This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг)

В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку

В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку

Внутрішньогосподарский облік (так званий управлінський, виробничий контролінг) не є самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, а точніше подальше поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат та доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність придбання ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних рішень, мотивації тощо. Цей облік становить ко- мерційну таємницю підприємства. Він будується суто для конкретного підприємства виходячи з характеру технологій, організаційних рішень. Основними користувачами інформації з внутрішньогосподарського обліку є керівники, власники, засновники, менеджери. Це конфіденційна, таємна бухгалтерська інформація.

Отже, побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку базується на даних фінансового обліку, тобто вихідними для внутрішньогосподарського обліку є дані фінансового обліку. Завдання внутрішньогосподарського обліку — з допомогою деталізації та предметно-цільової конкретизації розкрити відповідність або невідповідність затрат бізнес-плановим показникам. У разі відхилення визначити, хто був ініціатором економії або винуватцем перевитрат. А це означає, що в «орбіту» внутрішньогосподарського обліку потрібно залучати дані (показники) бізнес-плану, тобто необлікову планову, нормативну інформацію.

Нарешті, у побудові внутрішньогосподарського обліку бере участь також різна технологічна, маркетингова і т. ін. інформація, яка може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо скорочення затрат, збільшення доходів, одержання додаткового прибутку або зменшення збитків.

А це означає, що поняття «внутрішньогосподарський облік» значно ширше, ніж просто бухгалтерський облік. Недаремно в країнах світу залежно від того, як він формувався, такий облік називають по-різному: управлінським в англо-американській системі, виробничим у французькій системі чи контролінгом — у німецькій.

В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком

Між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:

 1. єдина система первинного обліку;
 2. єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;
 3. єдине професійне середовище та інші.

Разом з тим між ними є дуже багато розбіжностей, які стосуються таких характеристик:

 1. користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в);
 2. обов’язковість ведення: обов’язковий (ф), необов’язковий (в);
 3. звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);
 4. залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить (ф), залежить (в);
 5. свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);
 6. відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);
 7. критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);
 8. базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).

Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу констатувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індиві- дуальність настільки жорстка, що, наприклад, на двох підприємствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського облі- ку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібзаводи, перший має дежеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий — устаткування з безперервного тістоприготуван- ня. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.

Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів.