This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення форм звітів

Форма № 1 кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1—5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів (далі Плану рахунків).

Форма № 1 к “Сальдовий баланс рахунків” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1—9 класів Плану рахунків. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного та аналітичного обліку. Баланс складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом.

Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Форма № 3 кдб “Звіт про рух грошових коштів” включає чотири розділи:

І. Операційна діяльність.

II. Інвестиційна діяльність.

III. Нерозподілені видатки.

IV. Фінансова діяльність.

У графах 2—3 звіту відображаються дані про надходження доходів та здійснені видатки загального та спеціального фондів Державного бюджету, а графа 4 дорівнює сумі граф 2 та 3.

Розділ І “Операційна діяльність” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ складається з таких підрозділів:

1. Операційні доходи.

2. Операційні видатки.

Підрозділ “Операційні доходи” містить:

— податкові надходження;

— неподаткові надходження;

— доходи від операцій з капіталом;

— офіційні трансферти;

— цільові фонди.

Заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів.

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Операційні доходи — всього” в графі 2 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 “Доходи загального фонду Державного бюджету”.

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Операційні доходи — всього” в графі 3 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6112 “Доходи спеціального фонду Державного бюджету” та 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету”.

Підрозділ “Операційні видатки” включає:

— поточні видатки;

— кредитування з вирахуванням погашення.

Заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з Державного бюджету в минулих роках за рішеннями Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідним КЕКВ.

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Поточні видатки” в графі 2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видат-ки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 1000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Поточні видатки” в графі 3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видат-ки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 1000).

Загальна сума, яка проставляється в рядку “Кредитування за вирахуванням погашення” по графі 2, повинна відповідати даним синтетичного обліку, тобто дебетовому залишку за рахунком бюд-жетного обліку 7131 “Кредитування загального фонду Державного бюджету за вирахуванням погашення” (КЕКВ 4000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Кредитування за вирахуванням погашення” в графі 3, повинна відповідати даним синтетичного обліку, тобто дебетовому залишку за рахунком бюд-жетного обліку 7132 “Кредитування спеціального фонду Державного бюджету за вирахуванням погашення” (КЕКВ 4000).

Розділ ІІ “Інвестиційна діяльність” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Цей розділ складається з таких підрозділів:

1. Інвестиційні доходи.

2. Інвестиційні видатки.

У рядку “Інвестиційні доходи” проставляються нульові показники.

Підрозділ “Інвестиційні видатки” складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету по розділу “Капітальні видатки” на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Капітальні видатки” в графі 2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видат-ки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 2000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Капітальні видатки” в графі 3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 2000).

Розділ ІІІ “Нерозподілені видатки” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів Державного бюджету по розділу “Нерозподілені видатки” на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Нерозподілені видатки” в графі 2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 3000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку “Нерозподілені видатки” в графі 3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 712І “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ 3000).

Розділ IV “Фінансова діяльність” складається з таких підрозділів:

1. Внутрішнє фінансування.

2. Зовнішнє фінансування.

Складається в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма № 2 кдб “Звіт про виконання державного бюджету” включає три розділи:

І. Доходи.

II. Видатки.

III. Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання.

Розділ І “Доходи” складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

У графі 3 “Загальний фонд: планові показники” проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів загального фонду Державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313 “Затверджені планові показники за доходами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У нижченаведених графах 4—6 розділу І звіту відображаються дані про надходження доходів до загального фонду Державного бюджету.

У графі 4 “Загальний фонд: надійшло з початку року” відображається сума надходжень на звітну дату до загального фонду Державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Дані про надходження доходів загального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 “Доходи загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 5 “Загальний фонд: у тому числі: грошові операції” відображається сума надходжень у грошовій формі, які відповідно до законодавства належать до доходів загального фонду Державного бюджету.

У графі 6 “Загальний фонд: у тому числі: негрошові операції” проставляється сума надходжень у негрошовій формі, зарахована у рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій у процесі виконання загального фонду Державного бюджету.

У графі 7 “Спеціальний фонд: планові показники” проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів спеціального фонду Державного бюджету лише за власними коштами розпорядників. Зазначена графа заповнюється відділеннями Державного казначейства та управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків з урахуванням змін, внесених у встановленому порядку. За всіма іншими кодами доходів графа запов-нюється на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9314 “Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду Державного бюджету”.

У нижченаведених графах 8—10 відображаються дані про надходження доходів до спеціального фонду Державного бюджету.

У графі 8 “Спеціальний фонд: надійшло з початку року” відоб-ражається загальна сума надходжень за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6132 “Доходи спе-ціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” та 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 9 “Спеціальний фонд: у тому числі: грошові операції” проставляється сума надходжень у грошовій формі, які відповідно до законодавства належать до доходів спеціального фонду Державного бюджету.

У графі 10 “Спеціальний фонд: у тому числі: негрошові операції” відображається сума надходжень у негрошовій формі в рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій у процесі виконання спеціального фонду Державного бюджету.

У графі 11 “Разом: надійшло з початку року” відображається загальна сума надходжень до Державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету (сума даних граф 4 і 8).

У графі 12 “Разом: у тому числі: грошові операції” простав-ляється надходження доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету в грошовій формі (сума даних граф 5 і 9).

У графі 13 “Разом: у тому числі: негрошові операції” відображається сума надходжень у негрошовій формі в рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій в процесі виконання загального та спеціального фондів Державного бюджету (сума даних граф 6 і 10).

Необхідно врахувати, що дохід по коду-групі обчислюється як сума доходів по підлеглих кодах-підгрупах, дохід по коду-під-групі — як сума доходів по підлеглих кодах-розділах, а дохід по коду-розділу є сумою доходів по підлеглих кодах-параграфах, якщо код-розділ має у звіті такі коди-параграфи.

Повернення коштів бюджетних кредитів, які не передбачені в дохідній частині бюджету, відображаються у видатковій частині з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними кодами програмної класифікації та кодами економічної класифікації видатків.

Розділ II “Видатки” складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків державного бюджету та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, № 4-1 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, № 4-2 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами влас-них надходжень бюджетних установ”, № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Цей розділ складається з таких підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду бюджету.

2.2. Видатки спеціального фонду бюджету.

Підрозділ 2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету” ділиться на такі частини:

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки.

Розділ ІІ форми 2кдб “Видатки” (зведений).

У графі 4 “Касові видатки: загальний фонд: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному фонду (дані графи 4 дорівнюють відповідним даним графи 7 підрозділу 2.1 звіту).

У графі 5 “Касові видатки: загальний фонд: з них негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року видатків шляхом негрошових форм розрахунків по загальному фонду (дані графи 5 дорівнюють відповідним даним графи 8 підрозділу 2.1 звіту).

У графі 6 “Касові видатки: спеціальний фонд: усього” простав-ляються суми проведених з початку року касових видатків по спеціальному фонду Державного бюджету (дані графи 6 дорівнюють відповідним даним графи 8 підрозділу 2.2 звіту).

У графі 7 “Касові видатки: спеціальний фонд: з них, негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року касо-вих видатків шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами (дані графи 7 дорівнюють відповідним даним графи 9 підрозділу 2.2 звіту).

У графі 8 “Усього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету (дані графи 8 дорівнюють сумі даних граф 4 і 6 зазначеного звіту).