The economics of agrarian applications - Andriychuk V.G.

21.4. Methodology of the efektivnosti galuzevo structure of functions

Economical efficiency of the structure of the structure is manifested through the efficiency of the yogo commodity halves. Перш ніж її здійснити, доцільно встановити місце і role of the head of the economy in economics. When the world of galusies is to be seen for portents:

  • Pitomoyu vagoyu galuzi in usih vibropnichih vitratah pidpriemstva;
  • A part of the labor costs of galuse in the zagalnyh trudovyh costs pidpriemstva.

The role of the head of the economy in the economy of the consumer is rozrachovyut for such showers:

1) a part of the malignant virus in the real-world production of the head of the galaxy in zagalnyi virchtsi pidpriimstva;

2) pitomoyu vagoyu pributku vіd realizatії produktsii galuzі v sіysy masі pributku pіdpriєmstva. For umovi, scho golovnaya galuz є zbitkoyuyu, obychislyuyut її a part in zagalnіy sum zbitku, not skoregovanogo on obscheniyi vid vinobi vibrobitvt pributok.

Chim vishcha pitoma waga golovnoi galuzi vitratah vibrobitvtva і trudovikh costs, tim vagomіshe mіsce lіmаzе tsy galuz v ekonomіі pідприємства з позиції споживання виробничих ресурсів. Analogically pідходять до оцінки показників ролі галузі в економіці підприємства. For an unambiguous lettering about the meaning of the head of the economy in economics, dotsylno rozrauvati integral illustrator Kr for the formula:

Integral display (21.2)

De Sum of pythome - Sum of pitomoi vagi і-х інів ефекту (грошової виручки і прибутку) від головної галузі в їх загальній сумі по підприємству; Sum of pythome - Sum of pitomo vagi j-factor (vibrotnicheskih vitrat і trudovyh costs) in їх zagalnomu obyazі po pidpriyatstvu.

Znachennya golovnoi galuzi v ekonomitsi pidpriemstva zrostaє for Kr> 1. Yaksho z Kr <1, ​​then tse svidchit about those, scho goluznaya galuz rozivivayetsya nepottenno efektivno.

For otsniki efektivnosty galuzovoi structurii pіdpriєmstva v tsilomu potrіbno porіvnyati structure of commodity products із structurу прибутку підприємства, не скорегованого на позацінові доходи и витрати та на обиний збиток від реалізації продукції окремих галузей. Economist zmist rest otlozhnogo otpazhnika polagaye in that, sho vin permissibly viznachiti misse kozhno galuzi besideformulyanny head gzherela vyshdrenogo vidvtrenennya. Yak rule, naybіlshu pitomu vagu in structures and pribudku miyut ті галузі, a section of nayishcha in the structure of commodity products. However, what is said is not meant, however, that the demonstrators (ptoma vaga galuzi in the structure of commodity production in structures and pributku) are guilty of competing for their absolute values. Zavshyaki pogliblennju spetsializatsii pidpriemstva on vibrobnitsvvy pivnomu mnogo producty znizhuyut sobivartіst і polіpshuyutsya її якість. Tse - zagalna law, yaka zavzhdi manifest in the normal minds of the state darling in the interiors of the raion of the concentration of vibrobitvita. As a result, the dyadic factor of the pythome of the worm spetsializovaniyah galuzey in the structures and pributku pidvishchuetsya portivnyano z її a part in the structure of commodity products. Yaksho f sposterzhaєtsya rozorotne yavische, tse є svіdchennyam vіdnosno nedostitnogo rіvnya ekonomichnoї efektivnostі vyrobnitva produktsii golovnoї galuzi.

For otsinki galuzovoi structurii pidpriemstva dotsilno vikoristovuvati i taki ekonomichnі pokazniki, yak napriklad, otkupnist katratnyh vitrat pribbutkom, Masa pributku per hectare dlyasnoi ploschy on one head tvarin, norm pributku for advance payments і vlasniy kapital.

For umovi, scho pіdpriemstvo vdiskkonalyuє its gralusevu structure, vinikaє neobhіdnіst in the shabby doslіdzhennyi vplyiv chtsogo factor on kintsevі result vibrobitvva. Oskіlki strukturnі zrushennya in spіvvіdnoshennі Galuzo vplivayut on ekonomіchnu efektivnіst virobnitstva in kompleksі s dієyu on neї іnshih chinnikіv - vprovadzhennya dosyagnen NTP, udoskonalennya organіzatsіynoї structuring virobnitstva, zdіysnennya regime ekonomії toscho - vinikaє neobhіdnіst in zastosuvannі spetsіalnoї methods, yak b gave zmogu kіlkіsno vichleniti dіyu skin Factor of a zokrem.

The essence of this is the methodology of the field in the offensive. Spotchatku for dermal galuzzyu rozrachovyut pributok on a hectare dlya vidpovidnoy culture and on one sreddnyorichnu head tvarin pevnomu mind in zvіtny periyod. Potim viznachayut rozraunkovy (wiping) rіchnyi otsyag Річний обсяг прибутку For a whim:

Річний обсяг прибутку (21.3)

De Soj - area of ​​the village of j-І culture in the base period; Р1j - vihіd прибутку з 1 га сіву j-ї культури у звітний період; Pozhі - seredniororichnoe pogolіv'ya tvarin і-th mind in the base period; Ж1і - вихід прибутку on one середньорічну a head тварин і-го a sight in звітний perіод; П і т - відповідно кількість вирощуваних у годостві товарних культур і видів тварин.

Yakshto actually Masu pributku u zvіtny rik poznachiti P1, and in the base - Po, then zagalny pririst pribudku bude:

П = П1 - П0. (21.4)

Звідси приріст прибутку за рахунок змін у галузевійructureі виробництва можно визначити за формулою:

При приріст прибутку (21.5)

Zalishkova part of the increment of the surplus ZP = P - p is the result of the completion of the technologic organization of the vibrobitvita. Yaksho in the peredzhodovany period passed zmіni in zemlekoristuvannіi pіdpriemstva, tsey factor slid zniveluvati.

Збільшення досттку внаслідок змін у галузевій структурі виробництва сідчить про її доцільність і дає підстави для розробки необхідних заходів істо істошого рівня концентрації виробництва.

In the minds of the Rink economy and the wounded Sink of the Silesian food production, the problem of the widening of the galus structure is not guilty of vipadati in the field of the field of agrarian pi-priests. Pid vlivom vnutrishnogo і звнішньої competitors, зміни коньюнктури ринку often vinikaє neobhідність at priskorenomu rozvitku odnogo dalnuzi i iz skorochennі vibrobnitsva produkcii іnshih. Prote for be-like obstinov pidpriemstvo, yak rule, maє pevnі alternativeov viborі galuzey, and ozhe, і vformuvannі galuzovoi structurivy vibrobitvva. Rozglyanemo Qiu is a problem specifically.