This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

10.7. Система моделювання проекту

Функціонально-структурна схема Project Expert включає наступні основні блоки:

 1. Інтерфейс користувача
 2. Блок генерації фінансових документів
 3. Блок аналізу
 4. Генератор звіту

Інтерфейс користувача включає наступні модулі:

 1. Модуль описання макроекономічного оточення:
 2. дозволяє здійснювати вибір валют для розрахунків на внутрішньому і зовнішньому ринках, прогноз курсу обміну валют;
 3. підбір оптимальної схеми надходження і повернення кредиту;
 4. моделювання податкового режиму;
 5. моделювання сценаріїв інфляції по різним статтям надходжень і виплат по проекту.
 6. Модуль описання компанії, що реалізує проект включає:
 7. моделювання поточного стану компанії, формування активів та пасивів;
 8. формування переліку продукції та послуг;
 9. опис організаційно - структурної схеми компанії.
 10. Модуль формування інвестиційного плану проекту дозволяє:
 11. будувати сітьовий графік проекту, календарний план робіт;
 12. встановлювати взаємозв’язки між різними стадіями проекту;
 13. встановлювати перелік і обсяг необхідних ресурсів;
 14. визначати витрати і умови сплати за ресурси;
 15. формувати нові активию
 16. Модуль моделювання операційного плану компанії включає:
 17. формування плану збуту, опис умов реалізації продукції та послуг, моделювання процесу продаж;
 18. формування плану виробництва, планування обсягу продукції, умов фомування запасів продукції;
 19. моделювання прямих виробничих витрат, умов придбання та зберігання матеріалів, сировини, комплектуючих, умов сплати відрядної заробітної плати;
 20. моделювання плану по персоналу, умов оплати труда і використання трудових ресурсів;
 21. формування статей витрат і умов покриття постійних витрат;
 22. моделювання процесу фінансування проекту, джерел грошових коштів і умов залучення капіталу;
 23. моделювання процесу використання вільних грошових коштів компанії.

Блок генерації фінансових документів

Цей блок забезпечує автоматичне формування наступних стандартних прогнозних фінансових форм:

 1. звіту про рух грошових коштів (Cash Flow);
 2. звіту про прибутки і збитки;
 3. Балансу.

Всі перераховані документи формуються у відповідності з міжнародним стандартом GAAP і є джерелом початкових даних для розрахунку основних показників ефективності проекту, які також автоматично розраховуються за допомогою цього блоку програми:

- показники ефективності інвестицій (NPV, PI, IRR, PBP, DPBP);

- фінансові коефіцієнти.

Блок аналізу

Дозволяє здійснювати аналіз доходів по підрозділам і окремих продуктах. При цьому, можна описати не тільки компанію як цілісний комплекс, але й представити її внутрішню структуру. В результаті з’являється можливість аналізу ефективності роботи окремих підрозділів.

Блок аналізу містить модуль аналізу чутливості, який дозволяє оцінити, яким чином зміна основних факторів впливатиме на фінансовий результат проекту.

Аналіз чутливості проводиться по відношенню до наступних змінних параметрів:

 1. NPV = F (Sales) - залежність NPV від обсягу продаж;
 2. NPV = F (Price) – залежність NPV від рівня ринкових цін на продукцію та послуги;
 3. NPV = F(Direct Costs) - залежність NPV від рівня витрат на прямі виробничі витрати;
 4. NPV = F(Fixed Costs) - залежність NPV від рівня постійних (накладних) витрат;
 5. NPV = F (Discount Rate)- залежність NPV від ставки дисконту.

Модуль аналізу варіантів надає експерту можливість співставити між собою різні варіанти проекту, побудовані за різними сценаріями, наприклад проекти, які реалізовуватимуться в різних макроекономічних умовах (податки, інфляція), з різним рівнем попиту та ін.

Блок аналізу дозволяє також зробити аналіз по методу Монте-Карло. Він дозволяє отримати:

-очікувані значення показників ефективності проекту;

- точність, з якою визначені ці показники;

- статистичний розподіл значень ефективності.

Блок аналізу містить також модуль, який дозволяє провести оцінку ефективності вкладання коштів кожним окремим учасником проекту, зробити аналіз беззбитковості проекту.

Генератор звіту

Генератор звіту – це модуль редагування і створення бізенс-плану дозволяє оформити бездоганно оформлений документ, з включенням в нього всіх необхідних текстових блоків, таблиць і графіків. Він дозволяє регулярно формувати звіт і проводити порівняльний аналіз, результати якого є основою прийняття рішень в процесі управління проектом.

Модуль побудови графіків та діаграм дозволяє представити результати проекту в графічному вигляді.

Остання версія програми дозволяє здійснювати технічну підтримку проекту через Інтернет і розміщувати звіт в Інтернеті.