This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Modeluwan economy - Vіtlіnskiy V.V.

Modeluvannya economics

V_tlіnsky V.V.

In Modeluvannya economics: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2003. - 408 p.

ISBN 966–574–411–9

At the primary conference book, methodological and methodological tools are allowed, rozbudovuvati, analogue of computer technologies and adequate mathematical models for spheres of economics and education. Razglyadayutsya method of application of mathematical analysis of mathematical models for a wide range of theoretical and applied aspects of economic analysis. Mitigation systematic viklada low important food economically-mathematical modeling and statistical analysis in the context of the problems of economics.

Values ​​for students, students and teachers of economical specialties of various schools, and also for system analysts, specialists of societies of financial means and economics.ZMIST


Peredomova
ROZDIL 1. ECONOMICS YAK OBJECT MODEL
1.1. Dekaki aspects and characteristics of the economy and that її structure yak ob'єkta modelyuvannya
1.2. Ekonomіchni kolіzії that modeluvnya ekonomіki
1.3. Problems with the methodology of macroeconomic analysis
1.4. Evolutionary economy
1.5. Synergistic economics
1.6. Ekonom_ka yak is a folding system with internal ria ria
1.7. Systematic power economy solutions
ROZDIL 2.KONTSEPTUALNI ambush MATHEMATICAL MODELING ECONOMY
2.1. Modeluwannia yak method naukovogo pіznannya
2.1.1. Sutn_st modelulyuvnya
2.1.2. Especially, the principles of mathematical modeling
2.1.3. Nelіnіynіst mathematical models
2.2. Especially mathematic model economics
2.2.1. Main definitions and conditions
2.2.2. Osoblivost_ economical spostorezheni i vimіrіv
2.2.3. Vipadkovі i unrecognized economical rozvitku
2.2.4. Elementy klassifіkatsі ї ekonomiko-mathematical models
2.2.5. Etapi economical and mathematical model
2.2.6. Perevirka adequacy models
2.2.7. The role of applied economics and mathematics
ROZDIL 3. ALGORITMІNNI (ІMІTATSІYNІ) MODELI IN ECONOMICI TA PIDPRIEMNITSTVVI
3.1. Fundamentals of Simulation Models
3.2. Theoretical Foundations for the Statistical Modeling Method
3.2.1. Modeluvannya Vipadkovyh values
3.2.2. Modeluwan vipadkovy podіy
3.3. Last stem of mathematic імітаційних models
3.3.1. Pobudova conceptual models
3.3.2. The algorithm algorithm is based on the conceptual model of the system
3.3.3. Swinging a computer program
3.3.4. Carried out machine experiments with system model
3.4. Modeling of vipadkovyh values ​​yak systematіvіrna іmіtatsіynogo process modeuvuvnya
3.5. Priladi simulator
ROSDIL 4. APPLIED MATHEMATIC MODELS FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
4.1. Organization of advertising campaigns
4.2. Vzaіmozalіk borg_v pіdpriєmstv
4.3. Model ots_nyuvannya rnkovoї vartost_ pіdpriєmstva
4.3.1. Main aspects
4.3.2. Sproseni models vrahuvannya riziku with magnitude normi discount
4.3.3. Іmovіrnіsna model vplivu chinnikіv riziku
4.4. Model of the investment project з investment of many alternative options
4.5. Prognozvuvnya obyavіv taxpay nadhozhen z urahuvannyam riziku
4.6. Political risky, domestic inner product and local borg
ROZDIL 5.VIROBNICHI FUNKTSІЇ
5.1. Main characteristics of economic-mathematical models
5.2. Zahalne understand the virobnic functions
5.3. Ekonomichny zm_st virobnich ї funktsії
5.4. Zagalnaya characteristic of this etapi pobudovi vrobrobichyh functions
