This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

6. Контроль виконання проекту

Попередня та незалежна експертиза проектів

Експертиза проектів здійснюється інвестором на різних фазах життєвого циклу проекту і переслідує при цьому різні цілі. На передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту експертиза переслідує ціль відбору та аналізу інвестиційних пропозицій з метою прийняття рішення про фінансування проекту.

Процес обробки та аналізу інвестиційних пропозицій побудований на багаторівневій схемі, яка включає наступні етапи:

 • попередня експертиза;
 • незалежна експертиза;
 • прийняття рішення про фінансування.

Попередня експертиза. Проводиться аналітичним відділом компанії – потенційного інвестора. Цей етап проведення експертизи повинен відповідати наступним вимогам:

 • багатокритеріальність;
 • мінімальна трудомісткість;
 • мінімальні витрати часу на проведення експертизи;
 • можливість залучення декількох незалежних експертів;
 • можливість отримання інтегрального показника ефективності проектів за результатами аналізу, проведеного різними експертами, що дозволить порівнювати проекти між собою.

Як правило, аналітична служба розробляє типові форми представлення проектів, які містять перелік питань, що характеризують основні значимі критерії. Кожному з критеріїв призначається питомий коефіцієнт, в залежності від його ваги.

Аналіз проектів завжди починається з найбільш вузького місця, а саме – з аналізу реалізації продукції та послуг на ринку. Традиційно попередня експертиза промислових проектів відбувається за наступною схемою:

 • Аналіз аспектів, що характеризують продукт, повинен оцінити:
 • концепцію продукту;
 • функціональні та споживчі властивості продукту, його дизайн у порівнянні з продукцією конкурентів;
 • сумісність продукту з найбільш розповсюдженими міжнародними стандартами;
 • ступінь залежності продукту від реалізації інших, супутніх товарів.
 • Аналіз аспектів, що характеризують ринок, повинен оцінити:
 • потенціал та масштаб ринку: міжнародний, державний, регіональний, локальний;
 • конкурентоспроможність ціни;
 • рівень конкуренції на ринку;
 • канали розподілу продукції;
 • тенденцію попиту;
 • потребу в рекламі;
 • час, що потрібен для досягнення запланованих обсягів збуту;
 • тривалість життєвого циклу продукту.
 • Аналіз аспектів, що характеризують виробництво, повинен оцінити:
 • технологічність продукту;
 • складність підготовки виробництва;
 • технологічне обладнання;
 • наявність сировини, матеріалів, електроенергії для початку серійного виробництва;
 • наявність виробничої кооперації;
 • відповідність кваліфікації персоналу вимогам проекту;
 • необхідність сервісного обслуговування.
 • Аналіз юридичних аспектів, повинен відповісти на такі запитання:
 • чи відповідає продукт та технологія поточному та перспективному законодавству?
 • рівень патентно-ліцензійного захисту;
 • відповідність нормам безпеки та екології.
 • Аналіз фінансових аспектів включає:
 • оцінку потреби в інвестиціях;
 • оцінку прибутку від проекту;
 • оцінку строку окупності проекту.

В результаті попередньої експертизи розраховується інтегральний показник ефективності пропозиції і, на його підставі, робиться висновок про прийняття або відмову від проекту. Попередня експертиза дозволяє відмовитись від 80 до 90% пропозицій, що дає можливість сконцентрувати увагу на декількох проектах, які передаються до наступного етапу експертизи – незалежній експертизі.

Незалежна експертиза також проводиться аналітичним відділом інвестора, вона включає проведення наступних видів робіт:

1) фінансово-економічного аналізу проекту ( експертизі підлягає фінансова частина інвестиційного проекту);

2) технологічної експертизи ( аналіз ТЕО проекту);

3) оцінку соціально-економічної ефективності проекту;

4) оцінку комерційної ефективності проекту;

Фінансово-економічний аналіз проекту передбачає оцінку:

 • перевірки правильності використаних даних;
 • потрібного обсягу інвестування з точки зору можливостей бюджету;
 • вкладу в фінансування організації, що представляє проект;
 • можливості залучення до фінансування вітчизняних інвесторів;
 • гарантій інвесторам.

Технологічна експертиза передбачає аналіз структури та рівня постійних та змінних витрат у співставленні з аналогічними підприємствами, оцінку ефективності формування виробничих запасів, оцінку раціональності використання технологічного потенціалу підприємства, оцінку контролю якості.

Оцінка соціально-економічної ефективності проекту включає аналіз впливу проекту на:

 • вирішення проблеми зайнятості в регіоні;
 • розвиток галузі;
 • розвиток нових ринків збуту продукції;
 • розвиток виробництв, які не прямо пов’язані з проектом;
 • розвиток соціальної інфраструктури регіону;
 • раціональне використання ресурсів;
 • екологічну ситуацію в регіоні;
 • розмір податкових надходжень в місцевий та державний бюджети.

Оцінка комерційної ефективності проекту включає оцінку:

 • критеріїв ефективності проекту (PI,IRR, NPV, PBP, DPBP);
 • оцінку показників ліквідності та платоспроможності підприємства в процесі реалізації проекту.

- оцінку ризику проекту.

Результати незалежної експертизи передаються керівництву компанії для прийняття остаточного рішення про фінансування.