This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми

Внутрішній аналіз — це процес оцінки факторів, які піддаються управлінню та контролю, тобто факторів, що є наслідками діяльності чи бездіяльності самого підприємця.

Головне завдання внутрішнього аналізу полягає у виявленні сильних та слабких сторін фірми. Що таке сильні сторони фірми? Найбільш серйозну проблему у будь-якому бізнесі становить конкуренція. Тому підприємці, як правило, шукають для своєї фірми такої ринкової ніші, де вона б мала певні переваги. Для цього фірмі потрібні особливі, унікальні, оригінальні, або принаймні якісь відмінні від конкурентів якості. Саме вони й становлять ті сильні сторони фірми, на які робиться ставка в бізнесі. Навпаки, слабкі сторони — це якості, котрих бракує фірмі у порівнянні з її конкурентами.

Існує багато аспектів діяльності, що можуть визначати сильні сторони фірми. Для впорядкування процесу їх оцінювання в рамках внутрішнього аналізу виокремлюють такі функціональні види діяльності та ресурсів:

 • маркетинг;
 • виробництво;
 • персонал;
 • дослідження і розробки;
 • фінанси.

1. Маркетинг. підприємець передусім має чітко усвідомлювати, що саме він продаватиме, кому продаватиме та чому його товари купуватимуть? Щоб знайти відповіді на ці запитання, необхідно провести аналіз чотирьох складових маркетингового комплексу (техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик товару, його майбутньої ціни, способів просування товару на ринок, місця реалізації товару). Зробити це треба, шукаючи різницю між власними методами і методами конкурентів. Для оцінювання сильних та слабких сторін фірми з погляду маркетингової функції часто використовують такі запитання:

 • Чи можете ви назвати переваги, які ваша продукція забезпечує споживачеві?
 • Чи є ваша продукція конкурентоспроможною щодо якості, ціни, експлуатаційних характеристик, способів просування на ринок, місця (ринкової ніші) реалізації?
 • На якій стадії техніко-економічного старіння перебуває ваша продукція?
 • Чи можете ви (та як швидко) розширити асортимент або вдосконалити продукцію?

2. Виробництво. Конкурентоспроможність продукції значною мірою залежить від умілої реалізації виробничої функції. Якісні сировина й матеріали, сучасне устаткування, дотримання вимог технології тощо є запорукою ефективності виробництва та високої якості продукції. Попереднє уявлення про виробничий потенціал фірми дають об’єктивні відповіді на такі запитання:

 • Чи маєте ви проблеми з постачальниками сировини та матеріалів?
 • Чи відповідає сучасним вимогам устаткування фірми?
 • Чи відповідає технологія виробництва продукції сучасним вимогам?
 • Яким є рівень використання виробничих потужностей?

3. Персонал. Успіх у бізнесі дуже залежить від рівня знань, наявності професійних навичок у персоналу фірми та ставлення його до роботи. Отже, характеристики персоналу також визначають сильні та слабкі сторони фірми. З’ясувати це допомагають такі запитання:

 • Чи наявні в персоналу фірми якісь позитивні особливості щодо кваліфікації, досвіду роботи, ставлення до роботи?
 • Чи мають працівники чітке уявлення про зміст своєї діяльності?
 • Як співвідноситься рівень оплати праці на фірмі із середнім у галузі?
 • Чи існує проблема комплектування штатів на фірмі?
 • Якою є плинність кадрів на фірмі?

4. Дослідження та розробки. Виживання фірми в сучасному мінливому середовищі залежить і від її інноваційного потенціалу, спроможності продукувати й реалізовувати технічні, технологічні, організаційні та інші нововведення. Змагання у цій сфері є одним з ключових факторів успіху в багатьох галузях бізнесу. Для оцінювання сильних та слабких сторін фірми у сфері досліджень і розробок часто використовують такі запитання:

 • Чи захищено продукцію фірми патентами, товарними знаками, іншими правами власності?
 • Чи фірма має намір освоювати виробництво нових видів продукції? Як часто вона це робитиме?
 • Чи використовуються у виробництві продукції ліцензії, «ноу-хау», промислові секрети тощо?

5. Фінанси. У кінцевому підсумку сильні та слабкі сторони фірми в ринковій та виробничих сферах щодо персоналу, досліджень і розробок позначаються на фінансових показниках. Відтак фінансовий аналіз дає точне уявлення про прибутковість та ефективність роботи фірми. Порівнюючи результати такого аналізу з показниками діяльності аналогічних фірм, можна визначити:

 • Можливості скорочення накладних витрат, витрат на сировину й матеріали, оплату праці.
 • Рівень (високий, помірний, низький) витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 • Швидкість оборотності запасів матеріальних цінностей, усієї сукупності обігових коштів.
 • Рівень ліквідності активів фірми тощо.

практично для аналізу та оцінки сильних і слабких сторін фірми часто використовується форма балансу (табл. 2.3). Актив балансу становлять унікальні, специфічні, особливі якості фірми, згруповані за функціональними видами діяльності й ресурсами. До пасивів балансу з максимальною об’єктивністю мають бути включені внутрішні фактори, що обмежують конкурентоспроможність фірми.

Такий поділ допомагає визначити:

1) зони, що потребують особливої уваги (слабкі сторони);

2) зони, на які може спиратися бізнес у процесі розробки стратегії (сильні сторони).

Процес оцінки загального становища завершується порівняльним SWOT-аналізом. SWOT — це абревіатурне скорочення чотирьох англійських слів:

S — strength — сила;

W — weakness — слабкість;

O — opportunities — можливості;

T — treats — загрози.

Сутність SWOT-аналізу полягає у порівнянні сильних і слабких сторін фірми з потенційними зовнішніми сприятливими обставинами та загрозами для бізнесу з метою:

1) пошуку позитивної синергії: сильні сторони/ сприятливі обставини;

2) усунення негативної синергії: слабкі сторони/ зовнішні загрози.

У процесі SWOT-аналізу треба знайти відповіді на запитання:

1. Як пов’язані основні проблеми фірми з її сильними й слабкими сторонами, а також зі сприятливими зовнішніми обставинами та загрозами?

2. Як саме можна використати сильні сторони і сприятливі зовнішні фактори для вирішення основних проблем фірми?

3. Як усунути чи максимально зменшити вплив на фірму слабких сторін та зовнішніх загроз?

 

Таблиця 2.3

Баланс сильних і слабких сторін фірми

Сильні сторони фірми

Слабкі сторони фірми

Специфічні, унікальні якості фірми у сфері:

 1. Маркетингу
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Виробництва
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Персоналу
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Досліджень і розробок
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Фінансів
 1. .
 2. .
 3. .
Якості, котрих бракує фірмі у сфері:
 1. Маркетингу
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Виробництва
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Персоналу
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Досліджень і розробок
 1. .
 2. .
 3. .
 1. Фінансів
 1. .
 2. .
 3. .