This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Groshi that loan - Savluk M.І.

In pіdruchniku ​​visvіtlenі teoretichnі aspects funktsіonuvannya in rinkovіy ekonomіtsі such ekonomіchnih kategorіy, yak groshі, credit, Penny is the foreign exchange market, viznachenі on tsіy osnovі metodologіchnі Ambush formuvannya, rozvitku that dіyalnostі bankіv, bankіvskoї, groshovoї that valyutnoї systems. Reviewed the process of rozvitku kіlkіnoi theory of pennies, sutnosti Keynes-Anskih that monetarist penny-concept.

For students of economics specialties of the most important ones of the third and fourth quarters of accreditation, aspirants, vikladachіv, naukovih i practical pravіvnikіv.ZMIST


Peredomova
PART 1. GROSHI І GROSHOVI SYSTEMS
ROSDIL 1 SUTN_ST THAT FUNCTIONS GROSHEY
1.1. PODDZHENNYA PUSHERS. THE ROLE OF POWER ON THE CREATIVE POOLS
1.2. SUNNESS OF THE POOLS. GROSHI YAK GROSHI І GROSHІ YAK KAPІTAL
1.3. FORM OF THE THAN PAST X EVOLUTION
1.4. VARTITA THE PEASANTS
1.5. FUNCTIONS GROSHEY
1.7. THE ROLE OF THE POOLS AT THE ECONOMIKI DEVELOPMENT
Rozdil 2. Grozhoviy Oborot І Grozhova MASA, SCHO YOGO SERVICE
2.1. OUTSIDE THAT ECONOMY BASIS OF TERRORIST TURNING
2.2. MODEL OF TEDDY TRAFFIC. THREADED FLOWS OF TA ЇX BALANCED
2.3. STRUCTURE OF TEDDY TURNOVER THROUGH THE ECONOMICAL MEASUREMENT AND FORM OF PAYMENTED PLANTS
2.4. MASA GOROSHY IN TURNOVER. GROSHOV_ UNITS TA GROSHOVA BAZA
2.5. SPACE OF OBIGU GROSHEY
2.6. THE LAW OF GROSHOVOY OBIGU
2.7. MECHANIZM ZMINI MASI GROZHEY IN REVOLUTION. CRUSHED CREDIT MULTIPLIKATOR
ROSDIL Z. GROSHOVIY RYNOK
3.1. OUTSIDE THAT FEATURES OF FUNCTIONS OF THE TEDDY RINCA
3.2. INSTITUTSІYNA MODEL OF TEDDY RINCA
3.3. STRUCTURE OF TEDDY RINCA
3.4. DRINK ON GROSHI
3.5. Propozitsiya pennies
3.6. GRAPHIC MODEL OF TEDDY RINCA. RIVNOVAGA ON THE TENTRAL RINCA THAT PERCENT
3.7. CASTAIN TA TA INVESTMENTS IN MECHANICAL MEASURES OF TEDDY RINKS
ROSDIL 4. GROSHOVI SYSTEMS
4.1. SUTNIST, ATTENTION AND STRUCTURE OF THROTTLE SYSTEMS
4.2. SEE OF THE GROSHOVIKH THAT ЇX EVOLUTION
4.3. STOVENI І ROSYVOT PUMPING SYSTEMS OF UKRAIN
4.4. CONSTITUTIONAL ADJUSTMENT OF THREATED TURNOVER AND MISCEE IN NEW FIELD-BUDGETARY AND THROTTLE AND CREDIT POLICY
4.5. GROSHOVO-CREDITNA POLITIKA, її ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ
4.6. MONETIZATION OF BUDGET DEFITSUUT TA OF GROSS DOMESTIC PRODUCT IN UKRAINE
ROZDIL 5. INFLATSIYA TA GROSHOVI REFORMS
5.1. SUTNIST, VIDA TA LAWS OF THE CIRCLE OF INFLATSII
5.2. CAUSES INFLATSII
5.3. ECONOMICNI TA SOTSІALNI NASLIDKI INFLYATSІЇ
5.4. DERZHAVNE REGULATION INNFLYATSІЇ
5.5. PECULIARITIES OF INFLATION IN UKRAINE
5.6. SUSTAINABLE TA VISION OF DEADLY REFORMS
5.7. FEATURES OF CARRYING OUT OF GROSHOVO REFORM IN UKRAINE
ROSDIL 6. CURRENCY RINALS AND CURRENCY SYSTEMS
6.1. DAY OF CURRENCY AND CURRENCY VІDNOSIN. CONVERTED CURRENCY
