This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Розділ ІІ. Зобов’язання

У розділі ІІ “Зобов’язання” відображаються поточні та довгострокові зобов’язання бюджетних установ.

Рядок “Довгострокові зобов’язання”. Наводяться зобов’язання установи, які не виникають у процесі її звичайної діяльності, не є характерними для установи (суми кредитів, одержаних в установах банків та інших фінансових установах, інших одержаних позичок, суми виданих векселів і випущених фінансових зобов’язань) і погашення яких буде проведено після завершення звітного року.

Рядок “Короткострокові позики”. Відображаються короткострокові кредити та позички, одержані бюджетною установою у банках та інших фінансових установах відповідно до чинного законодавства України.

Рядок “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”. Відображається сума заборгованості поточного року за зобов’язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.

Рядок “Короткострокові векселі видані”. Наводиться сума векселів, виданих бюджетною установою згідно з чинним законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.

Рядок “Кредиторська заборгованість”. Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:

  • “Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”. Призначений для відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
  • “Розрахунки за спеціальними видами платежів”. Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у школах-інтернатах, перед робітниками і службовцями за формений одяг та харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах. За цим рядком також відображається заборгованість за нарахованою допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • “Розрахунки із податків та платежів”. Відображається кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;
  • “Розрахунки із страхування”. Наводиться заборгованість перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й іншими організаціями зі страхування;
  • “Розрахунки із заробітної плати”. Відображаються суми за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому числі відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • “Розрахунки зі стипендіатами”. Відображаються суми розрахунків зі студентами та аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);
  • “Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями”. Наводяться суми за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;
  • “Розрахунки за депозитними сумами”. Наводяться депозитні суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім’я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;
  • “Розрахунки за іншими операціями”. Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли в рядки “Розрахунки з постачаль-никами, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”, “Розрахунки за спеціальними видами платежів”, “Розрахунки із податків та платежів”, “Розрахунки із страхування”, “Розрахунки із заробітної плати”, “Розрахунки зі стипендіатами”, “Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями”, “Розрахунки за депозитними сумами”, в тому числі за розрахунками з підзвітними особами, за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей, за сумами депонованої заробітної плати. За цим рядком відображаються також суми заборгованості за коштами, сплаченими учасниками зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати, вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо.

Рядок “Розрахунки за окремими програмами”. Призначений для відображення суми заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками установи на її утримання.