This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.

Author: A. M. Podpayogin, L. D. Buriak, G. G. Nam, A. M. Pavlykovsky, O. V. Pavlovsky, V. 3. Poty, A. P. Kulish, O. Tereschenko, NP Shulga, SA Bulgakova
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. Count. І Sciences. Ed. Prof. A. M. Poddiorogin. 3-that kind., Pererob. That extra. - К .: КНЕУ, 2000. - 460 p., Іл. ISBN 966-574-010-5

Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", the yak is included before the basic plan for the preparation of bachelors in economics and administration. In nyoma visvіtleno sutnіst i fіnansіv company profile of companies, company profile rozrahunkіv i kredituvannya of companies, formuvannya i rozpodіl pributku, opodatkuvannya of companies, company profile werewolf koshtіv i fіnansuvannya vіdtvorennya mainly fondіv, fіnansove planuvannya, methodology analіzu fіnansovogo will, holding fіnansovoї sanatsії of companies. The third vidanni vrahovano zmіni in zakonstvstvі: yak in the filed, so i shodo іnshih pitan fіnasovoї діяльності. For students, aspirants, vikladachіv, practical pratsіvnikіv at spheres fіnansіv, бізнесменів. BBK 65.290-93


ZMIST


INTRO
РОЗДІЛ 1 BASIS OF THE FUNDAMENTALS OF PIDPRIES
1.1. DAY OF THE FUNCTION OF THE FUNCTION OF THE FACULTY OF PIDPRIES
1.2. ГРОШОВІ ФОНДИ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
1.3. BASIS OF ORGANIZATION OF THE FUNDAMENTALS OF PIDPRIES
1.4. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ
1.5. ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
CHECKING THE PICKNEW UP TO ROZDILU I
ROZDIL 2. GROSHOV ROSRAHUNKI PIDDPRYMSTV
2.1. ROZRAHUNKOVІ J KASOVІ OPERATSІЇ
2.1.1. THE SUNNY OF THE ROUGH ROSRAHUNKIV PIDPRIES
2.1.2. BEZHOTYVKOVI GOTYVKOV ROSRAHUNKI
2.1.3. CONDUCTED KASOVICH OPERATING
2.1.4. VIDI BANKIVSKI RAHUNKIV I PROCEDURE ЇХ VIDKRITTYA
2.2. FORMS OF BEZHOTYVKIV ROSRAHUNKIV
2.2.1. PRINCIPLES OF ORGANIZACION ROSRAHUNKIV
2.2.2. ROSRAHUNKI BY PAYING DORUGMENTS
2.2.3. ROSRAHUNKI BY PAYMENT VIMOGAMI-DORUCHNENNIY
2.2.4. ROSE FOR THE CHECKS
2.2.5. ROSRUKHUNKA BY ACCREDITORS
2.2.6. ROSRAHUNKIV VEZELNA FORM
2.3. ROSRAHUNKOVO-PLATYZHNA DISCIPLINA TA ЇЇ FULL INTO THE FINANCIAL-LORD OF THE DYALNITY OF THE FACILITIES
DETAILS TO ROSE-2
ROZDIL Z. GROSHOV INSURANCE OF PIDPRIES
3.1. CHARACTERISTICS І WAREHOUSE WAREHOUSE PEDEPRYMS
3.2. INCOME (VIRUCHKA) VID REALIZAZIЇ PRODUCTION, ROBIT, SERVICE
3.3. INCOME FOLLOW-FUND-INVESTMENTS TANKS INSOLES DIVISIONS
3.4. FORMWORK OF GROSS AND CLEAN INCOME
CHECKING THE PITNEY UP TO ROZDILU Z
ROSDIL 4. FORMWAVE I ROSPODIL PROTUTIONS
4.1. FORMING THE PROCESS OF PIDPRINITY
4.1.1. PROCESSING OF THE YAK THE RESULT OF THE FINANCIAL-GOVERNMENTAL DIVISION OF THE FUNDAMENTALS
4.1.2. FORMING THE PROCESS OF PIDPRINITY
4.1.3. ARRIVAL OF THE REALIZATION OF THE PRODUCT OF THIS YOGO FORMUVANNYA
4.1.4. METHODS ROSRAHHUNKU PRIBUTUKU VID REALIZATSIIЇ PRODUCTION
4.1.5. SUMMARY OF THE ITS METHODS OF CALCULATING RENTING
4.2. ROSPODIL I VICHORISTANNA PRILLUTKA
4.2.1. ROSPODIL PROTECTION OF PIDPRISTICS
4.2.2. VICHORISTANNA NET PURCHASING
DETAILS TO ROSDIL 4
ROSDIL 5. PODDPRYMSTAND'S ACCIDENTS
