indigent pributkovy feeding

40.0

29.4

26.1

27.9

27.0

27.5

- a payment for the arrival of corporations

6.2

8.4

12.6

11.6

9.1

11.0

- Submissions to the company and services

25.0

29.1

31.4

31.1

35.3

32.6

- taxes on social insurance

17.5

16.7

17.8

17.2

17.5

17.6

- Fines for Mayno

12.7

12.0

12.0

8.0

10.7

10.7

- інші податки

-

4.4

0.1

4.2

0.4

0.6

France

- Indigent pributkovy feeding

10.6

11.6

11.5

10.7

11.3

17.4

- a payment for the arrival of corporations

5.2

5.1

4,5

5.3

4.8

5.9

- Submissions to the company and services

33.3

30.4

29.7

28.4

27.7

26.6

- taxes on social insurance

40.6

42.7

43.3

44.1

42.6

36.2

- Fines for Mayno

5.1

4.8

5.8

6.3

7.3

7.3

- інші податки

5.2

5.4

5.2

5.2

6.3

6.6

Shvetsia

- Indigent pributkovy feeding

46.1

41.0

38.7

38.5

35.3

35.0

- a payment for the arrival of corporations

4.3

2.5

3.5

3.1

6.1

5.7

- Submissions to the company and services

24,3

24.0

26.6

25.0

24.2

21.6

- taxes on social insurance

19.5

28.8

25.0

27.2

29.1

28.7

- Fines for Mayno

1.1

0.9

2.3

3.5

2.9

3.7

- інші податки

4.7

2.8

3.9

2.7

2.4

5.3

Analiz navedenih danyh yeah zmogu zrobiti kіlka visnovkіv pro zagalnі t tendentsії rozvitku structura povatkovkikh sistem.

In a nutshell, dominojchu role in the everyday podatkovyh systems vidrygayut індивідуальний прибутковий податок і податки (відрахування) на соціальне страхування. Thus, in 1998 the Stubs in the aggregate became: the United States had 64.2%, Japan had 57.2, Japan had 65.4, Nemecchini 65.4, Great Britain 45.1, France 53.6, Sweden 63.7%. Співвідношення між цими податки зажить від підходів до системи фінансування соціальних видатків. In the case of Shvetsia, especially the social sphere is especially robust, the in-kind pributkovy podavazhaet is transferred. The situation is similar to that of Great Britain. In Nimecchini and France, navpaks, it is necessary to play a role in the system of social insurance, yaka і viznachaet vysoku pitoma vagu podatkіv na sotsialne strahuvannya. Prichomu zagalna tendentsiya before zrostanya roli tsikh podatkiv is typical for all territories.

In a different way, the proportions of people are directly and indirectly obodotkuvannami for sumarnoyu pitomoyu vago kozhno grupi істотно різняться в різних країнах: США - 3,7: 1; Japan: 2.3: 1; Німеччина - 1,1: 1; United Kingdom - 1.5: 1; France: 1.2: 1; Shvetsiya - 2,1: 1. Yak bachimo, at the edges of the high (Shvetsiya) and visually insignificant (the United States, Japan), pivot of central and central taxpayers GDP to transfer direct payments, and in the territories of the middle reaches (Nimecchina, France) - approximately parity.

By-trete, the role of corporate pributkovogo obodotkuvannya vidnosno is unfamiliar and inexpensive lowering the role of the in-kind pributkovogo obodotkatvannya. Vinyatkom є Japan, de pitoma vaga podatku z pributku korporatsy from 1998 p. It became 13.3%, and the annual surplus - 18.8%.

Fourth, the subscriptions for the mayo, if not the basic ones, play a role in the payment of the system, in 10% of the territories.

Po-p'yate, for nayavnosty zagalnih legitsirnosty rozvitku podatkovichh systems іsnut i dosit pomitnі їх відмінності в окремих країнах. For example, in the USA and Sweden, the dosage of the pythoma of the vagina of the inundated pribootkovy swelling should be increased, in Japan - for corporate pribootkovoy obodotkuvannya, in Nimecchini and France it is close to 40% to pay taxes on social insurance, in the UK, more than a third of the taxes are levied on the procurement of goods and services.

Yak same can otsіniti z poglyadu zagalnih tendentіy rozvitku podatkivyh systems transformatsіynі protsessy v podtkotіy sistemy Ukraini? At the time of slander, sign off, so takie otsynyuvannya dokladyuetitsya vіdsutnіstyu in Україні податкової statistici, yaka gave b zmogu precisely оцінити processes, шо відбуваються. Є given about vikonannya budget, then the number for podatkovkimi pogodohozhnni (Table 17). On pidstavi tsikh dannyh z Urauuvanniam vidrahuvan at the fund of social insurance, rozrauyemo porazhyuemo pokazaniki structurally podatkovoї sistemy Ukraini (Table 21), yakі porіvnyannі z daniem svitovoi povatkovoi statistiki (div.table table 20).

