This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 7. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 30 серпня 2002 року № 1298

ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ОСНОВІ

ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ РОЗРЯДІВ І КОЕФІЦІЄНТІВ

З ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

(із змінами внесеними згідно з Постановами

Кабінету Міністрів України № 1970 (1970-2002-п) від 25.12.02 і

№ 740 (740-2003-п) від 19.05.03

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.  Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Єдина тарифна сітка) згідно з додатком а.

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 • схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів і фахівців бюд­жетних установ, закладів та організацій згідно з додатком б;
 • схему тарифних розрядів посад (професій) фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком в;
 • схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком г;
 • ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком д.

2.  Установити, що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5—15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10—30 відсотків, помічників керівників — на 30—40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

Продовження дод. 7

3.  Установити:

1) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій, які мають почесне звання, спортив-

ні звання, науковий ступінь, підвищуються:

а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» — на 40 відсотків, «заслужений» — на 20 відсотків;

б) за спортивні звання:

 • «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — на 20 відсотків;
 • «майстер спорту міжнародного класу» — на 15 відсотків;
 • «майстер спорту» — на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

в) за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогіч­них працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

 • доктора наук — на 25 відсотків;
 • кандидата наук — на 15 відсотків.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем. Відповідність почесного або спортивного звання чи наукового ступеня з діяльністю працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

2) що посадові оклади працівників установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість і включені до переліку, затвердженого Міністерством культури і мистецтв, Державним комітетом архівів за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів, підвищуються на 20 відсотків;

3) доплати працівникам, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх заступникам;

Продовження дод. 7

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

5) надбавки, працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

6) водіям автомобілів:

 • надбавки за класність водіям II класу — 10 відсотків, водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
 • доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

7) науковим працівникам, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації доплати до посадових окладів за наявність вченого звання:

 • професор — 33 відсотки посадового окладу;
 • старший науковий співробітник, доцент — 25 відсотків посадового окладу.

За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

8) працівникам надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

Продовження дод. 7

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, а також Національній та галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціаль-

ної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

7.  Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

8. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів та Міністерству юстиції подати Кабінетові Міністрів України проект постанови про затвердження розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з метою введення постанови в дію у 2004 році.

Прем’єр-міністр України А. Кінах

Продовження дод. 7

Додаток а до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сіт­ки визначаються шляхом множення окладу (ставки) 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт (з дотриманням такого порядку заокруглення: у разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні).

Продовження дод. 7

Додаток б до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

ПОСАД КЕРІВНИХ, НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ,

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ І ФАХІВЦІВ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

(назва додатку б із змінами, внесеними згідно з Постановою

Кабінету Міністрів № 1970 від 25.12.02)

Посада

Діапазон розрядів

за Єдиною тарифною

сіткою

I. Освіта

1. Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації

Керівні та науково-педагогічні працівники

Керівник закладу

22—24

Директор філіалу

19—20

Керівники основних підрозділів, головний інженер

10—12

Учений секретар

16

Керівники інших підрозділів

8—12

Директор (завідувач) інституту удосконалення, підви­щення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15—21

Завідувачі кафедри, викладачі, які мають вчене звання і науковий ступінь

20—22

Викладачі, які не мають вченого звання, але мають науковий ступінь

18—20

Викладачі, які мають вчене звання, але не мають наукового ступеня

19—20

Викладачі, які не мають вченого звання і наукового ступеня

14—18

Голова комісії

10—12

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі):

 

загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації

12—16

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

13—16

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

Завідувач (директор) дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

10—14

Керівник фізичного виховання

8—11

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

9—11

Завідувач лабораторії вищого навчального закладу I та II рівнів акредитації

9—11

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчально-методичного кабінету; завідувач лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; завідувач відділень виробничої практики вищого навчального закладу I та II рівнів акредитації

9—12

Завідувач навчально-консультаційного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки

7—8

Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

8—12

Асистент вчителя-реабілітолога

8—10

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

7—10

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор з фізкультури, з праці, слухового кабінету

7—10

Керівник гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

7—10

3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти

Методист вищого навчального закладу III та IV рівнів акредитації, методист із складання кінопрограм

7—10

Перекладач-дактилолог

8

Помічник вихователя

5—6

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант

4—5

Старший лаборант вищого навчального закладу

5—6

II. Наука

1. Національна академія наук

Керівні працівники та професіонали

Директор науково-дослідного інституту

24—25

Учений секретар науково-дослідного інституту

20—22

Керівник філіалу (відділення) науково-дослідного інс­титуту, керівник науково-технічного центру

