This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Міжнародна торгівля - Дахно І.І.

F ...

Factoring - факторинг

Метод фінансування експорту; придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими зобов'язаннями, скупленими у різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки за поставлені товари або надані послуги.

Financial markets - фінансові ринки

Ринки валют і капіталів.

Flag of convenience - зручний прапор

Прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним для судновласників податковим і трудовим законодавством. Відомий ще як "дешевий прапор". У міжнародному торговельному мореплавстві - це прапор країни реєстрації судна, в якій його власник не є резидентом.

Flexible exchange rate - гнучкий валютний курс

Відомий ще як плаваючий. Ситуація, за якої валютні курси різних світових валют вільно коливаються залежно від попиту і пропозиції цих валют.

Flight of capital - відплив капіталу

Міжнародний рух капіталу з однієї країни до іншої з метою уникнення втрат та (або) одержання прибутку від такої операції.

Floating currency - плаваюча валюта

Валюта, курс якої щодо певної іноземної валюти нестабільний і залежить від дії ринкового механізму.

Foreign currency - іноземна валюта

Валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним платіжним засобом.

Forfeiting - форфейтинг

Кредитування зовнішньоекономічної операції за допомогою придбання в експортера векселів, акцептованих імпортером. Явище, подібне факторингу.

Forward contract - форвардний контракт

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в майбутньому.

Franchise - франшиза

У товарному мореплавстві умова страхування договору, що передбачає звільнення страховика від відшкодування збитків, якщо вони не перевищують певної суми.

Free trade - вільна торгівля

Політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має формуватися на основі вільної гри стихійних сил попиту і пропозиції на міжнародному ринку.

Free-trade area - зона вільної торгівлі

Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни-члени скасовують взаємні торговельні бар'єри, водночас зберігаючи за собою право дотримуватися незалежної торговельної політики стосовно держав, які не належать до одного угруповання.

Freight - фрахт

Плата за перевезення вантажів водними шляхами або за використання суден протягом певного часу, а також вантаж, що перевозиться на зафрахтованому судні. Поняття не поширюється на багаж і пошту.

Freight house - вантажний двір

Товарна станція, що виконує функції приймання та відправлення вантажів.

Futures - ф'ючерси

Вид угод на фондовій або товарній біржі, що засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов'язань сторонами контракту.

G

GATS - ГАТС

Генеральна угода з торгівлі послугами (укладена у 1994 р.), є першою багатосторонньою угодою, мета якої - лібералізація міжнародної торгівлі послугами. GATT - ГАТТ

Генеральна угода з тарифів і торгівлі, є першою багатосторонньою економічною угодою (укладена у 1947 р.), що містить права і зобов'язання країн-учасниць щодо лібералізації світової торгівлі товарами.

General contractor - генеральний підрядник

Юридична особа, в тому числі іноземна, яка спроможна виконати замовлення, передбачене умовами торгів (тендерів). Генеральний підрядник відповідає за реалізацію проекту, виконуючи роботи власними силами або залучаючи субпідрядників.

General export license - генеральна експортна ліцензія

Ліцензія щодо тих експортних товарів, на які не поширюється спеціальна експортна ліцензія.

Global marketing - глобальний маркетинг

Реалізація стандартних товарів у глобальному масштабі. Такі товари потребують незначної адаптації до регіональних або місцевих умов.

General tariff - загальний тариф

Тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для конкретного товару незалежно від країни його походження.

Global quotas - загальні квоти

Вартісні або кількісні обсяги імпортованих (експортованих) певною країною товарів протягом визначеного періоду.

Gold bullion standard - золотозливковий стандарт

Валютний режим, який передбачає такі умови: золото зберігається державою у золотих зливках, а не у вигляді монет; золото у країні не перебуває в обігу; золото може використовуватися з промисловою метою та у міжнародних розрахунках.

Gold exchange standard - золотодевізний стандарт

Валютний режим, коли гроші окремих країн конвертуються в золото в інших країнах за фіксованою ціною.

Goods - товари

Матеріальні предмети, що мають споживну вартість. Gray market - сірий ринок

Ринок товарів, що імітують справжні. Поняття вживається і до

ринків, де дефіцитні товари можна швидко придбати за цінами,

що перевищують звичайні.