Table 21

The structure of the Ukrainian tax system (1992-2001),%

See submissions

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Straight handouts, усього

35.6

37.6

35.2

34.7

38.1

34.6

In addition:

- a payment for a surplus of goods

22.3

29.6

21.5

19.0

18.2

14.9

- Pributkovi podatok із громадян

12.0

7.0

10.1

11.5

14.6

15.8

- land and cannabis

1.4

1.0

3.6

4.2

4.3

3.9

Indirect payments, усього

44.3

32.1

28.4

31.2

29.8

26.4

In addition:

- Filing із доданої вартості

39.1

26.7

24.3

24.1

21.5

18.7

- excise duty

4.7

3.5

2.5

4.2

5.1

4.4

- mito

0.5

1.7

1.6

2.9

3.2

3.3

Extras at the fund of social insurance

19.2

25.1

34.4

30.1

29.2

33.9

Інші податки

0.9

5.2

2.0

4.0

3.9

5.1

It is advisable to admit about those, that the tax structure in Ukraine has been postponed until the day, and has been folded up for an hour at the edges of the riven economy. Відхилення, що виявляються в процессеі порівняльного аналізу, більше по'їціні з національными й історичними особвостями in the admission to оподаткування, ніж з економічними відмінностями. There are quite a few nonsuperbable anomalies in the group of people who have not been seen in the group. At the same time, the subatank structure in Ukraine is not completely correlated with the structures of guidance in Table. 11 країн. Behind the active portraits Vaughn is close to one edge, for the others - to the others. Napriklad role podatku on Prybutok in podatkovіy sistemі Ukraine porіvnyanna s tієyu roll, yak vіn vіdіgraє in Yaponії, Pete Wagga іndivіdualnogo pributkovogo podatku blizka to vіdpovіdnogo pokaznika in Frantsії role Indirect podatkіv priblizno Taka, yak at Velikobritanії and podatki on sotsіalne strahuvannya posіdayut mayzhe Tak sama mіsce, yak in Shvetsії.

S Positive Look at zagalnoviznanih svіtі proportsіy in strukturі podatkovih systems Je tendentsії to zrostannya pitomoї crowbars іndivіdualnogo pributkovogo podatku i znizhennya chastki enterprise. So, in the year of 1994 p. Of transfers to the surplus of receipts became 29.6%, while the pributkovi submissions from the population - 7.0%, in 2001, Already it is 14.9% and 15.8%. In the case of a trend towards the hindrance of one roll, the roll of another is stable and postive. Those scho away from zrobiti sferі vdoskonalennya podatkovoї structuring of Ukraine for a short Taqiy perіod, Je bezperechnim uspіhom in restrukturizatsії Reigning fіnansіv, їh adaptatsії to drain rinkovih vіdnosin.

In tsilomu positively mozhut buti otsinenі і chinniki, scho viznachili tsі zmіni. So, znizhennya pitomoї crowbars podatku on Prybutok nasampered obumovleno characterization ranіshe znizhennyam rіvnya rates podatku and takozh zvuzhennyam ob'єkta opodatkuvannya in zv'yazku s transition to zagalnopriynyatih in svіtі standartіv viznachennya pributku yak rіznitsі mіzh gross income gross vitratami i. Pіdvischennya chastki pributkovogo podatku s population viklikano postupovim zrostannyam rozmіru dohodіv gromadyan, not pіdvischennyam opodatkuvannya rates. Тобто позитивні зміни в податковій структурі відбиваювать позитивні якісні зрушення в економіці. It is possible, the stink is not obvious, but in the structures of the system of taxes, a willy vidchutnі і realі.

Positive tendentsієyu in dinamіtsі structural Change log in podatkovіy sistemі Ukraine takozh Je pіdvischennya pitomoї crowbars land i Mainova podatkіv. Проте тут зміни викликані підвищенням ставки податку з власників транспортных засобів і поліпшенням order of handling of the land tax. In the case of a positive virishennya pitania schodo introduced a deposit for the mayo of the pythoma of the vaga of the species of apothecary can be traced. Dejka z pidvistchennya rol'i mita povjazane zі stanovlenjam natsional'nyh ekonomiki. That rіven pіvіschennya not nastіlki vysoky, shcheob mozhno bulo talk about problems in the mitnі polіtіtsі Ukraіn.