22—23

Завідувач науково-дослідного підрозділу (відділення, відділу, лабораторії), радник при дирекції

20—22

Учений секретар філіалу (відділення) науково-дослід­ного інституту, науково-технічного центру

19—21

Керівник науково-дослідної установи

20—21

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, відділу), вчений секретар науково-дослідної установи

12—20

Директор (начальник), головний інженер іншої наукової установи, організації

14—16

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Головний інженер (конструктор, технолог) проекту, головний інженер комплексної установки, завідувач відділу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

13—18

Завідувач підрозділу (сектора, групи служби, зміни) у складі науково-дослідних та інших підрозділів, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

10—11

Завідувач відділу

13—14

Керівник структурного підрозділу

5—9

Керівник (начальник) сектора, групи у складі структурного підрозділу

4—8

Наукові співробітники

21—22

Головний науковий співробітник

20—21

Провідний науковий співробітник

 

Старший науковий співробітник

19—20

Науковий співробітник

17—19

Молодший науковий співробітник

15—16

Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Головний інженер та інші фахівці

12—14

Провідний інженер та інші фахівці

9—11

Інженер та інші фахівці

6—10

Технік і лаборант з вищою освітою

2—6

2. Керівні працівники наукових установ і організацій, підпорядкованих галузевим академіям наук та органам державної влади

Керівники науково-дослідних установ, організацій та їх філіалів

галузевих академій наук

22—23

галузевих

16—22

Керівники основних науково-дослідних підрозділів, учений секретар інституту (філіалу)

галузевих академій наук

16—21

галузевих

14—20

Керівники інших підрозділів

8—12

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

3. Керівні працівники інших наукових установ і організацій

Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації, головний лісничий

16—20

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту

15—18

Керівники основних структурних підрозділів

14—18

Керівники інших підрозділів

8—11

4. Наукові співробітники та інші професіонали

Головний, провідний, старший науковий співробітник наукової установи і організації, радник при дирекції науково-дослідної установи, організації (їх філіалів)

галузевих академій наук

14—21

галузевих

12—20

Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій

Головний фахівець

11—19

Провідний фахівець

10—17

Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Головний фахівець

15—18

Провідний фахівець

9—14

Фахівець

8—13

Технік і лаборант з вищою освітою

7—10

III. Охорона здоров’я

Керівні працівники

Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів та установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, центрів соціально-пси­хологічної реабілітації населення, баз та складів спеціального медичного постачання

12—18

Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію; начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску)

7—11

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів

за Єдиною тарифною

сіткою

Завідувач аптечного закладу

10—13

Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, відділення соціальної допомоги; головна медична сестра

9—12

Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних зак­ладів

8—12

Начальник планово-економічного відділу, головні спеціалісти закладів охорони здоров’я, соціального захисту, аптечних установ

8—12

Фахівці

Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог, лікар загальної практики — сімейний лікар

10—14

Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист

9—13

Фахівці з середньою медичною і фармацевтичною освітою, соціальний працівник, спеціалісти, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами

6—10

Молодший фармацевт, продавець кіоску оптики

3—4

Інший медичний персонал

 

Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів

3—4

IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні

колективи, концертні організації

Керівні працівники

Генеральний директор, директор установи (організації); головний інженер

10—13

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності, головний адміністратор

9—10

Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, дільниць, змін, майстерень

7—9

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Художній персонал

Художній керівник; головні: режисер, балетмейстер, хормейстер, диригент, художник; режисер-постанов-ник, балетмейстер-постановник, художник-постанов-ник, диригент

10—13

Керівник літературно-драматургічної частини, завідувачі художньо-постановочної та музичної частини, трупи; помічник художнього керівника, концертмейстер, репетитор, фахівці за фахом, асистент, суфлер, шапітмейстер

6—10

Артистичний персонал

Артист-вокаліст (соліст), артисти балету, артист драми театру; артисти симфонічних, естрадно-симфоніч­них, камерних оркестрів та оркестрів народних інструментів, духових інструментів; артисти ансамблів пісні і танцю, музичних, хорових і танцювальних колективів; артисти-вокалісти (оперні та камерні), артист балету (соліст); артист-соліст-інструменталіст концертної організації

6—13

Артисти цирку всіх жанрів; артисти театру всіх жанрів, артисти музичних і танцювальних колективів, концертних організацій; артисти допоміжного складу

5—12

Артист—дресирувальник хижих звірів

8—13

Працівники театрально-концертних і спортивно-видовищних кас

Директор

8—10

Начальники відділів

6—9

V. Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади)

