This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Modeluwan economy - Vіtlіnskiy V.V.

Modeluvannya economics

V_tlіnsky V.V.

In Modeluvannya economics: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2003. - 408 p.

ISBN 966–574–411–9

At the primary conference book, methodological and methodological tools are allowed, rozbudovuvati, analogue of computer technologies and adequate mathematical models in the sphere of economics and training. Razglyadayutsya method of application of mathematical analysis of mathematical models for a wide range of theoretical and applied aspects of economic analysis. Set up systematic wiklada low-nourished food economically-mathematical modeling and statistical analysis in the context of the problems of economic economics.

Values ​​for students, students and teachers of economical specialties of various schools, and also for system analysts, family of students in spheres of financial means and economical activity.ZMIST


Peredomova
ROZDIL 1. ECONOMICS YAK OBJECT MODEL
1.1. The aspects of the characteristics of the economy and the structure of the structure of the model
1.2. Ekonomichі kolіzії that modeluvnya ekonomіki
1.3. Problems with the methodology of macroeconomic analysis
1.4. Evolutionary economy
1.5. Synergistic economics
1.6. Ekonom_ka yak is folding system with internal ria ria
1.7. Systemic power economy solutions
ROSDIL 2.KONTSEPTUALNI ambush MATHEMATICAL MODELING ECONOMY
2.1. Modeluwannia yak method naukovogo pіznannya
2.1.1. Sutn_st modelulyuvnya
2.1.2. Especially, the principles of mathematical modeling
2.1.3. Unreal math models
2.2. Especially mathematic model economics
2.2.1. Basic defaults
2.2.2. Osoblivostі economical spostorezheni i vimіrіv
2.2.3. Vipadkovі i unprecedented economical rozvitku
2.2.4. Elementy klassifіkatsі ї ekonomiko-mathematical models
2.2.5. Etapi ekonomiko-matematicheskoy modeliuvnya
2.2.6. Perevirka adequacy models
2.2.7. The role of applied economics and mathematics
ROZDIL 3. ALGORITMІNNI (ІMІTATSІYNI) MODELS IN ECONOMICI TA PIDPRIIMNITSTVV
3.1. The main aspects of the simulation model
3.2. Theoretical Foundations for the Statistical Modeling Method
3.2.1. Modelvalue vipadkovyh values
3.2.2. Modeluwan vipadkovy podіy
3.3. The last stem of mathematic імітаційних models
3.3.1. Pobudova conceptual models
3.3.2. An algorithm for the conceptual model of the system
3.3.3. Swinging a computer program
3.3.4. Carried out machine experiments with the system model
3.4. Modeling of the vipad variables
3.5. Priladi іmіtaatsіynogo modelyuvnya
ROZDIL 4. APPLIED MATHEMATIC MODELS FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
4.1. Organization of advertising campaigns
4.2. Vzamozalіk borg_v pіdpriєmstv
4.3. Model ots_nyuvannya rinkovo ​​ї vartost_ pіdpriєmstva
4.3.1. Main aspects
4.3.2. Sproseni models vrahuvannya riziku magnitude normi discount
4.3.3. Іmovіrnіsna model vplivu chinnikіv riziku
4.4. Model of the investment project з investment of many alternative options
4.5. Prognozvuvnya obyavіv podatkovih nadhozhen z urahuvannyam risik
4.6. Political risky, domestic inner product and local borg
ROZDIL 5.VIROBNICHI FUNKTSІЇ
5.1. Main characteristics of economical and mathematical models
5.2. Zahalne understand the virobnic functions
5.3. Ekonomichny zm_st virobnich ї funktsії
5.4. Zagalnaya characteristic that etapi pobudovi vyrobnichyh functions
