This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Політична економія - Бєляєв О.О.

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

 

Бєляєв О. О., Бебело А. С.

Б 44 Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.

ІSBN 966–574–-244–2

Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економіч­них навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів.

Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Тема 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
§ 1.Зародження і розвиток політичної економії
§ 2. Предмет політичної економії
§ 3. Методи і функції політичної економії
Розділ І Загальні засади економічного розвитку
Тема 2 ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт виробництва
§ 2. Стадії руху суспільного продукту
§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Економічні інтереси
Тема 3 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі
§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання економічних законів
§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку
Тема 4 ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Власність та її економічний зміст
§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці
Тема 5 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇСУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва:загальні риси й особливості
§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. Двоїстий характер праці, втіленій у товарі
§ 3. Форми вартості
§ 4. Закон вартості і його рольу розвитку товарного виробництва
Тема 6 ГРОШІ
§ 1. Сутність і функції грошей
§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція
§ 3. Еволюція грошей
Тема 7 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва
§ 2. Класифікація витрат виробництва
§ 3. Прибуток як економічна категорія:сутність, види, розподіл
Розділ 2 Загальні основи ринку
Тема 8 РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків
§ 2. Структура ринку.Механізм саморегулювання ринку
§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку
Розділ 3 Суб'єкти ринкової економіки
Тема 9 ДОМОГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ
§ 1. Домашнє господарствояк суб'єкт економічних відносин
§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі
§ 3. Сімейний бюджет:структура доходів та їх використання
Тема 10 ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМСТВО
§ 1. Соціально-економічнахарактеристика підприємництва
§ 2. Підприємство як основна структурнаодиниця підприємницької діяльності
§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства
Тема 11 КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ
§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал».Альтернативні теорії капіталу
§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі
§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація
Тема 12 АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВАТА АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція
§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву
§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види.Проблеми акціонування у перехідній економіці
Розділ 4 Економічне зростання і соціально-економічний прогрес
Тема 13 Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу
§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт
§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники
§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні
§ 4. Національне багатство: зміст, структура
Тема 14 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток
§ 3. Теорії і моделі економічного зростання
§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
Тема 15 ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціонування
§ 2. Структура механізму господарювання
§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського механізму
Розділ 5 Формування і розвиток сучасних соціально-економічних відносин
Тема 16 ЗМІШАНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ У РОЗВИНУТІЙ ЕКОНОМІЦІ
§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної системи
§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці
§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція
Тема 17 СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку
§ 2. Основні риси економічної структуридержавного соціалізму
§ 3. Системна криза соціалізмуі шляхи реформування суспільства
Тема 18 ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси
§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки
§ 3. Основні закономірності перехідного періоду
Розділ 6 Світове господарство і міжнародні економічні відносин
Тема 19 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§ 1. Об'єктивні умови становленнята розвитку світового господарства
§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового господарства
§ 3. Міжнародна економічна інтеграція
Тема 20 ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
§ 1. Світогосподарські зв'язки: сутність і форми
§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура
§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем