Mіzhnarodne ekonomіchne right - Dahno II

I. I. Dahno

MІZHNARODNE EKONOMІCHNE LAW

Dahno II

D12 Mіzhnarodne ekonomіchne right: Course lektsіy. -. 2-n view stereotype. - K .: AIDP, 2003. - 160 p. - Bіblіogr .: p. 157.

ISBN 966-608-330-2

In kursі lektsіy rozglyanuto nayvazhlivіshі aspects mіzhnarodnogo ekonomіchnogo right zagalom that yogo pіdgaluzey s urahuvannyam Suchasnyj vіtchiznyanih i zarubіzhnih danih.

For studentіv i Sistemi sluhachіv pіdgotovki, perepіdgotovki that pіdvischennya kvalіfіkatsії kadrіv and takozh aspіrantіv, vikladachіv, Naukova pratsіvnikіv, fahіvtsіv-praktikіv vsіh i hto tsіkavitsya Actual power Suchasnyj mіzhnarodnogo publіchnogo law.

BBK 67.5ya73ZMІST


PEREDMOVA
Theme 1. TA PONYATTYA SUBJECT MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RIGHTS
1.1 Zmіst i values mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
1.2 system that osoblivostі mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
1.3 Subject mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
1.4 Kontseptsії mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
1.5 System mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
Theme 2. Jerel MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RIGHTS
2.1 Ponyattya that system Jerel mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
2.2 Zagalna characteristic Jerel mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
Subject 3. Principle MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RIGHTS
3.1 ponyattya that system printsipіv mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
3.2 Normative zakrіplennya printsipіv mіzhnarodnogo ekonomіchnogo right - vazhliva Umov їh dotrimannya
Theme 4. POWER UC SUB'ЄKT MІZHNARODNOGO EKONOMІCHNOGO RIGHTS
4.1 Legal status of the yak powers sub'єkta mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
4.2 Іmunіtet powers for mіzhnarodnim right
5. Subject MІZHNARODNІ EKONOMІCHNІ ORGANІZATSІЇ - SUB'ЄKTI MІZHNARODNOGO RIGHTS
5.1 Ponyattya that legal status - mіzhnarodnoї ekonomіchnoї organіzatsії
5.2 Korotkі dovіdki about mіzhnarodnі - ekonomіchnі organіzatsії
5.2.1. Azіatsky rozvitku Bank (ADB) Asian Development Bank (ADB)
5.2.2. Asotsіatsіya powers Pіvdenno-Shіdnoї Azії (ASEAN) Association of South-East Asian Nations (ASEAN)
5.2.3. Asotsіatsіya regіonalnogo spіvrobіtnitstva kraїn Pіvdennoї Azії (ARSKPA) South Asian Association of Regional Cooperation ( SAARC)
5.2.4. Afrikansky rozvitku Bank (AfDB) African Development Bank
5.2.5. Baltіyska asambleya The Baltic Assembly
5.2.6. Vsesvіtnіy Poshtova Union (UPU) Universal Postal Union (UPU)
5.2.7. Vsesvіtnya meteorologіchna organіzatsіya (WMO) World Meteorological Organization (WMO)
5.2.8. Єvropeyska asotsіatsіya vіlnoї torgіvlі (ЄAVT) European Free Trade Association (EFTA)
5.2.9. Єvropeysky Bank rekonstruktsії i rozvitku (ЄBRR) European Bank for Reconstruction and Development ( EBRD)
5.2.10. Єvropeysky іnvestitsіyny Bank (ЄІB) European Investment Bank (EIB)
5.2.11. Єvropeysky Union (ЄS) European Union (EU)
5.2.12. Konferentsіya UN s torgіvlі that rozvitku (UNCTAD) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
5.2.13. Latinoamerikanska asotsіatsіya іntegratsії (LAІ) Latin American Integration Association (LAIA)