5.5. See the viral functions
5.5.1. Double Factors virobniki functions
5.5.2. Bagatofaktorni virobnі functions
5.6. Macroeconomic virobniki functions
ROSDIL 6.RATING OVER THE ASSESSMENT OF TA UPRAVLINNYA IN ECONOMY
6.1. Current Issues
6.2. Concept Management Rating
6.3. Model Management System Rating Management
6.4.Model method of the process of ranking the EU
6.5. Rating yak the class of eco-friendly sites
6.6. Modelukuvannya rating otsіnyuvnya vishchy schoolchild mortgage
ROZDIL 7. MODELS BEHAVIOR SPOZHIVACHIV_V
7.1. Perepagi spzhivacha that yog funktsіya korisnostі go.
7.2. Rivnyannya Slutsky
ROSDIL 8. MODELS OF THE BEHAVIOR OF VIROBNIKIV
8.1. Model fіrmi
8.2. Povedіnka fіrmi at competitive markets
ROZDIL 9. MODELS VZAЄMODІЇ SPOZHIVACHIV_V І VIROBNIKIV
9.1. Evans model
9.2. Model Walras
ROZDIL 10. MIKROEKONOMIKHNE MODELYUVANNYA BANKIVSKOK DІYALNOSTII
10.1. Zagalnі nutritional schodel modeluvaniya dіyalnost_ bank_v
10.2. Banks and stochastic models of financial flows
10.2.1. Fundamentals of the concept of stochastic modeling of financial flows
10.2.2. Naiprostisha is multiplicative stochastic model of dynamical financial resources
10.3. Monitoring stochastic dynamics of financial resources for commercial banks
10.4. Recurrent models of dynamic resources
10.5. Bagatoetapna Dynamic of Financial Resources in the Multiplicable Stochastic Models
ROSDIL 11. MODEL MIZHGALUZEVOGO BALANCE
11.1. Balance method. Principle scheme of balancing balance sheet (MGB)
11.2. Economical and mathematical model of balance sheet
11.3. Coeumics direct and all the material Vitrat
11.4. Obshchelyuvalnі aspects of the development of tasks on the models of the MGB
11.5. Mіzhgaluzevі balansі models in analiz ekonomnichnyh pokaznikіv
11.6. Zasosuvannya balance models of the tasks of marketing
ROSDIL 12. TRADITIONAL MACROECONOMIC MODELS
12.1. Classic model rinkovo ​​economics
12.1.1. Rynok work robot
12.1.2. Grosz Rynok
12.1.3. Rinok goods
12.1.4. Ob'єdnana (zagalna) model
12.2. Keynes model
ROSDIL 13. SINGLE-SECTORS OF NELINIJNI MODELS MAKROEKONOMIKI
13.1. Model Solow
13.2. Cross mode in model Solow
13.3. "Gold" rule accumulation
13.4. Vigrash at streaming - the program at the near future
ROSDIL 14. MODELS ANALIZU MAKROEKONOMICHNO POLICY
14.1. Analiz macroeconomic policy
14.2. Stabilization systems
14.3. Uzgodzhenist tsiley i sobob_v
14.4. Macroeconomic policy and “Lukas criticism”
14.5. Sheet, budget defitsy i virobnitstvo
14.6. The aspect of dynamic borg
ROSDIL 15. ZAGALNA MACROECONOMIC MODEL DYNAMIKI MODEL
15.1. Analyze Market Commodity and Service
15.2. Analiz ginka market
15.3. Functions aggregated popitu
15.4. Aggregated propositions
15.5. Dinamika ochikuvan
15.6. Accumulation of private wealth
15.7. Macroeconomic model for the whole
15.8. Analiz short term economic effects
Rozdil 16. Derzhavnogo Borzhu TA SENYORAZHU
16.1. Rinkova rate vіdsotka
16.2. Bet vіdsotka that disconnect
16.3. Umova arbіtrazhu that effective rinok
16.4. Rose pitch arbіtrazhu
16.5. Rivnyannya dinamіki suspension borg
16.6. Zagalnі mind stabіlіzatsії sovereign borg
16.7. Old roz'yazok rіvnyannya Borg
16.8. Posiki power accumulation Borg
ROSDIL 17. ASPECTS OF EVOLUTIONARY THEORIAL ECONOMIC ZMIN TA EVOLUTIONAL MODEL
17.1. The structure of evoluted models
17.2. Chastkovaya model economic vіdboru
17.3. Mark_vska model deputy chinnik_v virobnitstva
RECOMMENDED LITERATURE