This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Modeluwan economy - Vіtlіnskiy V.V.

Modeluvannya economics

V_tlіnsky V.V.

In Modeluvannya economics: Navch. posibnik. - K .: KNEU, 2003. - 408 p.

ISBN 966–574–411–9

At the school campus, methodological and methodological tools are allowed, rozbudovuvaty, analogyvikovy ikikorovuvaty adequate mathematical models in the sphere of economics and pіdpriєmnitstva. Razglyadayutsya method of application of mathematical analysis of mathematical models for a wide range of theoretical and applied aspects of economic analysis. Settled systematic viklada low important food economical and mathematical modeling and statistical analysis in the context of the problems of economics.

Values ​​for students, students and teachers of economical specialties of various schools, and also for system analysts, family of students in spheres of financial and economic activities.ZMIST


Peredomova
ROSDIL 1. ECONOMICS YAK OBJECT MODEL
1.1. Dekaki aspects and characteristics of economics and structure of the structure of the model
1.2. Ekonomіchni kolіzії that modeluvnya ekonomіki
1.3. Problems with the methodology of macroeconomic analysis
1.4. Evolutionary economy
1.5. Synergistic economics
1.6. Ekonom_ka yak is folding system with internal ria ria
1.7. Systematic power economy solutions
ROZDIL 2.KONTSEPTUALNI ambush MATHEMATICAL MODELING ECONOMY
2.1. Modeluwannia yak method naukovogo pіznannya
2.1.1. Sutn_st modelulyuvnya
2.1.2. Especially, the principles of mathematical modeling
2.1.3. Nelіnіynіst mathematical models
2.2. Especially mathematic model economics
2.2.1. Basic defaults
2.2.2. Osoblivost_ ekonomichny sposterezheni i vimіrіv
2.2.3. Vipadkovі i unprecedented economical rozvitku
2.2.4. Elementy klassifіkatsі ї ekonomiko-mathematical models
2.2.5. Etapi ekonomiko-matematicheskoy modeliuvnya
2.2.6. Perevirka adequacy models
2.2.7. The role of applied economics and mathematics
ROZDIL 3. ALGORITMІNNI (ІMІTATSІYNI) MODELI IN ECONOMICI TA PIDPRIEMNITSTVVI
3.1. Fundamentals of the simulation model
3.2. Theoretical Foundations for the Statistical Modeling Method
3.2.1. Modeling of the variables
3.2.2. Modeluwan vipadkovy podіy
3.3. Last stem of mathematic імітаційних models
3.3.1. Pobudova conceptual models
3.3.2. An algorithm for the conceptual model of the system
3.3.3. Swinging a computer program
3.3.4. Carried out machine experiments with the model system
3.4. Modeling of vipad variables
3.5. Priladi simulator
ROSDIL 4. APPLIED MATHEMATIC MODELS FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
4.1. Organization of advertising campaigns
4.2. Vza бmozalіk borg_v pіdpriєmstv
4.3. Model ots_nyuvannya rinkovoї vartost_ pіdpriєmstva
4.3.1. Main aspects
4.3.2. Sproseni models vrahuvannya riziku magnitude normi discount
4.3.3. Іmovіrnіsna model vplivu chinnikіv riziku
4.4. Model of the investment project з investment of many alternative options
4.5. Prognozuvannya obyavіv podatkovih nadhozhen z urahuvannyam risik
4.6. Political rizik, domestic inner product and local borg
ROZDIL 5.VIROBNICHI FUNKTSІЇ
5.1. Main characteristics of economic-mathematical models
5.2. Zahalne understand the virobnic functions
5.3. Ekonomicny zm_st virobnich ї functions
5.4. Zagalnaya characteristic that etapi pobudovi vyrobnichyh functions
5.5. See the viral functions