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, диригент; завідувач філіалу, вчений секретар

9—13

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів

за Єдиною тарифною

сіткою

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектора, інших служб); головні бібліотечні, архівні та інші головні фахівці основної діяльності

7—11

Керівники гуртків, музичної частини дискотеки, любительського об’єднання, клубу за інтересами

6—10

Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівець

8—12

Художник-реставратор, реставратор

6—10

VI. Фізична культура і спорт

Керівні працівники

Державний тренер

13—15

Головний, провідний, старший тренер, начальник команди

10—14

Голова спортивного клубу

9—12

Директор фізкультурно-спортивної споруди, спортив­ної бази, спортивного клубу та клубу службового собаківництва; головний інженер, начальник рятувальної служби

8—11

Директор училища фізичної культури та олімпійського резерву

10—15

Директор центру олімпійської підготовки

11—14

Директори спортивних шкіл усіх типів

11—14

Начальники структурних підрозділів, головні фахівці, начальник рятувальної станції

8—10

Фахівці

Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист, фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці

8—12

Спортсмен-інструктор, тренер штатної команди

7—14

VII. Державна ветеринарна медицина

Керівні працівники

Начальник (директор) Центральної, Республіканської (Автономної Республіки Крим) державної лабораторії ветеринарної медицини

11—17

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів

за Єдиною тарифною

сіткою

Начальник (директор) республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, районного підприємства (лікарні) державної ветеринарної медицини, зональної та міжобласної, спеціалізованої, обласної, Київської та Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини

10—16

Начальник (директор) районної, міжрайонної міської (крім міст Києва і Севастополя) державної лабораторії ветеринарної медицини, міського (крім міст Києва і Севастополя) підприємства (лікарні) державної ветеринарної медицини, пункту державного ветеринарного контролю на Державному кордоні і транспорті; завідувач відділу Центральної, республіканської (Автономної Республіки Крим), зональної та міжобласної спеціалізованої, обласної, міської державної лабораторії ветеринарної медицини, Київського, Севастопольського міського управління ветеринарної медицини, республі­канського (Автономної Республіки Крим), обласного, районного, міського підприємства (лікарні) державної ветеринарної медицини; завідувач районної лікарні в місті, дільничної лікарні; головний фахівець підприємства, установи та організації ветеринарної медицини; головний бухгалтер служби державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті, районних підприємств (лікарень) державної ветеринарної ме­дицини, Київського та Севастопольського міських управ­лінь ветеринарної медицини, на керівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу»

9—15

Завідувач дільниці ветеринарної медицини, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, пунк-ту, аптеки ветеринарної медицини

10—13

Фахівці

Провідний лікар ветеринарної медицини, лікарі ветеринарної медицини всіх категорій

10—12

Фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, вакуумною, електронною, теле­метричною, ультразвуковою, хімічною апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами

8—11

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, лаборанти всіх категорій

7—10

Молодший персонал ветеринарної медицини

3—4

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

VIII. Служби карантину та захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб, контролю насіння і посадкового матеріалу, випробування та охорони сортів рослин, ведення лісового господарства та інші служби

Начальник (директор) державної головної інспекції з карантину рослин, насіннєвої та помолого-ампеолографіч­ної інспекції, станції захисту рослин; начальник (директор) державної (зональної, обласної) станції захисту рослин, інспекції з карантину рослин, насіннєвої інспекції, інспектури державної комісії з випробування та охорони рослин; завідувач державної лабораторії діагностики і прогнозів, інспекції якості продукції

9—13

Завідувачі (начальники) відділів, спеціалізованих та контрольно-виробничих лабораторій; відділу з ведення лісового господарства; начальник експедицій, інспекції, станції, загону, пункту; головний фахівець державної служби захисту і карантину рослин, оцінки якості насіння, випробування та охорони сортів рослин, ведення лісового господарства

7—11

Начальник міжрайонної державної станції захисту рослин, насіннєвої інспекції; завідувач районної та міської служби захисту і карантину рослин, з ведення лісового господарства, випробування та охорони сортів рослин, насіннєвих інспекцій; фахівець міжрайонної і міської служби захисту і карантину рослин, оцінки якості насіння, випробування та охорони сортів рослин

6—10

Державний інспектор та інспектори всіх служб, фахів­ці всіх категорій

6—9

IX. Головна державна інспекція захисту рослин

Начальник

10—12

Начальники відділів, завідувач лабораторії діагностики і прогнозів, головні фахівці