5.2.14. Latinoamerikanska Ekonomichna system (Claes) Latin American Economic System (LAES)
5.2.15. League of the Arabic states (LAD) The Leaghe of Arab States (LAS )
5.2.16. Mіzhamerikanska area vіlnoї torgіvlі (MAZVT) Free Trade Association Area (FTAA)
5.2.17. Mіzhnarodna morska organіzatsіya (ІMO) International Maritime Organization (IMO)
5.2.18. Mіzhnarodna organіzatsіya tsivіlnoї avіatsії (ІKAO) International Civil Aviation Organization (ICAO)
5.2.19. Mіzhnarodne agency atomnoї energії s (IAEA) International Atomic Energy Agency (IAEA)
5.2.20. Mіzhnarodny Bank rekonstruktsії i rozvitku (IBRD) International Bank of Reconstruction and Development ( IBRD)
5.2.21. Mіzhnarodny Monetary Fund (IMF) International Monetary Fund (IMF)
5.2.22. Mіzhnarodny Union elektrozv'yazku (MCE) International Telecommunication Union (ITU)
5.2.23. Mіzhnarodny sіlskogospodarskogo rozvitku Fund (IFAD) International Fund of Agricultural Development (IFAD )
5.2.24. Mіzhnarodny center torgіvlі Konferentsії UN s torgіvlі that rozvitku i Svіtovoї organіzatsії torgіvlі (ITC) International Trade Centre UNCTAD / WTO ( ITC)
5.2.25. Organіzatsіya amerikanskih powers (DAO) Organization of American States (OAS)
5.2.26. Organіzatsіya Arabic kraїn- eksporterіv naphtha (OAPEC) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ( OAPEC)
5.2.27. Organіzatsіya afrikanskoї єdnostі (OAЄ) Organization of African Unity (OAU)
5.2.28. Organіzatsіya ekonomіchnogo spіvrobіtnitstva i rozvitku (OECD) Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD)
5.2.29. Organіzatsіya kraїn-eksporterіv naphtha (OPEC) Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC )
5.2.30. Organіzatsіya Ob'єdnanih Natsіy (UN) United Nations Organization (UNO)
5.2.31. Organіzatsіya Ob'єdnanih Natsіy s Promyslova rozvitku (YUNІDO) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO )
5.2.32. Organіzatsіya tsentralnoamerikanskih powers (OTSAD) Organization of Central American States (OCAS )
5.2.33. Parizky Club (PC) Paris Club (PC)
5.2.34. Pіvdennoamerikansky spіlny rinok (Passereau) South American Common Market (MERCOSUR)
5.2.35. Pіvnіchna glad (PR) The Northern Council (NC)
5.2.36. Pіvnіchnoamerikansky Bank rozvitku (PABP) North American Development Bank (NADB)
5.2.37. Colombo Plan (PC) Colombo Plan for Co-operative Economic and Social Development in Asia and Pacific (CP)
5.2.38. Prodovolcha i sіlskogospodarska organіzatsіya (FAO) Food and Agricultural Organization (FAO)
5.2.39. Rada Ekonomіchnoї Vzaєmodopomogi (PEB) Council for Mutual Economic Assistance (CMED )
5.2.40. Rada Єvropi (RЄ) Council of Europe (CE)
5.2.41. Rada spіvrobіtnitstva Arabic powers Persidskoї Zatoka (RSADPZ) Council of Cooperation of the Arab States of the Persian Gulf (CCASPG)
5.2.42. Svіtova Organіzatsіya Torgіvlі (COT) World Trade Organization (WTO)
5.2.43. Spіvdruzhnіst Powers Square (LICs) Commonwealth of Independent States (CIS)
5.2.44. Forum "Azіatsko-Tihookeanske ekonomіchne spіvrobіtnitstvo" (ATEC) Asia and Pacific Ocean Economic Cooperation Forum (APOECF)
5.2.45. Lands about Pіvnіchnoamerikansku vіlnoї torgіvlі zone (NAFTA) North American Free Trade Agreement (NAFTA )
5.2.46. Tsentralnoamerikansky spіlny rinok (TSASR) Central American Common Market (CACM)
