This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Міжнародна торгівля - Дахно І.І.

І. І. Дахно

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Д21 Міжнародна торгівля:

Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 296 с. - Бібліогр.: с. 287-289.

ISBN 966-608-276-4

У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Посібник можна використовувати при вивченні окремого курсу, а також інших дисциплін, зокрема таких, як "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини" тощо. Подано англо-український глосарій найуживаніших понять у сфері міжнародної торгівлі, тести для контролю знань та інші довідкові матеріали.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної торгівлі.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
1.1. Меркантилізм
1.2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
1.3. Сучасні теорії міжнародної торгівлі
Розділ 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
2.1. Міжнародна торгівля - складова світогосподарських зв'язків
2.2. Платіжний баланс
2.3. Валютний курс і зовнішня торгівля
2.4. Сучасний стан міжнародної торгівлі
2.5. Міжнародна товарна торгівля України
Розділ 3.ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА І МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
3.1. Вільна торгівля
3.2. Протекціонізм
Розділ 4.ПРАВОВА БАЗА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
4.1. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право, їх значення для міжнародної торгівлі
4.2. Договори у рамках Світової організації торгівлі
4.2.1. Угода про митну оцінку
4.2.2. Угода про довідвантажувальну інспекцію
4.2.3. Угода про технічні бар'єри в торгівлі
4.2.4. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
4.2.5. Угода про процедури імпортного ліцензування
4.2.6. Угода про субсидії та врівноважені заходи.
4.2.7. Угода про охоронні заходи
4.2.8. Угода про антидемпінгову практику
4.2.9. Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи
4.2.10. Угода про текстиль і одяг
4.2.11. Угода про сільське господарство
4.2.12. Генеральна угода з торгівлі послугами
4.2.13. Угода про державні замовлення
4.2.14. Державна торгівля
4.2.15. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
Розділ 5.СВІТОВІ РИНКИ СИРОВИННИХ, ПРОДОВОЛЬЧИХ І ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ
5.1. Основні поняття
5.2. Промислові товари
5.3. Продовольство
5.4. Сільськогосподарська сировина
5.5. Руди і метали
5.6. Паливо
Розділ 6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
6.1. Роль послуг у світовій торгівлі
6.2. Послуги у зовнішньоекономічній діяльності України
Розділ 7.МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ Й ОБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ З НИМ ПРАВ
7.1. Основні поняття
7.2. Міжнародна комерційна і некомерційна передача технологій
Розділ 8.МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
8.1. Туризм - явище сучасного світу
8.2. Ринок міжнародного туризму
Розділ 9.МІЖНАРОДНИЙ РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ
9.1. Основні поняття
9.2. Еволюція і масштаби міжнародної трудової міграції
9.3. Чинники і наслідки міжнародного руху робочої сили
Розділ 10.МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ
10.1. Світовий валютний ринок
10.2. Операції світового валютного ринку
Розділ 11. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ, КАРТЕЛІ, АУКЦІОНИ ТА ЯРМАРКИ
11.1. Міжнародні товарні біржі
11.2. Міжнародні картелі
11.3. Міжнародні аукціони
11.4. Міжнародні ярмарки
Розділ 12. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
12.1. Організаційні аспекти міжнародної торгівлі
12.2. Зовнішньоторговельний контракт
Розділ 13.УКРАЇНА І СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
13.1. Основні засади зовнішньоекономічної стратегії України
13.2. Нормативно-правове забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі
Тести з дисципліни "міжнародна торгівля"
КЛЮЧІ до тестових завдань з дисципліни "Міжнародна торгівля
Англо-український глосарій
A...
F ...
R...
Глосарій термінів митного кодексу України*
Н...
Додатки
Додаток 1. Словник термінів, які використовуються при експорті та імпорті деревини і виробів з неї
Додаток 2. Терміни і визначення, що використовуються при імпорті та експорті деревини і виробів з неї
Додаток 3. Неметричні одиниці виміру
Додаток 4. Маркування ящиків
Cписок використаної та рекомендованої літератури