Green label - зелена етикетка

Етикетка, якою маркуються товари, що вважаються безпечними для навколишнього середовища.

Gross charter - валовий чартер

Вид фрахтування, за яким судновласник оплачує вантажно-розвантажувальні роботи.

Gross domestic product (GDP) - валовий внутрішній продукт

Річна вартість кінцевого продукту, створеного у певній країні.

Gross national debt - валовий національний борг

Сумарна заборгованість уряду. Gross national product (GNP) - валовий національний продукт

Ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

Guarantee - гарантія

Передбачене законом або певною угодою зобов'язання, за яким юридична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.

H

Hard currency - тверда валюта

Будь-який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не підтримується.

Harmonized Commodity Description and Coding System - гармонізована система опису і кодування товарів

Міжнародні правила класифікації та статистичної інформації щодо товарів, які надходять у міжнародну торгівлю. Розроблена у рамках Ради митного співробітництва. Містить 21 розділ, 96 глав, 5019 позицій. Hedging - хеджування

Продаж валюти, товару через укладення строкової та ф'ючерсної угод протилежного змісту. У результаті будь-якої зміни цін покупці та продавці за одним контрактом зазнають втрат, за іншим мають вигоду; завдяки цьому прийому продавці і покупці не зазнають збитків від підвищення (зниження) цін.

Hiring - хайринг

Середньотермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів тощо. Є засобом фінансування інвестицій та активізації збуту за умови збереження за орендодавцем права власності на товар.

Hot money - "гарячі" гроші

Міжнародний рух капіталів, передусім короткотермінового характеру, спричинений спекулятивними намірами їх власників (які враховують, наприклад, відмінність у відсоткових ставках у різних країнах).

House paper - домашній папір

Вексель, що виставляється й акцептується фірмами однієї групи, наприклад, у межах транснаціональної корпорації.

I

Import deposit - імпортний депозит

Задаток, що вносить імпортер на певний термін. Є інструментом обмеження імпорту та посилення державного контролю за ним.

Import duty - імпортне мито

Своєрідний податок, що запроваджується урядами на товари, які ввозяться до відповідних країн.

Import in bond - безмитне ввезення

Імпорт товарів, на які не накладається мито.

Import leasing - імпортний лізинг

Вид лізингу, за яким обладнання купується в іноземної фірми та надається в оренду вітчизняним підприємствам.

Import license - імпортна ліцензія

Дозвіл, що надається на визначений термін відповідним державним установам на право здійснення певних імпортних операцій у банківській, торговельній та інших сферах.

Import restrictions - імпортні обмеження

Заходи (наприклад, імпортні депозити, ліцензії, квоти), що застосовуються для скорочення або регулювання імпорту.

Import substitution - заміщення імпорту

Політика, спрямована на скорочення експорту товарів за рахунок розширення їх внутрішнього виробництва.

International commodity agreement - міжнародна товарна угода

Угода між виробниками певного товару (як правило, сировинно -го) про контроль за його експортом з метою стабілізації цін на відповідний товар.

International importation license - міжнародна імпортна ліцензія

Угода про імпорт товарів з певної країни у разі їх реекспорту до третьої країни.

Intervention currency - інтервенційна валюта

Іноземна валюта, яка використовується компетентними органами певної країни, щоб за допомогою офіційного обмінного механізму забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Invisible trade balance - баланс невидимої торгівлі

Різниця між вартостями експорту й імпорту за невидимими статтями торгівлі, до яких, зокрема, належать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, продаж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Invoice - рахунок-фактура

Документ, який продавець виписує на ім'я покупця для оплати куплених товарів, виконаної роботи або наданих послуг.

Islamic banking - ісламська банківська справа

Банківська діяльність, що не передбачає виплати відсотків за надані кредити.

J

Jobber - джобер

Біржовий клерк; дилер Лондонської фондової біржі, який, на відміну від дилерів більшості бірж, не має права виконувати функції брокера і безпосередньо здійснювати операції з клієнтами, які не є членами біржі.

Joint venture - спільне підприємство

Підприємство, учасником якого можуть бути дві або більше сторони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємства, консорціуму або синдикату.

Jurisdictional clause - юрисдикційна стаття

Стаття зовнішньоекономічного контракту, в якій фіксується домовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, законодавство якої поширюється на цей контракт.