6.2. CURRENCY RINAL. OPERATION VIEW ON CURRENCY RINCA
6.3. FOREIGN EXCHANGE COURSE
6.4. CURRENCY SYSTEMS AND CURRENCY POLITICS. PECULIARITIES FORMULATING FOREIGN EXCHANGE SYSTEMS OF UKRAINIAN
6.5. PLATIUM BALANCE THAN GOLDEN CURRENCY RESERVES IN CURRENCY ADJUSTMENT MECHANISM
6.6. SVITOVA TA MIZHARODNAYA VALUTNI SYSTEMS
6.7. INTERNATIONAL RINKI GROSHEY TA KAPITALIV
ROSDIL 7. KIL'K_SNA THEORI OF THE GOROSHI AND SUCHASNY MONETARISM
7.1. KLASICHNA KІLK_SNA THEORI GROSHEY
7.2. NEOCLASIC VARIANT KІLKІSNOЇ THEORI GROSHEY
7.3. SHOCK J. M. KEYNSA AT ROSZVITOK KILKІSNOЇ THEORI GROSHEY
7.4. SUCHASNY MONETARIZM YAK STRIKE RELAX KILKISNOЇ THEORI
7.5. EASTERN KEYNESIAN-NEOCLASIC SYNTHESIS IN THE TERROR OF TERRORISM
7.6. GROSHOVO-CREDIT POLICY OF UKRAIN IN THE PERIOD PERIOD AT SVITLI MONETARISTSKOС THEORI
PART 2 CREDIT AND BANKS
ROSDIL 8. NEOBKHIDNISTNOST TA SUTNIST CREDIT
8.1. ZAGALNI AGREEMENTS AND ECONOMIC PRINCIPLES NEOBKHIDNOSTI CREDIT
8.2. GETTING CREDIT. THEORETICAL CONCEPT OF CREDIT
8.3. STADIЇ TA LAWS CREDIT CREDIT
ROSDIL 9. VIEW, FUNCTIONS TA ROLE CREDIT
9.1. FORM, SEE TA FUNCTIONS CREDIT
9.2. CHARACTERISTICS OF BASIC VIDIV CREDIT
9.3. ECONOMIC LOANS CREDIT. COMMUNICATED CREDIT AND PERSON CREDIT
9.4. IDENTIFICATION PERCENT
9.5. ROLE OF CREDITS IN ECONOMICS
9.6. RETAIL OF CREDIT VІDNOSIN IN UKRAINE IN THE PERIOD PERIOD
ROZDIL 10. FINANCIAL ASSOCIATES OF THE PECULAR RINK
10.1. SUTNIST, ATTRIBUTION OF TA VISION OF THE FINANCIAL INTERMEDIATE
10.2. BANKS YAK PROVIDNI SUB'ЄKTI FINANCIAL SECONDARY. FUNCTIONS BANK_V
10.3. BANKIVSKA SYSTEM: SUTNIST, PRINCIPLES OF CONDITIONS AND FUNCTIONS. PECULIARITIES OF SUBBUDOVI BANKIVSKO SYSTEMS IN UKRAINE
10.4. NEBANKIVSKI FINANCIAL-CREDIT INSTALLATION
ROSDIL 11. CENTRAL BANKS
11.1. ATTRIBUTION, STATUS OF TA BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE CENTRAL BANK
11.2. FUNCTIONS OF THE CENTRAL BANK
11.3. PODZHDENNYA TA RETAIL OF CENTRAL BANKING
11.4. FORMING A CENTRAL BANK IN UKRAINE
ROSDIL 12. COMERTSINK BANKS
12.1. CONCEPTS, ACCEPTANCE OF TA CLASSIFICATION OF COMERCIAL BANKING
12.2. PODZHDENNYA TA Razvitok KOMERTSІYNIH BANK_V
12.3. THE BASES OF THE ORGANIZATION OF THE TA SPECIFICATION OF THE DІYALNOSTII OKREMIKH VIDІV COMERTSIYNIKH BANK_V
12.4. PASIVNI OPERATSІ BANK_V
12.5. ACTIVE OPERATIONS BANKING
12.6. ROZRAKHUNKOVO-KASOVE SERVICE CLIENT
12.7. BANKING SERVICES
12.8. STABILITY OF BANK_V І MECHANІZM її ЗБЕЗПЕЧЕННЯ
12.9. PECULIARITIES OF STANDING І RETAILS OF COMMERCIAL BANKING IN UKRAINS
ROZDIL 13. MOUNTAIN MONETARY CREDIT INSTALLATION AND FORM X SPIVROBITNITSTVA UKRAINE
13.1. INTERNATIONAL MONETARY FUND І YOGO DІYALNІST IN UKRAINE
13.2. SVITOVIY BANK
13.3. REGIONAL MІZhNODNI CREDIT AND FINANCIAL INSTITUTIONS
13.4. EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION TA TA COLOR
13.5. BANK OF INTERNATIONAL ROSRAHUNKIV
LITERATURE