5.5.1. Double-factor virobniki functions
5.5.2. Bagatofaktornі virobnі functions
5.6. Macroeconomic virobniki functions
ROSDIL 6. RATING OVERVIEW AND MANAGEMENT IN ECONOMY
6.1. Actual problems
6.2. Concept Management Rating
6.3. Model Management System Rating Management
6.4.Model method of the process of ranking the EU
6.5. Rating yak the class of eco-friendly sites
6.6. Modelukuvannya rating otsіnyuvnya vishchy schoolchild mortgage
ROZDIL 7. MODELS BEHAVIOR SPOZHIVACHIV_V
7.1. Perepagi spzhivacha that yog funktsіya korisnostі go.
7.2. Rivnyannya Slutsky
ROSDIL 8. MODELS OF THE BEHAVIOR OF VIROBNIKIV
8.1. Model fіrmi
8.2. Competition on competitive markets
ROZDIL 9. MODELS VZAЄMODІЇ SPOZHIVACHIV_V І VIROBNIKIV
9.1. Evans model
9.2. Model Walras
ROZDIL 10. MIKROEKONOMIKHNE MODELYUVANNYA BANKIVSKOK DІYALNOSTI
10.1. Zagalnі nutritional schodel modeluvannya dіyalnost_ bank_v
10.2. Banks and stochastic models of financial flows
10.2.1. Fundamentals of the concept of stochastic modeling of financial flows
10.2.2. Naiprostisha is multiplicative stochastic model of dynamical financial resources
10.3. Monitoring stochastic dynamics of financial resources for commercial banks
10.4. Recurrent models of dynamic resources
10.5. Bagatoetapna Dynamic of Financial Resources on the Multiplicable Stochastic Models
ROSDIL 11. MODEL MIZHGALUZEVO BALANCE
11.1. Balance method. Principle scheme of balancing balance sheet (MGB)
11.2. Economical and mathematical model of balance sheet
11.3. Coeumics direct and all material Vitrat
11.4. Obschelyuvalny aspects of the development of tasks in the pdstavі models MGB
11.5. Міжгалузіві balansov models in analiz ekonomichnyh pokaznikіv
11.6. Zasosuuvannya balance models in the tasks of marketing
ROSDIL 12. TRADITIONS МА MACROECONOMIC MODELS
12.1. Classic model rinkovo ​​economics
12.1.1. Rynok work robot
12.1.2. Grosz Rynok
12.1.3. Rinok goods
12.1.4. Ob'єdnana (zagalna) model
12.2. Keynes model
ROSDIL 13. SINGLE-SECTORS OF NELINIJNI MODELS MAKROEKONOMIKI
13.1. Model Solow
13.2. Cross mode in model Solow
13.3. "Gold" rule accumulation
13.4. Vigrash at streaming - Progrash at high prospects
ROSDIL 14. MODELS ANALIZU MAKROEKONOMICHNO POLICY
14.1. Analiz Macroeconomic Policies
14.2. Сабілізація системыи
14.3. Uzgodzhenist tsiley i sobob_v
14.4. Macroeconomic policy and “Lukas criticism”
14.5. Sheet, budget defitsy i virobnitstvo
14.6. The aspect of dynamic borg
ROSDIL 15. ZAGALNA MACROECONOMICAL MODEL DYNAMIKI MODEL
15.1. Analyze Market Commodity and Service
15.2. Analiz ginka market
15.3. Functions aggregated popitu
15.4. Aggregated propositions
15.5. Dinamika ochikuvan
15.6. Accumulation of private commitment
15.7. Macroeconomic model
15.8. Analiz korottermіnovih economical efektіv
Rossal 16. Dinamika Derzhavnogo Borzhu and SENYORAZHU
16.1. Rinkova rate vіdsotka
16.2. Bet vіdsotka ta discount
16.3. Umov arbіtrazhu that effective rinok
16.4. Razv'yazannya pіvnyannya arbіtrazhu
16.5. Rivnyannya Dinamіki Suspension Borg
16.6. Zagalnі mind stabіlіzatsії sovereign borg
16.7. Stay roz'yazok rіvnyannya borg
16.8. Posiki power accumulation Borg
ROSDIL 17. ASPECTS OF EVOLUTIONARY THEORIAL ECONOMIC ZMIN TA EVOLUTIONAL MODEL
17.1. The structure of evoluted models
17.2. Chastkovaya model economic vіdboru
17.3. Mark_vska model deputy chinnik_v virobnitstva
RECOMMENDED LITERATURE