5.1. THE DAY OF THE OPTIMIZED PIDPRIMEMSHI I PODATKOVA SYSTEM
5.1.1. SUTNESS OF THE SUB-FITS I FUNCTION
5.1.2. THE SYSTEM OF THE OPTIMIZED PIDDPRYSTVSTEM TA ЇЇ STANOVLENNA IN UKRAINE
5.2. ACCORDING TO THE ADMISSION OF PIDPRISES
5.2.1. STANOVLENNYA OPODATUKUVNYA PRIBUTKU
5.2.2. CHINNY ORDER OF THE OPTIMIZED PRIVACY
5.3. PAYMENTS FOR RESOURCES
5.3.1. EARTH PAYMENTS
5.3.2. OF FISCOSIONS OF THE SILK-GOD SUPPORT
5.3.3. SUBSCRIPTION OF IZ VLASNIKIV TRANSPORTNIKH ZASOBIV
5.3.4. SUPPORT IN NEROKHOMA MAYNO (NEROKHOMYST)
5.4. NON-FORCES OF UNDERSTANDING, YAKI SPLACHIYUTS 'PIDDPRYSTVSTVA
5.4.1. FUEL OF INDIRECT SUBJECTS TO THE FUNDAMENTAL-GOVERNMENTAL DIVISION OF PIDPRIES
5.4.2. MITO
5.4.3. ACCREDITOR OF ZBIR
5.4.4. REFUND TO DODANU VARTY
5.5. ZBORI І CILOVI VIDRAHUVANNYA, YAKI SPLACHIYUTS 'PIDDPRYSTVSTVA
5.6. MITSESSES OF PIECES І ZBORI
5.7. OPTITUDKUVANNYA SUB 'TEKTYV SMALL PIDPRIYMNICTSVVA
DETAILS TO ROSDILU 5
ROZDIL 6. TURNOVER ROOT TOTAL Ї X ORGANIZATION ON THE PIDPRINITY
6.1. THE SUMMARY OF THE ORGANIZATION OF WORKING COLLARS
6.1.1. HUMIDITY, WAREHOUSE, STRUCTURE OF WORKING COLLARS
6.1.2. CLASIFICATION AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF WORKING COLLARS
6.2. CONSIGNED CONSUMPTION IN CURVED CROPS
6.2.1. NON-PURPOSE І METHODS OF VISIBLE CONSUMPTION IN CURVED CROPS
6.2.2. NORMUVANNYA WORKING CASES FOR THE PEDIGREE OF VIRTUAL RESERVES
6.2.3. NORMUVANNYA WORKING CASH AT THE UNBEATTEN VIROBNITSVI I VITRATES MAYBUTNI PERIODIV
6.2.4. NORMUVANNAYA WORKING CASES FOR STREWLING RESERVES READY PRODUCTS
6.2.5. ROSRAKHUNOK NORMALITY OF WORKING CASES BY ECONOMIC METHOD
6.3. DZHERELA FORMWAVE OF CURTAIN COLLARS
6.3.1. VERSE JERELA FORMWAVE FOR CURTAIN CROPS
6.3.2. VIChORISTAN OF BANKING CREDITS FOR FORMWORK FOR FORMER CROWNS
6.3.3. THE CASHSTAN OF THE LATEST SUBJECTS OF THE LORD GOD
6.4. INDICATIONS OF THE STANI I VICORISTAN OF WORKING COLLARS
6.4.1. INDICATIONS OF THE BLOOMY WALLNESS CROWNS
6.4.2. INDICATIONS OF THE VIKORISTAN OF WORKING CASHIONS AND SHIELDS OF THE FASTENING OF THE OXANDER
6.4.3. FUEL ROSMOSHCHENNYA OF CIRCULAR COTTONS FOR THE FINANCIAL STAN OF THE FREEDOM
DETAILS BEFORE ROSE-6
ROSDIL 7. CREDIT OF PIDPRISES
7.1. NON-PURPOSE TA DAY OF CREDIT OF PIDPRIES
7.1.1. CIRCULATION OF KOSHTIV PIDPRIJETSTVA THAT THE NEOBHIDNESS OF THE CRASHED CREDIT
7.1.2. CLASIFICATION OF CREDITS, SHOULD BE HIMSELF TO THE PIDPRISES
7.2. BANKING THE CREDIT OF PIDPRISES
7.2.1. VIDI BANKYVSKY CREDIT TA ЇH CHARACTERISTICS
7.2.2. УМОВИ ТА THE ORDER OF THE BANKINSKY LETTER TO THE CREDIT
7.2.3. THE ORDER OF REPEATED BY BANKIVSKY TO CREDIT PIDDPRYSTVSTOM
7.3. NEBANKIVSKE LOANS OF PEDPRECISES
7.3.1. COMMERCE LENDING OF PIDPRISES
7.3.2. LISINGOVO CREDITOVANIYA PIDDPRIYMS
7.3.3. To the credit of the credit institutions
7.3.4. CREDIT OF PIDDIREMENTS FOR RAKHUNOK KOSHTIV OF MISCONDUCTED FUNDING AND CREDIT INSTITUTIONS
DETAILS TO ROSDIL 7
ROZDIL 8. FINANCING OF THE BASIS OF THE BASIC INSURANCE
8.1. THE PRINCIPALITY OF THE BASIC BENEFITS OF THOSE OF THE INVESTMENT
8.2. INDICATIONS OF THE STATE OF THE EFFECTIVENESS OF THE VICTORIAN OF BASIC RESOURCES
8.3. ZNOS I AMORTIZATION OF THE BASIC RESOURCES
8.4. SUTNESS I STOCK OF CAPITAL PAYMENT