5.5. See the viral functions
5.5.1. Double-factor virobniki functions
5.5.2. Bagatofactor virobnі functions
5.6. Macroeconomic virobniki functions
ROSDIL 6.RATING OVER ASSESSMENT OF TA UPRAVLINNYA IN ECONOMY
6.1. Actual problems
6.2. Concept Management Rating
6.3. Model Management System Rating Management
6.4.Model method of the process of ranking the EU
6.5. Rating yak the class of eco-friendly sites
6.6. Modelukuvannya rating otsіnyuvnya vishchego schooling mortgage
ROZDIL 7. MODELS BEHAVIOR SPOZHIVACHIV_V
7.1. Perepagi spzhivacha that yog funktsіya korisnostі go.
7.2. Rivnyannya Slutsky
ROSDIL 8. MODELS BEHAVIOR VIROBNIKIV
8.1. Model fіrmi
8.2. Competition on competitive markets
ROZDIL 9. MODELS VZAЄMODІЇ SPOZHIVACHIV_V І VIROBNIKIV
9.1. Evans model
9.2. Model Walras
ROZDIL 10. MIKROEKONOMIKHNE MODELYUVANNYA BANKIVSKOK DIYALNOSTII
10.1. Zagalnі nutritional schodel modeluvannya dіyalnost_ bank_v
10.2. Banks and stochastic models of financial flows
10.2.1. Fundamentals of the concept of stochastic modeling of financial flows
10.2.2. Naiprostisha is multiplicative stochastic model of dynamical financial resources
10.3. Monitoring stochastic dynamics of financial resources for commercial banks
10.4. Recurrent models of dynamic resources
10.5. Bagatoetapna Dynamic of Financial Resources in the Multiplicable Stochastic Models
ROSDIL 11. MODEL MIZHGALUZEVOGO BALANCE
11.1. Balance method. Principle scheme of balancing balance sheet (MGB)
11.2. Economical and mathematical model of balance sheet
11.3. Coefficient of direct and downward material Vitrat
11.4. Obshchelyuvalnі aspects of the development of tasks on the pdstavі models MGB
11.5. Міжгалузеві Балopsіі models in analіzі economical shows
11.6. Zasosuuvannya balance models in the tasks of marketing
ROSDIL 12. TRADITIONAL MACROECONOMIC MODELS
12.1. Classic model rinkovo ​​economics
12.1.1. Rynok work robot
12.1.2. Grosz Rynok
12.1.3. Rinok goods
12.1.4. Ob'єdnana (zagalna) model
12.2. Keynes model
ROSDIL 13. SINGLE-SECTORS OF NELINIJNI MODELS MAKROEKONOMIKI
13.1. Model Solow
13.2. Cross mode in model Solow
13.3. "Gold" rule accumulation
13.4. Vigrash at streaming - the program at the near future
ROSDIL 14. MODELS ANALIZU MAKROECONOMIC PRESENT POLICY
14.1. Analiz macroeconomic policy
14.2. Stabilization systems
14.3. Uzgodzhenist tsiley i sobob_v
14.4. Macroeconomic policy and “criticism of Lukas”
14.5. File, budget defitsi i virobnitstvo
14.6. The aspect of dynamic borg
ROSDIL 15. ZAGALNA MACROECONOMIC MODEL DYNAMIKI MODEL
15.1. Analyze Market Commodity and Service
15.2. Analiz ginka market
15.3. Functions aggregated popitu
15.4. Aggregated propositions
15.5. Dinamika ochikuvan
15.6. Accumulation of private commitment
15.7. Macroeconomic model
15.8. Analiz korotterminovkih ekonomnyh efektіv
Rossal 16. Dinamika Derzhavnogo Borzhu and SENYORAZHU
16.1. Rinkova rate vіdsotka
16.2. Bet vіdsotka ta discount
16.3. Umova arbіtrazhu that effective rinok
16.4. Razv'yazannya rivnyannya arbіtrazhu
16.5. Rivnyannya Dinamіki Suspension Borg
16.6. Zagalnі umovi stabіlіzatsії sovereign borg
16.7. Stay roz'yazok rіvnyannya Borg
16.8. Posiki power accumulation Borg
ROSDIL 17. ASPECTS OF EVOLUTIONARY THEORIAL ECONOMIC ZNI THAT EVOLUTIONAL MODEL
17.1. The structure of evoluted models
17.2. Chastkovaya model economic vіdboru
17.3. Mark_vska model deputy chinnik_v virobnitstva
RECOMMENDED LITERATURE