8—11

Провідний фахівець (агроном, агрохімік, радіолог, токсиколог тощо), фахівці всіх категорій

6—10

X. Установи і організації рибного господарства

1. Головне (басейнове) управління відтворення, охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства

Головне управління

Начальник Головного управління

12—13

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Начальники основних відділів, начальник флоту, Капітан флоту, головні фахівці, завідувач лабораторії

9—11

Начальники інших відділів

7—10

Старший державний інспектор з конвенційного рибаль­ства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор

8—11

Провідний та інші фахівці

6—10

Басейнове управління

Начальник басейнового управління

9—12

Начальники основних відділів, начальник флоту, Капітан флоту, головний фахівець, завідувач лабораторії

8—10

Начальники інших відділів

7—9

Старший державний інспектор з конвенційного рибаль­ства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор

7—11

Провідний та інші фахівці

6—10

2. Державні інспекції рибоохорони

Старший державний інспектор — начальник регіональ­ної державної інспекції

8—12

Старший державний інспектор — начальник державної інспекції, старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор

6—11

Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор, районний державний інспектор

6—10

Дільничний державний інспектор, молодший державний інспектор

6—9

Начальник експедиції з водовпорядкування нерестовищ, проектно-розвідувальної та іхтіологічної груп, начальники станцій (пунктів): рибоводно-меліоратив­ної, контрольно-спостережної

7—10

Провідний та інші фахівці

6—9

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

3. Рибоводні підприємства

Директор рибоводного заводу, виробничо-кліматиза­ційної станції

8—12

Головний спеціаліст: рибовод, іхтіолог, іхтіопатолог та інші

7—10

Провідний та інші фахівці

6—10

4. Плаваючий склад суден морського та річкового флоту

Екіпаж судна морського флоту

7—10

Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, плаваючих насосних станцій

6—10

5. Навчальні судна морського флоту

Палубний склад

Капітан

8—12

Старший помічник капітана, помічник капітана

7—11

Старший боцман, боцман

6—7

Старший матрос, матрос

5—6

Машинний склад

Старший механік

8—11

Механік, електромеханік, електронавігатор

6—10

Старший моторист, моторист, електрик

5—6

Загальносудновий склад

Начальник радіостанції

7—10

Радіооператори

5—6

Обслуговуючий персонал

Кухар, буфетник, машиніст з прання білизни, матрос, офіціант

5—6

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах та організаціях

1. Міністерства та республіканські комітети Автономної Республіки Крим

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

а) області поза групою, м. Київ

Головний бухгалтер

8—12

Керівник групи обліку

8—10

б) області першої та другої групи, м. Севастополь

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

3. Виконавчі органи міських рад

а) міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

б) міста поза групою

Головний бухгалтер

7—10

Керівник групи

6—9

в) міста першої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

г) міста другої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

ґ) міста третьої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—7

4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

5. Виконавчі органи міської (міста, не віднесені до груп з оплатою праці працівників), селищної і сільської ради

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

6. Архівні заклади та заклади культури і соціального захисту населення

Головний бухгалтер

7—12

Керівник групи обліку

6—9

XII. Лабораторії державної експертизи умов праці

Завідувач державної, обласної лабораторії

9—12

Завідувачі лабораторій: контролю фізичних факторів; хімічних і біологічних факторів; психофізіологічних факторів

8—11

XIII. Установи та організації з виробництва хлібопродуктів

1. Державні хлібні інспекції

Начальник інспекції, головний державний інспектор, начальник портового пункту, начальник станційного пор­тового прикордонного пункту, завідувач лабораторії

8—11

Фахівець та інші працівники

6—9

2. Центральна державна випробувальна лабораторія сільськогосподарської сировини і харчової продукції

Директор (начальник, завідувач), начальники (завідувачі) відділів, начальник (завідувач, директор) регіональної випробувальної лабораторії

 

Фахівець та інші працівники

6—10

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

XIV. Установи і організації гідрометеорологічної служби

Начальник (директор) державної центру, центральної обсерваторії, гідрометеорологічного центру, головного центру, Кримського республіканського, регіонального, обласного центру гідрометеорології

12—15

Начальник (директор) центру, гідрометеорологічної обсерваторії, бюро, авіаметеорологічної станції, комплексної партії, партії, відділу (лабораторії сектору), зміни, служби, дільниці, вузла (апаратної) зв’язку