5.2.47. Chornomorske ekonomіchne spіvrobіtnitstvo (BSEC) Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
6. Subject TRANSNATSІONALNІ KORPORATSІЇ
6.1 Role transnatsіonalnih korporatsіy in sistemі mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin
6.2 Mіzhnarodno legal regulyuvannya dіyalnostі transnatsіonalnih korporatsіy
Theme 7. MІZHNARODNІ EKONOMІCHNІ Treaty
7.1 Ponyattya that values mіzhnarodnih ekonomіchnih dogovorіv
Widi 7.2 dogovorіv that lands
7.2.1. Torgovelnі Treaty
7.2.2. Kontingentnі lands
7.2.3. Kreditnі lands
7.2.4. Lands about mіzhnarodnі rozrahunki
7.2.5. Dovgotermіnovі kompleksnі lands about ekonomіchne, Promyslova that NAUKOVO-tehnіchne spіvrobіtnitstvo
7.2.6. Mіzhnarodnі tovarnі lands
7.2.7. Mіzhnarodny factoring
7.2.8. Mіzhnarodny forfeiting
7.2.9. Mіzhnarodny fіnansovy lіzing
7.2.10. Mіzhnarodnі lіtsenzіynі Treaty on ob'єkti promislovoї vlasnostі
7.2.11. Mіzhnarodny dogovіr franchizi
7.2.12. Mіzhnarodno legal regulyuvannya іnvestitsіynoї dіyalnostі
7.2.13. Mіzhnarodny dogovіr s budіvnitstva complete Promyslova ob'єkta
7.2.14. Mіzhnarodny dogovіr about nadannya tehnіchnih poslug
7.2.15. Treaty within Svіtovoї Organіzatsії Torgіvlі
Theme 8. ZABEZPECHENNYA VIKONANNYA ZOBOV'YAZAN, SHCHO VIPLIVAYUT W MІZHNARODNIH EKONOMІCHNIH DOGOVORІV
8.1 Zagalna legal characterization zabezpechennya zobov'yazan i zasobіv rozv'yazannya mіzhnarodnih ekonomіchnih sporіv
8.2 Mіzhnarodny court i mіzhnarodny arbіtrazh
8.2.1. Mіzhnarodny UN court
8.2.2. Rada UN BEZPEKA
8.2.3. Spіvdruzhnіst Powers Square
8.2.4. Mehanіzm uregulyuvannya sporіv in furrows Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
8.2.5. Mіzhnarodnі treteyskі judge (arbіtrazhі)
8.2.6. Mіzhnarodnі lands s mіzhnarodnogo komertsіynogo arbіtrazhu
Subject 9.PRAVOVE REGULYUVANNYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ DІYALNOSTІ In UKRAЇNІ
9.1 The values that pravovі Ambush legal regulyuvannya zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі in ukraїnі
9.2 The body of the sovereign regulyuvannya zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
Subject 10. MІZHNARODNE TORGOVELNE LAW
10.1 Mіzhnarodne torgovelne right - pіdgaluz mіzhnarodnogo ekonomіchnogo rights
10.2 Principi mіzhnarodnoї torgіvlі
10.3 Mіzhnarodnі torgovelnі Treaty
Subject 11. MІZHNARODNE currency regulations
11.1 Ponyattya that dzherela mіzhnarodnogo exchange rights
11.2 Organіzatsіyno legal mehanіzm mіzhnarodnoї valyutnoї Sistemi
11.3 Єvropeyska monetary system
1.4 Currency and Mіzhnarodnі kreditnі vіdnosini
Subject 12. MІZHNARODNE transport law
12.1 Ponyattya that dzherela mіzhnarodnogo transport law
12.2 Basics of mіzhnarodno legal regulyuvannya vidіv Transport
Subject 13. MІZHNARODNO legal REGULYUVANNYA SPІVROBІTNITSTVA have PROMISLOVOSTІ TA SІLSKOMU GOSPODARSTVІ
13.1 Zagalnosvіtovі tendentsії rozvitku promislovostі that sіlskogo Gospodarstwa
13.2 Legal regulyuvannya mіzhnarodnogo spіvrobіtnitstva in promislovostі
13.3 Legal regulyuvannya mіzhnarodnogo spіvrobіtnitstva in sіlskomu gospodarstvі
Theme 14. Legal REGULYUVANNYA MІZHNARODNOGO NAUKOVO-TEHNІCHNOGO SPІVROBІTNITSTVA
14.1 Rozvitok science yak chinnik - ekonomіchnogo pіdnesennya
14.2 Meaning that legal regulyuvannya mіzhnarodnogo NAUKOVO-tehnіchnogo spіvrobіtnitstva
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI