This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

РОЗДІЛ Х. Використання тестів для оцінкиякості знань студентів за допомогою комп’ютерних технологій

Вивчення курсу «Звітність в бюджетних установах» є важливим елементом професійної підготовки студентів зі спеціалізації «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями». За умов ринкової економіки система звітності повин-на забезпечувати повну, своєчасну і достовірну інформацію про фінансовий стан бюджетних установ, що необхідно не тільки внутрішнім, а й зовнішнім споживачам для прийняття відповідних управлінських рішень. Це означає необхідність засвоєння для практичного використання сукупності конкретних методів і прийомів складання звітності бюджетних установ, що будуються на загальновизнаних принципах бухгалтерського обліку.

Дисципліна «Звітність бюджетних установ» призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю 7106 та 8106 «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями» на рівні магістрів.

Мета вивчення дисципліни — набуття теоретичних і практичних знань складання звітності в бюджетних установах, його методики й техніки.

У результаті вивчення дисципліни магістр повинен:

— знати порядок заключення рахунків поточного обліку;

— набути практичних навичок складання звітності в повному обсязі передбачуваних форм;

— володіти методикою перевірки взаємозв’язку основних показників форм звітності;

— вміти складати пояснювальні записки до річних звітів;

— знати порядок подання звіту та його затвердження.

Сучасні студенти та викладачі повинні вміти як накопичувати і аналізувати інформацію, так і швидко реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві. Значною мірою це стосується і студентів, які вивчають дисципліну «Звітність бюджетних установ», адже цій дисципліні належить важлива роль при підготовці спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку.

Процес викладання у навчальних закладах має супроводжуватися та забезпечуватися найсучаснішими науковими розробками. Це стосується і широкого використанням комп’ютерних технологій та комп’ютерної техніки, оскільки на даний час складання звітності неможливо удосконалювати без використання технології автоматизованої обробки даних з використанням ЕОМ та інших технічних засобів управління. Бухгалтери повинні не тільки знати експлуатаційні можливості сучасної обчислювальної техніки, а й володіти раціональними способами автоматизованого рішення облікових завдань.

Курс дисципліни рівня магістерської підготовки «Звітність бюджетних установ» розраховано на 162 години, з яких більшість відведено для індивідуальних занять та самостійної роботи.

Для ефективного засвоєння курсу «Звітність бюджетних установ» викладачам необхідно застосовувати нові методи контролю якості знань, зокрема тестування знань студентів.

Основними типами тестових запитань, які можуть бути використані викладачами, є тестові запитання:

  • з одиничною відповіддю;
  • з множиною відповідей;
  • альтернативні;
  • ті, правильна відповідь на які вимагає знання чіткої послідов-ності проведення деяких робіт і процесів.

На даний момент існує багато різноманітних комп’ютерних програм тестування, які надають різні можливості перевірки знань студентів. У роботі наведено примірний перелік тестових запитань з курсу «Звітність бюджетних установ».

На думку автора, одним з кращих видів пакетного тестування є «Тренажер». Ця програма дозволяє викладачеві створити тест з будь-якою кількістю запитань у тесті, але з однією правильною відповіддю, редагувати запитання в тесті, вводити додаткові запитання, змінювати теми. При цьому студентам надається можливість/неможливість переходу до попереднього питання.

Робота з прикладною програмою «Редактор тренажера» і «Тренажер»