This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Історія економічних учень - Корнійчук Л.Я.

Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.

ISBN 966–574–152–7

У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності еконо­мічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.ЗМІСТ


Розділ I ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
1. Предмет курсу
2. Завдання курсу
Розділ ІІ ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ
1. Економічна думка стародавнього Сходу
2. Економічна думка античного світу
3. Економічна думка середньовіччя
4. Меркантилізм
Розділ ІІІ. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1. Загальна характеристика класичної політичної економії
2. Виникнення класичної політичноїекономії в Англії
3. Виникнення класичної політичної економії у Франції
4. Економічне вчення А. Сміта
5. Економічне вчення Д. Рікардо
Розділ ІV. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
1. Політична економія в Англії
2. Політична економія у Франції
3. Економічна теорія в США
Розділ V. КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ
1. Економічні погляди С. Сісмонді
2. Економічна концепція П. Ж. Прудона
3. Економічні погляди К. Родбертуса
4. Економічна програма Ф. Лассаля
Розділ VI ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ
1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму
2. Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур'є й Оуена
3. Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму
4. Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур'є і Роберт Оуен
Розділ VII ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1. Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х рр. XIX ст.
2. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса
Перший том «Капіталу»
Другий том «Капіталу»
Третій том «Капіталу»
3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х рр.
4. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення
5. Марксизм і сучасність
Розділ VIІІ. ВИНИКНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ
1. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині
Економічний націоналізм
Роль держави і теорія протекціонізму
2. Історична школа
3. Нова історична школа та «соціальний напрям»
Розділ IX. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
1. Маржиналізм
2. Австрійська школа граничної корисності
3. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
4. Американська школа неокласики
5. Шведська (стокгольмська) школа
Розділ X ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В РОСІЇ
1. Економічна думка на початку XIX ст.
Ліберальне дворянство
Економічні ідеї декабристів
2. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва
Економічні погляди консервативного дворянства
Буржуазна критика кріпосництва
3. Економічна програма народництва
Революційне народництво
Ліберальне народництво
4. Політична економія в Росії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
Розділ XI ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ
1. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.
2. Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період
3. Революційно-демократична економічна думка
Економічні ідеї революційного народництва
4. Ліберальне народництво
5. Розвиток політичної економії
Розділ ХІІ. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІВ РІЗНИХ КРАЇНАХ
1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
2. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса
3. Поширення кейнсіанства в різних країнах
4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
5. Посткейнсіанство
6. Кейнсіанська теорія та економічна політика
Розділ ХIІІ ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ.НЕОЛІБЕРАЛІЗМ
1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.
2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
Цінова конкуренція
Й. Шумпетер. Теорія ефективної конкуренції
3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
4. Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи
Англійський неолібералізм
Неолібералізм у Німеччині. Теорія соціально-ринкового господарства
Французька школа неолібералізму
Американський неолібералізм. Монетаризм
Економічні ідеї М.Фрідмена
5. Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»
Теорія раціональних очікувань
6. Неокласичний синтез
7. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн
«Тетчеризм»
«Рейганоміка»
Розділ ХIV ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
2. Ранній інституціоналізм
Соціально-психологічний інституціоналізм
Соціально-правовий інституціоналізм
Кон'юнктурно-статистичний інституціоналізм
3. Неоінституціоналізм
Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм
Теорія трансакційних витрат
Теорія суспільного вибору
4. Теорії трансформації капіталізму
Теорія «народного капіталізму»
Теорія «дифузії власності»
Теорія «управлінської революції»
Теорія «революції в доходах»
Концепція «колективного капіталізму»
Концепція «соціального партнерства»
5. Теорії «індустріального суспільства»
Концепція «постіндустріального суспільства»
Теорія «конвергенції»
6. Концепції футурології
Розділ XV. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
1. Ревізіонізм
2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр. ХХ ст.
Англійський лейборизм
Австро-марксизм
Німецька соціал-демократія та націонал-соціалізм
Економічні ідеї американських ліберал-реформаторів
Французькі соціалісти
Програма шведської соціал-демократії
3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
Німецька модель «змішаної економіки»
Австрійська модель «змішаної економіки»
Лейбористська (фабіанська) модель «змішаної економіки»
Скандинавська модель «змішаної економіки». Шведський соціалізм
Французький варіант «змішаної економіки»
4. Сучасний соціал-реформізм
Розділ ХVІ. РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР
2. Економічні дискусії 20—30-х рр.
3. Розвиток радянської економічної науки в 30—90-ті рр
4. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період