8—12

Начальник спеціальної гідрометеорологічної станції, метеорологічної станції

9—11

Професіонали і фахівці всіх категорій

5—11

Спостерігач мережі спостережень

2—5

XV. Державні установи і організації з навігатаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства

1. Регіональні гідрографічні управління

Начальник державного регіонального управління

10—13

Начальники основних відділів, капітан-наставник головні фахівці

8—12

Керівники інших відділів, служб

8—10

2. Державні гідрографічні підприємства

Директор підприємства

9—12

Керівники основних структурних підрозділів

8—11

Головні фахівці: інженер, гідрограф, механік, електрик та інші

7—11

Керівники інших підрозділів

7—10

3. Плаваючий склад гідрографічних суден морського та річкового флоту

Капітан гідрографічного судна морського флоту

8—12

Головний (старший) механік

7—11

Начальник радіостанції

7—10

Капітан гідрографічного судна річкового флоту, плаваючої понтонної переправи

7—10

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

4. Працівники маяків і груп засобів навігаційного устаткування

Начальник маяка I—III класу 7—10

XVI. Регіональні пошуково-видавничі відділення, редакційно-видавничі групи, створені в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для проведення пошукової роботи та підготовки рукописів томів серій «Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Книга Скорботи України», «Звід пам’яток історії та культури України»

Керівник пошуково-видавничого відділення, редакційно-видавничої групи, головний редактор

13—14

Завідуючий редакцією

11—13

Редактор науковий (старший, молодший)

6—11

XVII. Контрольно-ревізійні відділи, управління (відділи, групи) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інші підрозділи, створені при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах, виконавчих органах рад

1. Автономна Республіка Крим, області поза групою, м. Київ

Керівник управління

14

Керівник відділу

10—13

Керівник групи

8—11

Головний фахівець

7—10

2. Області першої та другої групи, м. Севастополь

Керівник відділу

10—11

Керівник групи

9—10

Головний фахівець

7—9

3. Міста, райони, райони в містах, де створено такі підрозділи

Керівник відділу

9—10

Керівник групи

6—8

Продовження дод. 7

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

XVIII. Регіональний центр Страхового фонду документації України

Керівники основних структурних підрозділів

12—13

Керівники інших структурних підрозділів

9—11

Фахівці основних підрозділів

6—10

XIX. Відділи з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення, центри соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Керівник відділу, центру

14—16


Продовження дод. 7

Додаток в до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298 СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

ПОСАД (ПРОФЕСІЙ) ФАХІВЦІВ, КЕРІВНИКІВ ІНШИХ

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЗАГАЛЬНИХ

ДЛЯ ВСІХ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Провідні фахівці: конструктор, технолог, інженер, електронік, програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

7—10

Фахівці: конструктор, технолог, інженер, електронік, механік, енергетик, програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, статистик, старший лаборант, який має вищу освіту, майстер та інші

6—9

Техніки всіх спеціальностей

5—7

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), машинописного бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, інших підрозділів

5—8

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер; стенографістка I категорії

4—6

Інші фахівці та технічні службовці: товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир (касир квитковий), інспектор, агент із забезпечення, діловод, архіваріус, табельник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, комендант, паспортист, калькулятор

4—5

Продовження дод. 7

Додаток г до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

ПОСАД (ПРОФЕСІЙ) РОБІТНИКІВ, ЗАГАЛЬНИХ ДЛЯ ВСІХ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи

гардеробник, кастелянка, кур’єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, склопротиральник, при-биральник виробничих (службових) приміщень, території; швейцар та інші

1—2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:

апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер; водії: електро- та автовізка, транспортно-приби-ральної машини і самохідних механізмів; єгер, копіювальник, евакуатор, контролер та інші

1—3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи

слюсар, столяр, електрик, електромеханік, налагоджувальник, електромонтер, дозиметрист; оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, робітник-рибовод; будівельник, лісник, водій автомобіля (автобуса) та інші

2—5

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи

з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комп­лексного обслуговування й ремонту будинків, водолази станцій рятувально-водолазних служб, робіт­ники з виготовлення очних протезів, медичний оптик лабораторії контактної корекції зору

3—8

Закінчення дод. 7

Додаток д до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 № 1298

СТАВКИ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСІХ ГАЛУЗЕЙ

ЕКОНОМІКИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Контингент

Ставки погодинної оплати, гривень

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступені

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра. Пере­підготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

8,3

6,6

5,6

4,7

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

15,4

12,2

9,4

7,5

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

17,8

14,1

11,3

9,4

Примітка:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, залучаються установами охорони здоров’я для проведення консультацій з інших (організацій), встановлюються для професора, доктора наук у розмірі 17,8 гривні.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або у складній позі — 4,7 гривні; за позування в одязі — 2,9 гривні.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.