8.5. DZHERELA І THE ORDER OF THE FINANCIAL INSURANCE
8.6. FINANCIAL REPAIR OF BASIC BENEFITS
DETAILS TO ROZDIL 8
ROSDIL 9. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STAIN OF THE FUNDAMENTALS
9.1. OTSINKA FANANSOVOGO STANU PIDPRIYAMSTVA, Ії НЕОБХІДНІСТЬ І SIGNIFICANT
9.2. INSTITUTION OF THE FUNDAMENTALS OF THE FINANCIAL PANEL OF THE FUNDAMENTALS
9.3. INDICATIONS OF THE FINANCIAL STATION OF THE FACULTY
9.4. ASSESSMENT OF LIKVІDNOSTY TA PLATOSPROMOZHNOSTI PIDDPRIЄSTVA
9.5. ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATIC PARTNERSHIP
9.6. THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATION OF THE FUNDAMENTAL COMPLEX
DETAILS TO ROZDILU 9
ROSDIL 10. FINANCIAL PLANS FOR THE PIDDIREMENTS
10.1. FINANSOVA STRATEGY OF THE FACILITIES
10.2. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ THAT THE METHODS OF THE FINANCIAL PLANEVANNY
10.3. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА THE ORDER OF YOGO FOLD
10.4. ZMIST IS THE SIGNIFICANT OF THE OPERATIONAL FINANCIAL PLAN
DETAILS TO ROSDILU10
РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА BANKRUPT OF THE FACILITIES
11.1. FINANASOVA SANATSIIa PIDPRIYAMSTVA, ЇЇ ECONOMIC STANDARD OF THIS PROCEDURE
11.1.1. FANANSOVA CRISIS ON PIDPRINITY: SYMPTOMS OF TA FACTORS, SHCHO ЇЇ SPRICTION
11.1.2. ECONOMICITY OF THE SANATENIUM PIDPRIES
11.1.3. MANAGEMENT OF FINANCIAL SANATORIUM PIDDPRIES
11.1.4. VIKADKI, KOLI TO RECEIVE THE RICHENNA ABOUT THE FINANCIAL SANATSIA PIDPRIES
11.1.5. A CLASSIC MODEL OF THE FINANCIAL SANATORI
11.2. Sanitary Audit
11.2.1. THE PLAN OF SANATSII
11.2.2. THE SATNESS OF THE SANATENIUM AUDIT OF THAT STAGE OF YOGO CONDUCTED
11.2.3. ANALYSZ VIRBNICHNO-GOSPODARSKOЇ DIALOGNOSTI PIDDPRIЄSTVA, SHCHO PEREBUVA IN CRISES
11.2.4. AUDIT OF THE FINANCIAL FIELD OF THE FACILITIES
11.2.5. SITUATSIA PIDPRIMOYSTVA ON RINKS FACTORIV VYROBNYTSTVA TA ZBUTU READY PRODUCTS
11.2.6. ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE CRISIS OF THE STRONG I OF THE WEAK MICE ON THE PIDPRENUM
11.2.7. ACT OF AUDITORSKY PUBLISHING
11.3. FANANSOVI JERELA SANATSIЇ PIDPRIЄMS
11.3.1. FORMS OF FINANCIAL SANATORI
11.3.2. VNUTRІSHNІ Jerel FІNANSOVOЇ SANATSІЇ
11.3.3. SANATSIA BALANCE. THE STATUTE OF THE STATUTE FUND OF THE FACULTY
11.3.4. SANATSIA IZ ZALUCHENNYAM KOSHTYIV VLASNIKIV PIDPRIYSTVSTVA
11.3.5. ALTERNATIVE SANATSIA
11.3.6. LAND OF CREDITORS FOR THE FINANCIAL HEALTH CAREER
11.3.7. FINANSOVA PART IN THE PERSONNEL IN THE SANATSI PIDPRIES
11.3.8. DERZHAVNA FINANSOVA PIDTRIMKA SANATSIIЇ PIDPRIЄMS
11.4. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE SANATS TA OF BANKRUPTCY OF THE FACILITIES
11.4.1. DOORBITRAZHNE VREGULYUVANNYA GOSPODARSKYH DISPUTES
11.4.2. ARBITRAZHN VREGULYUVANNYA GOSPODARSKY SPORIV
11.4.3. NEOBHIDNYST, FUNCTSIЇ TA ZAVDANNYA INSTITUTU BANKRUCHSTVA PIDDPRIЄMSTVO
11.4.4. THE ORDER OF THE BLESSING OF THE FACILITIES BY BANKRUPT
11.4.5. THE LEGAL ENTITY OF THE CREDITOR
11.4.6. FINANSOVA SANATSIA TO THE COURT OF THE ARBITRATION COURT
11.4.7. WORLD AREA
11.4.8. SANATSIA SHIHAM REORGANIZACIЇ (RESTRUCTURING)
11.4.9. PRICHOVANE, FICTIVNE TA ZUMISNE BANKRUPTCY
DETAILS TO ROSDIL 11
LITERATURE