This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення

Вступ

Становлення в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансово-господарської діяльності. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Сама поява конкуренції, форми і методи й прояву вимагають радикальної перебудови організаційно-функціональної структури і методів управління сучасним підприємством, принципово нових підходів до планування й реалізації стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності.

Сьогодні, коли економічна ситуація в Україні ускладнена кризою неплатоспроможності, а підприємства працюють з збитками, платоспроможність і фінансово-господарська стабільність є гарантом виживання і формування надійних партнерських стосунків.

Актуальність вибраної теми полягає також в тому, що після тривалого падіння рівня економіки в країні нарешті намітилися тенденції до стабілізації виробничих та невиробничих галузей, а отже необхідно закріпити такі зміни і надати їм більшої стабільності з подальшим зростанням.

Метою написання роботи було проведення дослідження про фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення. Завдання дослідження полягало у детальному вивченні факторів забезпечення стабільної роботи фірми, встановленні чинників, що впливають на її фінансовий стан та пошук шляхів підвищення рівня фінансово-господарської стабільності.

Об'єктом дослідження виступають фінансово-господарські процеси підприємства, основні економічні показники його діяльності.

При написанні роботи були використані законодавчі та нормативні акти України, літературні джерела, наукові публікації [1,5,6,10,17,22] з питань, що безпосередньо чи опосередковано стосуються фінансово-господарської діяльності на підприємствах. Також було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності на основі балансів підприємства, звітів про фінансові результати, та звітів про фінансово-майновий стан на підприємстві МП “Гіпек” за 2000, 2002 роки. На науковому рівні ця тема достатньо розроблена, зокрема такими авторами як професора А.М. Поддєрьогіна, Ю.А. Пилипинко.